Délmagyarország, 1911. június (2. évfolyam, 124-147. szám)

1911-06-21 / 140. szám

1911 június 2i DÉLMAGYARÖRSZÁG 9 Lukács Imre fogmüterme a berlini fogtechnikán oki. képesitve Csetaiís-iiíca 1. SiáctaííA sarok. Prosaiíi-liáL I^I&Wva^tf'ffVriril^ a berlin! fogtechnikán l^^IIA^IIJ^ fillt: és fogklinikán képesítve FogmtUermfe Kossuth L.-sugárut 4. Készit ,mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban és:aranyban. Állami és .közigazgatási hivatalnokok­nak részletfizetésre is. EE! RAKTÁRAMAT DÉRY EDE SZEGED Á<ldíg a raktáron levő áru­kat gyári áron kiárusítom. é)r A szegedi lóverseny. Az idei tavaszi ló­versenyt a Szogedi gazdasági egyesület junius 25-én, vasárnap délután három órakor rendezi. A verseny nevezései már lezárultak s nyolc futamra összesen 76 ló lett benevezve, még pedig Szeged város 1000 koronás dijára 10, a szegedi honvéd huszárezred altiszti versenyére 8, a deszki 2000 koronás sikversenyre 9, a 2000 koronás akadály handicapra 12, a fiatal altisztek vadászversenyérw 9, a szegedi höl­gyek 1200 koronás tiszteletdíjáért 9, a mezei gazdák versenyére 5 és a zárliandicappre 22. A lóversenyen katonazenekar játszik s buffet lesz fölállítva. Beretvás Endre totalizatör-ve­zető négy totalizatőr-gépperjíog működni ós pe­dig három az első, egy a második osztályú he­lyen. Az álló helyen nem lesz totalizatőr. Ver­senynapján a közönséget délután egy órától 3-ig, 10 percenként közlekedő viilamos-vasut­| társasági különvonatok fogják a versenytérre kiszállítani. A jegyek előre válthatók Gál Test­vérek, Kiss Arnold ós Schwartz és BucKhcilter üzleteiben, valamint a tőzsdékben. Fedett tri­bün-jegy 4 korona, fedetlen tribün-jegy 2 ko­rona. A még meglevő páholy-jegyek a verseny­titkári hivatalban (Tisza Lajos-körut 69.) kap­hatók husz koronáért. Ajánlatos a jegyeket előre megváltani, mert a körülzárt lóverseny­térre már csak jegygyel lehet bejutni. A pá­holybérlők az V. számú kék páholyjegygyei jut­hatnak helyeikhez. A versenyintézősóget a kö­vetkezőkből alakították : elnök Gerliczy Fe­renc báró, elnökhelyettes Bokor Pál, tagok Bagáry Kálmán, Bencze Bálint, Farkas Dezső, Jony László, Kelemen Béla dr, Lázár György dr, Pászthy Kálmán, Plank Ede, Terey József, I Reök Iván. Urlovasok szövetkezete részéről: | Hothy István. Versenybíró : Gergely Miklós. Indítók: Sgmarjay Sándor, Tombácz Károly. Versenytitkár: Gerle Imre dr. Mázsáló: Ifjabb Magyar László dr. Pénztárnok: Kaszó Elek. T$taljzatőr-vezető: Beretvás Endre. Handi­apper : Magyar Elek. KÖZGAZDASÁG Vetések állása. - Az első uj rendszerű uetésjelentés. ­(Saját tudósítónktól.) Ma tette közzé a föld­müvelésügyi miniszter az első uj rendszerű vetósjelentésót, amely mintegy átmenetet ké­pez a szóbeli ós a számszerű becslés között. Természetesen ma még korai lenne végleges bírálatot mondani az uj rendszerről; de azt, hogy az ujitás számba menő osztályozások (mi­nősítések) által megkönnyítik az áttekintést, már most megállapíthatjuk. Ugy látszik, hogy ezek az osztályozások mégis megakadályozzák az olyan elgaloppolást, mint aminőben a mult évben részesítették az országot, vérmes termés­kilátásokkal kecsegtetvén azt. A mostani je­lentés szemlátomást tartózkodik a túlzásoktól s őszintén bevallja, hogy a legutóbbi rossz idő­járás sokat rontott a vetéseken. Ezt azonban nem tartják olyan nagynak, hogy azok miatt a kilátásokat jó közepeseknek ne itélje. Maguk a megyei biztosok általában közepes termést becsülnek; tizenhárom megyében viszont jó búzatermést várnak. Gyenge termésről hat megye számol be; ezek azonban nem fontos területek. Kitűnő terméskilátásokkal csak Csanádmegye dicsekedhetik. Egyelőre tehát meg kell várnunk & julius elsején közzéteendő első számszerű becslést. Ha addig a helyzet nem javul, a mai jelentések alapján 44—46 millió métermázsa búzatermésre van kilátá­sunk. A földmüvelésügyi miniszter hivatalos jelen­tése egyébként a következő: A hűvös esős ós meleg, majd ismét hűvös és szeles napokkal váltakozó időjárás nem min­denütt kedvezett a vetések fejlődésének, mert az ország főbb gabonatermő vidékein, hol már kelletténél is több volt a csapadék, igen sok helyen megdőlve ós összekuszálva fekszenek a vetések, melyeknek alsó levólzetón erősen föl­lépett ós terjedt a rozsda. Az ország északkeleti részében pedig a hosszantartó szárazság miatt gyöngék íöleg az őszi vetések, melyek csak a legutóbbi esőzések után kezdenek magukhoz jönni. Nem hiányoznak azonban a szépen fejlődött, sürü ós erőteljes vetések sem, ugy, hogy a le­folyt három heti időszakban bekövetkezett visszaesés ellenére is, országos átlagban még mindig elég jó közepes termésre nyújt kilátást mind a négy főkalászos. A kapás-növényeknek, a kerti vetemények­nek ós takarmányfóléknek a csapadékdus idő­Járás nagyobbára kedvezett, bár elgazosodásu­kat is előmozdította. A gabonanemüekkel, tengerivel és burgonyá­val folyó évben bevetett terület kiterjedésére vonatkozó adatokat a magyar királyi központi statisztikai hivatal összegyűjtötte ós idejében rendelkezésre bocsátotta ugyan, minthogy azon­ban ezen adatoknak jelentékeny része oly idő­ben küldetett be, amidőn az őszi egérkárok és a téli fagykárok folytán szükségessé vált ta­vaszi kiszántások csak részben vétetnek figye­lembe és számíttattak le a bevetett területből, ezen bevetett területi adatok közzétételét téves konklúziók elkerülése végett mellőzni kellett. Intézkedés törtónt azonban, hogy a kiszántott területre vonatkozó adatok a gazdasági tudó­sítók újjászervezett karának segítségével sür­gősen összegyűjtessenek, hogy mire julius elsején az első számszerű becslés közzététetik, már a pontos területi adatok is rendelkezésre álljanak. A négy főkalászos ezidő szerinti állásának tájékoztató megjelölése céljából a gazdasági tudósítóktól minősítő számadatok kérettek be. Ezen minősítésben a kitűnő terméskilátások 1, a jó 2, a közepes 3, a gyenge 4 óa a rossz 5 számjegygyei jelöltetett. A beérkezett minősitő adatok szerint az or­szág legnagyobb részében mind a négy gabo­nából túlnyomóan közepes termés várható, holott három héttel előbb még sok helyen igen jó, sőt helyenkint kitűnő termést remél­tek. E reményekot az időjárás rendellenessége, a tulsok csapadék következtében sokfelé be­állott megdőlós és a többi helyen föllépett rozsda apasztotta le. Mindezek azonban olya: bajok, melyek kedvező időjárás esetén enyhül­hetnek s igy a kilátások ismét megjavulhatnak. (-) A száj- és körömfájás rohamos ter­jedése. Sajátságos jelenség, hogy mig a ma­gyar parlament többségét alkotó agrár-kép viselők nyakra-főre interpellálnák apró cseprő ügyekben, addig senkinek sem jui eszébe erélyes intézkedést sürgetni az isméi rendkívül rohamosan terjedő ragadós száj és körömfájás ellen. Ez a veszélyes betegség az elmúlt héten is 390 községben és 3819 u<i varban lépett föl újra, ugy, hogy ezidő sze rint már ismét 13,798 udvar van megfej' tőzveí (—) A gabonapiacról. Budapestről jelentik: A megjelent hivatalos jelentés az üzlet mene téré szilárdító hatással volt s az összes eik kek ismét lényegesebb emelkedést tüntetne; föl. Emellett nemcsak a helyi spekuláció de komoly elsőrangú cégek is voltak vevőké] a piacon s a vidék is erősebbon vásárolt, ó piac szilárd fejlődésére egyébként a kész áruüzlet helyzete is van behatással. A ma mok fokozatosan emelkedő árak mellett sca képesek elegendő árut a piacra vonni, ugj liogy komoly megvitatás tárgyát képezi a malomegyesülétben az a terv, hogy a mai mok a nyersáru anyag nehéz beszerzés;' való tekintettel üzemüket 14 napra telje , beszüntetik. De ezt a tervet néhány mai ellenkezése folytán elejtették. A takarináu nál sem biztató a hivatalos jelentés s ó nemcsak a zab, hanem a tengeri is fokoz, tabb figyelemben részesült, jóllel íet a ke -. áru-zab s tengeri iránt gyönge a kereslet. Felelős szerkesztő Pásztor József Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarország hirlap- ? nyomdavállalat Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda­vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.) László-kávéház (volt Cabaret­kávéház, Deák Ferenc-utca 2­Ma, junius 21-én és a következő napokon a budapesti folytatja vendégjátékát teljesen uj műsor, j •"•*—— A műsorból kiemelemiők: ó Megérkezett Bndapcsipíó SOLTI HERMINA bájos kis nővére SOLTI RÓZSIKA, a Kojal-opícuisi volt tag ;&„ MIKLÖ5SI ILI­angol ének- és tánemüvésznő. Bokor Gsza Falud! 0 kabaré-diva. táncművésze-'. Hirdetési írod kacagtató bohózat. A társulat összes tagjai közreműködés v 1 Szabad bemenet! Kezdete este 9 erő'.< . Fentartott hely 1 kor. Felmentő jegy 60 f!., .. Kegyes pártfogást kér az igazgatóság. Előadás után Farkas Feri zenekara jáít . Hideg buffet! Kitűnő ita!o 2 Tisztelettel László István, kán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom