Délmagyarország, 1911. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1911-01-12 / 9. szám

10 DÉLMAGYARORSZÁG 1911 január 12 gyerek válasza, aki a tanítójának ama kérdé­sére, hogy miért forog a föld ? — igy felelt: — Hogy lerázza a nimetöt. . . * (Miért tan láncon a fütyülő?) Még egy bölcs felelet. Nagy bozontos bajuszu atyafiak támaszkod­nak a szegedi állomáson a perron korlátjához és erősen szivják a jóizüen szortyogó makra pipát. Várják vonatuk indulását. Filozofálnak, hogy má minek vót a jó, hogy bekötötték a bagonv száját, hogy ne fütyüjjön akkor, ha me­hetnékje van. Egyszerre csak kis sipjával jelt ad az egyik sürgölődő vasúti altiszt. — Hm ! — szól fontoskodva az egyik atyafi — halli-e kend a masinyisztát? Annak szabad fütyülni ! — Szabad ám ! De annak se nagyon. Nem láti, hogy láncra van kötve a kis fütyülöje ? — Nem azér van a láncra kötve, — igazitja ki a másik — hanem azér, hogy a nagy sürgős­forgásba — lé né nyejje. KÖZIGAZGATÁS Csongrádmegye közigazgatási bizottság gának ülése. (Saját tudósítónktól.) Csongrádmegye közigaz­gatási bizottsága most tartotta ez évben első ülését. Az elnöklő Cicatricis Lajos dr, főispán üdvözölte az uj tagokat. Az albizottságok vá­lasztásának eredményeül megválasztattak: A fegyelmi választmányi rendes tagokká: Kiss Zsigmond, Fekete Márton, Scossa Dezső, Kedacic Károly, póttagokká: Alit Miksa, Ve­csery Sándor dr; az erdei kihágási második fokú bíróságban rendes tagokká: Kiss Zsigmond, Mátéffy László, Vecsery Sándor dr, Buk Hermán dr, póttagokká: Nóvák József, Korpás Pál, Petrovics Soma, Zsoldos Elek; az erdészeti albizottságba, elnöknek Nagy Sándor dr, tagoknak: Kiss Zsigmond, Reök Iván; az adófölszólamlási küldöttségbe, Csúcs János dr, Ónodi Géza, Korpás Pál, Zsoldos Elek; a gyámügyi fölebbviteli küldöttségbe rendes tagokká: Vecsery Sándor dr, Kiss Zsigmond, póttaggá Mátéffy László, a főispán kinevezte rendes tagokká: Korpás Pál és Petrovics So­mát, póttaggá Buk Hermán drt; a börtönvizsgáló-bizottság elnökévé Nagy Sándor dr, alispánt, tagjaivá: Mátéffy Lászlót, Alit Miksát, Vecsery Sándor drt, Buk Hermán drt ós Kiss Gábor drt nevezte ki a főispán. Érdekes vitára adott alkalmat a szeged— csongrádi ut kiópittetóse fölötti tárgyalás. Az előadói javaslat szerint a vármegye ezen ut építésére bizonyos összeget szavazott meg. Reök Iván figyelmébe ajánlotta a bizottságnak, hogy a Dorozsma—Halas között létesítendő vasút is hozzájárulást fog kérni a vármegyétől és mert a tiszántúli részén a vármegyének mindig adtak hozzájárulást, ettől a vasúttól se tagadhatják majd meg, mert hiszen ez a vasút a vármegyé­nek egy teljesen elhagyott vidékét fogja a kul­tura ós a gazdaság céljaira bekapcsolni a for­galomba. Nóvák József arra hivatkozott fölszólalásában, hogy az útalap elsősorban az utak építésére fordítandó ós eznttal az útalap eléggé meg van terhelve az utópités költségeivel is. Végül a főispán azzal zárta be a vitát, hogy a vármegyei közgyűlés bizonyára módot fog találni arra, hogy áldozatkészségével a Do­rozsma—Halas között való vasút létesítését is elősegítse. x A fegyvertartás korlátozása. Ung vár­megye törvényhatósága fölirt az országgyűlés­hez, hogy a fegyvertartás korlátozásáról alkos­son törvényt avagy országos szabályrendeletet. A föliratot az ungr alispán elküldte Szegedre, avval a kérelemmel, hogy azt a szegedi tör­vényhatóság pártolja az országgyűlésnél hasonló fölirat küldésével. Az összes alkatrészek kaphatók! Árjegyzék ingyen és bérmentve Az összes alkatrészek kaphatók! EH ! PAIHE! DiADAL fDlcsérnelki íiinélüi amerikai tölcséres beszélőgépek és zenélőgépek legolcsóbb beszerzési helye. Az összes hanglemezeket raktáron tartjuk. 25 cm. nagy dupla hang­lemezt 2*50 fillérért árusítjuk. Pathe nagy dupla lemezek 4*50 fillér. Állandó uj felvételek. A legfinomabb varrógépeket és ke­rékpárokat legjutányosabban áru­sítjuk. — Hagy mechojiikai javitó-raütiely! KLEIN ÉS TÁRSA Oroszlán-utca. — Telefon 59. Az összes alkatrészek kaphatók! Árjegyzék ingyen és bérmentve Newyork-kávéház. Kitűnő = I X* Ü c n I>. ~~1 Szombaton és I M U » W K í I vasárnap két cigányzene. I I előadás. Kedvencei által megmentve, életkép. — A kisorsolt asszony, humor. — A furfangos rablók, dráma. — Az ördög mulat, humor. — A gyilkos, dráma. — A háború és a tánc, életkép. — A viláyitó-torony őre, nagyhatású dráma. Hetenként négyszer uj ntlisor : Vasárnap, hét­főn, szerdán és szombaton. Hideg buftet. • —- Szíves pártfogást kér Palkov/íís Andor, Newyork-lcáyés. EGYESÜLETI ÉLET A zsidó .szent-egyesület közgyűlése. A szegedi zsidó szent-egyesület közgyűlést tar­tott. A közgyűlésen Rósa Izsó dr, királyi taná­csos elnökölt ós mutatta be az idei költség­vetést, amelyet a szent egyesület Bokor Adolf indítványára egyhangúlag elfogadott. Uj tagokul fölvették W'eiszberger Marcellt, Vajda Jánost ós Feuer Ármint. Napirenden volt az elnök­választás is, de a jelölő-bizottság a kérdés fölött nem tudott egyhangúlag határozni, mire az elnökválasztást a legközelebbi közgyűlésre tűzték ki. Az elnöki teendők elvégzésére addig Rosenfeld Nándort kérték föl. Hir az egyesületekből. Csongrádmegyei fogadósok és vendéglősök ipartársulata címmel uí egyesületet szándékoznak Szegeden alapí­tani. Csütörtökön délután három órakor Ber­náth Dezső vendéglőjében lesz az alakuló-gyű­lés. — A kisdedóvó és jótékony nőegyesület loányosztálya csütörtökön délután négy óra­kor a belvárosi óvoda nagytermében gyűlést tart a japánbál előkészítésére. — Az ujszegedi népkör január 22-ón, délután három órakor rendet évi közgyűlést tart, amelynek tárgyai: elnöki évi beszámolás, könyvtári ós pénztári jelentés s tisztujitás. — A jótékony magyar asztaltársaság közgyűlésén ügyvezető-elnökké Böröcz Mátyás tiszteletbeli elnököt, űgyószszó pedig Kormányos Benő dr-t újból megválasz­tották. Alelnökök lettek Hegedüs_ Mihály, Kö­nig János ós Nyuli Ferenc, titkárok Lippay József ós Pethö Gyula, pénztáros Kőrössy Jó­zsef, ellenőrök Jedlicska László és Csókási Mihály, gazda Gróf József, gondnok Komócsin István, zászlótartók Ádók Albert ós Gunczer Andor. A tisztitanács tagjai lettek Adók Pál, Annau József, Császtvay Mihály, Qoldberger Zsigmond, Gyenes Pál, Gunczer Andor, Farkas Gábor, Kurucz István, Kari Károly, Kertes Mi­hály, Kis Géza, Hegyi Kálmán, Lakos Imre, Jedlicska János, Zombori Ferenc, Székely Béla, Sziegl József, Torma István, Vig István, Sze­les János, Reiter Benedek ós Reinhoffer Jó­zsef. Az nrinők otthona. A szegedi urinők ott­honajavára nagyszabású hangversenynyel egybe­kötött táncmulatságot rendeznek február el­sején a szegedi otthon helyiségében. A kon­certen szegedi műkedvelők lépnek föl és már most is nagy az érdeklődós az estély iránt. A rendezőség mindent elkövet, hogy minél kel­lemesebb szórakozást nyújtson a közönségnek. TÖRVÉNYKEZÉS § Tizennégy vádlott. A szegedi törvény­szék büntetőtanácsa előtt szerdán tizennégy vádlott állott. 1907. május 20-ikán szegedi felső­tanyai ós sándorfalvai legények véres vereke­dést rendeztek a korcsmában. A harc folyamán igen sokan súlyos sérüléseket szenvedtek, ami­ért a biróság ma vonta felelősségre a virtus­kodókat. A fővádlóit Király István volt. íté­letet azonban ma nem mondhattak, mert több tanú nem jelent meg. A törvényszék a tárgya­lást január 21-ére halasztotta, amikor Juhász János ós Gera István koronatanukat fogják kihallgatni. § Meghalt két gyermek. Battonyáról jelen­tik : A szomszédos Magyarbánhegyes község­ben kedden két gyermoktragédia történt. Er­dei Julianna három éves leányka viz helyett lugkőoldatot ivott. A méreg összeroncsolta belső részét s a boldogtalan teremtés pár óra múlva meghalt. — Szilágyi János jómódú gaz­dálkodó tizennégy hónapos József fiát is bor­zalmas vég érte. A csöppség a tűzhelyről ma­gára rántott egy forróvizzel telt fazekat, amely­nek tartalma halálra égette. A szegedi királyi ügyészség a szülők ellen mindkét ügyben el­rendelte a vizsgálatot. § A gyilkosuk. Alt Bernátnó magyarbolyi lakost nemrégen éjjel három kormos arcú rabló megtámadta, kirabolta és megölte. A gyanú Radivojeiics Radóra irányult, de mivel rá nem bizonyítottak, a csendőrség tovább nyomozott, de eredménytelenül. A napokban az eszéki kórházban Bosnyák Antal boremendi lakos lőtt sebbel jelentkezett fölvételre. Sebé­nek keletkezését gyanúsan indokolta s a csend­őrség házkutatást tartott nála. Bűnjeleket ta­láltak lakásán, melyek bizonyítják, hogy Bos­nyák ölte meg Altnét, sógora, Babics Stóla és férfiruhába öltözött neje segítségével. Mind­hármat letartóztatták ós a pécsi fogházba szál­lították. § A kleptoinánias önkéntes. Három héttel ezelőtt élénk feltűnést keltett Aradon egy kü­lönös lopási eset. Jeney Gyula önkéntes ello­pott egy nyilvános házbeli nőtől egy aranyórát ós láncot. A katonai orvosi szakértők hosszabb megfigyelés után ugy találták, hogy a fiatal­ember nagyfokú idegességben és kleptomániá­ban szenved. Miután megállapították, hogy az ezredparancsnokság, amely megkapta az orvosi véleményt, intézkedni fog Joney Gyula tartós szabádságolása iránt. Mivel Jeney ezzel már nem tartozik a katonai hatóság itélő hatásköre alá, az összes bűnügyi iratokat átteszik az aradi királyi ügyészséghez. Betegek figyelmébe! Az orvosi tudomány föladata az emberi test beteg­ségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy uj gyógymóddal. Ezen gyógymóddal való kezeléssel 9 legrégibb betegségben szenvedő is egészségét vissza­nyerheti. Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven át ugy bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és e téren szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógy móddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerre' gyógyít mindennemű külső és belső betegséget­ltövUl idő alatt bámulatos eredmény tapasz­talható. Asthma, tüdővésznól, a sziv, ideg, gyomor­ul áj, vesebajnil, elhízásnál, vérszegénység, sápkér. sárgaság, angolkór, vizkórnál, csuz és küszvényné'. valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, min* dennemü szembetegség, nemi betegség és ennek kö­vetkezményei oseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen, Ckyógy helyiség: Szeged, Báró Jósika-utca szám alatti saját házában. — Itetulelési ül''' délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyen rendelő® szegényeknek: d. e. 11—12-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom