Délmagyarország, 1911. augusztus (2. évfolyam, 173-199. szám)

1911-08-20 / 189. szám

6 DÉLMAGYARORSZÁO 1911 augusztusi 20 számban kísérik, át a rendkívüli izgalmasnak Ígérkező viadalra. Indulás vasárnap délelőtt 9 óra 20 perekor Szeged pályaudvarról. — Tűzoltók népünnepélye. Nagy érdeklő­déssel várja a közönség a tűzoltók népünne­pélyét, amelyet vasárnap délután és este a Gedó-féíe kerthelyiségben rendeznek. Program­jukban annyi szórakozásról gondoskodtak a tűzoltók, hogy éjfélig ki sem fogynak belőle. Valósággal városligeti hangulatot varázsolnak erre a napra a Gedóba. Érdekes, hogy a mű­soron nem csupán a népünnepélyen szokásos gyermekjátékok vannak, hanem egyéb igazán érdekes látványosságok is. Például ezen a nép­ünnepélyen mutatják be az önkéntes tűzoltók azt a bravúros tüztámadásukat is, amellyel a veszprémi országos tüzo'tó-versenyeken az első dijat hozták el. Az ünnepélynek ez a száma az esti programba van beillesztve és fényes ben­gálvilágitás mellett fog lefolyni. Nagyarányú lesz a tűzijáték is. Közreműködik a tűzoltók népünnepélyén a Szegedi Polgári Daloskör is, legszebb énekszámaival. Lesznek ezenkivül fé­nyes kabarószámok, mindenféle népmulatság, versenyek: táncverseny, tekeverseny, világ­posta, amerikai á verés és még sok szórakoz­tató és derűs mutatvány. Az ünnepélyen két zenekar is játszik. Ugy délután, mint este a kabaré több tagja fogja fölélénkiteni műsorát. A villamos-vasut a tűzoltók mulatságára való tekintettel a gedói vonalon éjfélig rendszeres közlekedést tart. — A kolera. Üszkübből jelentik : Ma egy ujabb koleraeset fordult elő. A hatósá­gok széleskörű intézkedéseket tettek a be­tegség behurcolásának megakadályozására, különösen az utazókat szigorúan ellenőrzik. Az ország belsejében megforduló utazókat nem bocsátják a konvencionális vonatokra. — A magyar belügyminisztérium közegész­ségügyi osztályának közlése szerint a Fiú­méban koleragyanus tünetek között meg­betegedett Püleszics Franciska betegsége a bakteriológiai vizsgálatnál ázsiai kolerá­nak bizonyult. Az eset megfelelő módon közzététetett a városban. — A kereskedők adója. Az adókivető bi­zottság pénteken és szombaton a következők adótételeit állapította meg: Fakereskedők: Kovács János 12, Krisztoforo­vics János 36, Kugler Mátyá«né 60, Látiló De­zsöné 60, Lengyel Juliska 60, Lippai Imre 120, Martonosi Jmos 20. Milkó Henrik 360, Matusz János 12. Mózes Mihály 4"50, Nadabán Pál 20, Neu Sándor 40, Ottova'v István és társa 250, Ökrös Dezső 60, Ördög' István 24, Pollák Te«t- , vérek 30jRosenfeld Aladárné 24, Rovó István 36, Rovó István 16. Somló Mór és társa 200, Schönfeld Gyula 132, Schwarcz Ignác 80, Schwarcz Ignác 18, Schweiger Miksa 220, Szabó István 20, Szakács György 24. Török Zsigmond 30, Varga István 24. Wechsler Ödön 100. Festékkereskedők: Galitzer Ignác 240, Hirsch Malvin 150, Kardos Sámuel 100, Vasvári Lajos utóda, Rosenberg Miksa 132. Festőművészek: Hel'er Ödön 24, Károlyi Lajos 24. Nvilassv Sándor 40. Papp Gábor 24, Szőke Ferenc 24, Tóth Endre 24. Fényképészek: Aner Fivérek 120, Bárdos Sán­dor 53, Brenner Testvérek 150. CzinnerKároly 45, Gévav Károly 60, Hegyesi Prinélv Amál 20, Keglovich Emil 175, Klein Aladár 78, Kovács' Laios 24, Kovács Mihály 30, Lintner Ferenc 100, Reinitz Mér 24. Rigó István 16, Szilágyi Artúr 68, Weisz Adolf 60, Véber Ferenc 60. Fürdőtulajdonosok : Didó József 25, Regdon Anna 30, özvegy Worzikow-zky Károlyné 60, Wagner Valburg 250. Forrástulajdonos : Masa István 80. Gulyások : Dobó Sándor 24, Födi István 24, Födi János 36, Fődi József 36, Fődi Mátyáa 36, Sebők Fürtön 24. Gyám : Csorba Gáspár 6. Gyógyfüáru kereskedő: Zeisler Henrik 48. Gyógyszerészek : Apró Endre 40, ifjabb Bar­csav Kárólv 700, Bencsik Lajosnó 200, Bokor és Vajda 320, Franki Antal 210, Frankó An­dor 140, Gerle Jenő 400, Gyuritza Lipót 240, Leiüzinger Gyu'a 500, Lemle József 60, Meák Gyuláné 400, Nagy Kormány Zoltán 40, Nyi­lassy Ágoston 70, Temesváry József 14Ö, Bo­kor és Vajda drogéria 480, Varró Aladár 240, Zakar Sándor 200. Gyümölcsárusok : Ambrus Józsefné 24, Ta­kács József 21, Andrási Péter 24, Aradi Júlia és társa 20, Ábrahám Ferenc 20, Bajor János 12, Balog János 12, Ördögh Zsuzsanna 36, Fo­rintos Mária 12, Grünberger Andor 12, Horváth Mária 25, Kisupper Györgyné 12, Kovács Fe­ren« 12, Lövv Ferenc 12, Polyák Gyuláné 24, Rózsi Rozál 24, özvegy Veloárd Lipótnó 8, Ve­ress Györgyné 12, Wéb«r Hanriktié 24, Zsuzsa Juon 24. Hétfőn a hajótu ajdouosok, halászok, kása­török és kávémérök adóját állapítják meg. — A Nap titcai árusítását betiltották* A Nap cimü budapesti napilap augusztus 18-án, a király születésnapján „ Véres emlékek" cím­mel vezető cikket hozott Kalmár Antal dr, az ismert publicista tollából. A fővárosi állam­rendőrség a cikk miatt a lapot elkoboztatta és a főváros polgármestore, Vaseilievits János a laptól az utcai árusitás jogát a következő vég­zéssel megvonta: Á budapesti királyi büntető törvényszék vizs­gálóbírójának végzése szerint. A Nap cimü poli­tikai napilap 1911. augusztus 18 ári\ kiadott 198. számában „Vérea emlékek" ós „Elmaradt eredmény" cim alatt foglalt cikkekben király­sértés vétségének jelenségeit látván fenforogni, a lap vonatkozó példányainak országos lefogla­lását elrendeli. Ennélfogva nem (ártom méltó­nak a lapot arra, hogy az utcai árusítás an­nak terjesztését elősegíts1, miért is A Nap cimü lap utcai árusítását már a mai naptól kezdve betiltom, illetve a folyó évi május 18-án kelt 48.696. számú véghatározattal • folyó évi augusztus 31-éig és az- ezt meghosszabbító fo­lyó évi augusztus 18-án kelt 8026. számú vóg­határoza^tal már engedélyezett utcai árusitást ezennel vicszavonom. Ezen véghatározat ellen annak kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt hivatalommal a magyar királyi belügy­miniszterhez felobbezés nyújtható be. Budapest, 1911. augusztus 19. Vaszilievits, polgármester. Budapestről telefonálják: Az újságíró egyesü­let választmánya szombaton este rchdkivüli ülést tartott, amelyen A Nap elkobzásával és utcai árusításának betiltásával foglalkoztak. Ki­mondották, hogy a polgármes* eri, mint közigaz­gatási rendelkezést sérelmesnek tartiák és megbízták Herczeg Ferenc elnököt, Fürjese La­jos foli kárt és Márkus Miksát, hogy hétfőig alkalmas formában tegyék meg a további in­tézkedést, mert hétfőn az egyesület újból ösz­szejön közgyűlésre, amikor hatázozatot lio nak. — A kazánrobbanás áldozatai. A nemré­gen történt rendező pályaudvari kazánrobba­nás áldozatai, Reményi Dávid mozdonyvezető ós Varga Imre fütő, akik életveszélyes sérü­lést szenvedtek, a gondos orvosi ápolás követ­keztében már majdnem teljesen fölgyógyultak. Néhány nap múlva el is hagyhatják a kór­házat. — Az Árpád-ünnep. Szeptember har­madikán tartja az Árpád-ünnep Pusztaszer sikján a honfoglalás emlékünnepét, ame­lyet országos érdeklődés szokott kisérni. Érdekes és jellemző karakterisztikumot ad az ünnepélynek a rendező-bizottságnak az a terve, hogy meglátták Székely Mihályt, a nagynevű magyar aviatikust, hogy az ünnep napján Pusztaszerről fölrepüljön. Az ünnep rendezésében főrésze van Tömörkény Istvánnak, az országosan elismert nagy irónak, az Árpád-egyesület főtitkárának. Az ünnep műsorát igy állították össze: 1. Reggel kilenc órakor szentmise és beszéd. Mondja Várhelyi József c. kanonok; mise alatt ősrégi egyházi énekeket ad elő a Szegedi Szö­vetkezés Daloskör és Raffner Dezső szegedi igazgató-tanító. Mise után: 2. Himnusz, énekli a , Daloskör. 3. Alkalmi költemény, szavalja Csihi László. 4.Ünnepi beszéd, tartja Becsei/ Károly dr alelnök. 5. Pusztaszeren. Költemény, irt,a Terestyén.IJ Gyula, szavalja Terestyény György joghallgató, ti. Záróbeszéd, mondja Jedlícska Béla dr alelnök. 7. Szózat, énekli az ünneplő közönség. Délután három órakor nép­ünnep: pusztaszeri tanulók versenyszavalása, sikverseny, tánc és egyéb szórakoztató mntat­ványok. — Szegedi bikaviador. Schreier Simonról, a szegedi származású bikavindorról az a hír terji dt el, hogy meghalt. Schroier most Tátra­füredröl, ahol üdül, azt írja, hogy ez a hir té­ves Egy bika súlyosan megsebesítette, de föl­gyó gyúlt. — A király (születésnapja és a romá­nok. Bukarestből jelentik: A katolikus székesegyházban 1. Ferene József őfelsége születésnapi évfordulója alkalmából nagy­mise és Te Deum volt. Károly király szárny­segédjével, Grazoski ezredessel és Costesco őrnagygyal képviseltette magát. Az ünnepi istentiszteleten résztvettek továbbá Carp miniszterelnök, Maicrescu külügyminiszter, Fiirstenberg herceg osztrák-magyar követ a követség személyzetével, a diplomáciai kar tagjai stb. Ezután Fiirstnberg herceg követnél fogadás volt, mely alkalommal a román kormány, valamint az osztrák és magyar kolónia tagjai szerencsekivánatai­kat fejezték ki. — Kerékpártolvaj. Az utóbbi hetekben szokatlanul nagy számban jelentettek kerék­párlopásokat a rendőrségen. A legforgalmasabb helyeken is csak néhány pillanatra őrizetlenül hagyott kerékpárt ismeretlen tettes ellopta. A rendőrség polgári ruhás rendörökkel többször lesben állt, de ez eredménytelen maradt. A tolvaj már akkor értékesítette a kerékpáro­kat, mie'őtt még a rendőrségnek a lopásról tudomása lett volna. A személyleírás alapján végre sikerült elfogni a kerékpártolvajt Bőr csök Szilveszter Back-malml munkás személyé­ben. A rendőrség lopás büntette miatt megin­dította ellene az eljárást. — Regula Miskolcon. Miskolcról jelen­tik : Az edelényi rablógyilkost. Regula Edét. tegnap este kilenc órakor erős csendőri fe­dezet alatt Edelényből a miskolci ügyész­ség fogházába szállították. Miután a mis­kolci állomáson tüntetéstől, zavargástól tar­tottak, Regulát Miskolc előtt, Sajóecsegen szállították ki a vasutból, honnan bérkocsin vitték Miskolcra. Incidens nem történt. — Szökés a rendőrségi fogházból. A te­mesvári rendőrség értesítette a szegedi rend­őrséget, hogy az ottani rendőrségi fogházból pénteken éjjel egy óra körül Szabó Mártó" 26 évos fogoly megszökött. Szökése után a Bega partján magához vette az ott e'.rei'ett ezer­nyolcszáz korona értékű takarékkönyvet, két arany karperecet, egy női arany órát és egy pyémánt gyűrűt, közepén piros kővel. A szö­kevényt országosan köröztetik. Szegeden is keresi a rendőrség. — A fodrászok kongresszusa. Vasárnap ke?di meg tanácskozásait Aradon a fodrászok kongresszusa. Huszonötezer magyar borbély és fodrász lesz ott kiküldöttekkel képviselve. A férfi fodrászok dolgai" kivül megtárgyalják " nöi fodrászok dolgát is. Ugy látszik, hogy a nöi fodrászat torén nincs minden rendén. Nincs elég női fodrász Budapesten és aki van, az nagyon drágán dolgozik. Alkalmi fésülésekért valósággal megzsarolják a hölgyközönséget. — A tabáni postarablás. Budapestről jelentik: A budai postarablás közönséges a „Pilseni részvény serfőzde" :: legkiválóbb téli söre a .: Rass-vipdó

Next

/
Oldalképek
Tartalom