Délmagyarország, 1910. december (1. évfolyam, 161-185. szám)

1910-12-23 / 179. szám

4 DELMAÓYARORSZÁfi 1910 december 18 — Tehervonat ám, — replikázott Jászai — ha a méltóságos ur is százhárom kiló lenne, mint én, tudom nem ugrana át három lépcsőt egyszerre. — Csakhogy én demokrata vagyok és nem akarok százhárom kiló lenni, nem akarok, — hangsúlyozta még egyszer a püspök. * A másik apróság a vasúti állomáson történt, amikor Prohászka megérkezett és fogadták. Kilépve a kupéból, az üdvözlés után meg­kérdezte Prokisch Ferenc a püspöktől: — A titkárját, vagy a huszárját nem hozta el, méltóságos uram'? — Nekem nincsen se titkárom, se hu­szárom. — Akkor János, jöjjön ide és hozza ki a méltóságos ur podgyászát a kupéból. Fölviszi a plébániára, — szólt Prokisch a szolgához. Prohászka mosolyogva lépett közbe : — Ne bántsa a János a podgyászomat. Ilyesmit én magamnál hordok. Azzal elővett a hóna alól egy ujságpapirosba csavart kis csomagot, kibontotta ós szólt: — Látják, ón még a szépitő-szereimet is ma­gamnál hordozom. Szappan, borotva, ami tet­szik. Mert csak magam szoktam borotválkozni... Ez az egész podgyászom, ami ebben a csomag­ban van. Jtisth a politikai helyzetről. Buda­pestről jelentik : Remény van arra, hogy a sürgős szerb kereskedelmi szerződés január elsejéig törvényerőre emelkedhetik. Ebben a dologban Héderváry Károly gróf miniszter­elnök hosszasan tanácskozott ma Berzeviczy Alberttel, a Ház elnökével és e tanács­kozásnak eredményeképen a miniszterel­nök elhatározta, hogy a bankprovizórium­ról szóló javaslat tárgyalását leveszi a napi­rendről, illetve a vita magszakitásával azt fogja javasolni, hogy a Ház pénteken újra a szerb kereskedelmi szerződóst tárgyalja, így is törtónt. A miniszterelnök az ülés vé­gén megtette indítványát. Justh Gyula ezt mondotta munkatársunknak: A szerb kereskedelmi szerződés elinté­zése ellen sem én, sem pártom akadályt, nem gördít, de olyan eset el nem következhetik, hogy a bank-eksz-leksz elkerülhető legyen. Ha pedig szombaton mindezáltal ülés lenne, akkor technikai obstrukciő lesz. Valószínű azonban, hogy pénteken letár­gyalja a Ház a szerb kereskedelmi szerző­dést és ebben az esetben szombatra csupán a javaslat harmadik olvasását tűzik napi­rendre. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET Színházi műsor. December 23, péntek: Hoffmann meséi. (Szoyer Ilonka vendégfelléptével.) „ 24, szombat: Szünet. „ 24, vasárnap d. u.: Egy szegény ifjú története. este: A muzsikusleány. „ 25, hétfő d. u.: A kis szökevény. este: A eégér. A kulisszák mögül. (Fővárosi munkatársunktól.) A Nemzetiben tegnap volt Saomory Dezső uj darabjának, „A rajongó Bolzay leány"-nak rendelkező pró­bája. Tehát a társulat javarésze korán kelt, először: mert Szomory megint kicsinek-nagy­nak juttatott szerepet; másodszor, mert Csathó Kálmán rendező már kilenc órára irta ki a próbát. Ha a szinész korán bújik ki az ágyból, en­nek az a következménye, hogy egész nap boszus, ideges, ingerlékeny. Ergo a tegnapi próba a puskaporos hangulat jegyében kezdő­dött ós végig viharos lefolyású volt. Csathó, a rendező dühöngött; Ődry harapdálta az ajkát; Márkus Emma sirt és Saomory tör­delte a kezét. Az első fölvonás féltizenkettőig tartott; a második kettőig. Az egyes jelenése­ket csak azért végezték el, hogy újból kezdjék. A legjobban dühöngtek azok, akiknek csak a harmadik fölvonásban van dolguk i-s akik a Szandalics őrmesteri szobájában várták, hogy rájuk kerüljön a sor. Egyszerre csak azon vették észre magukat, hogy mehetnek — ebédelni. — Hát ezért keltünk mi föl hajnalban! És zúgott a Népszínház a malkontensek ki­fakadásaitól. Egyedül a kis Palüsthy — becéző nevén „Mókus" — arca ragyogott az örömtől. — Nagyon jó! Nagyyon jó! Sőt naggyon jó! — kiabálta elégedetten. — Hogy lehet ilyen gonosz — méltatlanko­dott Szomory. — Gonosz? . , . Maga még nem tudja, mit jelentenek a viharos próbák! — Mit jelentenek? — Minimum száz táblás házat! Ez kipróbált kabala. Arra, hogy a Nemzeti Színház főrendezője, Hevesi Sándor mint dolgozik az uj szezonban, legjobb ez az eset: Szegedi ismerőse kereste föl Hevesit. Arra kérte, hogy kalauzolja őt a fővárosi látnivaló­kon végig. — Szivesen, nagyon szívesen állok rendelke­zésére; csak azon töröm a fejemet, hogy mikor érek rá. — Sok a dolga, ugy-e V — Na, ugy-ugy! Például mostanság reggeli előtt Shaw Bernát „Yon never cann teli" cimü darabját fordítom; reggelizés közben olvasom a napilapokat; villamoson — színházba menet a levelezésemet nézem át; kettőig a próbát ve­zetem; hazafelé, a villamoson, azt a darabot olvasom, melyet az igazgató nyomott a ke­zembe; ebéd alatt felelek a levelekre; ebéd után cikkeket irok az Élet,, a Szinjáték, a Kri­tika, a német Schaubühnc, az angol The Maks és még egy pár szinészeti lap számára; este a színházhoz menet és onnan vissza­jövet darabokat olvasok; a színházban inspek­ciót tartva, Shakespeare „ Vizkereszt"-jét for­dítom. De ez nem valami háborítatlan munka: magyar szerzők, vidéki igazgatók, külföldi ügy­nökök jönnek-mennek, akikkel tárgyalnom kell. Vacsora után a Révai-féle Lekszikon szinészeti részébe irok ós pihenésül sajtó alá rendezem az uj könyvemet. . . Máskülönben ráérek. A vidéki ismerős szédülve hallgatta végig és lemondott arról, hogy Hevesi legven a cicerőnéja. * A szinfiyp bizottságból. A szegedi szín­ügyi bizottság pénteken délután öt órakor a városháza tanácstermében ülést tart, * Szoyer másodszor. A legkiválóbb magyar primadonnák egyike, Szoyer Ilonka ma este Hervé A nébántsvirág-l&b&n vendégszerepelt. Kétségtelen kiválóságai: kedvessége, bája, fő­kép finom és művészi énektudása ma is sikert biztosítottak számára, de ez nem volt oly nagy, megkapó éá általános, mint tegnap estén. Ugy hiszszük, hogy Szoyer Ilonka ma már inkább arat sikereket a Cigánybáró-ban vagy a Hoff­mann meséi-ben. Denise eljátszásánál nem hoz föl elég temperamentumot, nem rossz és csín­talan és merész annyira, ahogy a szerepe meg. kívánná. Énekművészeiével ma is hódított. A mieink igyekeztek a legjobbat produkálni, rendetlenség, össze-visszaság volt bőven. * Szerződtetések. A vidéki színigazgatók már serényen működnek a jövö szezon érdeké­ben ós a jobb tagokat már most szerződtetik társulataikhoz. Polgár Károly, a pozsonyi szín­ház leendő igazgatója szerződtette jövő év szeptemberétől Várnay Janka naivát, Pásztor Ferike koloratur énekesnőt, Mihályi Ernő te­noristát, Szende Ferenc opera- és operett-ba­ritonistát, Székely Lajos főügyelőt, Erszényes Aranka színésznőt és Borsody József súgót. — Heves Béla, a szatmári színház igazgatója szerződtette Szabó Margitot és Kiss írónkét. — Krémer Sándor, a szabadkai színház igaz­gatója szerződtette Rónay Sándor jellemszinészt. — Komjáthy János, a kassai színház igazga­tója szerződtette Herczeg Vilmos operett­buffokomikust. — Kunhegyi Miklós színigaz­gató szerződtette Oláh Zoltán szereimes­szinészt. — Haláss Alfréd színigazgató szer­ződtette Vajda Dezső baritonistát. * Festészeti ösztöndíj. Budapestről jelen­tik: A Ferenc József jubileumi alapítvány négy­ezer koronás festészeti ösztöndiját a zsűri Vaszilievits János alpolgármester elnöklésével Góth Móric festőművésznek Ítélte. * A Nemzeti Színház újdonságai. Buda­pestről jelentik: A Nemzeti Színház nagysikerű szezonjának egyik kétségkívül legszebb ós leg­érdekesebb újdonsága a Májusi fagy cimü háromfölvonásos szinmü lesz, melyet Szilágyi Géza irt együtt Lenkei Henrikkel. Tóth Imre igazgató még februárra tervezte a dráma szinrehozatalát, de épen a színház tartós sike­rei két heti halasztást tettek szükségessé. így hát a Májusi fagy végleges megállapodás sze­rint március tizedikén kerül szinre, a főszere­pekben Csillag Terézzel, Acsél Ilonával, Pethes­sel, Gállal ós Somlayval. A Májusi fagyot meg­előzőleg csak két * eredeti újdonsága lesz a Nemzeti Színháznak. Szomory Dezső „A ra­jongó Bolzay-leány" színmüve, melynek január tizenharmadikán^ lesz a bemutatója ós Pékár Gyula „Dráji Éva" cimü történelmi játéka, melyet februárban adnak. Azután következik a Májusi fagy. A közönség körében éithetően nagy várakozással tekintenek e premiér elé. * Bubikon. A nagyváradi színházban tegnap este mutatták be Bourdet háronifelvonáso» szín­müvét, a Rubikont. A darab tetszett a közön­ségnek. A szereplők közül különösen jó volt Szentgyörgyi Márta, aki a szokott bájos játék­modorával lebilincselte a közönség figyelmét, Tóth Elek a férj szerepében ügyes alakítást nyújtott. Turányi Lajos nagy ambícióval ját­szott. Kisebb szerepekben Angyal Ilka, Kabos, Asszonyiné, Hunyadi, Körösi Juci ügyeskedtek. Az igen szép és ízléses díszletekért az áldozat­kész igazgatót dicsérik a nagyváradi lapok, el­lenben a keresztényszocialista Tiszántúl az elő­adott darabbal, az előadással, az igazgatóval, a közönséggel ezekben a sorokban végez el mindent: — A szinügyi bizottság tagjai közül a jobb Ízlésűek el akarták tiltani a színigazgatót ennek az ocsmány darabnak az előadásától, amelyet még a nagyon is tág lelkiismeretű budapesti kritika is megbotránkozással fogadott. A bizott­ság kevésbbé jóizlésü tagjai kívánták a szinre­hozatalt. A színigazgató ízlésének, ugy látszik szintén megfelel a darab, mert előadatta. Mi nem tehetünk egyebet, minthogy részvétünket, fejezzük ki azoknak a színésznőknek és színé­szeknek, akik kénytelenek a nagyváradi Ko­rona-orfeum nivóján is alul sülyedni s ilyen darabban fellépni. A közönségről érdemes volna a jelenvoltak névsorát állítani össze, a jobb­izlésüek elrettentő példájául. A darabról nem írhatunk, erre nincsen elpocsékolni való tintánk. A Rubikont különben Nagyváradon ötször adják egymásután. * A doktor nr. A szeged-rókusi ifjúsági egyesület december huszonötödikén, délután négy órakor, a rókusi iskola uj tornatermében előadja „A doktor ur"-at, Molnár Ferenc bo­hózatát. A darabban nagyobb szerepet játsza­nak: Salvó Hugó, Csordás György, Székely Béla, Steril Dezső, Fischer Hugó, Kocsis Ilonka, Spiegel Regina és Martini Ilonka, Rendező Csordás György. * Jézus élete és halála az Urániában. Ez a folytonos nagy érdeklődés mellett bemu­tatott művésziesen színezett bibliai képnek ma lesz utolsó előadása a szegedi Uránia szín­házban. A Hid-utcai mozgófénykép színház te­kintettel az ünnep előestéjére, szombaton szünetel. Vasárnap az uj, kiválóan szép műsor keretében lesz a „Lear király" bemutatója. * Latabár nyugalomban. Latabár Kálmán, a Nemzeti Színház régi és érdemes színésze nyugalomba vonul. Negyvenéves színészi mult van mögötte ós ebből a negyven évből közel harminc esztendőt a Nemzeti Színház szolgála­tában töltött. Épen ezért bizonyos fokig fel­tűnő, hogy Latabárt minden búcsúztatás nélkül engedi át a megérdemelt nyugalomnak a Nem­zeti Színház. Newyork-kávéház. KH°™ = T MtSOR: "1 ;Sr£ Cigányzene. I 1 elfladás. Lovassági gyakorlatok, természetes. — Az életjáradék, hu­mor. — Rlfíle Bili. III. rész, dráma. — Pali adósságot flzst. humor. — fi méregvirág, dráma. — fiz anyósőrület, humor. — Machbett, nagyhatású történeti dráma. Minden második nap uj műsor! Hideg buffet. — — Szíves pártfogást kár Palkovits Andor, Newyork-káwés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom