Délmagyarország, 1911. június (2. évfolyam, 124-147. szám)

1911-06-25 / 144. szám

DÉLMAGYARORSZÁG 11 SEHOL OLCSOBBRH meg nem szerezhetők a legkitűnőbb kerék­párok, varrógépek és a világhírű „Pathé" tünélküli beszélőgépek 6—8—10 koronás részletre Q7Anfn SáílHíir gépnagy­ls, mint O^CJIIIU OdilUUl raktárában = SZEGED, = Tisza Lajos-Koruí 38. sióm. (•xalagárnlókkal ízemben.) Nagy Javítóműhely! 1 MCÍlXléfiyiíTG a ber"n' fogtechnikán Fogni titerme ég fogklinikán képesítve Kossuth L.-sugárut 4. Készít mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban és aranyban. Állami és közigazgatási hivatalnokok­nak részletfizetésre is. Bármiféle javítás 6 óra alatt elkészül. OGAK Lukács Imre íogmülerme a berlini fogtechnikán oki. képesítve Gsckonils-utca 1. S/échcnyi-tór sarait, Preaiiíbiiái. SPORT A szegedi lóverseny. (Saját tudósítónktól.) Szeged lóversenyláz­ban éghet vasárnap. A karcsú és ideges ver­senylovak jó része már szombat reggel meg­érkezett s az urlovasok már ki is próbálták a versenypályát,. A földmivelésügyi miniszter képviselője, Podmaniczky György báró szin­tén megérkezett s Gerliczy Ferenc báró ven­dége. A totalizatőr személyzete és a Magyar Lovaregyesület képviselősége szombaton este érkeztek Szegedre. A ló verseny téren a rend föntartása végett Somogyi Szilveszter főkapitány széleskörű intézkedéseket tett. Az egész lóversenytér kö­rül lesz zárva. A kocsin jövő közönség a vám­házon tul, a vasúti rampa mellett levő be­járón juthat a tribünhöz. A gyalog ós villa­mos vasúton jövő közönségnek külön be­járó helye vau a vámház külső szélénél. Az állóhelyek közönsége a vásártérrel szembeni bejárón juthat helyeihez. A szegedi 3. honvédhuszárezred tisztikara által lovagolandó tiszti gátversenyre a sze­gedi hölgyek adtak dijat. A dijakat báró Gerliczy Ferencné elnöklete alatt Bokor Pálné, Gergely Miklósné, dr Kelemen Bélá­né, dr Lázár Györgyné, dr Simkó Elemérné és Vajda Sándorné úrhölgyekből álló bizott­ság szerezte be. Az első dij egy szinezüstből készült 700 korona értékű monumentális ha­rangóra, a második dij ezüst dohányzószoba­föl szere lós, a harmadik dij egy értékes lo­vagló ostor. E dijak a lóversenytéren köz­szemlére ki lesznek állítva. A versenyen a 4(J-ik gyalogezred zenekara jálszik. A versnyszámokra a következő nevezesek történtek: I. Szegedi sikverseny. 1000 korona. I. Ba­descu Gy. „Rákóczi".' 2. Bánffy A. báró „Ákombákom". 3. Dávid E. „Anita". 4. Haber L. „Childerich". 5. Merweldt M. gróf fi. Ugyanaz „Sylva". 7. Molnár L- „Szeltolo . S. Neimanns R, báró.„Mortola". 9. Petanovics J. ..Ereszd el". 10. Pókay D. „Büszke . 11. Szakonyi L. „Aurelian". II. Az altiszti akadályverseny bárom di­jáért neveztek: 1. Deák Mihály „Bánat". 2. Farkas Mihály „Tü". 3. K r.L sz István „Ág­ra". 4. Kis Pál „Délibáb; . 5. Kerekes Péter „Ellenség". 6. Kriegler Fefenc „Dorgó". 7. Milunovics József „Alperesné". 8. Molnár György „Duvad". 9. Tokody Péter „Drága". III. A deszki sikverseny 2000 koronás di­jáért: 1. Bánffy A. báró „Ákombákom". 2. Dávid E. „Orissa". 3. Merweldt M. „Spatzi". 4. Ugyanaz „Sylva". 5. Molnár L. „Alkony". 6. Negropont.es Gy. „Praterspatz". 7. Nei­manns R. báró „Ariadné". 8. Pókay Dezső „Büszke". IV. Akadáyverseny-handicap, 2000 korona. I. Ba.rt.os D. „Ta.ma.gns". 2. Bartos E. „Lady­bird". 3. Bánffy A. báró „Tabula". 4. Badescu Gy. „Mákvirág II". 5. Haber L. „Landeskind" 6. Issekutz Gy. „Ena". 7. Merweldt M. gróf „Immergün II". 8. Molnár L. „Alkony". 9. Merweldt M. gróf „Suffragett". 10. Nei­manns báró „Cascadense". 11. Pallavicini A. őrgróf „Rózsi". V. A fiatal altisztek vadászversenyében neveztek: 1. Bartucz István „Harca". 2. Dzsi­gurszky Pál „Dobsider". 3. Faragó János „Dongó". 4. Gulyás Sándor „Csecsemő". 5. Katzler István „Azek". 0. Ocskó József „Da­dám". 7. Békási József „Derce". 8. Rostás Ist­ván „Eszterke". VI. A szegedi huszárezred gátversenyében neveztek: 1. Brunhuber L. „Datoly". 2. Gőbel neveztek: 1. Brunhuber L. „Datoly". 2. Gőbel Gy. „Délia". 3. Juhász Antal „Ácsi". 4. Ku­liffay Andor „Fincos". 5. Thomka Zoltán „Giton". 6. Samrajay Sándor „Pusztás". 8. Walter Ferenc „Gyerünk csak". VII. A mezei gazdák 450 koronás dijára ne­veztek: 1. Dobó István „Riadó". 2. Dobó Szil­veszter „Dregadir". 3. Ugyanaz „Kacér". 4. Meszes Mátyás „Kisleány". 5. Horváth Mi­hály „Menyecske". VIII. A zár-handicap 1500 koronás dijáért neveztek: 1. Badescu Gy. „Rákóczi". 2. Bánffy A. „Ákombákom". 3. Bartos E. „Bak". 4. Ugyanaz „Bor". 5. Dávid E. „Orissa",6. Ugyanaz „Anita". 7. Haber L. „Childerich". 8. Merweldt M. gróf „Silva". 9. Merweldt M. gróf „Spatzi". 10. Molnár L. „Szötykelánya". II. Ugyanaz „Alkony". 12. Merweldt M. gróf „Immergün II". 13. Negropontes Gy. „Pra­terspatz". 14. Neimanns R. báró „Mortola". 15. Ugyanaz „P. S." 10. Neimanns R. báró „Ariadné". 17. Pókay D. „Büszke". 18. Peja­csevics A. gróf „Blériot". 19. Petanovich J. „Ereszd el". 20. Szakonyi L. „Aurelian". E lovakon kivül nevezve volt mé Issekutz Gyula „Mácsoía", Molnár L. „Re íny II", Molnár L. „Széltoló" és Merweldt g í „Silva" de ezekért a lovakért bánatot jeh lettek be s igy nem vesznek részt a verseny A versenyre tippet mondani igen nehéz, miután minden versenyben rüajd egyenrangú lovak küzdenek az elsőségért s a már verse­nyen győztes lovak erősen megterhelve in­dulnak, ami az esélyeket kiegyenlíti. A verseny után este nyolc órakor a Tisza­szállóban halpaprikás vacsora lesz az Urlo­vasok tiszteletére. Délmagyaroi'Bzáy bajnokcsapata Sze­geden. Nagy az érdeklődés az ország egyik legjobb vidéki csapatának, az Aradi Atlétikai Klubnak vasárnapi revánsmérkőzése iránt. A Szegedi Atlétikai Klub hatalmas riválisával szemben legerősebb csapatát állítja sorom­póba. A mérkőzés délután hat órakor kezdő­dik az ujszegedi sporttelepen, előzőleg félötkor a SzAK. II. játszik a Szegedi Munkástestedző Egyesület csapatával. Varrógép ) Kerékpár Gramofon | RAKTÁRAMAT DERY EDE SZEGED Addig a raktáron levő áru­kat gyári áron kiárusítom. Népszinpad - Cabaret a Csillag- (v. űoldstein) kertheiyiségben ===== vendégszerepel. ­Közreműködnek: Bodrogi Jóska groteszk komikus. Iv/anoff Lenke üjvári Ferencz cabaret-énekesnő. szalon-ko mikus. Nedics Nata a Folies Caprice művésznője. Dévai lengyel dtaetl. Kuthy Piroska Déva! Sánr'or énekesnő. jellem-komikus. 2 uj bohózat, m Kezdete 8 és fél órakor. A Schicht szarvasszappan Valódi csakis ft SdlicM a „Pilseni részvény serfőzde legkiválóbb téli söre a Kass-vigadó8sszes Ke!yiséaei­ben Kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom