Délmagyarország, 1910. november (1. évfolyam, 136-160. szám)

1910-11-13 / 146. szám

6 DELMAGYARORSZAQ 1910 november 13 lkát vagy a bank valamelyik elbocsátott szol­ba, vagy egy másik házbeli ember követhette W. Erre különben már igen sok hasonló esetben Volt példa. Fölvilágosítást kértek a bank igaz­gatójától, hogy mi a neve annak a szolgának, fckit legutóbb elbocsátottak. Az igazgató Hege­ilüs Károlyt mondott, akinek még a lakását is tudta. Amikor a gyanú már elég alapos volt, a de­tektívek Hegedűs Károly lakására mentek. Azonban csak a Hát, a tizennyolc éves Károlyt találták otthon, aki az apja bűnéről mitsem tudott. Fölmutatták neki a pengét s a fiu föl­Ismerte benne az apja bicskáját. Hegedűs Károly, a betörő, röviddel ezután Otthontermett. Mikor a detektiveket meglátta, megijedt s amikor azok házkutatást akartak tartani, erélyesen tiltakozott. Természetesen nem hederítettek rá semmit, hanem megtar" fcották a házkutatást és csaknem az egész lopott pénzt, a iásszinben elrejtett zsákban! megtalálták. Hegedűs ezután beismerő vallo­mást tett. Elmondta, hogy pénteken este lo" pódzott be a bankhelyiség alatti pincébe s negyedhétkor kezdett a munkához. A kézi Wertheim-szekrényt csak hajnalban tudta fel­törni s reggel öt órakor készült el a betörés­sel. Állítása szerint a hiányzó pénzt az uton vesztette el, a rendőrségnek azonban az a gyanúja, hogy a zsákmányt két részre osztva rejtette el. A rendőrség folytatja a nyomozást. — Az udvari ebéd. Amint részletesen irtuk, a király szombaton udvari ebédet, kí­vánt adni a delegációk tiszteletére, meghí­vott vendégeinek. Ma a királyi ebéden a meghívottak mindnyájan résztvettek. A király minden egyes vendégével beszélge­tett. Beszélt a delegáció-elnökökkel, a közös, az osztrák és a magyar miniszterekkel és azokról a legnagyobb elragadtatással nyi­latkozott. A király jobboldalán Láng Lajos elnök ült, akinek örömét fejezte ki a dele­gációk eredményeiért. Majd Zichy János­sal beszélgetett, ebéd közben többször föl­nevetett. Feltűnt, hogy Tisza István gróffal igen hosszasan beszélgetett. A király meg­szólítással tüntette ki Dániel Gábor és Dániel Ernő bárókat, akikkel a magyar politikáról beszélt. — Püspöki konferencia. Vaszary Kolos biboros hercegprímás a katolikus nagygyűlést megelőzőleg a püspöki kör tagjait a szombati napra konferenciára hívta egybe. A konferencián! amely délelőtt tiz órakor kezdődött a buda­vári primási palotában, a püspöki kar tagjai mind megjelentek. A püspöki konferenciák ál­landó előkészitő-bizottságának elnökévé az el­hunyt Városy Gyula érsek helyébe 'Mafláik Gusztáv gróf erdélyi püspököt, tagjává pedig Csernoch János csanádi püspököt választották meg. A püspöki konferencia ezután megállapí­totta a pápához intézendő fölirat szövegét, amelyben a magyar püspöki kar protestácíóját fejezi ki Nathan római polgármesternek, a pápát és a katolikus tanokat sértő beszéde el­len. A püspöki kar ezután belső egyházi ügye­ket tárgyalt. — Ötvenezer korona — egyetemre. Tegnap küldte szét a vallás- és közoktatásügyi minisz­térium 1911-iki költségvetését, abból kitűnik, hogy az egyetemek szaporításának előkészítésére ötvenezer koronát fordítanak. A főiskolai háló­sat csomópontjaiul kijelöli az indokolás: Po­zsony, Kassa, Debrecen, Temesvár és Pécs váro­sát a széleken, az orsíág szivében pedig Sze­gedet. Temesvár ott műegyetemet állítanák, a többi városban pedig tudományos egyetemet. Olyan sorrendben, amilyet a hozzájárulások pénzügyi könnyebbsége kijelöl. Mindenik he­lyen annyi és oly fakultás lesz, amennyit és »milyet a helyi viszonyok, az ország közgazda­sági szükségletei ós kultúrai érdekei kívánnak. — A szeri» püspök Sarabadkán. Scvícs Mitrofán, a bácsi szerb püspök, ma Szabadkára érkezett. Szabadkán sohasem járt még hivata­losan szerb püspök. Részben azért nyilvánult most a nagy érdeklődé» Sevics Mitrofán sze­mélye iránt, részben pedig azért, mert a város tanácsa udvariasságból ünnepélyes fogadtatás­ban kivánta részesíteni a püspököt. Ezért válik ünnepélyessé tehát a különben nem túlságosan nagy esemény. Az ünnepélyes fogadtatás, a hivatalos Szabadka tisztelete egyaránt szólt a püspöknek ós a város szerbajku, hazafias, ma­gyar érzésű polgárának. — Kristóffy leányának esküvője. Ifjabb Ottlik Iván, Ottlik Péter temesmegyei nagy­birtokos fia, e hó tizenkilencedikén tartja eskü­vőjét a budapesti Kálvin-téri református tem­plomban Kristóffy Edittel, Kristóffy József belső titkos tanácsos, volt belügyminiszter leányával. — A »KCjjedi művésztelep. A Szegedi Képző­művészeti Egyesület tegnap délután Lázár György dr elnöklésével tartotta meg ülését, amelyen az igazgatóság tagjai szokatlan számban jelentek meg. Az ülésen a szegedi művésztelep kérdése került sorra. A szegedi művészek: festők ós szobrászok — nyolcan vannak — az egyesület támogatását kérték, hogy a művésztelep léte­sítése iránt való kérelmüket támogassa. Lázár György dr elnök azt fejtegette, hogy a kérdés a szépművészeti palota építésével együtt oldható meg. A művészek külön mütermes la­kásokat, kis telepet szeretnének. Az egyesület szükebbkörü választmányt küldött ki a kérdés tanulmányozására. Az egyesület a tél folya­mán sorozatos művészeti előadásokat rendez. Ez a nagyszabású és helyes terv megvalósulá­sával nagyot lendit Szeged művészeti életén. Az első előadást begavári Back Bernát alelnök tartja a holland festőművészet fejlődéséről. A fölolvasást vetített képekkel kisérik, így a közönségnek alkalma lesz az alapos tájékoztató ismertetés utmutatásai mel­lett a holland művészet legszebb alkotásait is megismerni. Az első fölolvasást már legköze­lebb megtartják. Az ülésen megjelentok Lázár György dr elnök, Back Bernát és Csernovits Agenor alelnökök, Gyuritza Sándor dr igaz. gatő, Kun József titkár, továbbá Ujj József dr, Zombory Antal, Kovács János, Korpássy Ele­mér dr, Taussig Ármin, Weiner Miksa,'Orkonyi Ede dr, Szarvady Lajos, Reük Iván, Prokisch Ferenc, Koós Elemér, Nyilassy Sándor és Falta Marcell dr választmányi tagok. — Állásfoglalás a pörrendtartási tör­' vény ellen. Az egész ország iparos és keres­kedelmi érdekeltségei, sőt már az agráriusok és állástfoglalnak a reájuk nézve sérelmes törvénytervezet ellen. Ez ügyben a szeged; ipartestület templomtéri házában a szegedi iparosok is gyűléseznek november 13-án dél­után liárom órakor, ahol az előadói tisztet Perjéssy László kereskedelmi és iparkamarai titkár tölti be. A gyűlésre ugy az iparosok, mint a kereskedők ezúton is meghívatnak. — Mtizsay édesanyja. A szegedi, gyilkos­ság miatt katonai fogházban ülő Mnzsay János főhadnagyról napok óta semmi hir. Most azután hir érkezik Muzsay édesanyjáról, a nagyon szerencsétlen uriasszonyról. Napok óta betegen feküdt a deszki birtokon a nagyon beteg, öreges, szomorú asszony. Tegnapelőtt pedig: sirva jelen­tette be a családjának, hogy elutazik. — Hova mégy? — kérdezte megdöbbenve az ura. — Lemegyek Nagybecskerekre, elintézem a fiam ügyét, az adósságot kifizetem. És lement Nagybocskerekre egy nagyon sá­padt, nagyon szomorú, őszillő asszony. Muzsay édesanyja. A nagyobbik fia, Muzsay Aladár sze­gedi postatiszt, kisérte. És ki is fizette Muzsay János főhadnagy négyszáz korona adósságát, ami miatt becsületügyi eljárást tettek folya­matba a főhadnagy ellen, ami miatt, minden jel szerint, a becsületügyi eljárás befejezése után rangjától fosztották volna meg. Pedig nem leányoktól kérte kölcsön ezt a pénzt, hanem egy pincértől. De azért mégis állásába, katonatiszti rangjába került volna az. Muzsay János édes" anyja Nagybecskerekről Szegedre jött, tudtul adni a fiának, hogy azt a becsiiletügyet ő már elrendezte. Többet talán alig tehet ... de min* délit elkövet, amit egy édesanya a fiáért tehet. — Ujabb hír a nayybecskereki drámáról. Nagybecskereki tudósítónk telefonjelentése alap­ján már hirt adtunk arról a nagybecskereki drámáról, melynek szereplői Nánásy Elemér adóvégrehajtó és Melle Antónia. Iszákos, durva­lelkü embernek ismerte Nagybecskereken Ná­násyt mindenki, aki első feleségét is, — kitől még annak halála előtt elvált, — kegyetlenül bántalmazta és ütlegelte. Nánásy három hó­napja megismerkedett Melle Antóniával, ki a Pesí-kávéházban fölirónő volt. Közös háztar­tásra léptek, de napról-napra veszedések, civó­dások zaja verte föl a különben csöndes utca zaját, melynek kezdeményezője mindig az ittas Nánásy volt. November tizedikén is teljesen ittas állapotban tért kilenc óra után haza. Min­den valószínűség szerint az asszonytól kapott szemrehányások voltak a tragédia okozói. A vizsgálat idáig minden kétséget ki­zárólag megállapította, hogy Nánásy az asszonyra fegyvert fogott és fejszével is neki támadt s az asszony csupán jogos önvédelem­ből használta az épen kezébe akadó tört, melylyel vészé yesen, de nem halálosan sebezte meg Nánásyt. Nánásyt a József-kórházba szál­lították s Kleits igazgató vette kezelésbe. Nánásy iránt semmi részvét nem nyilvánul, annál több azonban a szerencsétlen Melle Antónia iránt, ki a kiáltott izgalmak követ­keztében teljesen elvesztette beszélőképességét és a vizsgálatot vezető Knposzarovíts Jenő alka­pitány kérdéseire csupán artikulátlan hangokkal adott választ. Melle Antóniát szintén a kór­házba szállították ős az orvosok szerint több napra lesz szükség,hogy kedélyállapota annyira helyreálljon, hogy beszélőképességét vissza­nyerje. — Xétezernyolcszázisyolcvanhat gyerek* Hódmezővásárhelyen most öt iskolát szüntet­tek be, — mint egy távirat jelenti — mert az iskolaföntartó, a református egyház, nem tudta a kiadásokat fedezni. Kétezernyolcszáznyolc­vanhat gyerek maradt iskola nélkül. A szülök a gondnoksághoz fordultak, kérték, ne hagy. ják iskola nélkül a sok tankötelest. Eredmény nélkül maradt ez a kérés, mert a gondnokság a maga hatáskörében semmit nem tehet. Ép igy eredménytelen maradt a szülők kérése a tanfelügyelőségnél is. Most a miniszterhez for. dúlnak a szülők és kérik, hogy állítson föl uj iskolákat a kimaradt tanulók sáÜmára. — A fiatalkorú bűnösökért. A fiatalkorúak szegedi felügyelő-hatósága szombaton déli tizen­két órakor tanácsülést tartott Orkonyi Ede dr itélőtáblabiró elnöklésével. A tizenhét éves B. J. és a tizenhárom éves M. S. elhelyezéséről tanácskoztak. A fiuk eddig a székesfehérvári javítóintézetben voltak elhelyezve. Wimmer Fülöp indítványára elhatározták, hogy a fiatal­korú bűnösöket szegedi iparos-családoknál he­lyezik ol. A felügyelő-bizottság elfogadta a h u m á n u s indítványt. — Öngyilkosság a szállóban. Komlósi Mihály harminc éves postaautomobil-vezető tegnap éjjel Szegeden, a Kroó-féle szálló egyik vendégszobájában, öngyilkossági szándékból fó'belotte magát. Komlósi az öngyilkosság nap­ján érkezett Budapestről Szegedre. Néhány nappal előbb még Szegeden, a postánál volt szolgálatban, de iszákossága miatt elbocsátot­ták. Ezután Budapestre utazott, hogy állás után nézzen, de nem tudott kapni. Emiatt keseredett el ós Szegedre jött meghalni. A revolvorgolyó Komlósi agyvelejét roncsolta szét és rögtöni halált okozott. — Csökkennek az óvóintézkedések. A kolerajárvány miatt mindeddig állandó orvosi kirendeltség volt a Szeged- ós a Rókus-pálya­udvarokon. Mivel az ország felső és nyugati részé­ben a járvány teljesen megszűnt, az ezekből a ré­szekből jövő budapesti fővonalon fölöslegessé vált az óvóintézkedés. A polgármester ennél­fogva a felügyeleti kirendeltséget a Szeged­állomáson beszüntette. A kirendeltség ellenben tovább is megmarad a Rókus-állomáson, mert különösen Somborban még most is dühöng a járvány. A Zomborból érkező utasok pedig a rókusi állomáson szállnak ki. — Magyar ember találmánya. Passauból jelentik : Egy magyar ember, Weingartner Ká­roly, érdekes találmánynyal állott elő ésPassau­nál a Dunán próbákat is tett. Találmánya egy automobil-csónak, amelyre az egész világon most kéri a szabadalmat. Magyarországon már be­jelentette találmányát. Azt mondják, akiknek alkalmuk volt az automobil-csónak szerkezeté­vel megismerkedni, hogy a találmány nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom