Délmagyarország, 1910. június (1. évfolyam, 8-33. szám)

1910-06-22 / 26. szám

délmagyarorszAq 1910 Junius 2S Ezek közül számosan fantasztikus egyenruhák­ban és lóháton jelentek meg az esküvőn. A tem­plom előtt oly nagy volt a tolongás, hogy százötven rendőr alig birta a rendet fönn­tartani. > — Szeged-Rókns veszedelme. A rókusi városrésznek nagy veszedelme az úgynevezett rókusi tó, amely nagy területet foglal el. Elte­kintve ettől, az északi részen örökké veszé­lyezteti a Pacsirta-utcát, melynek partjait foly­vást szaggatja, ami annál nagyobb baj, mert BZ utcát nagy költséggel megerősítették s a föntartása folytonos költséget igényel. Mind­ehez járul a tó egészségtelen kipárolgása. Az egész városrész levegője örökké fertőzött ettől a mocsártól, melynek eltávolítása most már nem szenvedhet további halasztást. Ugy tudjuk, hogy a tó vizének lecsapolása dolgában történ­tek már lépések. Nos, határozottan és erélye­sen sürgetjük , a viz eltávolítását, mert nem szabad engedni, hogy az egész rókusi városrész lakossága mocsári lázba essék. A tó a Matyér felé nyer lefolyást, el kell tehát mostani helyé­ről vezetni más vidékre. Most kimondhatatlan veszedelme a rókusi tó a városnak, ha pedig eltávolítják a vizét, akkor a városnak hatal­mas területe szabadul föl, amelyet akár a va­súti állomás céljaira, akár városfejlesztésre igen jól lehet értékesíteni, parcellázva pedig jelentékeny hasznot hajt a város részére. Fel­Kérjük a város kiváló polgármesterét, hogy sbben az irányban tegyen sürgős intézkedése­ket folyamatba, mert vele együtt mi is Sze­ged város dicséretébe szegődünk inkább, sem­mint ahoz az akcióhoz, melynek kitűzött célja az egyetemi város örök gáncsolása, Ez a gáncs azonban addig jogos, mig egy virágzó város­1 <fsat a hatóság tudtával megfertőz egy pocsolya, melynek eltüntetése épen nem boszorkányság. — A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíj­intézetének igazgatósága vasárnap ülést tar­tott Heltai Ferenc dr elnöklésével. Az elnök mindenekelőtt Mikszáth Kálmánt, a nyugdíj­intézetnek alapítása óta volt tagját búcsúztatta el mélyen átérzett, hangulatos beszéddel és indítványozta, hogy az igazgatóság, amely a temetésen képviseltette magát és az intézet Jókai-leplét ráborította az elhunyt legnagyobb magyar költő koporsójára, iktassa jegyző­könyvbe Mikszáth Kálmán halhatatlan emlékét. Az igazgatóság az előterjesztéshez egyértelműen hozzájárult. Lenkey Gusztáv titkár bejelentette, hogy a Budapest szerkesztősége belső munka­társát, Gara Józsefet küldte az igazgatóságba. Az intézet ujabban a következő adományo­kat kapta: Neues Budapester Abendblatt szerkesztőségétől 50 koronát, a Magyar Közgazdasági Társaságtól Mandelló Gyula dr utján 300 koronát, Barokaldí József cirkuszigazgatótól 100 koronát, a Budapest szerkesztősége utján 18 koronát, az Orszá­gos Anya- és Csecsemővédő Egyesülettől 50 ko­ronát. Az igazgatóság felvette az első nyugdij­osztályba: Csergő Hugó dr-t (Pesti Hirlap), Teller Kálmánt (Aradi Közlöny); beiktatta a második és harmadik osztályba : Gergely Győzőt (Friss Újság), Binét Arnold dr-t (Neues Pester Journal) és Merényi Józsefet (Budapest) és vé­gezetül a Bródy Zsigmond 100,000 koronás ala­pítványból szavazott meg segélyeket. — Följelentés Justh Gyula ellen. A makói választás befejezése után Justh Gyula miután átvette a mandátumát, kocsin hagyta el a városházát. Útközben egy gyerek tojással do­bálta meg a volt házelnököt, aki ezen annyira fölháborodott, hogy a csendőrsóget összeszidta. A makói csendőrszakasz ezért becsületsértési pőrt indított Justh Gyula ellen. A makói rend­őrség megindította a vizsgálatot és kérni fogja Justh Gyula mentelmi jogának fölfüggesztését. — Az ujverbászi mandátum. Az uj­verbászi kerület száztagú küldöttsége ma nyújtotta át Vojnich István bárónak a ke­rület mandátumát. Este a Hungáriában ban­kett volt a küldöttség tiszteletére. A ban­ketten Héderváry, Hieronymi és Hazai mi­niszterek, továbbá Rohonyi Gyula, Kasy József, Karácsony Lajos és Kálmán Gusztáv államtitkárok is megjelentek. — Súlyos kardpárbaj. Besztercebányáról Jelentik: Mint ismeretes, Petrogalli Oszkár volt országgyűlési képviselő és Geréb István megyei »l?egyző között hírlapi polémiából eredő lovagias affér támadt. A párviadal ma történt meg Besztercebányán, súlyos kimenetellel. Az ellen­felek négyszer csaptak össze. Geréb mind a. négyszer mégsebesült, Petrogalli ellenben sér­tetlen maradt. — Téli hangulat. Tegnap reggelre kelve, megdöbbenve konstatálták az emberek, hogy itt a tél. Fogvacogtató hideg volt Szegeden, meg a város környékén és ha ma már enyhült is az idő, még mindig elég hűvös van és kelle­metlen szél is fújdogál. Néhány órán át telje­sen télies volt a hangulat. Szerencsére azonban fagypontra nem ereszkedett a hőmérséklet, söt a szélnek az a jó hatása volt, hogy a sok eső­től levert termést kissé lábraállitotta. Most már a kezdődő aratásra való tekintettel kívá­natos volna, hogy szép, meleg napok virrad­janak. A terméskilátások ugyanis még mindig kedvezőek. Sajnos, a jó időt sem megjósolni, sem megrendelni nem lehet, de az a valószinii, hogy a természet kitombolta magát s nem lesz­nek egyhamar veszedelmes viharok és nem lesz októberig téli hangulat. — A tiroli helytartó balesete. Bregenzből táviratozzák: Spiegelfeld báró, Tirol és Voral­berg helytartója, aki az elárasztott vidék be­utazása közben Bregenzben megtekintett egy újonnan épitett gőzöst, elesett és a lábán meg­sebesült. A helytartónak meg kell szakítania útját és néhány napig ágyban kell maradnia. — Huszonnégymillió kölcsön egy alag­utra. Bernből jelenti egy távirat: A nem­zeti tanács hozzájárult az illető kanton javas­latához, amely huszonnégymillió franknyí hitel megszavazását kérte a Hauenstein-alagut mé­lyebbre helyezéséhez, ami megjavítaná a Gott­hard-vonal közlekedését. — Komán tárgyilagosság. A romániai ro­mánok nem nagyon respektálták az igazságot, ha magyar dolgokról volt szó. Annál érdeke­sebb Speru Harek román kultuszminiszter ren­delete, amelyet a magyar kormány interven­ciójára intézett a román könyvkiadókhoz, igaz­gatókhoz és tanárokhoz. A kultuszminiszter utasítja ezeket az urakat, hogy a magyarországi negyvennyolcas eseményekről és a Hóra-féle parasztlázadásról a valóságnak megfelelő ada­tokat írjanak és tanítsanak, a helységneveket pedig magyarul irják, Végre ! — A Pluviose halottjai. Calaisből távira­tozzák, hogy a Pluviose roncsaiból ma reggel húzták ki az utolsó holttesteket. — A szegedi bakák Avtovácban. Hosszú hónapok óta táborozik már a szegedi negyven­hatodik gyalogezred egy zászlóalja Hercegovina határán, a Montenegró szélén levő Avtovácban­Gaál Endre dr szegedvárosi tanácsos és Kiss Ferenc szegedi főerdőtanácsos lerándultak nem­régiben Hercegovinába és pár napra ellátogat­tak Avtovácba is. A szegedi zászlóalj parancs­noka: Kouff Róbert őrnagy fogadta a szegedi vendégeket, akik átadták a város közönsége nevében a polgármester és az ezred nevében Szentgyörgyi József ezredes, ezredparancsnok üdvözletét. A szegedi vendégeket a zászlóalj tisztikara lelkesen ünnepelte, ameddig csak kö­rükben voltak. Gaál Endre dr és Kiss Ferenc már hazaérkeztek és szerintük a szegedi bakák jól érzik magukat messze Hercegovinában. — Tanítók vasúti jegyei. Már részletesen hirt adtunk róla, hogy az ország különböző jel­legű iskoláiban rendszeres állásban működő tanszemélyzetnek Hieronymi Károly kereske­delemügyi miniszter féláru vasúti jegykedvez­ményt engedélyezett. Amint értesülünk, a kcissa­oderbergi vasid igazgatósága a mai napon ugyanilyen terjedelemben, az arcképes, sze­mélyre szóló igazolványt szintén engedélyezte. A reflektálóknak kérvényeik kiállításánál ugyan­azt az eljárást kell követniök, amelyet az államvasuti kedvezmény kérelmezésénél, azzal a különbséggel, hogy a kiállítási illeték a jelen esetben csak egy korona, amely készpénzben, vagy fel nem ragasztott bélyegjegyekben mel­léklendő. E kedvezménynyel természetesen feleslegessé válik az esetről-esetre való kérés. — Elvesztett milliós levél. Berlinben pün­kösdkor egy levélhordó elvesztett egy ajánlott levelet, amelyben letétbizonylat volt egymillió márkányi jelzálogos kölcsönről. A postaigaz­gatósághoz most névtelen levél jött, hogy az elvesztett levél a körvasút végállomásánál egy diófa előtt lévő pad alatt van a földbe ásva. Meg is találták ott a fölbontott borítékban a milliós jelzáloglevelet. A vigyázatlan levélhordó fizetéséből levontak 42 márkát, amit a posta kincstár az elvesztett ajánlott levélért kifizetett a föladónak. — A lázító abbé. Párisból jelentik: Vetterlé abbé, a veszedelmes népszónok, aki Ejjász Lotharingia elszakadása mellett dörgedelmes be­szédeket szokott tartani és ezért börtönbün tetóst is szenvedett és akit az elzászi helytartó végre ugy akart lefegyverezni, hogy a börtönbe kotillíonokat küldött neki mulatságáról, amelyre Vetterlét is meghívta, de természetesen nem jöhetett el: hosszú hallgatás után ismét m6g. szólalt. Cikket irt a Matin-bo, amelyért bizo­nyosan nagyon meg fog gyűlni a baja. A fel­tűnést keltő cikkben Vetterló korlátlan önkor­mányzatot követel Elzász-Lotharingia számára általános, titkos, egyenlő választói jogot, kép, viselőküldést a birodalmi gyűlésbe, a tartomány lakosságának számarányához képest és a szu. verénitás kérdésének végleges rendezését. Leg. jobb volna — úgymond — kikiáltani a köztár­saságot és elnököt választani, ha pedig ez nem lehet, az alkotmányban megállapítani, hogy El­zász-Lotharingia népe a saját szabad akaratá­ból tekinti uralkodójának Vilmos császárt. De ennél sokkal kedvesebb megoldás volna, ha maga a nép választana magának uralkodó di­nasztiát. Ha mindez nem valósulhat — igy végzi cikkét Vetterlé — régensséget és helytartót kell kinevezni, de életfogytig, nem mint most­Vetterlé bízvást csomagolhat, hogy ne készü­letlenül, cókmók nélkül menjen a börtönbe. — Szenzációs mérgezés Olaszország­foau. Rómából táviratozzák : Néhány hónap­pal ezelőtt váratlanul meghalt Tripeti, Reg­gio fiatal képviselője. Mostanában az a hir terjedt el, hogy a képviselő szerelmi dráma áldozata és egy hölgy mérgezte meg. Ezért a holttestet ekszhumálni fogják. A Tribuna szerint a titokzatos szerelmi drámába a ró­mai társaság számos előkelő tagja is be van avatva. — Varesanin merénylője. Szerajevóból jelentik : A rendőrség még mindig a szombaton eltemetett Ceraicnak, Varesanin tábornok me­rénylőjének az összeköttetéseit kutatja. Ki­nyomozták, hogy Ceraic Belgrádban érintke­zésben állott a boszniai komitéval, amelynek az anneksziós zavarok idején feladata lett volna a tervezett terrorisztikus mozgalmakat és bandabetöréseket vezetni. A boszniai hatá­ron, Cupriában levő bandatáborral is kontak­tusban állott Ceraic és érintkezett a szerb harci párttal is. — Gyermekek szerelmi drámája. Megdöb­bentő tragédia történt Zalaegerszegen. Két elő­kelő család gyermeke, egy tizennyolc éves diák és egy tizenhét éves gyönyörű leány a dráma hősei. Czinder István dr és Szigethy Elemér dr zalaegerszegi ügyvédek a közvetlenül sújtottak. A két család igen jó viszonyban volt egymással. Szigethy fia, Szigethy Tibor, aki néhány nappal ezelőtt tette le az érettségi vizsgát, már régen szerelemre gyuladt Czinder Margit iránt és va­lósággal üldözte a leányt, aki azonban hallani sem akart a szerelméről. Mikor az érettségit letette, harmadnap Szigethy Tibor beállított Czinderékhez és azt mondta a leány anyjának, hogy föltétle­nül beszélnie kell Margitkával, mert valami pletykát kell vele tisztáznia. Czinderné gyanút­lanul bocsátotta be a fiút a szobába, ő meg kí­vül maradt, ugy, hogy a fiatalok egyedül voltak­Hogy mi történhetett köztük, azt nem lehet tudni, mert még nem hallgatták ki a két sú­lyos sebesültet. Czinderné alig néhány perc múlva két lövést és sikoltást hallott, mire be­rohant a szobába. A leány a divánon fe­küdt lelógó fejjel és a melléből és szeméből patakzott a vér, a fiu pedig ott térdelt fölötte, az egyik kezével nyomta lefelé a küzködő leányt, a másikban pedig revolvert tartott ép abban a pillanatban sütötte el harmadszor, mikor Czinderné odarohant. Szigethy Tibor az­tán kifutott a szobából és véresen, ahog^ leány vére a ruhájára fröcscsent, rohant na­A szobájába érve, megállt a tükör előtt és m gára lőtt. A golyó a szive fölött hatolt a «w lébe ós mikor másodszor is elakarta ?utn' . szomszéd szobából berohant az anyja es mi^ akadályozta, hogy magára lőjjön. Czinder gitot, noha csak három lövést hallottak, ' golyó érte. Egy a szemébe fúródott, egy a lébe, a harmadik a gyomrába, mig a neg

Next

/
Oldalképek
Tartalom