Délmagyarország, 1910. december (1. évfolyam, 161-185. szám)

1910-12-24 / 180. szám

1916 december 28 DÉLMAGYARORSZAG 24 Tóvölgyi Margitot, aki szaval és Darabos Sán­dort, a kiváló baritonistát, aki mü- és nép­dalokat énekel. Ezenkívül Komlóssy Emma is föllép. A farsang első szombatján, január hete­dikén rendezendő estély iránt nagy érdeklődés mutatkozik. * Lear király az Urániában. Holnap, va­sárnap lesz a nagyhatású nyolcszáz méter hosszú, művésziesen színezett képekből össze­állított drámának a bemutatója, A darab cím­szerepét Novelli Ermete olasz drámai szín­művész játsza, ez pedig fölöslegéssé teszi a külön dicséretet, de elmondhatjuk, hogy a mii­sor többi része maga is olyan szép, amilyent még Szegeden, de talán máshol sem láttunk egy műsor keretén belül. Az érdekes és szóra­koztató műsoron két gyönyörű természetben fölvett tájképet, az „Ólombánya" és „Lugaus partján" cimü képeket, valamint három ko­mikus újdonságot és egy háromszáz méteres érdekfeszítő drámát, amelynek „Indián nő" a elme, mutat be az Uránia dicséretreméltó ve­zetősége. Karácsonyi szünet. A kormány, meg­győződvén róla, hogy a szerb kereskedelmi szerződést a képviselőház sem ma, sem hol­nap el nem intézi, elhatározta, hogy a Ház­nak a mai naptól kezdve január 3-áig szü­netet ad. Az ülés vég-én Héderváty Károly gróf miniszterelnök tett erről javaslatot, amelyet a Ház egyhangúan, örömmel foga­dott el. Január 3-án a képviselőház foly­tatja a szerb kereskedelmi szerződés tár­gyalását. játszóterei a korcsolyázóiéra. (Saját tudósítónktól.) Érthetetlen az a kö­zöny, az a szinte ellenszenv, mely az ifjúsági játékok iránt a mérvadó körökben is előfor­dul. A szegedi városatyák se látták meg eléggé ezideig, hogy mivel tartoznak a gyermekek­nek, nem érzik ós nem akarják észrevenni, hogy a művelődés rohamos fejlődése és a mai életviszonyok fokozott követelményei folytán a gyermekek olsatnyulása napról-napra szem­betűnőbb lesz. A satnya, beteges gyermekek részére a városokban kórházakat emelnek, — ahelyett, hogy arányos fejlődésükről, egészsé­gük megóvásáról, ösztönszerű mozgásuk kielé­gítésére alkalmas játszóhelyekről gondoskodná­nak. A játék nem mesterségesen kigondolt in­tézmény, hanem természetes szükség, amely épen ugy megkívánja a kielégítést, mint az éh­ség és szomjúság. A gyermeknek természeti szüksége a játék, De vájjon hova menjenek játszani a szegedi gyermekek ? Hol elégítse ki mozgás-ösztönét az a sok idegenből ideszakadt tanuló V Talán ott­hon az udvaron ? Hiszen a házmester rögtön leinti. Vagy a parkokban, sétahelyeken ? Jaj annak a szegény gyermeknek, aki ott játszik. Rendőr, csősz és még ki tudja, hány felügyelő­közeg fogja közre és ígérgeti ezt is, azt is, ha rögtön el nem kotródik. Nem is szólunk a bonne-ok felügyeletére bizott gyermekről, ki ha ugrik egyet, előre szalad, vagy gyepre lép, rögtön megharsan az őrangyal intőszava két­három nyelven azonnal visszajönni, clas schiekt sich nicht, venez ici ne fciites paseela. Az egyetlen szűk gyermekjátszóhelyet Sze­ged intézői a Stefániára helyezték. A feltöltött korcsolyázótót is, melyet eredetileg játszóhelynek szemeltek ki, sietnek a gyermekektől elvenni és beépíteni. Középiskoláink részére nincs al­kalmas terület a közelben, hol kötelező játék­óráikat megtarthatnák. Az ujszegedi játszóte­ret a városi főgimnázium ifjúsága foglalja le. Többi középiskoláink tanulói kénytelenek há­romnegyed vagy egy órai gyaloglással a tápéi rétet, illetve a lóversenyteret fölkeresni. Egy óra oda, egy óra vissza és a két játékórából nem marad semmi. A játék pedig más, mint a gyaloglás. A feltöltött korcsolyázóié közelsé­génél és terjedelménél fogva a hiányokat pótolná. Nem hiszszük, hogy Szeged város figyelmes intézői át ne éreznék a játékok pedagógiai ós szociális fontosságát, Ha máson nem, a főváros példáján okulhatnak, mert az tekintélyes ösz­szeggel vetette meg nemrégen a játékterek föl­állításának az alapját és a kisajátítással, há­zak lebontásaival teremt játszóhelyet. Minél több a játszótér, annál több az egészséges — és annál kevesebb az utcán tétlenül csavargó zül­lött gyerek. Ebből csak egy tanulságot vonhatunk le. Azt, hogy minél több játszóteret létesítsünk, ne pedig, hogy minél több teret szüntessünk meg. Mikor ugy sincs elég játszóterünk. NAPIJIIREK Karácsony estéje előtt. Szombaton, karácsony estéjén a gyertyafény ragyogása tölti meg a palotákat és kunyhókat. Karácsony ostójén a szeretet fénye árad ki az emberiség szivéből. Karácsony estéjén mindenki örül, gyermek a felnőttel és viszont, mert beköszönt a házakba a szeretet ragyogása. Szeretet, — ez a nagy szó foglalja le karácsony estéjén az egész világot, ez a csodálatos, misz­tikus szó, amely az istenség hatalmát hirdeti. Évezredek óta minden esztendőben meg­újhodik az emberiség a szeretet diadalmas fényében. Kinőttünk az alázatosság korából, a szenteskedö, ájtatos maszkot ledobtuk az ar­cunkról, mert szabadok akarunk lenni, feszte­lenül akarunk élni és az akarat istenségének oltárán áldozunk. Az ész akarata, ez az uj bálvány, az uj istenség, az avult dogmákat feldöntő, a naiv tor nákat kitagadó, de az ész akaratának becéző, tanácsokkal ellátó, útba­igazító és vigasztaló anyja a szeretet legyen. Az ész a férfi, az erő, a lcultura, a lobbanó ós gyújtó láng, de a szeretet a kisérő anyja, És ez a kísérő sohasem marad el az ember­től, együtt jár vele a sivatagok tikkasztó hő­ségében, együtt jár vele a beláthatatlan jég­mezők komor utain, az oceánok végtelenségén, amikor szelíd holdfény önti el a tengert és amikor dörgő vihar korbácsolja a rettenetes hullámokat; együtt jár vele az alföldi síkokon, a hegyek barlangjában ós a hegyek ormán. A szeretet a halhatatlan istenség, amelynek fé­nyétől nyeri az ész akarata világfölényes ra­gyogását. Mindent a szeretet nevében! Ez a gyertya­fényes karácsonyest legszebb jelentősége. Ka­rácsonyt ülnek a rabok a börtönök celláiban, karácsonyt ülnek a szegények a fülledt oduk­bau^-karácsonyt ülnek a nyomorékok, karácsonyt ülnek az árvák, karácsonyt ülnek a paloták lakói. Hétköznapon vannak rabok, vannak sze­gények, vannak nyomorékok, árvák, palotala­kók, karácsony estéjén csak ember és szeretet van. Nem himnuszt mondunk ezzel a karácsony­ról, sem a szeretetről, csak érezzük, hogy van szép és isteni. Ragyogna-e máskülönben a szelíd, világításra és fényszórásra alkalmatlan gyertyafény a vil­lamosság korszakában ? — Hieronymi kitiintetéae. A Budapesti Tudósító jelenti: Hieronymi Károly kereske­delemügyi minisztert a Lipót-rend nagykereszt­jével való legfelsőbb kitüntetése alkalmából tegnap és ma a társadalom minden rétegéből táviratokban, levelekben és személyesen rend­kívül sokan üdvözölték. Az üdvözlők között voltak : Vaszary Kolos hercegprímás, Széchenyi Miklós gróf győri püspök, Bienerth báró osz­trák miniszterelnök, Ludvigli Gyula, Karátsonyi Benő gróf ós Toluay Lajos titkos tanácsosok, Windischgrátz Lajos herceg, Jeszenszky Sándor, Ottlik Iván ós Bartóky József államtitkárok, Harkányi János ós felesége, Bárczy István pol­gármester, Riedl osztályfőnök, Daruváry Géza kabinetirodai osztályfőnök, Müller Kálmán báró és Forster Gyula báró főrendiházi tagok, Sze­gedy-Maszák Aladár udvari tanácsos, Schöller Richárd, Minkus vezérigazgató, Vojnits István főispán, Apponyi Gyula gróf, Vay Elemér báró, Zielinszky Szilárd műegyetemi tanár és még számosan. — Szsemélyí feír. Lázár György dr polgár­mester pénteken reggel Budapestre utazott, ahonnan városi ügyek elintézése után szombaton este érkezik vissza Szegedre. Csanádi papok esküje. A csanád­megyei katolikus papság ma letette esküjét a modernizmus ellen. A papok esküjüket Németh József fölszentelt püspök kezébe tették le. — Ketteg és reszket a pokol. Rómából jelentik, hogy az olasz episzkopátus a pápához intézett föliratában valósággal ünnepli X. Pius pápát a modernizmus ellen kifejtett küzdelméért. E küzdelem, -- a fölirat szerint, mindenki meg­érdemelt csodálatát vívta ki a pápa részére, akinek magas bölcsesóge ós kitartása előtt min­denki meghajol. Ezután a kérdés után aBorro­meuB-enciklikára tér át s ezzel kapcsolatban ezeket írja: — Retteg és reszket a pokol a pápai autoritás súlya alatt. Ezt csak az utóbbi idők során ér­hettük meg, akkor amikor Te, (tudniillik a pápa) a történelem igazságára támaszkodva, igazságos ítéleteddel elátkoztad a hamis reformokat. Az elátkozottak, istennek ellenségei az átokra az­zal leleltek, hogy előbújva rejtekhelyeikből, lá­zították a tömeget csak azért, hogy a katoliku­sokat eltérítsék hitüktől s hogy egyházuk ellen fordítsák őket. Es ezen felül még az örökváros­ban is ellened támadt a pokol, (ezalatt Náthán polgármestert értik) amely lehetetlen vádakat szórt a pápaság és az egyház ellen. A fölírat végül ama reményét fejezi ki, hogy nemsokára eljön a nap, amikor a katolikus világ megtudja, hogy atyja minden idegen uralomtól menten, teljes szabadságot fog élvezni. — A szegedi munkáspénztár uj orvosai. A szegedi kerületi munkásbiztositó-pénztár igaz­gatósága csütörtöki üléséből a bőrgyógyászati és bujakóros rendelői orvosi állásra Forbát Leó dt-t, a nőgyógyászati rendelő orvosi állásra pedig Mészáros Károly dr magyar királyi bába­képző intézeti tanársegédet hívta meg, mind­kettőjüket egyhangú határozattal. — A hivatalos lapból. A pénzügyminiszter Dcrszib Elemér okleveles gazda, szegedi lakost a X. lizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá és földadónyilvántartási biztossá a trencséni pénzügyigazgatósághoz ki­nevezte. — Az igazságügyminiszter Fekete Béla dr szegedi gyakorló ügyvédet a szegedi királyi ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá rendelte ki. — Karácsony a templomokban. Karácsony két napján az összes keresztény templomokban fényes ünnepi istentiszteleteket tartanak. A szegedi katolikus templomok közül a belvárosi szent Demeter-templomban a karácsonyi ünnep, sógek szombaton éjfélkor veszik kezdetüket. Jászai Gáza apát tartja az éjféli misét, a hat órai pásztormisét s a tíz órai ünnepélyes nagy­misét, amelyen az egyházi énekkar és a 46-ik gyalogezred zenekara szerepel. Délután három órakor vecsernye lesz. Hétfőn, az ünnep más­napján ugyanezen sorrendben folyik le az isten­tisztelet. Mátyás Béla segédlelkész kilenc óra­kor szentbeszédet tart. Éjféli misét tartanak a többi katolikus templomokban is. -- A refor­mátus templomban a karácsonyi istentiszteie­tek a következő sorrendben lesznek: Szombaton reggel nyolc órakor bűnbánati istentisztelet, vasárnap délelőtt tiz órakor ünnepi istentisz­telet urvacsora-osztással és prédikációval, dél­után három órakor hálaadó istentisztelet, hét­főn délelőtt tiz órakor ünnepi istentisztelet. — Az ágostai evangélikus templomban karácsony első és második napján délelőtt tiz órakor lesz az ünnepi istentisztelet. Vasárnap az urvacso­rát is kiosztják. Az ünnepi beszédet Thomay József, a kitűnő egyházi szónok, a szegedi evangélikusok lelkésze mondja. — Avtovácba elvitt tisztek Szegeden. Avtovácon van a 46. gyalogezred harmadik zászlóalja. Karácsony alkalmából a tisztikar egy része hazajött a messzi állomásról. így Kouff Róbert, az ottani zászlóalj parancsnoka, a feleségével jött haza látogatóba, de itthon van néhány fiatalabb tiszt is. — Uj jogtudós. Bokor Károly szegedi ügy­védjelölt a kolozsvári tudományegyetemen jog­tudori oklevelet szerzett. — A nevelőnő. Csupa lélekfinomságokkal, csupa óletdurvaságokkal tarkított ez a kis hír, amelyben szó van egy nevelőuőről, a karácsonyi ünnepekről. Nagyon szeretett volna hazamenni

Next

/
Oldalképek
Tartalom