Déli Hírlap, 1991. február (23. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

Hogy lép mosl a városháza? Tárgyalnak a tapolcaiakkal „Tapolca válaszúton. Mis- kolchoz való csatlakozását kérje, vagy önálló községgé alakuljon?” Ez az idézet a Tapolcai Eürdőújság 1939. április 9-1 számának címol­daláról való. Nem éppen új­keletű tehát a dilemma, mi legyen a fürdőhely sorsa, — e szavakkal tette a DH munkatársa elé az egykori mcgsárgult újságlapot Mis­kolc polgármestere, Csoba Tamás. Azért kerestük fel hivatalában, mert a napok­ban a Déli Hírlap közölte azt a közvéleménykutatást, amelyet a városháza megbí­zásából végzett Tapolcán a Regiteszt Közvélemény-kuta­tó Kft. Az adatokból kide­rült: január elején a tapol- cán élők elszakadáspártiak voltak. Hogy lép most a vá­rosháza? — erre kértünk vá­laszt a polgármester úrtól. — A közvélemény-kutatás adataiból úgy érzékelem, Tapolca autonómiát szeret­ne. Ügy látom, a régi sérel­mek orvoslását kérik, ezt akarják ezzel elérni. Gond­nak érzem, hogy ezt a régi szemlélet szerint szeretnék rendezni, vagyis nem érzé­kelik, az önkormányzati tör­vény milyen lehetőségeket ad az autonómia megterem­téséhez. Az érveik jelentős része szerintem illúziókon alapul. — Például? — Például, hogy csupán az elszakadás ténye egyből Ta­polca fellendülését hozná, a közrend és a közbiztonság terén előrelépést jelentene. A közvélemény-kutatásból az is látszik, hogy rendkívül bizonytalanok az identitá­sukban. Erre utal, ahogyan a településrész múltbeli és a térbeli elhelyezkedését meg­ítélik. — Mit tart a vizsgálat legfontosabb tanulságá­nak? — Egy nagyvárosnak tud­nia kell, hogy milyen pers­pektívát adhat a városré­széinek, hogyan kívánja ke­zelni az ott felgyülemlett gondokat, milyen rendszer­ben akarja működtetni az adott területet. — A lapunkban nyilat­koztak nemrég a miskolci közgyűlés frakcióvezetői. Az önállósodási törekvé­sekkel kapcsolatban szinte mind a részönkormányza­tot tartották a járható út­nak. önnek mi erről a vé­leménye? — A városházának az az álláspontja hogy a volt ke­rületi hivatali rendszer túl merev lenne, ezt a térséghez kellően nem igazodott struk­túrának tartjuk. A város ugyanakkor nagy, szükséges lebontani a koncentrált ál­lamigazgatás formát. A rész­önkormányzatot tartjuk el­fogadhatónak, ha kialakul­nának ehhez a szükséges fel­tételek. Hogy hány ilyen le­gyen és hol, ezt időbe telik kidolgozni. Az sem jó, ha nagyon sok részönkormány­zat alakul, mert a városüze­meltetés, az irányítás kezel­hetetlenné válik. A közgyű­lés hatáskörébe tartozik majd ez a döntés. — A közvélemény-kutatás adatai most már ismertek. Hogy lépnek erre a város vezetői? — A közvélemény-kutatás nem győzött meg bennünket arról, hogy végül is mire akarják a népszavazást ki­írni a tapolcaiak. Kerületi hivatalt akarnak? Részönkor­mányzatot? Vagy teljes ön­állóságot? Először is ezt kel­lene megtudnunk. Levelet írok az aláírásgyűjtést szer­vező ad hoc bizottságnak, mert szeretném, ha a közel­jövőben leülhetnénk tárgyal­ni. Arra kérem őket, hogy írásban konkrétan is rögzít­sék, hogy pontosan miről akarnak a várossal tárgyalni. Ez lehet azután a megbeszé­lések alapja. Azt azonban lát­ni kell — s látjuk is —, hogy nem csupán az elszakadásért küzdők érintettek ebben az ügyben. Éppen ezért arra lógunk törekedni, hogy ne csak az ad hoc bizottsággal folyjanak a megbeszélések. De le kell ülni más ottani szervezetekkel, és azokkal az emberekkel is, akik még nem szervezettek. Például az üdü­lőtulajdonosokkal. a zártker- 'tek tulajdonosaival. , Azért mondtam egyébként, hogy kérni fogom az ad hoc 4 bi­zottságot a tárgyalás alapjá­ul szolgáló kérések megfo­galmazására, mert így a hi­vatal is felkészülhet rá, hogy adatokkal igazolja: tel jesít- hetőek-e azok a kérések, vagy sem, s erről informál­hassa a tapolcaiakat. Szeret­ném egyébként, ha ez a nyil­vánosság előtt zajlana. — Vajon mikor kerülhet pont ennek az ügynek a végére? — Szeretném, ha még az idén rendeződne a dolog. (bujdos) * A készülék befektetést kíván, de gyorsan megtérül az ára, ha az üzletmenet mozgé­kony, gyors bonyolításához hozzásegíti a tulajdonosát. (Kerényi László felv.) Az amerikai kormány 1 ámoQaiásóval Westel-készülékek a Déli Hírlap Kft.-tol? XXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1991. FEBRUAR 1., PÉNTEK ARII: 5,20 Korábban minden magára valamit is adó hatósági, vagy közigazgatási szerv ki­építette a saját zártkörű autótelefon rendszerét. A politikai vezetők kocsijában ott volt az országosan hasz­nálható mobiltelefon. Ám a gazdasági szakemberek, az egyszerű polgárok autójából tavaly őszig hiányzott a ci­vilizációs áldás eme formá­ja. Az amerikai kormány tá­mogatásával alapították meg az első hazai autótelefon társaságot, a Westelt 1990. Itt vannak az angolok Tiszta vizet a Sajóba! Ha nem is lesz a Sajóból tisztán csörgedező hegyi fo­lyó, de tény: a miskolci szennyvíztisztító-mű befeje­zésével — és a keletkező szennyvíziszap ártalmatlaní­tásával —, jelentősen javul­hat a vízminőség, valamint megszabadulunk annak a fe­nyegető veszélyétől, hogy szennyvíziszap-hegyeket hagyjunk unokáinkra. Mind­ezt a Közös Piac országai­nak segítségével, a Phare- program teszi lehetővé, amelynek a támogatását a Miskolci Vízművek még ta­valy elnyerte. Tegnap már a Miskolcon dolgozó angol szakértők társaságában fo­gadta a sajtót Vojtilla Lász­ló, a vízművek igazgatója és Major Ádám főmérnök, aki a kezdetektől fogva a Phare- program miskolci menedzsere. $ A PHARE-PÉNZBÖL Most értek el oda a vál­lalkozás keretében, hogy egy nemzetközi versenytárgyalá­son nyertes angol cég, a Mott MacDonald mérnökiroda és a magyar partnere, a K -f- K Kft. hozzáfoghat annak az anyagnak az elkészítéséhez, aminek az papján kiírhat­ják a megvalósításra szóló versenypályázatot. A végső cél: a most is építés alatt álló miskolci szennyvíztisztí­tó-mű befejezése, és ehhez egy környezetkímélő és gaz­daságos ‘szennyvíziszap-elhe­lyezési, -ártalmatlanítási rendszer megteremtése. A Mott MacDonald cég ve­zetője, J. Brian Dawson el­mondta: most három hóna­pig itt Miskolcon dolgoznak, majd három hónapos feldol­gozási fázis következik. (Min­den költséget az EGK áll.) Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy ekkora léptékű vállalkozást valósí­tottak volna meg Phare- pénzből. Major Ádám, a me­nedzser hangsúlyozta: ha el­készül a szennyvíztisztító­mű, akkor ez referenciaként, oktatási bázisként is szolgál­hat, hiszen az EGK hasonló munkákra szeretne sort ke­ríteni a volt szocialista or­szágokban is. Biztató volt hallani az an­gol szakemberektől. hogy nem alapoznak pusztán a ha­zai adatszolgáltatásra, hanem megmérik az összes fontos ponton a szennyvíz összeté­telét, megvizsgálják, hol és hogyan kezelik, továbbítják a szennyvizet Miskolcon. Szám- baveszik az összes lehetsé­ges variációt a szennyvíz­iszap ártalmatlanítására, a talajba vaio injektálástól kezdve a szeméttelepen való elhelyezésig, égetésig, vagy a talajjavító adalékként való adagolásig. Azt választják majd, ami Miskolc számára a legelőnyösebb. Az iroda ve­zetője, Dawson úr azonban hozzátette: kompromisszumo­kat minden bizonnyal kell majd kötni, mert minden megoldás pénzbe kerül. • ISZAPHEGYEK FENYEGETNÉNEK A szennyvíziszap elhelye­zése nem kis horderejű kér­dés: ugyanis, ha felépül a Phare pénzének segítségével a biológiai tisztítófokozat má: sodik része is, naponta hat­száz tonna keletkezik majd belőle ... Természetesen ez a teméntelen anyag a vízből kerül kiszűrésre. A telepről távozó víz tisztasága megfe­lel majd az EGK-szabvány- nak is. Jelenleg az a tragi­komikus helyzet, hogy a Sa­jóba kerülő miskolci — csak mechanikailag tisztított szennyvíz — máris tisztább, mint a Sajó vize. Szomorú rekord ugyanis, hogy a Sajó Közép-Európa legszennyezet­tebb folyója. Ha elkészül tel­jes egészében a Phare-prog- ram segítségével a tisztító­mű, ez mégis jelentős vál­tozást hozhat a Sajó vízmi­nőségében. Ugyanis a kisví­zi időszakokban — amikor épp a legszennyezettebb a folyó — a telepről távozó vízmennyiség egyharmadát is kiteszi a folyó teljes vízho­zamának. Ez pedig már je­lentős arány, amelytől azt várhatjuk, hogy épp a leg­kritikusabb időszakokban ja­vulhat a folyó vízminősége. Természetesen itt Miskolcon nem tudunk változtatni a Sajó alapvető helyzetén, mert a szennyezések javarészt a határon túlról érkezik ... Csak abban reménykedhe­tünk, hogy az angolok — akik tízéves munkával meg­tisztították a szinte teljesen halott folyónak tekintett Temzét is —, nagyszerű munkát végeznek itt Miskol­con, s talán a határ másik oldalára is jut majd a tá­mogatási pénzekből. (kiss) őszén. A hivatalosan bejegy­zett társaság látványos mó­don avatta föl az idáig csu­pán Budapest területére kor­látozódott hálózatot. Bőd Péter Ákos miniszter egy vállon hordozható készülék­ről tárcsázta fel az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, s tökéletes angolsággal kö­szönte meg, hogy a tengeren­túli híradástechnika koráb­ban COCOM-listás készülé­keit minden korlátozás nél­kül megkaptuk. így a fővá­rosban és a környékén autó­zók már hónapok óta élvez­hetik a mobiltelefon vala­mennyi előnyét. Mi az or­szág északkeleti részén mi­kor vehetjük birtokba az első autótelefont? — kérdez­tük Pete Józseftől a Westel magyarországi elnökétől. — Mint ismeretes, a háló­zat bővítését három irány­ban kezdjük el. Nem fontos­sági sorrendben mondom: Bécs a Balaton és Miskolc felé építjük az átjátszó tornyokat. Ami Miskolc kör­nyékét illeti, a 3-as út be- hálózása elsőbbséget élvez. Nem szeretném elkiabálni, de hamarosan döntünk arról, hogy Észak-Magyarországon 1991. második felére teljesen működőképessé tesszük a hálózatot. A Déli Hírlap Kft. segítségével jól sikerült igényfelmésrét végeztünk a közelmúltban. A Böngésző Pluszban megjelent kérdőíve­ken szondáztattuk az érde­kelteket, hogy mennyi autó­telefon megvásárlására szá­míthatunk. Az így szerzett adatok birtokában érdemes­nek tartjuk a terjeszkedést. Már csak azért is, mert ez­zel a fővárosban és az or­szág más területein élő, és az Észak-Magyarországon autózó mobiltelefon-tulaj­donosok igényeit is kielégít­hetjük. Az autótelefonok közül a legolcsóbb is másfélszázezer forint, de akik számára ez munkaeszköz, nem számít luxusnak. A havi üzemelte­tési költsége körülbelül 6300 forint — most — ami négy és félórás díjtalan beszélge­tésre jogosít. S mielőtt Észak-Magyarországon is megkezdenék a szerelést, több bemutatót 1 szervez a Déli Hírlap Kft. a mobil ké­szülékekből. Sőt, a tervek szerint a Déli Hírlap Kft. egy újabb profillal bővíti a szolgáltatását. A személyhí­vó készülékek és a 'tarifa- számlálós Siemens, Düssel­dorf telefonok után az ame­rikai Westel autótelefonokat is a miskolci sajtóházban ve­hetik át az észak-magyar­országi régióban élők. Addig pedig hozzánk fordulhatnak az autótelefonnál kapcsola­tos kérdéseikkel, és nálunk jegyeztethetik elő ezzel kap­csolatos igényeiket. (szántó) Ki lesz a honatya? ? Ülést tart ma délután 3 órától Miskolcon a Magyar Szocialista Párt Megyei Szö­vetségi Tanácsa. Javaslatot vitatnak meg a szövetségi ta­nács szervezeti és működési szabályzatáról. Ezenkívül sze­mélyi kérdésekről is dönte­nek. Pontosabban: ma derül ki, hogy ki váltja fel a Par­lamentben Szabó Györgyöt. Ismeretes, hogy a szocialista párti honatya akkor vált meg a mandátumától, amikor megválasztották^ a megyei közgyűlés elnökévé. Mivel annak idején az MSZP me­gyei listájáról jútott a tör­vényhozásba, ezért képvise­lőházi utódját az országgyű­lési választásokon indított megyei szocialista listáról je­löli ki a szövetségi tanács. Továbbképzés külkereskedőknek A debreceni székhelyű Külkerinfo Oktatási és To­vábbképző Kft. vezetői ma délelőtt tartottak tájékozta­tót az Észak-magyarországi Gazdasági Kamara miskolci székházában. A külkereske-’ déssel foglalkozó szakembe­rek továbbképzésének lehe­tőségeiről, a társaság által szervezett tanfolyamokról lesz szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom