Délmagyarország, 1911. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1911-09-29 / 223. szám

1911 szeptember 27 t DELMAGYARORSZÁG b Elnök (a tanuhoz): Tudja határozottan, hogy ki volt önnél? — Nem tudom. Lehet, hogy férfi, lehet hogy nő volt. A tanúvallomás után fölolvasták a bon­colás jegyzőkönyvét. Majd fölolvasták a megvizsgálás végett leküldött hullarészekre vonatkozólag az országos orvosi tanács és FeUetár Emil országos vegyész véleményét. Elnök azután félbeszakította a tárgyalást, amelynek folytatását pénteken délelőtt ki­ienc órára tűzte ki. NAPI_HIREK Egy mozifilmre való betörés. (Saját tudósítónktól.) Tegnap éjjel, mikor már az ablakok csak az utca gázlángjától csillogtak és mikor már nagyon csöndes volt az éjszaka, egy gyanús alak lépegetett a sze­gedi Kálvária-téri házak mellett. Sapkáját a szemére húzta, haja kócosan csüngött hom­lokára és ugy lépkedett, mint aki nem sze­retné, ha léptei zajt vernének az utcán. A Kálvária-tér 5. számú ház előtt megállt, kö­rülnézett és besurrant. Mély csend, majd néhány perc múlva fé­lénk asszonykiáltás törte meg a csendet. — Segítség, betörő! Lámpák gyúltak ki és álmos emjierek ta­nácskoztak az udvarban. — Ott szalad ni, a betörő! — kiáltotta egy vékony hangú nőszemély. A betörő tényleg egy magas léckerítésen lódította át magát. Az egész ház népe, ugy, ahogy volt, fehéren, kirohant az utcára. A bátor kirohanás alkalmával olyan csatakiál­táshoz hasonló zaj ütött végig az utcán, hogy néhány perc múlva a fél utca a rablót ker­gette. A betörő egyik kerítés után a másikat ug­rotta át és tüneményes ügyesen siklott ki az üldözők kezei közül. A tér sarkán már azt a bravúros dolgot is megcselekedte, hogy a véletlenségből földrebukott tömegen gázolt keresztül minden veszély nélkül. Csakhogy — ó sablon! — őt is utolérte a mozihősök vég­zete, a nagy és észnélküli rohanásban nem vette észre, hogy a tér másik sarkán egy rendőr posztol és beleszaladt a rendőr kar­jai közé. Szécsi István rendőr, ha már egyszer a betörő a karjai közé szaladt, nem engedte tovább, hanem átölelte és bevitte a városhá­zára az ügyeletes rendőrtisztviselő elé. A rendőrtiszt azonnal fölismerte a betörőt, mert igy kezdte vallatni: — Antal, Antal, már megint itt vagy? — Bebuktam, kapitány ur. Az Antal nem volt más, mint Miklós Antal notórius csirkefogó, akit a város területéről már örökre kitiltottak. Miklós Antal cinikusan vallott be min­dent: — Valamiből csak kell élni, kapitány ur. Nem lehet mindenki rendőrkapitány. Szépen állnának maguk is, ha betörő nem volna a vi­lágon. Ez csak olyan fiók-betörés akart lenni. Kár, hogy nem sikerült, legalább megszök­hettem volna, annak a rendőrnek is épen a sarkon kellett állni. A Kálvária-téri házakban különben az utóbbi időben számos lopás és betörés tör­tént. Valaki ezen a területen állandóan ga­rázdálkodott. A rendőrkapitány vallatóra fogta a betörőt aki nem tagadta, hogy ő volt a mestere a Kálvária-téri betöréseknek. — Hát mit csináljak, ha ez volt a legalkal­masabb utca. Ebben az utcábn nagyon ked­vemre való volt a világitás — mondotta ci­nikus nyugodtsággal. A rendőrség a vallomások után előzetes letartóztatásba helyezte az ártatlanul filozo­fáló betörőt. — Anffenberg Budapesten. Bécsből jelentik: Affenberg Móric hadügyminiszter a jövő héten Budapestre érkezik, a magyar mi­niszterek látogatására. — Barát Ármin és Temesvár. A te­mesvári közönség évtizedek óta határtalan tisztelettel viseltetik a város lelkes jóakarójá­val: Barát Árminnal szemben. Temesvár tör­vényhatósága most azzal a kéréssel fordult Barát Árminhoz, a sajtóosztály főnökéhez, hogy állítsa össze s készítse el Temesvár monográfiájának egyik részét. Barát Ármin teljesíteni fogja Temesvár város kérését. — Péter király Budapesten. Október 28-án, amikor Ferenc József magyar király Budapesten fog időzni, látogatására ideérke­zik Péter szerb király. — Pécsi lap a szegedi egyetemért. A Pécsi Közlöny irja: Nap-nap után olva­sunk róla, milyen munkásságot fejtenek ki a szegediek az újonnan felállítandó harma­dik egyetemért. Nem érdektelen, hogy még a földmivesség is megmozdul. A Délmagyar­országból vettük át, hogy a közel jövőben egy másik hatalmas küldöttség jelenik meg a kormány előtt a szegedi egyetem érdekében. A temesvári Südimgarische Bauernf erein szervezi a küldöttséget, amelyben ezer nem­zetiségi polgár vesz részt. — A délvidék svábjai, szerbjei és románjai mennek el a kormányhoz, amelyet arra kérnek: állítsa föl Szegeden az egyetemet, mert ők hazafias ér­zésükből kifolyólag jó magyar embereket akarnak nevelni a fiaikból és akarják, hogy azok a legmagyarabb városban, Szegeden járhassanak egyetemre. Az ezer nemzetiségi polgárember szava biztosan nem marad ered­mény nélkül, aminthogy a szegedi egyetem érdekében megindított országos akciónak is csak siker lehet a vége. — A legutóbbi kül­döttségben az ország hautvoléeja jelent meg, abban a magyar közélet kimagasló szerep­lői demonstráltak a szegedi egyetem érdeké­ben, a tervbe vett küldöttségben pedig a Dél­vidék népe megy el a kormányhoz, hogy azt megkérje: a hazafiság szempontjából is, Szegeden állítsa föl az ország harmadik egyetemét. Semmi esetre sem lehet eredmény nélkül való az ország elitjeinek és a föld né­pének együttes és jogos kérése. Az a nagy akció, amelynek Lázár György polgármester áll az élén, végeredményében el fogja hozni Szegedre az egyetemet. — Szegedi tanárból igazgató. A közokta­tásügyi miniszter kinevezte Ferenczy Lajos szegedi állami felső kereskedelmi iskolai ta­nárt az alsókubini állami felső kereskedelmi iskola igazgatójává a VII. fizetési osztályba. Ferenczy rövid ideig volt Szegeden. Idősebb tanár akinek előléptetése megérdemelt mun­ka eredménye. — Latinovics János hagyatéka. Rej­télyes hagyatéklopás és végrendelet hamisí­tás ügyében nyomoz a szabadkai ügyészség. Az igaz, hogy biztosat még nem lehetett meg­állapítani a rejtélyes ügyben, de följelentés már érkezett, mely ismeretlen tetteseket az­zal vádol, hogy Latinovics János főrendiházi tag után hátramaradt részvényeket mindjárt a haláleset napján ellopták. Latinovics. János szeptember tizedikén halt meg agyvérzés kö­vetkeztében. Latinovics évtizedeken keresz­tül ügyésze volt Saint Martini herceg kis­szállási uradalmának. A vagyon, ami utána maradt, meghaladta a 250.000 koronát. Vég­rendelet nem maradt utána és igy minden va­gyonát egyetlen nővére, Perndl Antalné örö­költe. Alig, hogy a temetés megtörtént, a ha­gyaték sima átvételébe beleszólt egy büntető följelentés. A följelentés lopásért és magán­okirathamisitásért történt. Elmondja a följe­lentő azt is, hogy Latinovics Jánosnak sok értékpapírja, különösen pedig sok Pesti Hazai részvénye volt, amelyeket ismeretlen tettesek mindjárt a haláleset napján elloptak. Azon­ban még nem lehet tudni, hogy igazat mond-e a följelentés, nem zsarolási manőver-e az egész, a nyomozás fogja megállapítani. — Szegedi vállalkozók adója. Az adó­kivető-bizottság csütörtökön a vállalkozók adóját állapította meg a következőkben: Hullmann István 150, Kovács Pál 100, Kiss György 30, László Antal 150, Papp Mihály 45, Raíchl J. Ferenc 600, Rácz Péter 50, Rippner Fülöp 200, Rózsa Pál 48, Sándor Jó­zsef 60 Stumpf János 21, Török Ferenc 60, Tóth Ferenc 488.40. Pénteken pótjavasatok, szombaton a gőzfürészgyárosok, erdőfater­melők és egyéb pót javaslatok kerülnek tár­gyalás alá. — A munkásbiztositó és a téglagyáro­sok. A szabadkai kerületi munkásbiztositó pénztár és a szabadkai téglagyárosok közt évek óta vitás volt a téglagyárakban alkal­mazott munkások biztosítási kötelezettségé­nek kérdése. A gyárosok ugyanis csupán az úgynevezett akkordvállalkozókat jelentették be a pénztárhoz, a számszerint tízszer, húsz­szor, sőt ötvenszer több segédmunkást azon­ban nem. Igy állott elő az a helyzet, hogy né­hány amúgy is jobb jövedelmű akkordvállal­kozó élvezi a inunkásbiztositás előnyeit, vi­szont néhány ezer földhözragadt gyári mun­kás kizárólag a törvényes segítségből. A szabadkai rendőrkapitányi hivatal és a városi tanács, mint elsőfokú iparhatóságok olyan határozatot hoztak, hogy a gyárosok nem kötelesek bejelenteni a saját munkásaikat. A pénztár erre a kereskedelmi miniszter dön­tését kérte. A miniszter határozata, amely elvi jelentőségű, kimondja, hogy az összes téglagyári munkások nem az akkordvállalko­zók, hanem a gyárosok alkalmazottai és mint ilyenek a gyáros által jelentendők be a kerü­leti munkásbiztositó pénztárba. A pénztár most 1907-ik visszamenőleg kirójja a járulé­kot az összes téglagyári üzemekre. — Halálra éheztettek egy kis leányt. A bűnesetek krónikájában páratlanul álló eset történt a csanádmegyei Kunágota községben. Egy anya hónapokon keresztül ólba zárva tartotta gyermekét, majd a boldogtalan te­remtést halálra éheztette. A borzalmas eset­ről a kunágotai orvos rántotta le a leplet. Szepember 20-án a községi orvost, aki egy­ben halottkém is, Sáfrán Ferenc gépész-ko­vács arról értesítette, hogy tizenhárom éves Flóra nevü lánya elhalálozott. Az orvos meg­I vizsgálta a hullát s borzalmas fölfedezéseket 1 tett. A halott testét ujjnyi vastag piszok s | töméntelen fekély borította. Ez gyanússá tette | a halálesetet s a kis holttestet fölboncolták, j amikor kitűnt, hogy a lányka éhhalálban múlt | ki. Az orvosok szerint halála előtt öt-hat na­pon át nem kapott enni. Az orvos az esetről rögtön jelentést tett a csendőrségnek. A csendőrök kihallgatták a rettenetes halált halt kis lány szüleit, akik beismerték, hogy a gyermeket szándékosan éheztették agyon. Március 24-én bezárták egy sötét ólba, attól kezdve nem gondozták. Napjában csak egy­szer adtak neki enni. Szeptemberben aztán el­határozták, hogy az agyonsanyargatott lány­nyal radikálisan végeznek. Elpusztítják, hogy ne legyen több bajuk vele. A haláleset előtt néhány nappal egyáltalán nem adtak be en­nivalót s az ajtón keresztül hallgatták, él-e még a szerencsétlen teremtés. Néhány napig nyögést, nyöszörgést hallottak, amely csak szeptember 20-án szűnt meg. A gyermeklány éhhalálban kiszenvedett. A bestiális anyát a csendőrök letartóztatták s csütörtökön be­szállították a szegedi ügyészség fogházába. — A * Szajnáiba zuhant omnibusz. Tegnap délután rettenetes szerencsétlenség történt Párisban. A reggeli lapok röviden már hirt adtak a szerencsétlenségről: egy auto­mobilomnibusz belefordult a Szajnába és utasai közül a legtöbben ott vesztek a vizben. Ma ujabb részleteket kaptunk a katasztrófá­ról, amelynek oka, mint alább olvasható, bű­nös könnyelműség. Az omnibusz-társaság fiatal és tapasztalatlan vezetőre bizta a kocsit, amely mikor a hidon ki akart térni egy másik kocsinak, nekiment a hid karfájának, nagy darabon áttörte, azután belezuhant a folyóba. A halottak számát még nem állapították meg, mert még azt sem tudják bizonyosan, hány utas volt az omnibuszon. A jelentésekből kö­rülbelül az derül ki, hogy huszonöt utas lehe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom