Délmagyarország, 1911. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1911-09-13 / 209. szám

iü ijiíLM Aü Y ÁROkbZÁÖ Í9Ü szeptember Í3 NYILTTER. S rovatban közlöttekért nein vállal felelősségei sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Mj czukorbeflgsée eilllin' speciális qyóqyital. KÖHÖGÉST. REKEDSEGET. IDÜLT GYOMOR E5 í HÚGYSZERVI BAJOKAT GYOMERESEN GYÓGYÍT. Sztojkai lúgos sós savanyúvíz rekedtség, köhögés és nátha ellen. Cukorbetegségeknél speciális gyógyszer I ph|anr lánHQ Egyedüli elárusító: LtüJIdlII. JdllU5 | g fűszer és csemegekereskedő cég Szegeden szalon kőszén és koksz legjobb be* szerzési forrása: JUTKOVICS GÉZA FA- ÉS SZÉNTELEPE KOSSUTH LAJOS-SUGÁRUT 41. SZÁM. Telefon 6S6. (a rókusi templommal szemben.) Telefon 686. Sodrc*iy kerítések Kramer Te §tvérek mechanikai sodronyszövő- ás fonógyárában Szeged, Maros-utca 24. szám alatt :—: jutányosán készülnek. :—: A Feketesas- és Kigyó-utca sarkán levő üzletemet tetemesen megnagyobbítottam. Mélyen leszállított árakban a következő cikkeket bocsátom rendelkezésre: 1 vég finom házi vagy lepedő-vászon, 30 rőfös 4 frt 1 vég finom rumburgi vászon, 30 rőfös 5 frt 25 kr. 1 vég finom mosott vászon, 30 rőfös 5 frt 50 kr. 1 vég finom batiszt-vászon, 30 rőfös 5 frt 00 kr. 1 vég finom lepedő-vászon, dupla széles, 14 m 7 frt 80 kr. 1 vég kanavász, jó minőség, 30 rőfös 4 frt 00 kr. Jó minőségi! kartonok és festők, méterje 22 kr. lngzefirek, méterje 30 kr. Mosó Delének, méterje 25 kr. Gyapjú Delének, méterje 45 kr. 140 cm. széles gyapjú szövetek 1 frt 20 kr. 1 garnitur ágyterítő 3 darab 5 frt Posztó ablak-függönyök 1 frt 20 kr.-tól kezdve Futó-szőnyeg 25 kr.-tól kezdve Székely szőnyeg 3 méteres 3 frt 50 kr. 1 darab törülköző 16 kr., 1 pár férfi cipő fűzős 3 frt 1 pár férfi cipő sevró 3 80 kr., 1 pár női cipő 3 frt 1 pár finom barna női cipő 3'50 kr., 1 pár fiu cipő 3 frt 25 kr., Gyermek-cipők 50 kr.-tól kezdve 1 drb alsó klott szoknya, finom 2 frt Nap- ós eső-ernyők selyemből, 1.65-től kezdve Finom paplanok 2.50-től kezdve Flanel-takarók 80 Ridikülök 60-tól kezdve Csipke-bluzok 1.50 Női lüszter- és gummi-köpeny, minden színben, 5.50 Szövetből, finom, 6. Finom, divatos férfi-öltöny 15 Scheviot-öltöny 14.50 Finom kamgarn-nadrág 5.50 Férfi szövet gyapjúból 2.80. MoradéhDk felárban odatnok el. AionMvii! még ifi föl nem seroll cikkek Igen lesiólliíüll árak melleit lösznek eladva. Tisztelettel Klein Mór a „GÓLYÁHOZ" Feketesas és Kigyó­gtca sarok. (Fried Sámuel-féle házban.) 8772—1911. tkvi szám. Árverési hirdetmény A szegedi kir. törvényszók mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr Békéi Nándor ügyvéd által képviselt Jung Mihályné végre­liajtatónak Hoffmann Mihály végrehajtást szen­vedő elleni végrehajtási ügyében, a kérelem következtében a végrehajtási árverés a vógre­hajtatónak 24 korona 14 fillér tőke ós jár. iránti követelésének kielégítése végett a szegedi kir. törvényszék területén levő, a sze­gedi belterületi 4840. sz. betétben A. I. 1—2. sor, 6258 ós 6259. hrsz. Tavasz-utca 2. sz. ház ós udvarnak, valamint Tavasz utca 2. sz. a. kertnek végrehajtást szenvedettet illető fele részére 3211 korona ezennel megállapított ki­kiáltási árban elrendeltetik. Az árverés megtartására határidőül 1911. évi szeptember hét 29-ik napjának délelőtti 9 órája ezen kir. törvényszék árverési ter­mében Szeged, Széchenyi-tér 4. szám, földszint balra, 7 és 8. ajtószám alá kitüzetik azzal, hogy az árverés alá bocsátott ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladatni nem fog. Árverezni szándékozók tartoznak bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni vagy neki a bíróságnál előlegesen el­helyezett bánatpénzről kiállított elismervényt átszolgáltatni. A vevő köteles a bánatpénzt, az 1908. évi L1X. t.-c. 25. §-ának esetében ezen törvény­szakasz értelmében az árveréskor azonnal ki­egészíteni. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben és pedig az elsőt 15 nap, a másodikat 30 nap, a Harmadikat 45 nap alatt mindig az árverés napjától számított 5 százalók kamattal együtt a szegedi kir. adóhivatalhoz lefizetni és a vétel után járó vagyonátruházási illetéket viselni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog betu­datni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt Szeged szab. kir. város hatóságánál és az alól­irott kir. törvényszéknél megtekinthetők. A fentebbi árverési hirdetményben foglalta­kon tul az árverési feltételek még a követ­kezők: A vevőnek a vételi bizonyítvány csak azon esetben fog kiadatni, ha az árverés napjától számitott 6 nap alatt előterjesztés, illetve 15 nap alatt utóaján'at nem tétetik. A tulajdonjog vevő javára, a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog bekebe­leztetni. Amennyiben vevő az árverési feltételeknek eleget nem tenne, az általa megvett ingatlan bármelyik érdekelt fél kérelmére, a. vevő ve­szélyére és költségére, bánatpénzének elvesz­tése mellett, ujabban el fog árvereztetni. Szeged, 1911. évi julius hó 18-ik napján. A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. Dr. Simon Ákos s. k. kir. táblabíró. A kiadmány hiteléül: Kamocsay kir, telekkönyvvezető.­\ Katona István beton- és műkő-vállalata Szeged, Füredi-u. 8. Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy a jó hírnévnek örvendő Landesberg ags Mór ur cementgyárából kiléptem, ahol iSy 18 évig mint munkavezető voltam alkal­SjH mazva és a mai napon önállósítottam ra magara,beton és mükő-vállalatotnyitottam tgjs Tisztelettel Katona István. Magyar királyi államvasutak iizletvezetőségétfll Szeged. 33243/911. szám. Pályázati hirdetmény pályaföntartási fák szállítására. A magyar királyi államvasutak szegedi iiz­letvezetősége ezennel nyilvános pályázatot hir­det a vonalain 1912. évben szükséges pályafön­tartási fanemüek szállításának biztosítására. A jövő 1912. évben szükséges mennyiségek a szegedi üzletvezetőségtől díjtalanul megszerez­hető ajánlati mintában és méretkimutatásban vannak kitüntetve. A szállításra vonatkozó részletes föltételeket magában foglaló ajánlati fölhívás a magyar * királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségé­nél megszerezhető és a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál és üzlet­vezetőségeinél megtekinthető. Ugyancsak az említett hivataloknál tekinthetők meg hivatalos órák alatt a szállításra vonatkozó általános és különleges föltételek is, mely utóbbiak a ma­gyar királyi államvasutak igazgatóságának budapesti nyomtatványtárából megszerezhetők. Az általános föltételek ára 50, a különlege­seké pedig 30 fillér darabonkint, amelyhez postaszállitás esetén bérmentesítésre még 20 fillér beküldendő a nevezett hivatalhoz. Az ivenkint egy koronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok ezen külcimmel „Ajánlat a 33243. sz. pályázati hirdetményben kiirt anya­gokra" 1911. évi szeptember hó 30. napjának déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetősége I. osztályának főnö­kéhez benyújtandók, vagy postán beküldendők. Bánatpénzül az ajánlott anyag értékének 5) százaléka készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1911. évi szeptember hé 20-ik napjának déli 12 órájáig a szegedi üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál leteendő, eset­leg posta utján beküldendő. Az ajánlati fölhívástól eltérő, szabálytalanul kiállított, az ajánlattevő által alá nem irt, javí­tott vagy vakart szövegű sértett, vagy pecsét­tel le nem zárt borítékba helyezett, elkésve vagy táviratilag tett és oly ajánlatok, ame­lyekre nézve bánatpénz le nem tétetett, figye­lembe nem vétetnek. Szeged, 1911. évi augusztus hóban. Az üzletvezetőség. (Utánnyomás nem dijaztatik.) o g^ía ei-s s=s3 es«»5> o tanoncul fizetéssel azonnal felvétetnek > Délmagyarország < könyvnyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom