Délmagyarország, 1910. május (1. évfolyam, 1-7. szám)

1910-05-26 / 4. szám

DÉL MAGYAR O R S ZÁG 1910 május 26 £ a minap a kővetkező kijelentést kockáztatta ; meg választői előtt: í, — Arra az emberre akartok szavazni, tisztelt ; polgártársaim, akinek nagyapja muszkavezetó' [ volt? Aki kapható erre, az maga is elárulja a , hazát. Bánffy Miklós bizonyára nem tudta, vagy ' nem is akarta kiölni magából nagyapjának, a i muszkavezetőnek sajátságait... stbbi. ! A jámbor választók a bárónak ezt az ügyes j kortesfogását nagy lelkesedéssel fogadták, de [ 'képzelhető?, hogy mekkorát néztek, amikormás­! nap Bánffy gróf • így replikázott unokatestvér [ elíenjélöltjének: ^ Hát igaz, hogy a nagyapám muszkavezető f volt. Ezt elismerem. Csak ássa ki sirjából ( Wesselényi báró a nagyapámat, aki egyúttal — j az ő nagyapja is volt. I Hát igy mulatnak Kolozsvárott a mágnás ellenfelek. TURFKÉPEK. Száz magánfogat, ugyanannyi bérkocsi és né­hány automobil a nagytribün melletti téren, tehát közhelylyel szólva: kicsi, de előkelő kö­' zönség. A szegedi lóverseny elegáns publikumát f nem fenyegette 'az. a veszély, ami a budapesti Király-díj divathölgyeit, hogy elázik a toalett­jük ; — mert olyan kevesen voltak, hogy . a tágas tribün még az esetre is kényelmes és biztos védelmet nyújtott volna a közönségnek, ha netán megered a záporeső, De a remek, napsütéses tavaszi idő mindvégig kitartott és a szépséges asszonyok és leányok teljes pom­pájukban mutathatták be nyári toalettjeiket. A tipp^smberek. A fétftvilágöt a katonatisztek dominálták, csillogó • uniformisok tarkították mindenütt a társaságokat.' Természetésen azok körül kép­ződött a legnagyobb csoport, akik szakértőkként vannak elismerve. Gergely Miklós huszáralez­redes, Hamza Géza törvényszéki elnök és Thomka Zoltán aradi huszárkapitány voltak azok az urak, akiknek tippjeit holt-biztosra vették a hölgyek, — tehát valamennyi rossz volt. A hölgyek játszottak és veszítettek. Ve­szitett a legsikkesebb huszárkapitányné: Halász ' Miklósné és veszített a turf másik legtempe­ramentumosabb játékosnője: Bósa Lajosné. Szenvedélyesen, hazárdul játszottak. Egymás­után "kerültek a bankjegyek a hölgyek ridikül­"jéből "á tötálizatőrhoz. Maga a versenybíró : Gergely huszárezredes, ez az izig-vérig kedves katona, a legtöbbet veszített. Egyetlen tétje sem sikerült. A végén már annyira „úszott", hogy csak száz koronás tételekkel játszott, — és vesztett. És minél többet veszített, a játé­kosok annál jobban biztak a tippjeiben. — A versenybírónak — csak meg kell fogni végre a tetet, — bizakodtak. Nem fogta meg. Veszített végig. És veszítet­tek véle együtt a szépséges katonatisztnék, akik boszuból megfogadták, hogy jövőre maga­sabb katonai méltóságtól, Nagy Győző tábor­noktól fognak tippeket kérni. — Neimans bárótól kérjenek tanácsot, az a iőszakértő — mondotta egy kékszemű, gyö­ayörü szőke jukkerasszony. A báró ott ült egy páholyban, szemén az ílmaradhatlan monoklival, teljes dresszben: jehér, kék ujjak," vörös szalag és gapka, A gát­Verseny eshetőségéiről beszélt a hölgyeknek. Mindenem-et, Bdich báró favorit-lovát dicsérte §s élénk gesztusokkal magyarázta, hogy a gyönyörű formában levő pejlónak miért van legnagyobb sánsza a győzelemre. De bármennyit magyarázott, csak teória maradt a véleménye, mert a földmivelésügyi miniszter kétezer koro­nrs diját Zsivanovics hadnagy vitte el Nover­more-vel. Az ünnepelt győztes. Sokkal szerencsésebb volt Gergely alezredes­nél Thomka kapitány. Az ő tippjei se váltak agyan be. de a népszerűsége és a nimbusa mégis megmaradt, mert a tiszti akadályverseny­nél fényesen megfelelt a hozzáfűzött várakozás­nak. Bravúros lovaglás után Gitaná-wal köny­nyen jött be elsőnek és elvitte a szegedi höl­gyek diját, az első tiszteletdijat. A versenybíróság páholya előtt két széken volt elhelyezve a tiszti akadályverseny három tiszteletdija, amelyet a szegedi hölgyek adtak. Egy értékes cigarettatárca, egy ezüstveretü szivardoboz és egy aranyfogantyus lovagló­ostor. . n Halász Miklósné nyújtotta át a győzteseknek az értékes tárgyakat. Mindeniknek mondott valami kedves dolgot. Amikor a harmadik dijat, a lovagló-ostort átnyújtotta a győztesnek, valami humoros megjegyzést tehetett, mert az egész versenyintézőség harsogó kacajban tört ki. A győzteseket a dijak átvétele után is za­jos ovációban részesítette a közönség, de leg­jobban ünnepelték az első díj nyertesét, Thomka kapitányt, a favorit-ló gazdáját. Séta — a páholyok előtt. A páholyokat elegáns közönség töltötte meg. Néhány föltűnő szép toalett és kalap valóság­gal föltűnést keltett. Három kalap egyenesen szenzáci számba ment. Az egyik Chantacler-szerü volt, durva szalmafonással, hátsó részén nagy csomó háromszínű mákkal díszítve, melynek rózsái szorosan egymáshoz simulnak; a másik flórenci szalmakalap rózsákkal díszítve, a harmadik úgynevezett szioux, drappszinü szalmakalap, széles eperszinü bársonyszalaggal, amelyet elől divatos csatt fog össze. Föltűnő csinos volt egy gyönyörű barna asz­gzony toalettje: színjátszó voileból készült, magas redőzött övvel és tüll ujakkal. A divatos zubbonyok is nagy számban voltak képviselve: tüllből, fulárból, szerbvászonból és liimzett ba­tisztból. Néhány pierrot nyakfodor is ekszcellált a legújabb divatból. És még nagyon sok pompás toalett, amit séta közben kényelmesen megfigyelhetünk. íme egy szőke szépség toalettje: világoskék karikás fulárruha, sötétkék bársony szalagdiszszel, stíl­szerű kalap. A rövid alj szük és két széles szalagpánt könnyű ráncban tartja össze alól. A derék hátul zárul, a nyaka szabad és fehér fulárbetét egészíti ki két sor behúzott csipké­vel és bársonyszegéssel. Egy másik toalett szintén általános tetszést keltett: schantung selyemből készült ruha, melynek eleje egészen sima. A széle széles hajtásra van föltüzve és meglehetős szük öv fejezi be, melyen oldalt rozetta van. A zubbony hátul zárul, a nyaka kerekre van kivágva és himzett tüll és gallér­ral befoglalva, a szélén csipkével. Leesett lovas. Mindjárt a második futamnál szerencsétlenség történt. Az altiszti versenynél hét altiszt ült nyeregbe a dijért. Közvetlenül a versenybíró­ság páholya előtt az akadálynál Kriegler Ferenc őrmester lova bukfencet vetett, lovas, ló elte­rültek a földön. Nagy konsternáció tört erre ki. Sokan ijedten ugráltak át a korlátokon a moz­dulatlanul fekvő ember segítségére, mások ro­hantak — a totalizatőrhöz. — Meghalt, vége ! — Orvost, vizet hozzanak! — Nyertem, mondtam, hogy a Délia „tuti" győzni fog! — és hasonló kiáltások hallatszottak. Gergely alezredesben megszólalt a vérbeli ka­tona. Dühösen kiáltotta: — Hosszuta fogta a gyeplőt a gazember, azért esett le. Gyorsan orvost neki. A körülállók látván az alezredes boszuságát, humorizálni kezdtek: — Meglátjátok, még kaszárnyaáristomot ad neki. — Nyolc nap néz reá. Néhány pillanat múlva kitűnt, hogy nagyobb baj nem történt. Gyuricza Sándor dr orvos aki megvizsgálta Krieglert, megállapította, hogy az őrmester csak könnyebb sérüléseket szenve­dett. Tiz perc múlva szólt a katonazene és startoltak harmadik futamhoz ... » ».../ Az első versenynap meglehetősen élettelen volt. Egyes futamoknál alig jelentkeztek a totalizatőrnél és igy nem is fizettek nagyobb kvótákat. A favoritok nagyobbrésze bejött és bevált a Délmagyarország legtöbb tippje is. ^ mai versenynap, az ünnepre való tekintette! hihetőleg élénkebb lesz. Mit csináljunk a koporsókkal? (Ez a szalonban történik, ahonnan kiküldték a konyhába a kis Bandit, mert a papa valami nagy titkot akar mondani a mamának.) A papa: Köhög és krákog, a körmével pisz­kálja a fogát és pucolja a körmét.) A mama: Azt hiszem fiam, hogy akarsz va­lamit mondani. A papa: Igen . . . igen mamuskám, hát csak azt akarom kérdezni, hogy örülsz-e. Mert én megpukkadok! A mama: Minek örüljek? A papa: Hát hogy elmúlt a veszedelem, az üstökös. Akinek olyan mérges csóvája van. A mama: Hát örülök. A papa: Mond mamuskám, ugy-e nem harag­szol, — de mit csináljak most a koporsókkal? A mama : Koporsókkal ? A papa: Tudod édesem, hogy én egy gondos apa vagyok, egy szerető családapa, egy papuska, aki előre gondol és nem engedi a családját a porban elpusztulni és temetetlenül hagyni és én egy drága, jó sziv vagyok, aki vesz három koporsót, nekem, neked és a Bandinak, drága, finom, jó koporsókat a Gruber Testvéreknél, aranyszögekkel és fekete lakkal kiverve és ki­mázolva, hogy ha jön a Halley, hát abba belefe­küdjünk és szépen haljunk meg . . . A mama: Hát koporsókat vettél, oh iste­nem! És hova tetted őket? A papa: Kilenc forint hetven darabja és ott vannak a spájzban, oda dugtam őket. Tudod drágám, azért veszett el a spájzkulcs, mert én eldugtam, hogy te ne menj be és ne tudj erről a meglepetésről, hogy ón milyen jó, gondos férj vagyok és te milyen szépen fogsz meghalni. A mama (kétségbeesve): Hát most mit csi­náljunk ? A papa: Finom koporsók, drága, jó koporsók, el lehet adni őket ; én már át is néztem a Lloydot, hogy ki halt meg, ahoz elmegyünk és rásózzuk ezeket a jó kis koporsókat. A mama: Talán inkább apróhirdetést. Kérlek szépen, manapság annyian halnak meg, ma mindenki meghal és nagyon kapós egy jó, arany­szöges, feketelakkos koporsó. A Lloydban egy apróhirdetés! A papa: A frász jöjjön erre a Halleyra. A nehézség jöjjön rá! Háromszor kilenc forint hetven és négy forint a szállítás. Ezt neked kell a konyhapénzből megspórolni. Kispórolni 1 Szűkölködni fogunk. És a Bandi az idén nem kap ujruhát. A mama: Azt^hiszed? Rosszul hiszed! Én spóroljak ? A fiam járjon rongyosan ? Mert te pazarolsz, mert te nem tudsz alkudni a koporsó­kereskedőnél, mert te nagyzási hóbortban szenvedsz és aranyszöges, feketelakkos kopor­sót veszel, mintha nem lenne neked mindegy, hogy milyenben fognak minket eltemetni... A papa: De édesem ... A mama: Most te ne beszélj, neked egészen mindegy lehet, hogy milyen koporsóban fogsz pihenni és most már bevallom, hogy az egész Halleynek te iszod meg a levét, mert külön­órázni fogsz az irodában, hogy fizethesd a részleteket. A papa: Micsoda részleteket? Koporsót nem adnak részletre. A mama: Koporsót nem, de ruhát igen' Most fizetheted a ruhaszámlát is, mert én ¡s egy gondos anya vagyok és a szabónő már any­nyi boszuságot okozott nekem, hogy revansirozni akartam magam, Tudod fiam, mi az. ejry három­l

Next

/
Oldalképek
Tartalom