Délmagyarország, 1910. december (1. évfolyam, 161-185. szám)

1910-12-15 / 172. szám

1910 december 16 DE LMAGYÄRORSZÄG 3 .mutatja a két uj képviselő: Balogh Jenő és Hence Károly megbízóleveleit, több vármegye és város föliratát az általános választójog tár­gyában. Az interpellációs könyvbe öt inter­pelláció van bejegyezve; ezek tárgyalására déli ífélegy órakor tér át a Ház. Harmadszori olva­sásban fogadják el ezután az indemnitásról és az Adria szerződésről szóló törvényjavaslatokat, amelyek további tárgyalás céljából átküldetnek a főrendiházhoz. (A bitumenek és kálisók) törvényjavaslatainak általános vitája során — miután Esterházy Mihály gróf, aki tegnap szó­lásra jelentkezett, nincs jelen — Károlyi Mihály gróf (pártonkívüli negyven­nyolcas) emelkedett szólásra s agrárius szem­pontból bírálja a javaslatot. Az osztrák bánya­törvény harmadik szakasza takszative fölsorolja azokat az ásványnemüeket, amelyek nem tar­toznak a föld tulajdonjogához. A pénzügymi­niszter világossá tette azt, hogy a törvény megalkotásakor az iparfejlesztés érdeke lebeg szeme előtt és az állam ebből a szempontból monopolizálta ezeket az ásványokat. Az agrá­riusok viszont meggyőzték őt aggályaik jogo­sultságáról, amiből a Ház láthatja, hogy az agráriusok nem követnek önző politikát. El­fogadja a javaslatot és köszönettel adózik érte a pénzügyminiszternek. (Helyeslés.) Boy T >ajos (munkapárti) pénzügyi szempont­ból bírálja a törvényjavaslatot és csakis az olyan állami üzemek létét találja jogosultnak, amelyekre az állam egy percig se fizet rá. Ennek az elvnek a jövőjét igen köze.lfekvőnek látja. Több bányajogi reformot javasol, így legrelsösorban a bányatörvény életbeléptetését, a bányahatóságok reformját, a bányajogi ügy­kezelés könnyítését és egyszerűsítését. A ja­vaslatot elfogadja. [Egy érdekes beszéd.) Söpkér Sándor (munkapárti) technikai szem­pontból szól a javaslathoz. Az energiák a világ létezése óta állandóak és uj energiát csak valamely meglevő energiákból lehet létrehozni. A földön lévő energia a föld belsejében lévő hő, a szén. A vizíerők nagy energiamennyisége a múlt században, a villamosság fölfedezése óta lett voltaképen kihasználható, amióta nincs helyhez kötve. A szénenergia mégis a legjelen­tékenyebb tényezője az energiának. Hatvan év alatt tizenháromszorosára emelkedett a fogyasz­tás, sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint bármiiyen fém vagy ásvány fogyasztása. Ez a rohamos növekedés komoly aggodalomba t'jti a tudományos világot, amely az energia­Kimerülés kikerüléséről gondoskodik. Angliában már parlamenti bizottság foglalkozik a szén­készletek kimerülésével, egy kijelentés szerint Németországban erélyesen megkezdték a vizi­r rők kihasználását. Amerikában is megmozdult a nemzet lelkiismerete. Ezzel szemben, hogy állunk mi? Ná'unk még nem történt hivatalos ós egységes lépés a helyzet megállapítására. Ezután részletesen kifejti, hogy milyen ipari célokra alkalmas az uj energia. Nemcsak a nemzetiségekkel való békét mozdítaná elő, a. szociális nyomort enyhítené a gázenergia ki­használása, hanem kiváló helyzetet biztositana nekünk a népek sorában. Az elnök: A vitát bezárom. Szavazás előtt a pénzügyminiszter ur kíván szólni. (Lukács a javaslatról.) Lukács László pénzügyminiszter : Köszönetét fejezi azoknak a képviselőknek, akik jóakara­tulag tárgyalták javaslatát. Minthogy ellene senki sem szólalt föl, ugy hiszi, a kormány megtalálta a helyes utat. Nem szeretné, ha va­laki azt hinné, hogy itt a magánjog sérelmet szenved. Nagyfontosságú érdekek követelik a monopólium behozását. A kálisók jogilag külön­ben is az állam birtokában voltak, itt csak ren­dezésről van szó. Az állam kötelességének fogja tartani, hogy a gázmonopóliumot az erdélyi ré­szek javára használja ki. (Helyeslés.) Szteré­nyinek válaszolva kijelenti, hogy hive a petró­leum kontingentásának, de előbb a magánérdekei­tek igyekezzenek megállapodásra jutni s azután avatkozzék bele az állam. Söpkérnek a vasipar villamosításáról tett megjegyzésére kijelenti, hogy a kereskedelmi miniszternek erre nézve konkrét tervei vannak, Reméli, hogy a két tör­vényjavaslat elfogadásával jelentős lépéssel kö­zeledünk az ország anyagi boldogulásához. A Ház ezután a törvényjavaslatokat általános­ságban elfogadta, mire az elnök felfüggesztette az ülést. (Egy kis részletes tárgyalás.) A részletes tárgyalás során Ilosvay Lajos a cím megváltoztatását inditványozta olyan ér­telemben, hogy a földgázról és az ásványola­jokról szóljon. A Ház a módosítást elfogadta. Ugyancsak elfogadták Szterényi József indít­ványát is Károlyi Mihály gróf és a pénzügy­miniszter fölszólalása után arról, hogy a pénz­ügyminiszter az iparpártolási segítség címén adott földgázmennyiségről évenkint a Háznak jelentést tegyen. A 13-ik szakaszt Lázár István gróf módosításával fogadták el. Á vitát a hu­szonegyedik szakasznál, melyben Pajzs Gyuia adott be módosítást, félbeszakították s a Ház áttért az interpellációkra, (Interpellációk.) Coppony Traugott a Romániával való ut­levélkényszer megszüntetését szorgalmazta, tekintettel a barátságos viszonyra és a köz­gazdásági érdekekre. Az interpellációt kiadták a miniszterelnöknek. Áchim András a sómono­pólium bérlése dolgában intézett interpellációt a pénzügyminiszterhez s a só árának állami szabályozását sürgette, valamint az iparsó denaturálásának kellő ellenőrzését. Lengyel Zoltán interpellációjának elhalasztását a Ház megengedte. Batthyány Tivadar gróf az elöregedett zág­rábi érsek kérése folytán szükségessé vált koadjutori, segédpüspöki kinevezés dolgát tette szóvá. Hangoztatta, hogy a kinevezésnél szem előtt kell tartani a magyar állami és nemzeti érdekeket s nem szabad ellenséges kézre bizni ezt a fontos pozíciót. Ez iránt intéz kérdést a miniszterelnökhöz. Héderváry Károly gróf miniszterelnök kijelen­tette, hogy a kormánynak gondja lesz rá, hogy az állami érdekek a kinevezendő püspök sze­mélyében is biztosítva legyenek. A kinevezés körül különben idegen befolyás, különösen a kabinetiroda befolyása nem is próbál érvénye­sülni. Végleges választ különben később fog adni az interpellációra. Huszár Károly a rutének helyzetét ós a galí­ciai zsidóbevándorlást fejtegette. A bevándorló kazárok lelkiismeretlen niódon kizsarolják, gaz­daságilag és erkölcsileg tönkreteszik a jóravaló rutén népet. Most a galíciai gazdasági válság miatt ismét százezernyi tömegben készülnek Magyarországra, Ha Amerika védekezik a sárga­bőrüek ellen, nekünk is jogunk van rá, hogy védekezzünk a vöröshajuak ellen. Kérdi a kor­mányt, mi a szándéka ebben a tekintetben. Az ülés két órakor véget ért. Elsa Jerusalem szerelmi regénye. (Saját tudósítónktól.) A Délmagyar ország rész­letesen beszámolt a szegedi származású, világ­hírű írónőnek, Elsa Jerusalem (Kotányi) regény­sikeréről. Beszámoltunk a regénye : „A szent Skarabeus" tartalmáról és arról, mi inspirálta az Írónőt a munka megírására. Megírtuk azt is, hogy A szent Skarabeus körül már annyi vita­hullámok támadtak, mint a *ult években Arcübasev „Szanín"-ja körül, de ezt az abszolút 'rodalmi értékű munkát is a világ legtöbb kul­turállamában lefordították és értéke szerint mérlegelték, — Magyarországba pedig most ke­rült el és osztatlan érdeklődést kelt már is. Elsa Jerusalem ma újra aktuális. Bécsi tár­saságokban, ahol él a kiváló szegedi szárma­zású irónő, ma egyébről se beszélnek, mint Elsa Jerusalem szerelmi regényéről. Az irónő, aki a feminizmus apostola, válik a férjétől, egy dúsgazdag bécsi gyárostól. A válásnak egész egyszerűen az az oka, hogy halálosan szerelmes egy fiatalemberbe, aki nemrég a buenos-ayresi egyetemre kapott meghívást. Jerusalem asszony követni fogja a vőlegényét Argentína főváro­sába, ahol nemsokára megtartják az esküvőt. Jerusalem-Kotányiné szerelmi regénye rég' keletű és zajos sikerű budapesti felolvasásakor kezdődött. Az irónő ugyanis Budapesten olvasta föl annak idején a Nemek nevelése cimü érteke­zését. E fölolvasásban, valamint A szent Skara' isus cimü regényében vallott és a gyermekne­velésre vonatkozó elvei semmikép sem nyerték meg férje tetszését, aki meg is mondta felesé­gének, hogy gyermekeiknek ilyen irányban való nevelését meg nem engedi. Férjének ellenkezése nagyon elkeserítette az írónőt, aki még akkor elhatározta, hogy a fölolvasásban és a regény­ben kifejtett elveihez hü marad ós gyermekeit még férjének akarata ellenére is sekszuál-higí­énikus módszerével fogja fölnevelni. Férje ter" mészetesen hamarosan észrevette, hogy a gyer mekek nevelésében az irónő elvei jutuak ér. vényre, azért naponta veszekedést provokált^ ugy, hogy a családi béke teljesen megszűnt, A veszekedés izgalmai között nem vette észre Jerusalem-Kotányi férje, hogy egy fiatal tudós udvarolgat feleségének, még- pedig, amint, a kö. vetkezmények bizonyítják, teljes eredménnyel. Az udvarló ugyanis, aki neves embryológus, rá­beszélte az asszonyt, hogy váljon el férjétől Kijelentette, hogy ez esetben feleségül fogja venni. Nemrég aztán a buenos-airesi egyetem megüresedett tanszékére liivták meg a fiatal tudóst, aki uj állását már el is foglalta. Most egy ujabb erős összezördülés után Jerusalem­Kotányiné elhagyta férjét, beadta a válókeresetet és néhány nap múlva minden jel szerint előbb Szegedre jön ismerőseitől és közeli rokonaitó' elbúcsúzni, aztán Argentína fővárosába utazik, ahol a válópör lezajlása után az ömbryológus felesége lesz. Jerusalem-Kotányiék gyermekeiről nem szól a híradás. A parlamenti helyzet — Batthyány gróf Justh Gyuláról. — (Saját tudósítónktól.) A képviselőház szer­dán harmadszori olvasásban is megszavazta az indemnitást és az Adria-szerződést s ál­talánosságban elfogadta a földgázról s ás­ványolajról szóló törvényjavaslatot. A csü­törtöki ülésre ez utóbbi javaslatnak részle­tes tárgyalását, aztán a káliumsóról és a fehér foszforról szóló törvényjavaslatokat tűzték ki. Ugyancsak a csütörtöki ülés napi­rendjére kitűzték a szerb kereskedelmi szer­ződést is. A kormány eredetileg ugy tervezte, hogy holnapra már szintén napirendre tűzeti a bankjavaslatot, ezt a szándékát azonban a bizottság késedelmeskedése következtében nem tudta megvalósítani. Most ugy van, hogy a bankjavaslat a jövő hét első napjaiban ke­rül szőnyegre. A munkapártban nagy optimizmussal be­szélnek a bankvitáról; azt hiszik, hogy a vita oly kis terjedelmű lesz, hogy a javaslat még karácsony előtt törvényerőre emelkedhetik. Egyes lapok ma épenséggel azt irták, hogy a bankvita mindössze egy-két napig fog tartani. Hire szárnyalt továbbá annak, hogy a Justh-párt a banktaktika kérdésében meg­hasonlott ; Justh Gyula elutazott és részt sem vesz a párt további értekezletein. Munkatársunk megkérdezte Batthyány Tivadar grófot, mi igaz ezekből a hírekből'? — Egy betű se igaz, — felelte Batthyány gróf. — Tendenciózus hiresztelés az egész, aminek semmi alapja sincs. Maga a Justh­párt nagy vitára készül a bankjavaslat el­len s a vitában a Kossuth-párt is részt fog venni. Akik itt valami gyors elintézésre számítanak, alaposan csalódni fognak. — Azt beszélik, hogy Justh Gyula össze­veszett a pártjával. — Kérem, ez sem igaz. Justh Gyula még tegnapelőtt közölte, hogy ma Makón kell lennie, mert ott közigazgatási bizottsági ülés van. Ezért utazott el tegnap. Az összekűlön­bözésről szóló hir alaptalan mendemonda. Soha még vezér és párt olyan egyetértés­ben nem volt, mint Just és a függetlenségi párt. Ugyanilyen értelemben nyilatkoztak más Justh-párti képviselők is. Itt emiitjük meg, hogy a főrendiház pénz­ügyi bizottsága pénteken délelőtt tizenegy órakor ülést tart, amelyen tárgyalni fogja az indemnitást és esetleg, amennyiben a képviselőháztól már átérkeznek, az ásvány­olaj-félékről, a földgázról és a kálisóról szóló törvényjavaslatokat. A képviselőház­tól átérkező többi ügygyei is sietni fognak a bizottságok, ugy, hogy a legközelebbi plenáris ülést december 20-án délután meg is tarthatják. Az Osztrák és Mayyar Bank küzjjjülése' Mint félhivatalosan jelentik, az Osztrák és Ma­gyar Bank rendkivülí közgyűlése december 28-án, szerdán este félhét órakor lesz a bécsi banképületben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom