Délmagyarország, 1911. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-31 / 123. szám

8 vasút részvény 748—747.75. Városi villamosvasút részvény 396.50—396.75. Magyar bank részvény 745.75—744.50. Hermes 414—418. Magyar villamos­sági részvény 488—485. Ganz-féle vasöntö 4000— 4010. Magyar kerámiai 280. Magyar cukoripar 2530— 2548. Hazai sorsjegy részvény . A déli tőzsde iránya tartott berlini jegyzésekkel egyetértésben kedvező lefolyású volt. A nemzetközi piacon a magyar hitelrészvény újra tetemesen emel­kedett. A helyi piacon az árnivó kissé lemorzsolódott. A készárupiacon számottevő üzlet és változás volt. A járadék renyhe. A valuta és ércváltó gyönge A zárlat tartott. — Kötöttek: Osztrák liitelrészvény 643.50—644.25. Magyar hitelrészvény 819.50—818. Ri­mamurányi vasmű 687. Közúti villamos vasút 748.50 —747.50 Városi villamos vasut 396.50. Magyar bank 745.50.—743. 4 százalékos koronajáradék 91.25—91.35. Salgótarjáni 658. Ganz-féle vasöntő 4020—4010. Magyar villámossági 484. Magvar cukoripar 2550. Burvasut 305. Agrárbank 514.50—515. Hermes 418—419. Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 3—4 korona, nyolc napra 6—8 korona, junius hónap végére 14—16 korona, osztrák és magyar államvasut­részvényből junius hónap végére 16—18 korona. Bécsi börze. A mai előtőzsdén a kötések a következők voltak : Osztrák hitelrészvény 643.75. Magyar hitelrészvény 816.—. Anglo-bank 320.50. Bank­verein 540.—. Unió-bank 614.50. Lánderbank 530.—. osztrák-magyar államvasút 754.25. Déli vasut 112.—. Rimamurán9yi vasmű 677.—. Alpesi bányarészvény 808.25, Török sorsjegy 249.—. Márka készpénzért 117.38. Ultimóra 117.48. Skoda 633. Orosz 104.10. BUDAPESTI ÚTMUTATÓ Mit játszanak ma a színházakban: Nemzeti Szinliáz: Válás után. Kezdete fél nyolc órakor. Magyar Királyi Operaház: Rózsalovag. Vígszínház: Wiener Blut. Kezdete fél nyolc órakor. Magyar Színház: Anatol. Kezdete fél nyolc órakor. Király Színház: A szultán. Kezdete fél nyolc órakor. Fővárosi Nyári Színház: Tatárjárás. Kezdete fél nyolc órakor. Fővárosi Városligeti Színház: Az ezred apja. Kezdete fél nyolc órakor. Uránia Színház: A párisi asszony. Kezdel e lói nyolc órakor. BUDAPESTI m-ora STJ Minden este pont 8*/4 órakor: világvárosi műsor MIMI MARLOW a hires kabaré-diva rövid vendégjátéka. Tlie \ Sislers Rubvs Hunevsuckle Gompanv Acrobatie Ladies. komikus sportjelenet. Haleys Juveniles husz angol csöpség. A. G. Hofer Solti Kenőin Májusi cirkusz Libl és Ikra; Tavasz a hivatalban bohózatok. Uj tréfák, kuplék és a többi elsőrangú attrakció. Vasárnap, május 7-én délután 21/, órakor mérsé­kelt hely áru nagy családi előadás MIJIII MARLOW és az összes attrakciók felléptével. Kovács-kávéház, Andrássy-ut (Oktogou-tér) szegediek találkozóhelye. Szimplon-kávéház (üzletvezető Hajdú József) József-körut 8. Bedé-kávéház, József-körut 56. István-király szálló, Podmanitzky-utca. Ké­nyelmes szobák. Mérsékelt árak. Kittner Mihály éttermei Erzsébet-körut 13. Reményi Mihály, Magyar királyi zeneakadé­miai hangszerkószitő, Király-utca 58. Dr. Fabinyi, volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8. gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. Szénást és Kardos r.-t. részletfizetésre is szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket gtb. VI. Andrássy-ut 1. ÖKlMAtiYAftÖftSZÁfi l rŰnÍQ ludomanvos SfíilÉí MIIBY- Hl-Éa Holtzer-Miihó-oaiolö. Ma szerdán, május 31-én MŰSOR: 1. Merán, látványos. 2. Rendőr kutyája, humoros. 3. Rang és szív, .dráma. 4. A cár römai látogatása, látványos. 5. Nász gyönyörök, komédia. 6. Csavargó, dráma. 7. Bandika hipnotizál, humoros. 8. Betörők, drámai jelenetek. Kenlele este 7 ÉS 9 Mor: ki Misteisioíisiáaia 972 A Buvártó feltöltése. - Mit akar a vállalkozó ? ­(Saját tudósítónktól.) Amikor a szegedi Bu­vártó feltöltésére pályázatot hirdettek és meg­tartották a versenytárgyalást, annak ered­ménye általános meglepetést keltett. A fölbon­tott ajánlatokból kitűnt, hogy legolcsóbban a Gaál és Tirnauer budapesti cég vállalkozott a munkára, mert nyolcvannégy iillórt kórt egy köbméter föld elszállításáért. Ez az ajánlat, amely nagyon kedvező a városra nézve, azért volt feltűnő, mert a többi vállalkozók, kevés kivétellel, egy koronával többet kértek egy köbméter földért, sőt akadt olyan is, aki a Gaál és Tirnauer cég által ajánlott árnak épen a kétszeresét kérte. A vállalkozók akkor azt tartották, hogy ilyen ár mellett nem lehet el­végezni a munkát. A bizottság és a tanács természetesen nem törődött ezzel ós annál is inkább e cégnek Ítélte oda a munkát, mert a város közel száz­ezer koronával olcsóbban töltetheti föl igy a Buvártavat az előirányzott összegnél. Akkoriban a Gaál és Tirnauer cégnek nem volt már valami jó hirneve a városnál. A do­rozsmai ut feltöltését is rábízták, de az ut át­vételénél kiderült, hogy a cég az előirt ka­vicsminőségnól sokkal silányabbat szállitott és fölhasznált a feltöltéshez huszonnégy vaggon olyan kavicsot is, amelyet a polgármesteri hi­vatal egyszer már visszautasított. Akkor csak hosszabb tárgyalások után vették át a do­rozsmai utat és csak olyan föltótelek mellett, hogy a cég a kialkudott árból tekintélyes ösz­szeget elengedett. Ugylátszik, a Buvártónál is hasonló módon akarja a Gaál és Tirnauer cég megjavítani az olcsó árat. Annak ellenére, hogy az árlejtésnél Bokor Pál polgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy a Buvártó kiszivattyuzásának költségeit, ha a kiszivattyuzás szükségesnek látszik, a vállalkozó maga tartozik fizetni, a vállalkozó most mégis arra kéri a tanácsot, hogy vagy a város szivattyuztassa ki a Buvártó vizét, vagy majd ő fogja kiszivattyúzni azt a város költ­ségén. A viz egyszerű kiszorítása — úgymond — veszedelmes volna, de meg egészségtelen is, mert a Buvár-tóban meggyült szennyet nem távolitaná el. A tanács persze a furcsa kérést nem tel­jesiti. x Pillich Kálmán interpellációja. Pillich Kálmán nagyobb interpellációt terjeszt a má­jusi közgyűlésen a polgármester elé. Az inter­pelláció három részből áll. Az elsőben azt kér­dezi, miért halogatja a tanács a felső- és alsó­központi közigazgatás fejlesztését. A második­ban azt, hogy miért nem rendezik még mindig az uj közkórház környékét. A harmadikban azt, hogy miért nem hajtják végre az adóhivatal 1911 május 31 újjászervezését, illetőleg miért nem szorgal­mazza a polgármester a minisztériumban az erre vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyá­sát. A tanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy adja ki az interpellációt neki az ügyek mibenállásának megvizsgálása végett. x Mennyi az aszfaltdij ? Az aszfaltdijak fizetésére Schütz István és társai indítványt tettek, hogy a Kossuth Lajos-sugáruton ós a Kálvária-utcában lakó háztulajdonosokat ponto­san tájékoztassák az iránt, vájjon a kiszélesí­tett aszfaltjáró négyszögöle után egy-egy ház­tulajdonos pontosan mennyit fizessen. Arra is kérik a közgyűlést, engedje meg azt, hogy a költséget két részletben törleszthessők. Az inditvány első részére a maga hatáskörében ugy intézkedett a tanács, hogy a területnagy­ságot és az egységárat fül fogja tüntetni a fize­tési intőben. Az inditvány másik részére vonat­kozóau van már a törvényhatóságnak régebbi határozata, amely szerint a tanács esetröl­esetre megengedheti, hogy a fizetést ne egy­szerre, hanem részletekben lehessen teljesíteni. x Nem köveznek. A vágóhídi felügyelő arra a kérte a közgyűlést, hogy a vágóhid főbejáratához vezető utat kockakő burkolattal lássák el. A tanács nem javasolja a kérelem teljesítését, mert nincs rá födözet, annyira pedig nem sürgős a munka, hogy külön alapot jelöljenek ki erre a célra. x Tizenkétezer korona locsolásra. Meg­írtuk, hogy a locsoláshoz szükséges iajttöltő állomások fölszerelésére a rendkivüli alap ter­hére hatezer koronát szavazott meg a közgyű­lés. A további fölszereléshez, továbbá egy ál­landó felügyelő alkalmazására még hatezer ko­rona szükséges. A tanács javasolja hogy az egész tizenkétezer koronát szavazza meg a közgyűlés. | •• IMepes |l|l| aki egyszersmind magyar, német levelező is, egy nagyobb városban alkalmazást nyerhet. — Cim a kiadóhivatalban. T\M rm szerdán, folyó hó 31-én és a 1Vkíl következő napokon a budapesti Orfeum-társulat megkezdi vendégjátékát Szegeden a László-kávéházkeríhelyiségében (volt Kabaré, Deák Ferenc-utca). A műsorból kiemelendők: Ottó HölI, Perényi JVusi, Fehér Lajos, karnagy. énekesnő. komikus. Magyari Gyula Guszti Grethi jellem humorista. ének- és tánc-duett. László NgIIí, Bereffl Ilona, Khéti Moldovány cabarő diva. tánc excentrik. ének szubrett. W The Milandes atrakció szám. Budapest életképe, bohózat. Naponta változatos műsorral. Szabad bemenet! Kezdete este 9 órakor. Fentartott hely 1 kor. Felmentő jegy 60 fllér. Kegyes pártfogást kér az igazgatóság. Előadás után Farkas Feri zenekara játszik. Hideg buffet! Kitűnő italok! Tisztelettel László István, kávés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom