Délmagyarország, 1911. február (2. évfolyam, 26-48. szám)

1911-02-22 / 43. szám

10 NflPIJHIREK —• Sasáa z Zoltán előadása. Szászr Zoltán,, s nagy. nevű . irá március ötödikén, vasárnap tartja­Szeg1 eden « dőadását Szépség és szeretem cimény amel y az á ónak kedvenc és szenzációsan, érde­kes- témájú • Az előadás három részből fog állani, az sgyes ti iszek között az iró szünetet tart. •Szünetek <il atfcegy neve® budapesti iró konferaB­•azával. szór akoatatja a közönséget. Szász Zoltán szereplése annyival inkább érdekesebb, mert a hölgyekké1 dvenc és népszerű irója soha a vidékem még nem tszerepclt. Ez alkalommai mint első­rangú poz őr ós mint nagystílű szónok is be­mutatkozik. Szászról lévén szó, szívesen gon­dolnak nuditásokra, mert az iró nem a felhőkbe néz, hanem az eleven élet jelenségeit bírálja éles szemmel. De a dolog épen ellenkezőleg áll. Valóságos fehér este lesz Szegeden, ami­kor Szász a házasság, a szerelmi élet legrej­tettebb problémáját fogja az ő eredeti irányá­nyával a közönség előtt ecsetelni. Tárcáiból minden újságolvasó jól ismeri már Szász Zol­tánt, de igazi koncepciója a szabad elő­adás közvetlenségében fog megnyilvánulni. Az előadásra szóló jegyeket már csütör­töktől kezdve árusítják ós bizonyos, hogy Szegednek magas kulturáju közönsége hamar el fogja kapkodni azokat, mert nem kö­zönséges műélvezet az, amelyben a népszerű iró részesíteni fogja hallgatóit. Szász Zoltánt vegész sereg fővárosi iró ós hírlapíró kisóri Sze­gedre, ahol tisztelői lelkes fogadtatásban része­sitik. Szász Zoltán főlolvasását a Kultura cimen újonnan alakult irodalmi ós művészeti társaság rendezi, amely fölolvasásainak rendezésével Róna Lajos kitűnő kollégánkat, a Délmagyarország budapesti munkatársát bizta meg. — Bosnyák Zoltán előléptetése. Héder­váry Károly gróf, a belügyminiszteri teen­dőkkel megbízott miniszterelnök a belügy­minisztérium elnöki osztályában a főnöki teendők ellátásával Bosnyák Zoltán minisz­teri tanácsost bizta meg. — Kitüntetések. A király Radisics Sándor panc6ovai tiszteletbeli rendőrfőkapitánynak a Fe­renc József-rend lovagkeresztjót, Fodor József pancsovai posta ós távirda főfelügyelőnek a magyar nemességet déványnjfalui előnévvel ado­mányozta. — A csongrádmegyei tiszti ügyészi állás. Csongrádmegye törvényhatósági bizottsága feb­ruár huszonhetedikén közgyűlést tart. A gyű­lésnek százhuszonnégy kisebb-nagyobb tárgya van s ugyancsak ezen az ülésen töltik be az üresedésben lévő vármegyei tiszti ügyészi ál­lást, amelyre eddig két komoly pályázó van : Molecz Lajos dr és Vecseri Sándor dr. — Halálozás. Kedden temették el óriási részvét mellett özvegy Végman Ferencné, szü­letett Glasn'er Antóniát, Végman Ferenc dr, szegedi ügyvédi kamarai titkár édesanyját. A matróna temetésén a családon kivül megjelent az ügyvédi kamarának igen sok tagja, Rósa Izsó dr, kamarai elnök vezetésével. A boldogult lelki üdvéért ma volt a rekviem. — A hivatalos lapból. A király a szegedi II. számú csendőrkerület állományába tartozó Ploll Károly címzetes örsvezetőnek és Papp Dániel csendőrnek, barom ember életének a vizbefulástól saját életük veszélyeztetésével tör­tént megmentóseórt az ezüst érdemkeresztet adományozta. Fuchs Dezső mérnököt a nagy­kikinda—aradi holyi érdekű vasút ellenőrzésé­től a szegedi i'zletvezetőség pályaíöntartási sza­kaszához, Tolnai Jenő műszaki gyakornokot a debreceni üzletvezetőségtől a szegedi üzlet­vezetőség vontatási szakához helyezte át az államvasutak igazgatósága. — Az épülő Szeged. Szeged város közópi­tési tanácsa kedden délután Lázár György dr, polgármester elnöklósével ülést tartott. A korcsolyázó tér 1550 négyszögölnyi területén ha­talmas vasúti palota épül s a területet a tör­vényhatósági bizottság át is engedte az állam­asutak igazgatóságának. Az átengedéshez a DELMAGYARORSZAG kőzépitósi tanács egyhangúlag hozzájártílt. Ki­adott aztxtán a középitési tanács- őt egj-emele­tes és tizennyolc földszintes hál építésére épí­tési engedélyt, ralaminst megengedte nyralc mel­léképület ós egyéb kise&b átalakítási ar.unkák kivitelét. — Az aradi vértanok csontjai. írtnak már arról, hogy Arad határában Yarjassyr Árpád tanfelügyelő vezetésével egy bizottság ásatá­sokat végzett, hogy az aradi vértanuk csont­jait ekszhumálja.. Mint most Aradról jelentik, Varjassy ma terjesztette be a városi tanácshoz az ásatásról sziló beszámolóját.. Eszerint az ásatások eredménytelenek maradtak, mert a szemtanuk ellentmondóan jelezték a kivégző® helyét. Az ásatási munkálatok költség© hatezer korona. Varjassy kéri ai fölmentvény megadását és végül azt a véleményét fejezi ki, hogy mini­den további ásatás kilátástalan. — Fedák Sári nadrágszoknyában. Buda­pesten az első szoknyanadrágot Fedák Sári fogja lobogtatni a Babuska cimü operettben. Fedák Sári a szokmyanadrágról igy nyilat­kozott: — Azt hiszem, hogy ez a viselet sohasem lesz népszerű. Vagy bolondok fogják hordani, vagy hisztérikus dúsgazdagok, akik nem tud­nak már mit csinálni. Hiszen nagyon csinos, amig együtt van a láb, de amikor járni kezd benne az ember, borzasztó furcsa, Ízléstelen lesz. Csinos volna igy is, ha csak térdig érne, de aa uj divat bokáig ér, ott gummival van a láb köré erösitve és egészen összeesik, lelapul, ha az ember járni kezd benne. Én fogom nyil­vánosan is hordani, de csak lovagláskor. Tehát a szinpadon lesz már Budapesten is szoknyanadrág. Nem késhetik soká az utcáról sem. Az bizonyos, hogy a kabaréknak akadt uj témájuk. — A tömeggyilkos. Londonból jelentik: A Hutchisons-házaspár ezüstlakodalmát ülte falusi kastélyában, Dalkejthben. A rokonok ős jó ismerősök összejöttek az ünnepre. Előbb fényesen megvendégelték a Hutchi­sons-cég londoni alkalmazottait és a gazda­sági cselédeket, azután five o' clock tea volt a kastélyban. A rokonok legnagyobb része ott maradt estebédre is. Ekkor törtónt, hogy a pompás lakoma után a hallban egyszerre megbetegedett az egész vendégsereg ós az ezüstlakodalmas pár. Hutchisonsók rögtön észrevették, hogy a feketekávé okozta a bajt, különös izt éreztek benne. Elhívták a községi orvost, az már nem segíthetett. A vendéglátó házaspár szörnyű kinok között meghalt, a rokonok közül ketten szintén kiszenvedtek reggelig, a többi vendéget a Londonból bivott orvos gyorsan alkalmazott gyomormosással megmentette. A csészékben maradt feketekávés vegyvizsgálata kiderí­tette, hogy cián volt benne. Összesen a Hutchisons-házaspárral együtt huszonheten ittak a mérges feketekávéból. Hosszas nyomo­zás után kiderült, hogy a tömeggyilkos John Hutchisons volt, az eziistlakodaimas házas­pár fia. A 'gyilkos a leleplezés után szintén ciános folyadékot ivott, az megölte. Az öngyilkos méregkeverő holttestét tegnap szállították el Londonba. Azóta a vizsgálat kiderítette, hogy John Hutchisons fülig el volt adósodva és türelmetlenkedő hitelezői­nek tavaszra igérte a fizetést. Kétségtelen, hogy ö mérgezte meg szüleit, igy akart örök­ségéhez jutni. ' — A hasfölmetsző. Budapestről jelentik : Titokzatos bűnügyben nyomoz ma éjjol óta a rendőrség. A detektívek egész Óbudát bejárják egy ember után, aki egy leányt hasba szart. A leány, aki életveszélyes sérüléssel fekszik az Irgalmasok kórházában, ugy tünteti föl a dol­got, mintha minden ok nélkül, perverzitásból, idegen ember követte volna el a merényletet. Az éjjel a mentőket kihívták a Szőlőkert-utca harminchárom számú házba (Óbudán), ahol az egyik lakásban Gondár Juli harmincnyolc éves vasalónőt találták életveszélyes sérüléssel. A leány eszméletlen állapotban volt. A hasának bal oldalán hosszú pengéjű késsel vagy tőrrel szúrt mély seb, a szúrás a beleket is erősen megsértette, ugy, hogy a leány állapota élet­veszélyes. A leány hozzátartozói csak annyi fölvilágosítást tudtak adni a közben előhívott 1911 február 23 191 rendőrnek, hogy a leány az este hazajött, csak annyit mondott: — Jaj, megszúrt a gazember! Végem van! — és összeesett. Ágyba fektették, akkor látták meg, hogy alsószoknyája, inge véres és hogy hasán seb van. Orvost hivtak, az orvos elrendelte, hogy azon­nal értesítsék a rendőrséget és hivják a men­tőket. A mentők a leányt beszállították az Ir­galmasok kórházába, ahol később eszméletre térve elmondotta, hogy hazafelé ment, amikor Szőlőkert- és Turi-utca sarkán egy munkás­külsejű, de az őrült benyomását keltő ember állt eléje és a leány hasához nyúlva, vigyorogva mondotta: — De szép hasad van! A leány ellökte az embert, a következő pil­lanatban szúró fájdalmat érzett ós látta, hogy az ember elrohan. Ekkor még nem is sejtette, hogy az ember hasba szúrta. Közel lakik, a Szőlőkert-utca harminchárom számú házban, haza ment, de a kaputól a lakásig alig tudott bevánseorogni. A merénylőt azelőtt sohasem látta. Szemólyleirást. sem tud róla adni, mert már sötét volt. A rendőrség erélyes nyomozást inditott, ez azonban az éj folyamán .eredmény­nyel nem járt. — Dráma az állomáson. Nagyszebenből je­lentik: Véres dráma játszódott le tegnap délben a nagyszebeni állomáson. Nagy Sándor kisegítő fékező revolverrel rálőtt Anda Lajos hivatal­nokra, mikor az egy vasúti kocsin ült a fék mellett. A golyó jobbkarján találta a hivatalno­kot ós az elvesztve az egyensúlyt, leesett a fékről. Ekkor Nagy még egyszer lőtt, de a lö­vés nem talált. A zajra elősiettek a vasúti tisztviselők és le akarták fogni Nagyot, de a merénylő ekkor maga ellen fogta fegyverét ós halántékába lőtt. Azonnal meghalt. A fékező azért haragudott följebbvalójára, mert ez elbo­csátotta őt. Anda állapota komoly, de nem élet­veszélyes. — Letartóztatott egyetemi hallgatók. Moszkvából jelentik: A rendőrség százhar­minc egyetemi hallgatót letartóztatott ós ötvenötöt kiutasított a városból. — Köszönetnyilvánítás. A következő so­rok közlésére kérték föl lapunkat : A szegedi kisdedóvó és jótékony nöegyesület nevében há­lás köszönetet mondunk Szeged szabad királyi város tanácsának, amiért a városi színházat a február 16-án, intézményeink javára rende­zett estólyre átengedte, továbbá Szeged vá­ros nemeslelkü közönségének azon hathatós támogatásáért, amelyben az estély alkalmával szives volt egyesületünk céljait részesíteni, valamint özvegy Vajdánó Levinszky Sarolta úr­nőnek Öt korona adományáért, végül pedig egyesületünk rendező-bizottságának lelkes tag­jainak az estély sikere érdekében kifejtett fá­radságukért és odaadó buzgóságukórt. Szeged, 1911. február 21. Polgár Lászlónó elnök, Hauser Rezső Sándor titkár. — A toruaegyesttlet közgyűlése. A sze­gedi tornaegyesültet tisztújító közgyűlésén a közgyűlés örvendetesen tudomásul vette, hogy az állandó tornacsarnok alapja javára elhelye­zett összeg 11.065 korona 97 fillérre gyarapo­dott a tavalyi 10.377 korona 59 fillérrel szem­ben. Elnökké Lövész Antal, alelnökké pedig Borosnyay Károly egyhangúlag választattak, mig a választmány tagjai szavazás utján a kö­vetkezők lettek: Bárdoss Béla, Berényi Ede, Blau Ármin, Csapó Ödön, Forbát Leó dr, Gönczy Lajos dr, Győri Sándor, Herczeg István, Horváth Jenő, Kálmán Sándor, Lendvay József, Mayer Gyula, Meák Gyula, Révész János, Ros­tos Nándor, Spiegel Lajos, Szász Hugó dr és Váradi Imre. A számvizsgáló-bizottság tagjai pedig: Faragó Sándor, Gönczi Elek, Mosonyi Béla, Politzer Samu és Sebők Ferenc lettek. Végül a közgyűlés Lövész Antal indítványára Berzeviczy Albert valóságos belső titkos taná­csost, a testnevelés egy lelkes harcosát az egyesület örökös tiszteletbeli tagjává egyhan­gúlag megválasztotta. — Egy pénzintézet jótékonysága. A „ Sze­gedi Kereskedelmi ós Iparbank" az 1910. óv fo­lyamán a következő adományokat folyósította, illetvo a folyó hó 19-én megtartott közgyűlés az alábbi összegeket szavazta meg jótékony c*' lókra: Szegeden: Alsóvárosi apáca iskola Á korona, Önkéntes tűzoltó egyesület 30, Főgi®

Next

/
Oldalképek
Tartalom