Délmagyarország, 1910. október (1. évfolyam, 110-135. szám)

1910-10-30 / 135. szám

20 DÉLMAÖYARORSFCAG 1910 október 30 A villanyerőre berendezett FÜRIÉ FS KÉNYE Valéria-tér6. SZEGED. Telefon: 862. Stélili Miklós házában. piaci elárusitását is megkezdte a Klauzál-téren, Gál Testvérek üzleté­vel szemben levő SÁTORBAN. Mai kenyérárak: Kitűnő roískcnjér, kilója 12 kr. Félfelicr kenyér. „ 12 „ Eljész fehér kenyér, „ 13 ,, Korpás, jóizii, .. 10 ,, Legjobb minőség, pontos kiszolgálás ! SÖVÁRGLION füs^erüdetében, Szentháromság- és Vaspálya-utca sarok, valamint KARDOS ROMEÓnál, Sárkány-utca. Felsővárosiul Fete Islvófinénól, Maros-ulca 12. szőni. Rókuson Rrausz Simonnál, Uj-tér 2. sz. FÖLERAKAT Méltán megilleti a HOFFEK Séle legújabb szabásu fűzőjét A DIVATIRÁNYTIÓ jelszó, mert amellett, hogy a legiijabb szabásu és a legjobb alakot adja, a legkényelmesebb viselet, tartós és igen könnyű, a fűzők az egészségi köve­telményeknek szembe tar­tásával vannak szabva, ugy, hogy azok a neme­sebb részeket teljesen szabadon hagyják, a vér­keringést nem gátolják, minden fűző az alak után van szabva és kipróbálva, ami csak természetes, hogy a legjobb és igy az semmiféle gyári vagy gon­datlan sablonszerű szabá­suval össze nem tévesz­tendő, mert amig az e lobbi csinos, kecses alakot ad, az utóbbi valósággal el­rontja és az egészségre is káros hatással van. H H F P F R R párisi mcllfüző II U I 1 lí I\ Ui műterme :-: Szeged, Széchenyi-tér 3. A TISZA-SZÁLLÓ MELLETT. Szegszárdy József bőröndös ós bőrdiszmUves Szegeden, Iskola-u. 21. (Politzer-ház.) Különlegességek berendezett utazóbőröndök, pénz-, levél-, szivartárcák- ós női kézi tás­kákban. — Dus raktár legújabb rendszerű -:- utazó-kosarak és bőröndökben. Hazai ipari í Hazai ipari UIECHSLER ODON fakereskedése és építési anyagraktára SZEGED, Mars-tér 2-3. sz. Telefon 755. Telefon 765. A legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrás ugy helyben, mint vidékre is. Tessék ajánlatot kérni és a :: raktárt megtekinteni! :: Különlegességem: Kiváló minőségű tölgyfa amerikai parketta és hajópadozatok készítése! Ügynökök jutalékra alkalmazást nyerhetnek. Eredményes munka után FIX FIZETÉS. Cim a kiadóhivatalban TELEFON 440 OLCSÓ TŰZI ANYAG - BESZERZÉS !! KLEIN MANÓ TELEFON 440 fakereskedő SZEGED, Brüsszeli-körut 8. sz. alatt. Ajánlja I. rendii tűzifa, szén és koaksz nagy raktárát ós gőzfavágó telepét. Kívánatra olcsó árajánlattal szolgál. Száraz asztalos és épitőfák nagy raktára, famnnkáló gépekkel berendezve a telepen. Horuáth Mihály И0ВШ 0003 angol uri szabó 12. sz., 00B0 0000 Kizárólag legfinomabb hazai és angol kelmék. Elsőrendű szabás!! LeghilooástglQnobb kidolgozás! Figyelem!! Férfi és női cipőt a raktáron levő jóminőségü bőrökből szolid árakon vállal. Érzékeny lábakra gipsz-modell vagy láb­rajz után készif Kunitzer 011 № * A Szegedi Bankegyesület Részvénytársaság (Szegeden, a színházzal szemben, Prokisch-féle házban, földszint), mmm Betéteket elfogad legmagasabb kamatozásra. Koronás lieti könyveket ád ki, melyek egy koronától kezdve hetenkint fizethetők. Ezek a legalkalmasabbak a takarékosságra, de az igénybe vett kölcsön lefizetésére is alkalmasak. Folyószámla-betéteket elfogad keres­kedőktől, iparosok és vállalkozóktól. Cheque-rendszer alapján. — Zálogintézetet tart fönn s ezeken kivül az összes pénzintézeti ágakra kiterjeszkedik, betáblázásra is adván köl­csönöket (házakra, földekre), melyeket a heti koronás könyvekkel is lehet törleszteni. Sk7ll11ftlfflfí minden vasúti állomáshoz hasábos •¿ailUUItíY blikk-, gyertyán-, cser- és tölgyfákat,dorongokat fŰféSZClVC ÍS. I. rendű porosz szalon fütő szeneket, karvini, osztraui gyári és kovács szeneket. —- • = Lupényi szenet kályha és gyári célokra. Lupényi elsőrendű dió - koakszot. Helyi raktárunkból szives megrendeléseket a legelő­nyösebb árak és gondos kivitel mellett eszközöl a Magyar Általános Hitelbank szénosztályának szegedi képviselősége Bach Jenő és Testvére cég. TELEFON: 126. SZÁM. TELEFON: 126. SZÁM. :mmm m я GONDOSKODJUNK CSALÁDUNKRÓL! A Délmagyarországi Közgazdasági Bank r.-társaságnál Szeged, Kárász-utca 6. heti betéttel életbiztosítás köthető 15 évre heti 1 korona és csekéfy pótdíj mellett. — Elérés esetén 1000 koronát fizet a Délmagyarországi Közgazdasági Bank részvénytár­társaság. Előbbi elhalálozás esetén azonnal 1000 koronát fizet a Hollandi életbiztosító r.-t. A biztosítás lekötése ellenében kölcsönöket is folyósít és bővebb felvilágosítást ad: a Délmagyarországi Közgazdasági Bank r.-t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom