Délmagyarország, 1911. október (2. évfolyam, 225-250. szám)

1911-10-14 / 236. szám

1911 október 14 DÉLMAGYARORSZÁG 3 A parlamenti helyzet. — Tovább folynak a béketárgyalások. — (Saját tudósítónktól.) Berzeviczy Albert, a képviselőház elnöke, fáradhatatlanul folytatja az ellenzéki pártok vezéreivel megkezdett ta­nácskozásokat. Az ellenzéki vezérek pedig egymás közt is szakadatlan megbeszéléseket tartanak. Ma a néppárt vezérei: Zichy Aladár gróf és Rakovszky István tettek hosszabb látoga­tást Berzeviczynél, kivel a Károlyi grófok is huzamosabb ideig értekeztek. Kossuth Fe­renc Apponyi Albert gróffal és Polónyi Gézá­val tárgyalt ismételten, majd a két Károlyi­val, később pedig Lukács László pénzügymi­niszternél tett látogatást. Mindennek a sok konventikuluinnak eddig alig van valami látható eredménye. Az ellen­zéken azt mondják, hogy bajos a dolog érde­mébe bocsátkozni, mert Berzeviczynek nincs egyenes és szabott tartalmú megbízatása a miniszterelnöktől s küldetése addig se terjed, hogy bizonyos föltételeket kínálhatna a kor­mány nevében az alkudozóknak. Az ellenzéknek ezt a pesszimisztikus fölfo­gását megerősíti Héderváry Károly gróf mi­niszterelnöknek ma egy újságíró előtt tett nyilatkozata. E nyilatkozat szerin (melyet la­punk más helyén közlünk), az egész békeak­ciót az ellenzék részéről kezdeményezték s a miniszterelnöknek magában a kezdésben sem volt semmi része. De a miniszterelnök nem is adta föl az akció megindulásához való hoz­zájárulásával semmi elvi álláspontját és sen­kinek nem adott olyan fölhatalmazást, hogy az ö elvi álláspontjából való engedést a tár­gyaló feleknek bejelenthesse . . . Igy áll a békeakció dolga. A folyosón Po­lónyi Géza sürög-forog a legszorgalmasab­ban. Polónyi ma nagyon panaszkodott, hogy mennyire félreértették és hibás világításba állították a Károlyi-féle értekezletről s a kéz­fogásokról tett nyilatkozatát, ö ugyanis az­zal, hogy hat olyan jött össze az értekezle­ten, akik közül négy nem szokott egymással kezet fogni, azt akarta szemléltetni, hogy mi­lyen erős a vágyakozás a béke iránt azokban is. akiket különben a legélesebb politikai el­lentétek választanak el egymástól. A folyosón megemlékeztek ma arról, hogy épen ma volt harmadik hónapja az obstruk­ció megindulásának. A védőerő-javaslatok ugyanis julius 13-ikán kerültek a Házban tár­gyalás alá. (Szégyenletes évfordulója az el­lenzéknek, kártékony veszedelme az ország­nak: az bizonyos). A miniszterelnök a helyzetről. Khuen­Héderváry Károly grófhoz egyik újságíró kérdést intézett, hogy milyen álláspontot foglal el a most folyó különböző béketárgya­lásokkal szemben. A miniszterelnök ur a kö­vetkezőket válaszolta: — Álláspontom a nyugodt várakozásé. Tel­jesen intencióm szerint történt, hogy a Ház elnöke és a munkapárt más kiváló tagjai az ellenzék kezdeményezésére oly tárgyaláso­kat folytattak és folytatnak, amelyeknek célja a normális parlamenti rend helyreállí­tása, mert mindnyájan ugy véljük, hogy semmit sem szabad elmulasztani, a mi az or­szág zavartalan nyugalmát biztosithatná. Köztudomásu, hogy ez volt elvi álláspontom a véderöjavaslatok egész tárgyalása alatt és csak természetes, hogy ezen elvi álláspontom most sem változott. Aminthogy természetes az is, hogy más elvi álláspontjaim szintoly kevéssé változtak meg. Ujabb kolerás halott. — Járvénybizottság Szegeden. — (Saját tudósítónktól.) A feketerém már közülünk szedi az áldozatokat. Most már nincs idő a kétségbeesett kapkodásra. Egyet­len mód van a menekülésre, a kaszás ember Iába elé gáncsot kell vetni. Meg kell fékezni a kegyelmet nem ismerő rémet. Szeged város legfotosabb közügye most, a kolera veszedelem elhárítása. Tudvalevő, hogy a koleravésznek és minden más tömegjár­ványnak legalkalmasabb terjesztője a laká­sok túlzsúfoltsága és az azzal járó szenny és piszok. Leginkább az betegszik meg kolerában, aki gyomrát romlott étellel elrontja, aki magát és lakását tisztátalanul tartja, aki túlzsúfol­tan, azaz sokadmagával, szűken lakik. Hát vájjon kisebb-e a száma ma azoknak, akik sokadmagukkal, túlzsúfoltan laknak. Azt a statisztika bizonyítja, hogy Szegeden még ma is nyomorog a lakosság egy része, Sze­geden még ma is tizedmagával lakik a leg­több ember szűk kis odúkban. Először is ezeken a bajokon kell segíteni. Mert mi lesz, ha igy folytatódik, amint meg­indult. Már a második ember pusztult el a borzalmas nyavalyában. Mindakettő szegény ember volt, mindakettő piszkos odúban lakott. Szigorúan be kell tartani az egészségügyi szabályokat, mert ez nem egyéni, hanem közérdek. A kis pusztító bacillus hadat izent egy egész nagy város ellen. Ki lesz itt a győztes? Nekünk kell győznünk, mert kell, hogy legyen bennünk annyi energia, liogy megtudjuk saját magunkat védelmezni. Pénteken délután hat órakor a szegedi egészségügyi bizottság már járványbizott­sággá alakult át. Megindult tehát a védekező harc. Az már ugy is faktum, hogy Szegeden kolera van. Kár letagadni, nyiltan szembe kell szállni az ellenséggel, mert igy sokkal na­gyobb a remény a győzelemre. (A második áldozat.) A hatóság, a koleraveszedelem elterjedésé­nek megakadályozására minden óvintézke­dést megtett. Faragó Ödön dr. tiszti-főorvos az Alföldi­utca 45. számú házat, aliol a megbetegedés történt, zár alá helyeztette, az összes laká­sokat fertőtlenítette, a ház lakóit a lakásuk­ban őrizteti, a további intézkedések megálla­pítása végett pedig péntek délután hat órá­ra összehivta a járványbizottságot. Komlósi Jánosné állapota pénteken dél­előtt válságosra fordult s halálát min­den órában várták. A boldogtalan asszony borzalmas kinok közt haldoklott s délben ki­szenvedett. A holttestet pénteken délután fölboncolták. A vizsgálat megállapította, hogy Komlósi­né nem ivott a Tisza vizéből s koleragyanus területről érkezett emberekkel nem érintke­zett. Rosszulléte előtt szőlőt evett s valószí­nű, hogy a gyümölcs volt fertőzött. Faragó Ödön dr. főorvos a Délmagyaror­szág munkatársának ezeket mondotta: — Szinte kétségtelennek mondható, hogy kolerával állunk szemben. A betegen kons­tatáltuk a kolera összes tüneteit, bizonyosat azonban csak a bakteorológiai vizsgálat mondhat. Habár aggodalomra, ijedelemre nincs ok, annál szükségesebb, hogy a közönség be­tartsa az óvó intézkedéseket. Különösen ügyelni kell a tisztaságra és óvakodni kell a gyümölcstől. Dóczi György éjjeli őr, akin szerdán dél­előtt jelentkeztek a kolera tünetei, jobban van s orvosai biznak, liogy betegségét pár nap alatt kiheveri. Valószinü, hogy Dóczi nem kolerában, baiiém gyomorhurutban be­tegedett meg. Érdekes, hogy Dóczi is szőlőt evett s igy kétszeres ok van, hogy a közön­ség a veszedelmes gyümölcs élvezetétől tar­tózkodjék. E szerint már két Áldozata van a fekete­rémnek. Ez komoly intelem arra nézve, hogy a főorvos- intézkedéseit szigorúan be­tartsa a közönség. v (Védekezés a kolera ellen.) \ Somogyi Szilveszter dr. főkapitány az ujabb esetre való tekintettel széleskörű óvó­intézkedéseket .tett. A Tisza mentén a város területén rendőrök ügyelnek, hogy senki a fo­lyóból vizet ne meríthessen, az állomás rendőr személyzetét pedig megkettőztették. Mivel a kevés számú reridőrSegéhység a mostani be­osztás mellett elégtelen volna a fokozottabb szolgálat teljesítéséhez, a főkapitány egye­lőre elvonta a rendőrök szabadnapját s a jelentéktelenebb őrállásokat ideiglenesen be­szüntette. A rendőrség különös gonddal ügyel arra, hogy koleravészes területekről érkezett egyének orvosi vizsgálat nélkül be ne jut­hassanak a városba. A hatóságnak azonban másról is kell gon­doskodni, mert a szegedi utcák piszkosak, porosak; nem locsolnak eléggé, a külvárosi utcák nyitott csatornáiban pedig hetek óta tesped a visszamaradt szennyvíz, amelyben szerves anyagok, állati hullák bomladoznak. Rókusnak szinte halálos veszedelme a Vértó, ez a nagykiterjedésű állóvíz, amely mérhe­tetlen bűzzel árasztja el a környéket. A szomszédos utcákból az elhullott állatokat a Vértóba dobálják s a dögleletes szag kicsap a Kossuth Lajos-stvgávotra is. Ezeket a büz­fészkeket kell elsősorban fertőtleníteni, de kötelessége a hatóságnak arra is ügyelni, hogy a lakosság az óvóintézkedéseket betart­sa. Mindenki a saját érdekében tartsa meg azokat az óvóintézkedéseket, amiket a ható­ság már eddig is tudtul adott. A gyümölcs­evéstől tartózkodni kell. A kezeit mindenki evés előtt mossa meg. A pénteken délután megalakult járványbi­zottság plakátokon fogja a közönség tudtára adni, boy mi módon védekezzék a brozal­mas járvány ellen. (Járványbizottság Szegeden.) Nemcsak Seggeden, hanem Szeged környé­kén is fellépett a fekete rém. Szőregeti, Tá­pén. Algyőn is vannak koleragyanus megbe­tegedések. A törökkanizsai főszolgabíró táv­iratban tudatta ezt a makói polgármesteri hivatallal, amely nyomban megtette a legszi­gorubb óvintézkedéseket, arra, hogy a fekete rém ne találjon készületlenül. Szombaton délelőtt nyolc órakor ül össze az egészségügyi bizottság, amely valószínű­leg járványbizottságá fog átalakulni. Galam­bos Ignác dr polgármester utasította a rend­őrséget, hogy kettőzött erővel ügyeljen a köztisztaságra. Főleg a csatornák és a piaci rend és" tisztaság fölött őrködjenek éber figyelemmel. A járványkórházba, amely kint van a vá­sártéren, már alkalmaztak ápolókat és ápoló­nőket. Ezeknek kioktatását Paku Imre dr vá­rosi főorvos végzi. A polgármesteri hivatal táviratozott a belügyminisztériumba, népsze­rű útmutatásokért és hirdetményekért, ame­lyek a kolerára vonatkoznak és amelyeket a város ki fog ragasztatni. Tekintettel arra, hogy az idő már nagyon előrehaladott és ilyenkor a gyümölcs, de fő­leg a dinyeevés az egészségnek csak ártal­mára van, a főorvos ma azt véleményezte a rendőrkapitányságnak, hogy a dinyék továb­bi árusítását a veszélyre való tekintettel tiltsa el. Előterjesztést tett továbbá a főorvos arra vonatkozólag, hogy a kolera megóvása vé­gett a vendéglők, kávéházak, italmérőhelyek és más közhelyek nap-nap után szigorúan eilenőriztessenek. Csak helyeselni tudjuk ezeket az erélyes intézkedéseket, mert esak igy lehet elejét

Next

/
Oldalképek
Tartalom