Délmagyarország, 1910. október (1. évfolyam, 110-135. szám)

1910-10-15 / 122. szám

1910 október 15 DÉLMAGYARORSZAQ 9 — Ferrer halálának évfordulója. Mad­ridból jelentik, hogy Ferrer kivégzésének első évfordulója tegnap minden nagyobb rendzava­rás nélkül folyt le. Madridban és sok helyütt vidéken is gyűléseket akartak rendezni, de a kormányzók a legtöbb helyen betiltották eze­ket. Nem engedték meg a fölvonulást Ferrer sírjához sem. Összeütközésre seholse került a sor. Ugylátszik, Spanyolország felejt, vagy meg­ijedt a portugál eseményektől. — Roosevelt repült. A st.-louisi repülőtéren tegnap Roosevelt, mint Humphrey aviatikus utasa, egy biplánon háromperces légi utazást tett. Az utazás olyan mély benyomást tett az ekszelnökre, hogy mindenáron részt akar venni egy távrepülésen. — Szabadságemlék Tápióbicskén. Tápió­bicske fehérmegyei községben október huszon­harmadikán leplezik le a szabadságemléket s az ünnepi alkalomra meghívták Szeged városát is. A szegedi hatóság Írásbeli üdvözletet küld az ünneplő községnek. — Méreg a kőröshegyi patikában. Buda­pestről jelentik: Ma délben fejezte be Felletár Emil országos vegyész a kőröshegyi mérgezett gyógyborok megvizsgálását. A vizsgálat szen­zációs eredményre vezetett: Felletár megálla­pította, hogy a megkezdett palack bor három­negyed deciliter bor, két gramm poralaku és két és fél gramm oldott, tehát összesen négy és fél gramm strichnint tartalmazott. A másik két pa­lack teljesen strichninmentes. így tehát bizo­nyos, hogy a Zsalecz-patikában vagy bűntény, vagy szerelmi dráma történt. —- A befőtt-szédelgők. Aradról jelentik: Az aradi éléskamrák csöndes és poros polcai közt néhány nap óta veszedelmesen pusztít a kolera. A tekintélyes savanyuugorkás- és befőttesüve­gek szigorú rendbe szedett ütegeit nemcsak tizedeli, hanem mind egy szálig kiirtotta a , rém, amely két szigorú férfiú alakjában jelent meg az aradi háziasszonyoknál. Az egyiken rendőri egyenruha volt, a másikon viszont ha­talmas bajusz képviselte a hatóság erejét. — A rendőrségtől vagyunk •— mondották — és a főkapitány ur rendeletére tudatjuk, hogy parancsunk van az összes beföttesüvegek és savanyuugorkálc elkobzására. — De miért V — kérdezték a megrémült háziasszonyok és aggódó pillantást vetettek drága kincsük felé. — A kolera miatt — felelte a két szigorú ember és hiába volt minden tiltakozás, a gon­dosan bekötözött üvegeket kihurcolták és sze­kérre- téve, elvitték. Három nap alatt körül­belül négyezer üveg befőttet koboztak el igy. A megrémült háziasszonyok tegnap a rendőr­ségre mentek érdeklődni, hogy hátha dezin­ficiálás után visszakapják a befőttjüket. Itt fölvilágosították őket, hogy csalás történt és a két álrendör valószínűleg viszonteladás céljából kobozta el a befőtteket és ugorkákat. Most keresik őket, de kevés remény van a kézre­keritósükre. — Öngyilkos urileány. Budapestről jelen­. tik: Ma délután félkét órakor a Baross-utca 15. számú házban öngyilkos lett egy tizenhét éves gyönyörű urileány. A neve : Takits Erzsé­bet. Revolverrel lőtte magát szivén. Most élet és halál közt a Rókus-kórházban fekszik. Ta­kits Erzsi özvegy édesanyjával, Takits Róza asszonynyal, az első emeleten, a harmadik szám alatt lakik. Ma tizenkét órakor jött haza az ön­gyilkos leány, aki irodában dolgozott. Nyugodtan megebédelt. Azután a fürdőszobába ment és az ajtót magára csukta. Az anyjának feltűnt, hogy Erzsike sokáig marad künn, dörömbölni kez­dett az ajtón, de nem kapott választ. Bozóky István házmestert hivta segítségül, aki az éléskamara ablakán akart a fürdőszobába jutni. Benézett és látta, hogy Takits Erzsike egy széken ül és a kezében revolvert szorongat. — Kisasszony, nyissa ki az ajtót! — mondta a házmester. A leány nem felelt. Bozóky lét­ráért szaladt és a két ablakon keresztül, a lichthofon át, élete kockáztatásával akart a Jürdőszobába jutni. Abban a pillanatban, ami­kor az ablakon át a fürdőszobába ugrott, Takits Erzsi a melléhez szorította a revolvert és elsütötte. A leány elterült, melléből patak­zott a vér. Mentőkért telefonáltak, akik né­hány perc múlva a helyszínen is voltak. Az öngyilkos még eszméleténél volt. Elhaló han­gon mondta: — Hagyjanak meghalni... A súlyosan sérült leányt a Rókusba szállí­tották a mentők. Már útközben eszméletét vesztette. Nyomban megoperálták. Az állapota életveszélyes. A szerencsétlen leány tettét minden valószínűség szerint szerelmi csalódás miatt követte el. — Egy német fürdő csődje. Berlinből je­lentik: Heiligendamm kelettengeri fürdő rész­vénytársasága bajba jutott. Előbb fizetéskép­telenséget jelentett, de már tegnap csődöt kért maga ellen. A részvénytársaság tulajdon­képen maga Walter John Marlitt, a hires re­gényirónő unokaöcscse volt. Ő alapította a vállalatot. És hogy mi minden történhetett az alapítás körül, az abból tűnik ki, hogy a ros­tocki ügyészség ma elfogatási parancsot adott ki Walter John Marlitt ellen. A rostocki ügyész Berlinbe ment és otteni bűnügyi rendőrök asz­szisztálásával letartóztatta az igazgató urat. Walter John Mariittot még tegnap Rostockba vitték. Egyelőre hamis bukás miatt in­dult meg ellene az eljárás, de hír szerint hi­telezési csalásokat is követett el. Walter John Marlitt örökölte világhírű nagynénje irodalmi hagyatékát és tetejébe még kerek öt millió márkát. Azelőtt Walter John Marlitt gabona­kereskedő volt Münchenben és már egyizben kilenc havi fogságot szenvedett el liamis bukás miatt. Amikor a milliókat örökölte, irodalmi babérokra vágyódott. Irt is egy fércregényt és egy csenevész novellát. — Börtönőrök harca szökött rabbal. Szentgotthárdról jelentik: A szentgotthárdi fog­ház első emeleti cellájába volt bezárva Achácz Fülöp rablógyilkos. Ma délután a kályhán ke­resztül kiszökött a cellájából és egy tégladara­bot vett magához. A folyosón Nagy András börtönőr posztolt, akit Achácz a tégladarabbal ugy fejbeütött, hogy az eszméletlenül terült el a földön. Azután magához vette az őr pus­káját, a folyosón álló dézsát a fejére borította és anélkül, hogy gyanút keltett volna maga iránt, kiszökött a fogház kapuján. Az esetet pár perc múlva vették észre, akkor, amidőn a fejbevert ört a folyosón elterülve megtalálták. Fölfegyverkezve üldözőbe vették a szökevényt, aki észrevette, hogy követik és hirtelen a Rába-folyóba ugrott. A börtönőrök csónakba ültek és az úszva me. nekülő rab után eveztek, akit nemsokára el is értek. Az egyik őr az evezőlapáttal a szö­kevény fejére ütött, hogy ártalmatlanná tegye. Achácz ekkor felbőszültén kiragadta az evezölapátot az őr kezéből és irtózatosan hadonászni kezdett, miközben az egyik őrnek a szemét ütötte be, egy másikat pedig az arcán sebesített meg . . . Egy börtönőr, látva a veszedelmet, hirtelen kiragadta Achácz kezéből az evezőlapátot és ugy fejbeütötte a rabot, hogy az a viz alá bukott. Azt hitték, hogy meghalt és elmerült. Eszméletlenül fogták ki és behúzták a csónakba. Majd beszállították a rabkórházba, ahol az orvos megállapította, hogy a rabszökevény állapota rendkívül súlyos­Ugyancsak reménytelen annak a börtönőrnek az állapota is, akit Ahácz téglával ütött fejbe. A rabbal folytatott harcban még két börtönőr sebesült meg súlyosan, de nem életveszélyesen. — Megölte az uj bor. Kecskemétről jelen­tik: Krisch Károly, hatvan éves tekintélyes iparos, tegnap lement pincéjébe, hogy meg­nézze, forr-e a must. A szénsav elszédítette és a szerencsétlen embert este megfulladva találták a pincében. Krischt Kecskeméten nagy és elő­kelő rokonság gyászolja. — Félmilliós temploinrablás. Nápolyból jelentik: A város leggazdagabb templomát, a Szűz Máriáról elnevezett székesegyházat, tegnap éjjel kirabolták. A rablást egy Elisco nevű szerzetes követte el. A templom kincseiből mintegy félmillió értékűt rabolt el, aztán megszökött egy fiatal leánynyal, aki a kedvese. A szerzetes és barátnője együtt követték el a rablást, még pedig ugy, hogy este elrejtőztek a templomba, ahol aztán rájuk zárták az ajtókat. Éjjel kirabolták a templomot, majd pedig az egyik ablakon ki­mászva, elmenekültek. A templom közelében egy automobil várta őket, azon menekültek. Hogy merre és hová: a rendőrség nagy appa­rátussal kutatja. •— Az orvos özvegye. Versecről jelentik, hogy ott nemrég egy rendkívül érdekes asz­szony halt meg teljes elzárkózottságban. Az el­hunyt asszony Dimifrovics Mihály egykori vá­rosi főorvos özvegye, aki több mint negyed­millió koronát hagyott hátra. Az asszony szí­nésznő volt Bécsben és husz esztendős korában ment férjhez az orvoshoz, aki hihetetlenül fél­tékeny volt reá. Félév múlva el is hagyták Bécset. Versecre költöztek, ahol a férj hatósági orvos lett. Az asszonyt itt is féltékenyen őrizte, ki sem engedte a szobából. Egyizben az asszony bálba akart menni, a férj hosszas vo­nakodás után beleegyezett. — Jó, — mondta az orvos — de ha valaki­vel táncolni mersz, agyonlőlek. Az asszony levetette a ruháját és nemcsak hogy a bálba nem ment el, hanem attól a perctől kezdve egész haláláig — mintegy negy­ven esztendeig — nem mozdult ki lakásáról. Tizenöt év előtt meghalt a férje, az asszony azóta Márk Julianna nevü társalkodónőjével élt. Most, hogy meghalt, vagyona nagyrészét, kétszázezer koronát reá hagyta, amiért a ro­konok pörrel támadták meg a végrendeletet. — Halott az utcán. Budapestről jelen­tik: Ma délelőtt tíz órakor a Klauzál-utca 42. számú ház előtt egy öreg uri ember lett rosz­szul. Ingadozott, dadogott, levegő után kapott. Az utcán álló házmester sietett a segítségére, elvezette néhány házzal arrább, ott nem tu­dott az öreg ur tovább menni, leült az utca kövezetére, beszélni már nem tudott. Tele­fonáltak a mentőkért, akkorra meghalt. Jött a rendőr, nem akart senki az utcán fekvő halotthoz nyúlni. Végre Bédi János és Ko­vács Mihály a 23. számú ház kapuja alá vitték. Ott szegény leányok laknak. Nagy nép­csődület az utcán, a vezérszó kolera volt. A kapu alatt a liázbeliek gyűltek össze, ki háló­köntösben, ki slafrokban. Az egyik leány szól: — Ni, két gyürü van az ujján. Két jegygyűrű. Egy sima, meg egy fonott aranygyűrű. Szaladva érkezik a másik: — Jesszus, ez .minden reggel erre jár, ma is hivott, hogy jöjjek be vele. De azzal a pár hatos­sal kevesebb pénzem legyen, nem jöttem vele. Már akkor félre volt a nyaka. Akik az utcáról Szorultak be a kapu alá, elszörnyüködtek, de a leány társnői közül az egyik mondja: — De sok időd volt az éjszaka, hogy reá értél álmodni. — Halott a háznál, pechünk lesz ma éjszaka. Múlik az idő, egyik negyedóra a másik után, a hullaszállitókocsi csak nem jön. Mert minden vállalatba kiadott fuvarozásra sovány gebéket használnak. Budapesten nemcsak a rendőrségnek nincsen egy automobilja, hanem a fertőtlenítők­nek, a hullaszállítóknak sem. Végre féltizen­kettőkor megjön a hullaszállitókocsi. Nóvák rendőrfogalmazó ekkor vizsgálja meg a halot­tat, akiről megállapítja, hogy Gyalogh Károly, hatvanhét éves felügyelő, a Gutwillig és Dick cég alkalmazottja. — Rendőri krónika. Az éjjel botrányos vereke­dés volt a Boldogasszony-sugáruton. Horváth Lajos és Bozóki Ferenc suhancok bikacsökkel és revol­verrel megtámadták régi haragosaikat, Bozsó Lajost, Bossó Bélát, Ldbdy Antalt, Dudás Lászlót és Baz­nócski Istvánt. Már lövöldözésre került a sor s két lövés eldördült, mikor a rendőrség közbelépett s a dulakodókat szétkergette. A verekedő társaság tagjai ellen megindították az eljárást. — Az elmúlt éjjel Újszegeden több lakóháznál lopások történtek. Fiatal csavargók az udvarra száradás végett kiterített fe­hérnemüoket lopták el és megszöktek. A rendőrség nyomozza őket. — Szirota József tizennégy éves budapesti lelenc az őrizet alul megszökött s Szegedre jött. Az éjjel a kimerültségtől s éhségtől az utcán annyira rosszul lett, hogy eszméletlenül esett össze. Beszállították a kórházba, ahol csak hat órai éleszt­getéssel tudták magához téríteni. — Olcsó brilliáns ékszerek, müipari tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvé­reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be. TŐZSDE Budapesti gabonatőzsde. A délelőtti gabona-határidSiizIet irányzata szilárd. Félkét órakor a következők voltak a záróárfolyamok: Buza októberre ...... 10.50—10.51 Buza áprilisra ....... 10.48—10.49 Rozs októberre 7.91— 7.92 Rozs áprilisra ....... 7.95— 7.9ö Zab októberre 8.04— 8.05 Zab áprilisra ....... 8.35— 8.3tt Tengeri inájtisra 5.48— 5.49 Készáru-üzlet: 5 fillérrel nagyobb áron elkelt (50 kilogrammonként) 28.000 mm. buza. Rozs, zab 5 fillér­rel olcsóbb, tenger! ártartó, Fölmondták 500 mm. rozsot, 700 mm. zabot e hó­nap 19-én leendő átvételre. Busa. Tiszavidéki: 200 mm. 79.5 k. 21.60 K. 400 mm. 79 k. 21.90 K, 500 mm. 79 k. 21.90 K, 300

Next

/
Oldalképek
Tartalom