Déli Hírlap, 1991. március (23. évfolyam, 51-74. szám)

1991-03-07 / 56. szám

^ DH SPORT <§> DH SPORT DH SPORT /ff­Uj versenyidényt kesd Kropkó Péter Irány az új-zélandi Auckland ★ A hosszú távú vökre. triatlonversenyen száznyolcvan, kilométer kerékpározás vár a résztve­(Szabán Gabriella felvétele) Kézilabda, Kerekes Kupa Áz ötödik szombat A már ötödik hete tartó kézilabda Kerekes Kupa kö­vetkező fordulóját holnap rendezik meg az Avasi Gim­názium tornacsarnokában. A mérkőzések reggel nyolc órakor kezdődnek. Ahogy eddig, most is fel­váltva lesznek a női és a férfi találkozók. Ezen a szombaton nem játszanak Miskolcon meccset az MVSC, az Olefin, és a Kazincbar­cikai Sütőipar lányai, ök az encsi teremtornán vesznek részt. PÁROSÍTÁS: Alsózsolca 1I.—BÉV SC 11. (férfi). Me­gyei Kórház—MVSC II. (női), Alsózsolca I.—E ncs (férfi), Megyei Kórház—Sa­jószentpéteri VSE (női), Al­sózsolca II.—Miskolci VM (férfi), MVSC II.—Borso­di Bányász II. (női). Mis­kolci VM—Felsőzsolcá (férfi), Borsodi Bányász II.—Sajó- szentpéteri VSE (női). A Kos Szakközépiskola és a Megyei Kórház csapatai ma délután játszanak az egyetemi körcsarnokban. A női találkozó este fél hat­kor kezdődik. A következő szombaton elmaradnak az arra az idő­pontra kiírt találkozók. Az egyetem ugyanis ekkor ren­dezi meg tömegsport-nap­ját az Avasi Gimnázium tornacsarnokában. A hato­dik fordulót másnapra, azaz vasárnapra tették át a Ke­rekes Kupa szervezői. Kropkó Péterről, a váro­sunkban élő triatlonistáról mostanában keveset szólnak a híradások. Ez érthető, hi­szen sportágában a téli idő­szak az alapozásé, amely ke­vés látványosságot, ám an­nál több munkát rejt magá­ban. Am ez az időszak sem volt esemény nélküli. De­cemberben nyilvánosságra hozták a különböző sport­ágak legjobbjainak névso­rát. Idén először a triatlo- nisták is választhattak és a szakmai rangsorolás alapján Kropkó Péter végzett az élen. A másik jelen ős állo­más az önálló egyesület ala­kítása volt, amely a Kropkó Triatlon Club nevet viseli. Így tehát megteremtődtek a lehetőségek arra, hogy az 1991-es versenyidény jól si­kerüljön. A többi már a küzdelmeken dől el... — Tavaly ősszel egy vakbélműtét akadályozott meg abban, hogy részese lehessél a hawaii triatlon- világbajnokságnak. Fel­épülésed hosszú heteket vett igénybe. Nem hátrál­tatott a téli felkészülésben a hirtelen jött betegség? — Tulajdonképpen a ha­waii utazás elmaradásától el­tekintve, nem akadályozott a műtét, hiszen a téli alapo­zás csak novemberben kez­dődött el igazán, addigra pe­A DH tippjei 1. FTC-UTE—Dózsa 1 9. Fiorentina—Napoli 1 2. Rába ETO—Siófok 2 10. inter—Juventus 1 X 3. Bochum—Hamburg x 1 11. Sampdoria—Milan X 1 I. Stuttgart— 12. Avellino—Messina 1 X Bayern München x 2 5. Düsseldorf—Frankfurt 2 13. Reggina—Ascoli 2 x ti. Essen—Freiburg 1 X +1.: 7. Havelse—Schalke 04 2 8. Osnabrück— Videoton— S. Kickers 2 1 Pécsi MSC x 2 A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola csapata ellen lép pályára bajnpki mérkőzésen a Miskolci EAFC NB Il-es férfi kosárlabdacsapata. Az első találkozó az egyetemi körcsarnokban a miskolciak győzelmével zárult. Szaniszló Sándor, a szak­osztály vezetője előzetesében elmondta, hogy a nyíregy­háziak jelenleg a listaveze­tők. Több' dologban is ki­emelkednek a mezőnyből: jól dobnák távolról, nagyon fegyelmezettek és van egy erőszakos, magas centerük, akinek a játékára építik a csapatot. Előfordul azonban az is, hogy elvesztik a fo­nalat, s olyankor megbom­lik a rend és fegyelmezett­ség. Ezek ellenére nagy harc­ra van kilátás. A MEAFC- nak már nemcsak az ered­mény' a fontos, hanem be­csületbeli dolog az, hogy megnyerjék a találkozót. Jelenleg, senki sem beteg a csapatban, egyedül Bar- nóczki nem léphet még pá­lyára sérülés miatt. A szak­osztályvezető . szerint nem születik majd sok pont a mérkőzésen, körülbelül het- ven-nyolcvan pontra számí­tanak. Nem is a győzelem mértéke a fonto-s, hanem az, hogy a nyíregyháziakat ha­zai környezetben is lemos­sák ^ pályáról. M. R. dig újra harcképes voltam. Annyi előnye volt az egész­nek, hogy alkalmam nyílt egy kis pihenésre és újra át­gondolhattam a sporttal kap­csolatos terveimet. Sikerült megalapoznom az azóta már megalakult egyesületet is, amely sokat könnyít a hely­zetemen, de egyben nagyon sok pluszmunkát is ad, A triatlonista elsősorban az edzéssel érhet el bármit is, így arra is sok gondot for­dítottam. Szerencsére a mű­tétnek semmi nyoma nem maradt, így akadály nélkül edzhettem az utóbbi időben. — Milyen körülmények között végezted az alapo­zást? — Nagyon sok külföldi ve- télytársamhoz képest lénye­gesen rosszabb körülmények között, ez köszönhető a ma­gyarországi időjárási viszo­nyoknak és a tárgyi felté­teleknek is. A téli hidegben ugyanis szinte lehetetlen hosszú órákon át kerékpá­rozni, mert az ember ráfagy az ülésre. A tárgyi feltéte­lekről pedig annyit, hegy sajnos, Miskolc, uszodák te­kintetében igen szegény. Té­len egyedül a diósgyőri fe­dett uszoda használható ... — Ilyen körülmények kö­zött hogyan sikerült a fel­készülés? — Jó formában érzem ma­gam. Úszásban és futásban í sokat fejlődtem. A kerékpá­rozásban az említett okok t. miatt nem sikerült olyan • mértékben javítani a telje- i sítményemen, ahogy szeret- ! tem volna. Rémélem, ezen még javíthatok. — Ügy hallottuk, hama­rosan kezdődik az idei Vi­lág Kupa-sorozat. Elin­dulsz a küzdelmekben? — Természetesen, bár anyagi okok miatt nem lehe­tek ott valamennyi helyszí­nen. Az első verseny már­cius tizenhetedikén lesz Üj- Zélandon, Aucklandben. Meghívást kaptam a küzde­lemre, amit örömmel elfo­gadtam. Ezen a héten, szom­baton utazom repülővel Frankfurton és Los Angele­sen keresztül a távoli szigetre. A szakemberek szerint körül­belül 10 napra lenne szükség a szervezet teljes átállásához. Remélem, az egy hét is ele­gendő lesz az akklimatizáló­dásra. A verseny hosszú tá­vú lesz, azaz 3800 méter úszást követően 180 kilomé­tert kell kerékpározni, a vé­gén pedig maratoni futás­sal zárul. A jelenlegi for­mám alapján 8 óra 40 perc körüli időre lehetek képes, ami az adott pályán nem rossz. Az úszást a tengerben bonyolítják le. a kerékpáro­zás a város körüli aszfalt- utakon lesz, míg a futást zárt pályán, ugyancsak aszfalton rendezik meg. A pályán nagyon sok a szintkülönbség, ami megnehezíti a verseny­zést. Azt, hogy hányadik leszek a végén, nem mdom. Természetesen az élmezőny a célom, de ez sok mindentől függ ... — Hol lesznek a Világ Kupa további fordulói? — Ausztráliában, Japán­ban, Németországban, Kana­dában és Hawaiiban, ahol egyben a világbajnokságot is megrendezik. Terveim sze­rint a németországi és a ha­waii futamon tudok részt venni, a többi versenyre nem futja a pénzemből. Re­mélem, ez elegendő lesz, hogy a végső sorrendben ott lehessek a legjobbak között. — Mely szponzorok já­rultak hozzá utazásodhoz? — Az International Trade of Miskolc Kereskedelmi Kft. (ITM), a Magyar Hitel­bank Rt. és a Lehel Hűtő­gépgyár szponzorál. (szaniszló) A Miskolc Városi Televí­zió ma este 8 órától az ava­st kábelrendszeren teljes egészében bemutatja a dél­után sorra kerülő DVTK— Honvéd Magyar Kupa lab­darúgómérkőzés videofelvé­telét. A reméljük izgalmas találkozó képeit az avasi II—III-as ütemben lakóik láthatják majd. Amenviben ennek a sportközvetítésnek sikere lesz, a későbbiekben is tervezik hasonló módon sportesemények bemutatá­sát. » Edzés közben Mindennapos edzésekkel készülnek az elkövetkezen­dő versenyekre a Miskolci Vasutas Sport Club női esel- gáncsozói. Az utóbbi évek eredményei alapján váro­sunk a még fiatalnak számí­tó női szakág egyik felleg­várává vált. Legutóbb feb­ruár közepén a fővárosban megrendezett Magyar Kupán szerzett ezüstérmet a junior vasutascsapat. Az első nagy „hazai” megmérettetés az április tizenharmadikai Mis­kolc Város Nagydíja lesz, amit a városi sportcsarnok­ban rendeznek meg. Képün­kön hatan a lányok közül, edzés közben (balról jobb­ra): Nagy Mariann és Ki­rály Anita, Kiss Anita és Tamás Györgyi, valamint Virágh Mónika és Papp Or­solya. (Szabán Gabriella felvétele) Kosárlabda, NB II. A pilem presztízskérdés ReÉíii aÉ a városi lelevízian

Next

/
Oldalképek
Tartalom