Délmagyarország, 1910. október (1. évfolyam, 110-135. szám)

1910-10-18 / 124. szám

1310 október 20 DÉLMAGYARORSZAG 7 A francia vasutasok sztrájkja. — Letartóztatott forradalmárok. — (Saját tudósítónktól.) A tegnapi vasárnap a borzalmak napja volt. A nagy vasúti sztrájk tegnap hivatalosan is véget ért, de a terror fokozott erővel tört ki. Az összes pályaházakban a vonatok pontosan indultak és érkeztek, a forgalom csak az orleánsi és a keleti pályaházban mutat még zavarokat. De a vasúti sztrájk elmultával nem értek még véget a veszedelmek. Anarchisták és szocialisták karöltve, bombamerényleteket kö­vetnek el. A sztrájk nyilvánvalóan is csak köpenyegül szolgált a royalistáknak, akik anarchistákkal és szociálistákkal szövetkezve, Franciaországot forradalomba akarták ra­gadni. A kormány ma hivatalos kommüni­kében is közzéteszi, hogy a sztrájknak vége. Merényletek mindenfelé. Páris, október 17. Rengeteg dolga volt a rendörségnek a bom­bamerényletekkel a tegnapi nap során. A Champs Elyseum körül egy utcaseprő egy kis csomagot talált s rögtön fölbontotta. A cso­magban egy pokolgép volt, amely szörnyű ro­bajjal ekszplodált. Az utcaseprőt félholtan a kór­házba vitték. Egy másik bombára a keleti pályaudvar közelében, egy félreeső helyen a rendőrség akadt rá. Hét méter hosszú gyújtó­zsinór nyúlt ki belőle. 185.1 gramm dinamit volt benn. A rendőrség biztosra veszi, hogy az anarchisták a pályaudvart akarták a leve­gőbe röpíteni. Óriási volt a riadalom a Boule­vard Perrieren, a nyolcvanötödik számú ház előtt rémes dörejjel robbant föl egy bomba­A La Patrie cimü lap igazgatója épen haza akart menni, amidőn a robbanás megtörtént­Az igazgató könnyen megsérült. Az egész utca a pusztulás borzalmas képét mutatja. Táris, október 17. Guichard rendőrbiztos, aki az anarchistákat ellenőrzi és a rue berri-i bombamerénylet és a sabotage tetteseit keresi, nyolcvan rendőr­rel egy forradalmi szociálistáktól látogatott korcsmában a Rue de Bretagneban házkuta­tást tartott. Körülbelül tizenöt forradalmárt nagyobbára külföldieket, letartóztatott. Mind­annyiuknál tiltott fegyvereket találtak. Több helyen, különösen Páris környékén, még min­dig- fordulnak elő sabotage-esetek. A cornoil­lesi eset miatt körülbelül husz embert tartóz­tattak le. Egy sztrájkolót, aki izgatás céljából automobilon utazza be Franciaországot, Bor­deauxban letartóztattak. Névtelen levélben figyel­meztették a rendőrséget, hogy anarchisták a Szajna hídjait a levegőbe akarják röpíteni. Ka­tonaság szállta meg a hidakat. A hadügyminisztérium közlése szerint az ed­dig behívott vasutasok közül csak tizenketten engedelmeskedtek. Egy konstantinei távirat sze­rint az Algir keleti vasút és a Páris—Lyon— Moditérranée vasút mintegy száz munkása elha­tározta a sztrájkot. Romboló amerikázás esetei ujabban Tergnierben és Laonban történtek. Harc a katonasággal. 8t. Etienne, október 17. A vasutasok mozgósítása ellen itt tartott népgyűlés az éjszaka beálltával verekedéssé fa­jult. A gyűlésező tömeg összeütközött a rendőr­séggel s a katonasággal. A tömeg revolverrel lőtt a rendőrségre, mely többször kardját hasz­nálta. Egy rendőrtiszt és három polgárember megsebesült, egy gépészt, aki a pályaudvarra ment, a tüntetők összevertek. Bombák egy szerkesztőségben. Páris, október 17. Izgalmas események történtek a Le Libertaire eimü lap szerkesztőségében. A rendőrség érte­sült róla, hogy a szerkesztőségbe bombákat vittek. Házkutatást tartottak, amelynek az lett az eredménye, hogy Dulac szerkesztőt és Martin igazgatót letartóztatták, valamint egy Long nevü embert, aki egy csomagot akart elrejteni, amelyben három faládácska volt. Ugyanilyen ládácskában voltak a Kleber Avenueben és a Berry-utcában talált pokolgépek. Sztrájk a vidéken. Avignon, október 17, Az itteni vasutasok népes gyűlésen tegnap elhatározták, hogy megkezdik a sztrájkot. Eddig csak azért hallgattak, mert a sztrájk­vezérek hivatalosan nem szólitották föl őket, hogy a mozgalomhoz csatlakozzanak. Több mint ezerötszáz munkás sztrájkba lépett. A németek segítsége. Páris, október 17. A német vasutasok négyszázezer márka se. gitséget küldtek Párisba a sztrájkkasszának. A pénzküldemény óriási örömet okozott a francia vasutasok között. Soffor-vízsga Szegeden. — Egy kis baleset. — (Saját tudósítónktól.) Az automobilok vezeté. sével hivatásból vagy sportból foglalkozókat maidélelőtt'vizsgáztatta a szegedi soffőrvizsgáló. bizottság. A jelentkezők száma meglehetős nagy volt, különösen azoké, akik sportból sze. retnek automobilozni. Legtöbben a szomszédos Hódmezővásárhelyről jelentkeztek, de tekin. télyes szám volt az újvidékieké és a zomboriaké is. Ugy a soffőröket, mint az amatőröket elmé­letileg és gyakorlatilag a budapesti központi vizsgáltató-bizottság megbízottja, Rohonyi Gyula okleveles gépész-mérnök, a fémipariskola kiváló szaktudásu tanára ekszaminálta. Az összes autók a fémípariskola udvarán helyezkedtek el és érdekes látványt nyújtott a sok, különböző alakú és fajtájú gépkocsi­tömeg. Voltak közöttük igazán gyönyörű gé­pek, amelyek ugy a belső szerkezettel, mint a külső kiállítással feltűnést keltettek. A vizs­gázók közül többen sajátkészitményü autón jöttek, de ezeknek szerkezete ellen kifogások merültek föl, ugy, nogy az illető jelentkezők ekszaminálását kénytelen volt a bízottság más időre halasztani. A belügyminiszteri rendelet érteimében ugyanis minden autón két fék szükséges, a sajátkészitményü gépek legtöbb­jén pedig csak egy volt. Ezeknek — többnyire gépészek és szerelők voltak — vizsgáitatása tehát biztonsági szempontok miatt elmaradt. Egészen más látványt nyújtottak már példáuj az „uri" autók. Mechanikailag valamennyi töké­letes volt. Az amatőr-vezetőjük ellen sem esett semmiféle kifogás az ekszaminálás alkalmával. A vizsgáitatás három részből áll. Elméleti jártassággal kell birni a jármű motorját, gép­részeit illetőleg. Azután mindenkinek tisztában kell lenni a saját autója szerkezetével, amely a legaprólékosabb részekig szétszedetik és végül gyakorlati jártasságot kell bemutatni a vizs­gázó egyénnek a saját autója vezetésében. A belügyminiszter rendelete folytán a vizs­gáltatásnál mint hivatalos ellenőrző-közeg sze­repel a rendőrség is. A szegedi rendőrség részéről Fodor Jenő alkapitány jelent meg aki minden egyes próbamenetnél autóba ült és Rohonyi Gyula vizsgáltató-tanárral együtt el­lenőrizte a hivatásos soffőr vagy az amatőr ve­zetését, akit ebben, különböző módon kipró­bálnak. A próbamenet is kétféle lehet. Vagy vala. mely országúton, vagy pedig a város legforgal­masabb utcáin keresztül történik. Ettől az utóbbitól mindenki fázik. A rendőrség, a vizs­gáltató-bizottság, de legjobban maga a vizsgázó. Hogy pedig a félelemnek okai vannak, azt bi­zonyítja egy mai eset is, amely a vizsga kevésbé derűs epizódjai közül való. A rendőri króniká­ban is olvasható. Az igazság kedvéért ezen a helyen is meg kell említenünk, hogy nem az autó vezetője, Weidinger Frigyes zombori nagy­kereskedő idézte elő a balesetet, hanem az, hogy az utcaseprő, aki szerencsétlenül járt, a hatalmas masinától annyira megijedt, hogy köz­vetlenül előtte jobbra-balra ugrándozni kezdett ugy, hogy a gép nem térhetett ki. A megállí­tásra pedig már nem volt idő. Szerencse még a szerencsétlenségben az, hogy az utcaseprő a bokáját törte el és sérülése nem életveszé* lyes. A nagykereskedő azonban igy is kitűnően tette le a vizsgálatot, ami nem is csodálható« Hat évig vezette a saját autóját Bécsben. A vizsgáitatás derűsebb epizódjai közül való az, amely egy földbirtokossal történt s amely­nek az oka a babonalegendákba burkolt tizen" hármas szám volt. Mikor a földbirtokos sikere­sen visszatért a próbamenetről a fémipariskola udvarába, a miniszteri rendelet szerint autó­ját a következő, tizenhármas számmal akar­ták megjelölni. A tizenkettes számú gép tulajdonosa öröm­mel dörzsölgette a kezeit, hogy nem az ő autó­jára került a szerencsétlenségek szimbóluma. Azonban a földbirtokos sem akarta éngedni és előbb kedélyesen, később pedig komolyan tiltako­zott a tizenhármas szám ellen. — Uraim, csak nem akarják önök szeren­csétlenné tenni a gyönyörű gépemet és engem ? — Nem segíthetünk a dolgon, ez a szám kö­vetkezik. — Talán hajlandó volna az utánam követ­kező nr a tizenhármassal megegyezni, mert én, őszintén szólva, kissé babonás vagyok. A földbirtokos szerencsétlenségére azonban a következő ur is tiltakozott a tizenhármas ellen. — Örülök, hogy a tizennegyedik leszek, ha visszajövök a próbamenetről. — Akkor tálán kihagyhatnók a tizenhármast, Az előkelőbb szállókban is hiányzik ez a szám, — Bocsánat, — szólt közbe Rohonyi — a belügyminiszter ur rendeletét nem szabad át­hágni ... — Ugy? — sajnálkozott szomorú arccal a tizenhármas ur — pedig valószínűleg a bel­ügyminiszter ur is babonás ember. Nem volt más hátra, kénytelen volt elfogadni, hogy a pompás autójára föltüzték az S—13 számú ielzőtáblácskát. Az „S" azt jelenti, hogy a vizsgáitatás Szegeden történt. A jelentkezők közül egyébként neín sokat utasítottak vissza. Négyet azért, mert nem ta­núsítottak kellő jártasságot a vezetésben, a többi néhányat pedig azért, mert a gép szer­kezete ellen merült föl a már emiitett bizton­sági kifogás. A hivatásos soffőrök közül a következők vizsgáztak le: Kiss Sándor Szeged, Kovács János Békéscsaba, Antonics Dusán Újvidék, Nosztler Ottó Újvidék, Balta Béla Újvidék, Koprics Antal Újvidék, Simáncly Ferenc Szeged, Kocziha András Békés­csaba, Hajdú Sándor Zombor, Mciróti Bálint Szentes. Az amatőrök közül pedig a következők tettek vizsgálatot: Mátéházi Matkovits Béla főispán Újvidék, Mayer József fürdőbérlő Újvidék, Stefanovics Vladimír nagykereskedő Újvidék, Trifkovich György kórházi főorvos Újvidék, Schossberger Sándor kórházi főorvos Újvidék, Rockenstein József vendéglős Újvidék, Mihajlovics István magánzó Újvidék, Csolsch Gyula .dr orvos Hódmezővásárhely, Jámbori Lajos kereskedő Szeged, Baross Dezső tiszteletbeli főszqlgár bíró Békés, Temesvári Mihály kórházi gond­nok Makó, Temesvári Ödön vasúti hiva­talnok Szeged, Temesvári Sándor műegyetemi hallgató Magyarbánhegyes, Regdon Geyza királyi főmérnök Szentes, Karay Gusztáv dr községi orvos Mézöberény, Kutzián Géza dr ügyvéd Mezöberény,' Szeder Imre kereskedő Szentes, Szilvássi Bálint tanitó Mezöberény, Veress János tanitó Mezöberény, Stern Lipót kereskedő Mezöberény, Tilger Árpád szín­házi karmester Hódmezővásárhely, Mark­graf Károly banktisztviselő Hódmezővásár­hely, Orcicsek László műszerész Hódmező­vásárhely, Almássy Sándor ártézikutfuró Hód­mezővásárhely, Maximovits István földbirtokos Zombor, Pfeiffer Fülöp épitész Zombor, Eremin György rendőrkapitány Zombor, Genersvch An­tal dr kórházi főorvos Hódmezővásárhely, Pécsy Tibor banktisztviselő Hódmezővásárhely, Fáry Béla dr tiszti főorvos Hódmezővásárhely, Raics István bádogos Zombor, Angyal János épitési vállalkozó Zombor, Jedlicska Gyula kereskedő Zombor, Ambrus Mátyás órás Tótkomlós, Nagy Sándor dr községi orvos Tótkomlós, Barcsay Károly gyógyszerész Szeged, Szegszárdy István

Next

/
Oldalképek
Tartalom