Délmagyarország, 1910. november (1. évfolyam, 136-160. szám)

1910-11-18 / 150. szám

6 DELMAGYARORSZAQ 1910 november 13 gyar képviselőház is a munka, csakis a munka jegyében dolgozik. Épen a mai ülés a legújabb bizonysága ennek igazolására. De bizonyság volt az el­múlt napok eredménye is eddig. Le is szűrhetjük a tanulságot annyi mozza­nat után, amennyi eddig kínálkozott és amennyi most van teljesedősben. Azt, hogy amikor a delegációk befeje­zik tárgyalásaikat, amikor a magyar képviselőház vakáció elé jut, egész munkásságát, minden elért eredményét bemutathatja a megoldott föladatokkal. A képviselőház ülése. — Indemnitás négy hónapra. — (Saját tudósítónktól.) A pörrendtartás harmincegyedik szakasza körül az agrár- és merkantil-tábor vitatkozott sokat ma is a képviselőház — folyosóján. Minden folyosó­részen, minden sarokban csoportok tanács­koztak, vitatkoztak, apró küldöttségek mentek egymáshoz és egymástól, kérdések­kel ostromolták a minisztert, forró hangu­lat, sejteni lehetett, hogy érdekes ülés lesz a mai ülés egy része. Azért nem az egész ülés, mert jóidőt lefoglalt több helyiérdekű vasútnak engedélyezési kérdése, a vicinális vasutak törvénye. Közöttük az arad—vilá­gosi, az arad-csanádi vasút ügye. A pörrendtartás vitája előtt Lukács László előterjesztette a kormány nevében az in­demnűásról szóló törvényjavaslatot, amely­ről előrelátható volt, hogy a Ház tudomá­sul veszi a javaslatot. Három szakasza van a törvényjavaslatnak. Az első szakaszban kéri a kormány az 1910. évi harmadik tör­vény hatályának — mely az egyéves indem­nitást megadta — 1911 április hónap végéig való kiterjesztését. A második szakasz a mezőgazdasági szeszfőzdék jutalmazásáról szól. A harmadik szakasz szerint a törvény 1911 január elsején lép életbe és az 1911. évi költségvetési törvény életbeléptetésével szűnik meg. Az indokolás szerint az indem­nitás kérése azért szükséges, mert az októ­ber huszonhatodikán benyújtott költség­vetést a pénzügyi bizottság sem tárgyal­hatta és mert az 1911. évi állami költség­a vádlottak várták. Sorba elintézte az eléje terjesztett ügyeket. Dolga végeztével újból hozzálátott kedves szórakozásához, a vadá­szathoz. Ezen a napon egy anyaoroszlánt ölt meg és foglyul ejtett két oroszlánköly­köt. A szerencsés vadászat után ismét ünnepet rendezett, ének és tánc közt mu­latozott barátaival s az éjjelt kedves nejével töltötte. így megosztván idejét az uralkodói kö­telességek és az élvezetek közt, letelni látja a napokat és heteket, miközben egyre várta a követek visszatérését, akiket Asszárkadon királyhoz küldött, aki hajdanában ő maga volt. A követek csak egy hónap múlva tér­tek vissza, levágott orral és fülekkel. Erre Asszárkadon király megüzente La­hilliének, hogy ugyanaz a sors vár reá, mint amely a követeket érte, ha késedelem nélkül nem adózik neki ezüsttel, aranynyal és ciprus­fával s ha nem jön személyesen hódolni neki. Lahillié — azelőtt Asszárkadon •— újból összehívja a hercegeket s tanácsot tart ve­lük, hogy mit kellene tenni. Ezek egyhan­gúlag azt mondják, hogy habozás nélkül meg kell támadni Asszárkadont. A király beleegyezik ebbe, serege élére áll s megin­dítja a háborút. Az ut hét napig tart. A király mindennap szemlét tart a csapatok fölött és katonáit bátorságra tüzeli. A nyol­cadik napon megpillantják Asszárkadon ha­dait egy széles szikságon, egy folyó partján. Lahillié csapatai vitézül harcolnak; de Lahillié — azelőtt Asszárkadon — egyszerre csak azt látja, hogy az ellenség katonái, mint a hangyák, özönlenek le a hegyekről a völgybe és legyőzik az ő seregét. Lahillié katonái százával vannak, az Asszárkadon vetésen kivttl több más fontos és a folyó év lejárta előtt föltétlenül rendezendő kérdés is sürgős törvényhozási tárgyalást igényel, már pedig alig van kilátás arra, hogy az 1911. évi költségvetési előirányzat az év végéig törvényerőre emelkedhessék. A képviselőház csütörtöki üléséről ez a tudó­utasunk számol be: Féltizenegy órakor kezdődött a mai ülés. Elnök: Berzeviczy Albert. Jegyzők: Rudnyánszky György, Mihályi Pé­ter, Zlinszky István. A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után Lukács László pénzügyminiszter négyhó~ napos indemnitásról szóló törvényjavaslatot ter­jeszt a Ház elé. A javaslatnak ez a szövege: Törvényjavaslat az 1911. év első négy hónapjában viselendő köz­terhekről és fedezendő állami kiadásokról. 1. §• Az 1910. évben viselendő közterhekről és fe­dezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi III. törvénycikk 1. és 2. szakaszában foglalt hatá­rozatoknak hatálya 1911. évi április hó végéig kiterjesztetik azzal, hogy minden, a jelen tör­vónynyel adott fölhatalmazás alapján teendő kiadás az 1911. évi költségvetés keretébe lesz beillesztendő. 2. §• A mezőgazdasági szeszfőzdékben az 1899. évi XXIV. törvénycikk 1. szakasza alapján az 1909—1910-iki és az 1910—1911-iki termelési időszakban termelt és a kisebbik adótétel alá eső alkohol után járó jutalmak felerésze az ugyan­azon termelési időszakban az 1908. évi XXVIII. törvénycikk 88. szakasza alapján járó kártala­nítás, illetve megváltás fedezésére fordítandó s e jutalmaknak csak másik felerésze utalvá­nyozandó ki az igényjogosult mezőgazdasági szeszfőzdék részére. 3. §. Ez a törvény 1911. évi január 1. napján lép életbe, de hatálya az 1911. évi állami költség­vetésről szóló törvény életbeléptével megszű­nik. Végrehajtásával a pénzügyminiszter biza­tik meg. Az indokolás a többi közt ezt mondja: Az 1911. évi állami költségvetési előirány­zatra vonatkozó előterjesztésemet folyó évi október hó 26-án az országgyűlés képviselőhá­zának benyújtottam ugyan, — ez az előterjesz­tés azonban mindezideig alkotmányos tárgyalás katonái meg ezrével és Lahillié megsebesül és foglyul esik s a többi foglyokkal együtt, kilenc napon át láncra verve jár Asszárka­don katonái közt. A tizedik napon Ninivébe érkeznek s ott ketrecbe zárják őt. Lahillié a szégyentől és a tehetetlen haragtól job­ban szenved, mint az éhségtől és sebeitől. Érzi, hogy csak egyet tehet: azt, hogy nem szerzi meg az ellenségnek azt az örömet, hogy arcáról leolvassák szenvedéseit. Ke­ményen fölteszi magában, hogy bátran, panasz nélkül visel el mindent, amit reája mérnek. Husz napig marad a ketrecben, akivégzést várva. Végig kell néznie, hogyan húzzák karóba rokonait és barátait; hallja az áldozatok ha­lálhörgését. Néhánynak lábait, karjait vág­ják le; másokat elevenen nyúznak meg és ő nem mutat se nyugtalanságot, se részvé­tet, se félelmet. Lát két néger eunuchot, kik kötélen vezetik szép feleségét. Tudja, hogy Asszárkadonhoz viszik rabszolgának s ezt is eltűri panasz nélkül. Az egyik őrt­álló katona igy szól hozzá: — Sajnállak, Lahillié! Király voltál és most mi vagy'? E szavakra Lahillié visszaemlékszik mind­arra. amit elveszített. Megragadja ketrece vasléceit és hogy megölje magát, a rostély­hoz csapja a fejét. De nincs elég ereje és nyögve, zokogva lerogy a ketrec padlójára. Aztán két hóhér kinyitja a ketrecét, két kezét hátrakötik és a vérpadra hurcolják. Lahillié látja a hegyes, véres karót, amely­ről épen leveszik egyik barátjának holttete­mét és kitalálja, hogy ezt a karót az ő kínszenvedésére készítették. Levetkőztetik. Lahillié elrémül, amint meglátja lesoványo­dott testét, mely azelőtt szép és izmos volt. alá vehető nem volt. Az 1911. évi állami költ­ségvetésen kivül több más fontos és a folyó év lejárata előtt föltétlenül rendezendő kérdés is sürgős törvényhozási tárgyalást igényelvén, alig van már kilátás arra, hogy az 1911. évi költségvetési előirányzat az év végéig törvény­erőre emelkedhessék. Ezért oly célból, hogy a közadók kivetésére és beszedésére, valamint a jövedékek kezelé­sére törvényes alap nyujtassék s az állam összes szükségletei a jövő 1911. évi január hó 1-től fedezve legyenek, van szerencsém a jelen törvényjavaslatot tisztelettel benyújtani. A törvényjavaslat 1. §-a az 1910. évben vi­selendő közterhekről és fedezendő állami kiadá­sokról szóló 1910. évi III. törvénycikk 1. és 2. §-ában foglalt határozatoknak hatályát az állam­háztartás törvényes menetének bíztositása cél­jából az 1911. évi január hó 1-étől kezdve négy hónapra, vagyis 1911. évi április hó végéig ki­terjeszti. A törvényjavaslat 2. §-ában foglalt rendel­kezés folyományát képezi annak a körülmény­nek, hogy ezideig a szeszadóról szóló 1908. évi XXVIII. törvénycikknek nem minden határoz­mánya lépett hatályba. A jelen törvényjavaslat 3. §-a értelmében ez a törvény 1911. évi január hó 1-én lép életbe és hatálya az 1911. évi állami költségvetésről szóló törvény életbelépte napjával megszűnik. Budapest, 1910. évi november 17-én. Lukács László, magyar királyi pénzügyminiszter. A Ház elrendeli a javaslat kinyomatását és a pénzügyi bizottsághoz utasítja. (Vicinálisok után a pörrendtartás.) Ezután a Ház harmadszori olvasásban is el­fogadta a tegnap megszavazott vicinális tör­vényjavaslatokat, amelyeket átküldőnek a fő" rendiházhoz. Horváth Gyula (Kossuth-párti) szólalt elsőnek polgári pörrendtartáshoz. A függetlenségi párt évtizedes óhajtásának megvalósulását látja abban, ha a törvényjavaslat mostani alakjában törvényerőre emelkedik. De, minthogy az ügyet nem tekintik pártkérdésnek, a maga részéről némi korrektivumot tart szükségesnek a ja­vaslaton. Ilyen a járásbíróságok ujabb túlter­helése azzal, hogy hozzájuk utasítják a két­ezerötszáz korona értékig terjedő pöröket. Nem tartja célszerűnek a kereskedelmi és váltó­törvényszék megszüntetését, továbbá a szóbeli eljárás kiterjesztését, amely utóbbi az ülnökök nagy befolyását biztosítja. Rátér a könyv­kivonati illetékesség reformját tartalmazó 31­A két hóhér megragadja sovány testét, föl­emelik és föl akarják húzni a karóra. — Most mindjárt itt lesz a halál, a meg­semmisülés, — gondolja Lahillié. És bár erősen föltette magában, hogy mindvégig nyugodt és bátor lesz, zokogva könyörög kegyelemért, de senki se hall­gat rá. — De hisz ez lehetetlen, — gondolja. — Valószínűleg alszom. Az egész csak álom, —• s erőlködik, hogy fölébredjen. — Hisz én nem vagyok Lahillié, én Asszár­kadon vagyok, — gondolja. És valóban, fölébred. De most már se nem Asszárkadon, se nem Lahillié, hanem egy állat. Asszárkadon elcsodálkozott rajta, hogy ő állat s egyszersmind azon is csodál­kozik, hogy ezt már előbb nem tudta. Legel a mezőn ; fogaival tépi a kövér fü­vet ; hosszú farkával kergeti a legyeket s valami különös nehézséget érez tejtől duz­zadó emlőiben. Mellette játszadozva ugrán­dozik egy sötétszürke, csíkoshátu, hosszú­lábú kis szamárcsikó, fickándozva megro­hanja őt, orrával odafurakodik a hasa alá, keresi az emlőjét s hogy megtalálta, mohón szopja a tejét. Asszárkadon megérti, hogy ő kancaszamár, a szamárcsikó anyja és ea nem lepi meg, nem szomorítja el, hanem inkább megörvendezteti. A benne és gyer­mekében leledző és egyidőben folyó élet lüktetését, boldogító érzését érzi. Hanem egyszerre csak valami sivitva fe­léje repül, belefúródik a bőrébe és meg­sebzi húsát. Fájdalmat érezve, a kanca­szamár, — azelőtt Asszárkadon. Kiszakítja emlőjét csikója szájából s lekonyitva füleit, gyorsan a szamárcsorda felé üget. amelytől

Next

/
Oldalképek
Tartalom