Délmagyarország, 1910. július (1. évfolyam, 34-60. szám)

1910-07-16 / 47. szám

1910 julius 12 DÉLMAGYARORSZAQ 3 Szmrecsányi György: Igazat mondott! (Óriási zaj. Ellentmondások a jobboldalon.) Elnök (hosszasan csenget): Csendet kérek! Budnay Alajos: Mandátumomat megtámadták. Amig az illetékes bíróság Ítéletet nem mond, Íeo-alábí) is ízléstelenség ezt a kérdést itt ki­élezni- Egyben hangsúlyozza, hogy a néppárt, amely legjobban kiabál a választási visszaélések miatt, a legnagyobb visszaéléseket követte el. ¿lmond egy esetet. Egy Rieger nevü pap a tem­plomban megállva, egy csoportnak a következő­ket mondta: Hallom, akadnak köztetek, akik a munkapárti Rudnayra akarnak szavazni. Men­jetek ki a temetőbe, ássátok ki apáitok csont­ját, vegyétek ki kezéből a keresztet, köp­jetek rá, ha erre képesek vagytok és csak az­után menjetek szavazni Rudnayra. fölkiált ások a néppártból: Dajkamesék. Rudnay: Ugy látom, rosszul esik az urak­nak, de én nem zavartatom magam. El merem mondani, hogyha önök nem apelláltak volna a nep keresztény érzelmeire és nem használták volna fel ezt a legféktelenebb izgatásra a ha­tóság ellen, akkor a tizenháromnál is sokkal kevesebben kerültek volna be. Szmrecsányi György: Maga is csak négyszáz­harmincnyolc visszautasított szavazat árán jött be. Budnay: További beszédében arról beszél, hogy a munkapárt nem foly tatása a szabadelvű pártnak. Huszár : Ez már nem személyes megtámad­tatás ! » Fölkiáltások: Föi volt iratkozva szónoknak. Budnay : Még ha a munkapárt folytatása volna a szabadelvüpártnak is, akkor sem bánja, mert nagyon jól érzi magát a munkapártban. Eseteket mond a néppárti terrorizmusra. Égy helyen, ahol préposti keresztjével jelent meg a nép előtt, kimondhatatlanul pornográf rajzokat tettek elébe, közepén a megváltó szent ke­reszttel. (Állandó nagy zaj.) Haller István : Préposti kereszttel nem szok­tak korteskedni ! Budnay : A plébániáján, ahol gyóntatni szo­kott, egy napon megjelent öt ember. Négy kö­zülük húzódozva meggyónt, az ötödik nem akart bemenni. Kérdésemre így szólt : — Én a káplán urnái akarok gyónni — Mi az, hiszen nincs okod reá? Reszketve felelte az ember, hogy a néppárti tisztelendő urak mondották, hogy Rudnay föl­oldozása érvénytelen. Fölkiáltások minden oldalról: — Disznóság ! Gyalázatosság ! . . . Vannak más esetek is, melyeket szintén előad. Közben óriási zaj tölti meg a Házat. Budnay: A papok azzal izgatták a választó­kat, hogy ha engem választanak meg, behozzák a robotot, isten házából istállót csinainak és a házasság szentségét föloldják. Az elnök (hosszasan csönget: Kérném, mél­Annuska piszszeöni sem mert, miközben az árnyékszerű alakok sorra tapogatták, sorra vizsgálták a vásáros lovakat . . . — Most pedig gyerünk, — mordult föl egy rekedt hang. — Mulassunk ! Ezek ugyan reggelig úgyse mozdulhatnak innét ! . . . Annuska hangjáról felösmerte a kajszi­bajuszu vén, szürke betyárt. S midőn a csárdaházba távoztak, Tápai Gergő, az öreg kocsis, kiszólt a szekér alól. Vasvillájával a kocsi alá heveredett a vén szolgaember. -— Annuska, he ! Alszik ? — Jaj, jaj ! Gergő bácsi, dehogy is al­szom ! Előbújt a hűséges ember. — Itt pedig baj lesz ! Mert, még estendet belakatolták a csárdakaput. — Ih, hih ! — rikoltott a klarinét. Bent az ivóban dübörgött a szilaj tánc. — Oh, Máriám ! — sirámosan nyögdé­cselte Annuska ! Jaj ! . . . Annuska rémül­len kapta le főjét. Meglapult a kocsiderék­ban, mert ismét nyikordult a csárdaajtó. Gergő a saroglyánál a vasvillanyélvéget markolásta. Én vagyok ! — suttogta a csárdásné. — Jaj, nénikém ! — Annus lelkem ! Ha ügyes a kocsis, én Kost kihocsájtom magukat . . . Tápai Gergely közelebb lépett. — Csak ide kell bizni ! Ugy járnak az én !°vaim, mint a madár. — Jó, jó ! Kerék se zördüljön. , — Nem hiába fogyasztottam el mán én ^nyerem javát ! — Gergő már a hámot felrakta a lovakra. Három saját nevelésű tóztassanak a képviselő urak annál inkább csendben meghallgatni a szónokot, mert szemé­lyében bántották meg. Haller István: Ezt már tizenöt éve mondják! Fölkiáltások a jobboldalon : Maguk mondják! Rudnay Alajos: Mint uj tagja a Háznak, nem akartam nyújtani a fölirati vitát. . . Szmrecsányi György : Szemtelenség, hogy be­jön ! (Zaj a baloldalon.) Fölkiáltások: Ohó Hogy mer így beszélni? (Nagy zaj.) Elnök folyton csenget. Rudnay Alajos : Mint a privigyeí mandátum tulajdonosa, jogom van. Haller István : Majd a Kúria megmondja! Nagy Sándor : Igen, a Kúria megmondja ! Szmrecsányi György : Minket nem lehet ter­rorizálni ! Molnár János: Megmondjuk az igazat ! (Zaj.) Elnök a nagy zajban folytonosan csenget, majd rendreutasítja Szmrecsányit első közbe­szólásáért. (Éljenzés a munkapárton.) Ruclnay Alajos (folytatni akarja beszédét, de a nagy zajban csak egyes töredékek hallat­szanak). Mandátumom meg lévén támadva . . . Zboray Miklós: Már bejöttek a tagadásba ! Haller István: Erre is csak a tisztelt képvi­selő ur képes! Rudnay Alajos: Az én győzelmem a néppárt egyik legkiválóbb tagjának bukásával járt, ér­tem tehát a haragjukat. Mit gondolnak önök, csak munkapárt x'észéröl történtek visszaélések a választásokon és az. ellenzéki pártok főleg a néppárt részéről nem ? Szmrecsányi György: Tessék a vádakat bizo­nyítani! Ruclnay Alajos: A néppárti lapokat, magya­rokat, németeket, tótokat tessék elolvasni a visszaéléseikre és terrorukra vonatkozólag. Az egyikben németül ez áll: „Még a fegy­házban sincs annyi gonosztevő, mint a magyar képviselőházban." (Nagy zaj, ingerült felkiáltá­sok: Na, hát erről beszéljenek!) Az elnök tiz perc szünetet ad. Szünet után Ábrahám Dezső szólalt föl s különösen Tisza István gróffal polemizált, akinek a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontját helytelenítette. A Justh-párt fölirati javaslatát fogadja el. Eóvászy Márton az általános választói jog szükségességét hangoztatja, Hozzájárul a Justh­párt fölirati javaslatához. Ezután Khuen-Héderváry Károly miniszter­elnök beterjesztette a Horvátországgal való műit évi pénzügyi elszámolásról és a mult év utolsó, valamint ez év első negyedében költség­vetés nélkül eszközölt kiadásokról szóló jelen­tést. Ezzel a mai ülés véget ért. fiatal ló fuvarozta a szappanoskocsít, de azért a vendégfogadó udvarán még a lőcsre akasztott itatóvasfazék sem zördült meg, olyan óvatosan hajtotta lovait Tápai Ger­gely öreg szolgaember. Fűzfák hajbókoltak a Tisza-parton. Az ártérmederben mélabúsan huhogott valami éjszakai madár ! . . . Kanyarodóhoz fordult a kocsi. Itt megtorpantak a lovak. A füzes­ből sötét alak penderedett a lovak elé. Dur­ván rezgett a hangja. — Állj ! Megállj ! — Az áldódat! — Tápai Gergely közévágott a három tüzes lónak. — Oh, Marjám ! Annuska a kocsiderékba bukott le. — Jaj ! — valaki feljajdult az ország­utszélen. Valakin keresztül gázolt a neki­vadult lógós ló. Recsegett a kocsiderék. Eszeveszetten vágtáztak, húzták az istrángot a tüzesvérü lovak. Nehéz, mélybugásu hang mordult bele az éjszakába. Annuséknak utánok lőtt a le­gázolt betyár. Fölriadt az alvó puszta. A vadrucák riadtan sápogtak, nyikogtak az ártér felől. Majd a távolból vad kurjongatás, vágtató lovak dobajlása zajdult föl. Bizonyo­san a csárdabeli betyárok közül pattant lóra néhány fürgébb legény. — Oh, Marjám ! — találomra még lövöl­döztek is a betyárok. Egészen az adai so­rompóig hajtották barnaszemü, szegedi Kiss Annusékat. Olyanfajta lovonjáró emberek voltak ezek, akik felől sohasem volt bizo­nyos, honnét jöttek? Merre mennek? Apponyl Habár ellen. — Elkészült a uádírat. — rSaját tudósítónktól.) Habár Mihály isme* retes röpiratának Wekerle Sándor dr-ra, a koalíció volt miniszterelnökére vonatkozó részét a budapesti büntetőtörvényszék es­küdtbirósága már letárgyalta. A röpiratnak Apponyi Albert grófra vonatkozó rágalmazó része miatt a királyi ügyészség most adta be a vádiratot Habár Mihály ellen. Ennek a vádiratnak szószerinti szövege a következő: A uádírat. Szabadlábon levő Habár Mihály, 36 éves, re­formátus vallású, bolhói születésű, rákospalotai lakos, nős hírlapírót a Btk. 258. és 261. §-ába ütköző, a 262. §. szerint minősülő s a 270. §. utolsó bekezdése értelmében fölhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás és becsületsértés vétsége címén mint szerzőt azzal vádolom, hogy Budapesten, a Világosság-könyvnyomdá­ban előállított, „A Wekerle—Kossuth-kormány panamái" fölirattal közzétett röpiratnak cím­lapján felül, meg a 21—24. oldalán a „Népszín­ház megvásárlása" című részletében olyan té­nyeket állított hivatalos eljárására vonatkozód lag Apponyi Albert gróf akkori magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterről, amelyek valódiságuk esetén vele szemben az 1848 : III_ t.-c. 2. §. b) pontjába ütköző bűncselekmények címén való bűnvádi eljárást vonnának maguk után s a közmegvetésnek tennék ki s egyúttal meggyalázó kifejezéseket is használt. Vádam tárgya a röpirat címlapja és annak különösen a következő része; „A Wekerle—Kossuth-kormány panamái. Adatok a koalíciós kormány erkölcsrajzához. Összegyűjtötte: Habár Mihály. Ára 30 fillér­Világosság-könyvnyomda részvénytársaság." (Apponyi és a Népszínház.) „A Népszínház megvásárlása.. A legfontosabb dolog a világon, hogy az ember jól válaszsza meg az édesapját, mert ezen a választáson dől él az életé sorsa. Máder Rezső, az Operaház és később a Népszinház­Vigopera nevü élőhalott-vállalat direktora jól választotta meg a papáját és így igen előkelő összeköttetésekhez jutott a Habsburg-udvar­nál. Ez a magyarázata aztán annak, hogy Mádernek mindig sikerült minden lehető és lehetetlen. Utolsó budapesti vállalkozása az volt, hogy egy krajcár pénz nélkül kibérelte a Népszín­házát a fővárostól és a becsületes multu Nép­színházát átalakíttatta Vigoperává. Ez a Víg­opera volt a főváros legszomorúbb helye, mert ide ugyan tex-emtett lélek nem járt és igy történt, hogy Máder Rezső ur már az első hetekben megakadt. Ekkor sietett segítségére a legjobb orrú magyar pónzfiu : Bálint Dezső, aki évi 12.500 koronáért kibérelte. Mádertől az illemhelyeket és a ruhatárakat és mint­hogy tiz évre volt a kontraktus, 100.000 koro­nát előre leszurkolt illendően az illemhelyekért. A Bálint Dezső 100.000 koronájával indult tovább Máder, de ez a pénz hamar elúszott és elúszott sok más jelentős összegű egyéb köl­csön is. Februárban abszolút csődöt mondott már a Máder tudománya, pedig közben az udvar is segedelmére sietett, megujitván hamar 2000 koronáért az udvari páholy bérletét, amelyet Vidor direkciója alatt a „Smolen Tóni" elő­adása miatt fölmondottak. Teljes volt már a fölfordulás a szomorú Vigopera körül, amidőn Bálint Dezső ujabb pénzkölcsönnel társul sze­gődött Máder mellé, bizván azokban az intim udvari összeköttetésekben, amelyek nem en­gedhetik meg, hogy Máder végkép elessen. A Vigopera-Népszinházon azonban Máder ég Bálint egyesitett zseniálitása sem tudott segí­teni és jött föltartózhatatlanul a krach, a tel­jes fizetésképtelenség, A művészi személyzetet és technikai alkal­mazottakat csúf és kegyetlen módon szélnek eresztette a direkció. Jött azonban az udvar . . . Máder előkelő ösz­szeköttetései megmozdulták, megmozdították Apponyi Albert grófot és az udvar mozgatására megindult a mentőakció a Máder—Bálint-cégért. Apponyi ekkor találta föl a kormányozható tűzveszélyességet. Fölfedezte egyszerre, hogy a régi Nemzeti Szinház tűzveszélyes, hogy ott tovább lehetetlen játszani a Nemzeti Szinház művészeinek és igy nincs előbbre való tenqi­való, mint kibérelni a Népszinház-Vigoperát a

Next

/
Oldalképek
Tartalom