Déli Hírlap, 1991. június (23. évfolyam, 126-150. szám)

1991-06-01 / 126. szám

A féri öböllel, a feleség késsé (bíróságit tudósítás a 8. oldalon) Moforkiálhtás A Montavid Mérnöki Rész­vénytársaság szponzorálásá­val a Mobil Kereskedelmi Vállalat ír: tér motor Kft. mo­torkerékpár-kiállítást és -vá­sárt rendez a Tudomány és Technika Házában. A június 3-tól nyitva tartó kiállításon Yamaha Suzuki. Honda és más világmárkák láthatók majd. s egyes típusokat a helyszínen kipróbálhatnak a látogatók, akik között tom­bolát is sorsolnak majd. A motorokat a Mobil Kereske­delmi Vállalat forgalmazza. A kisebb és nagyobb telje­sítményű motorcsodák mel­lett megismerkedhetnek a gyárak legújabb törekvései­vel is. és megfelelő szakta­nácsot kapnak a legkedve­zőbb üzemmód kialakításá­hoz. Manapság nálunk is egyre több fiatal robog eze­ken az igen jól gyorsuló jár­műveken, éppen ezért fontos megismerkedniük a gépek műszaki teljesítményével is. j|c Az étkező- és büfékocsi is tiszta és kényelmes marad — ígéri e. vasút inter City háromóránként A wtssűi új arcét Drágább, de gyors és tiszta Ha a százforintos pótje­gyet megváltjuk, június 2- tól utazhatunk az Inter Ci­ty Miskolc—Budapest kö­zött közlekedő járatán. — ír­tuk a napokban. Ha azt is megtudjuk, hogy a miskolci igazgatóság az utóbbi idő­szakban csaknem százmillió forintot fordított ennek lét­rehozására, meggyőződhe­tünk róla, hogy ez a száz- forintos pótdíj csöppet sem fedezi a kiadásokat. Nagy a választék a műve­lődési házak által kínálta nyári táborok között. Igaz, nem keveset kérnek manap­ság a kéthetes elfoglaltsá­got, felügyeletet és étkezést is jelentő foglalkozásokért. Nem mindenki teheti meg, hogy egész nyárra valame­lyik számítógépes, vagy nyel­vi táborba írassa gyerekeit. Van egy napközis tábor Miskolcon, ahol ma már na­ponta teljes ellátással csu­pán 45,50-et kérnek. Tavaly ez az összeg még csak 35 forint volt, és már cikkor is csak 480-an küldték gyer­mekeiket ide. Az idén még ennél is kevesebb jelentke­zőre számítanak — tudtuk meg Bukovszkyné Bérces Ágnestől,' a pereces: napkö­zis tábor vezetőjétől. Mind­ebben szerepet játszik az .is, .hogy a korábbi években meglehetősen ros«? híre veit a perecesi tábornak. # MÁR KÉNYELMESEBB A gyerekek túlzott fegye­lemről panaszkodtak szüle­iknek, s a városiak számára meglehetősen riasztó volt a viszonylagos kényelem hi­ánya is. Noha ez utóbbi még az elmúlt évben is sok prob­lémát okozott, tavaly az új tá­borvezető már más módsze­rekkel foglalkozatta fiatalok­kal. Arra törekedtek, hogy jól érezzék magukat a gye­rekek, és többféle színes, já­tékos foglalkozást tartottak. Az idén mintegy 816 ezer fo­OiteÉrati képvisel logad« Szabó Árpád, Miskolc vá­ros 6. sz. választókerületé­nek (Testvárosok u. Közép­szer u., Mésztelep és környé­ke) önkormányzati képvise­lője fogadóórát tart június 3-án (hétfőn) 17—19 óra kö­zött a 3. sz. Általános Isko­lában, a Középszer u. 3. sz. alatt. rintos beruházással két új, konténeres angol vécé került a régi vizesblokkok helyére. Az ehhez szükséges pénzt részben a polgármesteri hi­vatal illetékes osztálya ad­ta, részben pedig a volt út­törőszövetség megmaradt ke­retéből teremtették elő. Csak­hogy, úgy hírük, csupán a nyár végéig maradhatnak itt ezek az új létesítmények, pe­dig a vízbekötés is meglehe­tősen sokba került. Jó vol­na, Ita lenne Miskolcnak is egy állandó napközis tábo­ra, ahová a kisebb jövedel­mű szülők is elhelyezhetik gyermekeiket. • KICSIT TANULHAT IS Az idén mindenesetre job­bak a feltételek és igen­csak színes programmal vár­ják a gyerekeket. Lesz pél­dául alapfokú basic-tanfo­lyam, mindennapos testne­velés. Az anyanyelvi alap­készségék felmérése után foglalkozást tartanak (affé­le korrepetálásként) azok­nak, akik valamelyik tan­tárgyból rossz jegyet kap­ták az iskolában, ue vá­laszthatnak a nép- és tár­sastánc. a sportversenyek, és a közlekedési vetélkedők között is. Játékos idegen­nyelvi kurzust is tartanak. Ha a városi rendőrkapi­tányság továbbra is segíti őket, akikor az előző évek­hez hasonlóan most is lesz dorkutya-bemutaté. A Bükkvidéki Vendéglátó Vál­lalat pedig igyekszik a gye­rekek kedvében járva ösz- szeálHtani a napi étrendet. Sokan nem tudják, hogy a három-, vagy az annál többgyermekes családok szá­mára nyáron is jár az 50 százalékos szociális kedvez­mény, tehát ők a napi 45,50- nek a felet fizetik. Mégis sajnálatosan kevesen jelent­keztek a perecesi napközis táborba. Pedig ha meggon­doljuk, napi 45,50-ért meleg ételt, tízórait és uzsonnát még otthoni körülmények között sem igen lehet elő­állítani. . Közeledik az év vége, és megint egyre több unatko­zó, nyakában kulcsot hordó gyerekkel találkozunk majd a forró városi aszfalton. A szülők arra hivatkoznak, hogy nem telik a drága szakismereti táborokra. Ta­lán mégis megfontolandó a kisebb jövedelműeknek, ha legalább egy-egy turnusra kipróbál tátják gyermekükkel a zöldövezetben, kellemes környezetben lévő perecesi tábort, s azután döntenek arról, hogy továbbra is igénybe veszik-e a szolgál­tatást. A tábor vezetője sze­rint új nevet kéne adni ennek a nyári napkörinek, hogy a szülők elhiggyék, ez már más, mint a régi volt. Még várják nevelők jelent­kezését is, az iskolákban pedig az év végéig írathat­ják be gyermekeiket akik mégis úgy döntenek, hogy felügyelet mellett jobb he­lyen var. gyermekük, mint­ha az utcán csellengene. (vadas) Nem ez tehát az üzlet a megújulni kívánó MÁV szá­mára. Inkább az, hogy ked­vezőbb képet alakítsanak ki a vasúti közlekedésről — ügy általában. És az Inter­City valóban úgy tűnik, hogy az első kulturált hazai vonat, melyért megéri a fel­árat megfizetni. Mint ír­tuk, reggel hét ólától há- romáránként indulnak sze ■ relvényei a fővárosba, s 1 óra 47 perc alatt érnek oda. Valamennyin étkező- és bü­fékocsi van, másodosztályú árakkal. Télen-nyáron meg­oldott a kocsik vízellá­tása, mi több, a szomjazok ivóvízhez is juthatnak. Kör­nyezetbarát is lesz az Inter City. Mellékhelyiségéből nem a vágányokra kerül a szenny­víz, hanem tartályokba. Mi­után ezek a szerelvények nonstop közlekednek, mind­össze 50 percük marad a pályaudvar dolgozóinak. Gálaest a városi sportcsarnokban A Nemzeti Alapítvány javára A magyar rockszínpad csillagai Június 13-án, csütörtökön este 7 órakor a városi sport­csarnokban (Miskolc, Felsza­badítok útja 19.) A magyar rockszínpad csillagai címmel gálaestet rendeznek a Nem­zeti Alapítvány javára. A gálaműsorban részletek hangzanak el a Rock Szín­ház legsikeresebb produk­cióiból: Evita, Jézus Krisz­tus Szupersztár. Nyomorul­tak. Sztárosináiók, A króni­kás, A bábjátékos, Dorian Gray, valamint Szörényi Levente—Rródy János: Ist­ván, a király és Kőmives Kelemen című művéből. Köz­reműködnek: a Rock Szín­ház társulata és Hegedűs D. Géza. Szakácsi Sándor. Ko- Kováts Krisztina, Varga Mik­lós, Bródy János, Deák Bili Gyula, Sebestyén Márta, Császár Angéla, Victor Má­té, Nagy Feró, Vértes Altüa — az István Király Zenekar Margit József vezetésével. Műsorvezető: Antal Imre és Kudlik Júlia. Vezényel: Vár- konyi Mátyás. Művészeti ve­zető: Szörényi Levente, Bró­dy János, Várkonyi Mátyás, Koltay Gábor. Az előadás az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt., a Budapest Bank Rt. és a Távközlési Vállalat hathatós támogatá­sával valósult meg. Jegyek válthatók elővételben a Nem­zeti Filharmóniánál (Mis­kolc, Kossuth utca 4. Tele­fon: 29-600), a Miskolci Nem­zeti Színház jegyirodájában 3fc Ha a vond csak négy percet is késik, visszaadják a pót­dijat (Kerényi felvételei) hogy rendbehozzálk, kitaka­rítsák a fülkéket a követ­kező indulásig. Erre a Ti­szai pályaudvaron külön ke­zelővágányt hoztak létre, ahol a megfelelő karbantar­tási háttér rendelkezésre | áll. Ez húszmillió forintba került, de a nemrég átadott gépi kocsimosó is sokat se­gít a szerelvények kü1 lemé­nek megőrzésében. Egyéb­ként Lengyelországból ér­keztek az IC kocsijai, me­lyet alapos felújítás után vetnek itt be. Például éjjel­és a városi sportcsarnok pénztárában, 200 Ft-os áron. j A gálaest közönségszerve­zéseben az MDF Miskolc, i Szervezete is részt vállal. ! Felhívják tagjaik, szimpati­zánsaik és minden polgár figyelmét, hogy a Nemzeti Alapítvány nemes céljait tá­mogató rendezvényen mind i nagyobb számban vegyenek részt, illetve propagálják azt. Jegyek elővételben az MDF Miskolci Szervezete (Miskolc, Szabadság tér 5 sz. alatti irodájában, hét­köznap 10—18 óráig (tele- ! fon: 57-091). az MDF terü­leti irodájában (Miskolc. Tarkanyi. Béla u. 11. (tele­fon: 29-699) és az MDF Bú- , za téri aluljárónál található ; pavilonjában is kaphatók. • nappal fűtik majd, nem­csak utazás közben. Termé­szetesen előre' gondoltak a rossz idő beálltával megje­lenő, nemkívánt éjszakai vendégekre is, akik alapo­san megrongálják telente a vasúti fülkék berendezése­it. Így megfelelő biztonsági zárakkal szerelték fel a ko­csikat s őrzésükről is gon­doskodtak. A kedvezőbb kép kialakí­tását szolgálja több más,' általános intézkedés is a MÁV-nál. Így például az ország összes pályaudvarán működő pénztárgépet a kö­zeli hetekben kapcsolják rá közös rendszerre. így remél­hetőleg, ezután nem fordul­hat majd elő, hogy egyet­len ülőhelyre egyszerre töb­ben is jelentkeznek helyje­gyükkel. A gyorsaságon — mint irtuk — a személy- szállításban feltétlenül ja­vítani kívánnak á vasútnál, de a kisáruszállítást is igény­be vehetjük ezentúl. Hét-' venké: óra alatt vállalják a fuvarozást az ország bár­mely . részébe. Az úgyneve­zett „compt-expressz”-re egy tonna árut adhatunk fel maximum, melyet a vasút és a közúti szállítás kombi­nálásával juttatnak el a címzetthez. N. Zs. A miskolci római . katoli­kus egyházközségek június 2-án, vasárnap úrnapi kör­menetet rendeznek. A szent­mise a Hősök terén, délelőtt 10 órakor kezdődik. Utána tartják a körmenetet a Hő­sök terétől, a Kazinczy és a Szemere utcákon át a Mind­szenti templomig. a miskolciak; napilapja XXIII. ÉVFOLYAM, 186. SZÁM 1 & WH A • S,Bf» 1991. JÚNIUS 1., SZOMBAT j ^ORffDIT S%ép környéken, gondos felügyelettel Olcsó napközi Perecesen Nyáron is jár szociális kedvezmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom