Déli Hírlap, 1991. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-09 / 7. szám

Kosária I da, DB II ig n edz iH Kezdődik a Magyar Kupa Barnóczki Csaba (a labdával) ebben az évben már a csapattal együtt készül a bajnoki találkozókra. >(c A hejőcsabaiak jó edzőpartnerei voltak a DVTK-nak a bajnokság elején. (Szabó István felvétele) Húzódó átigazolások Alapozás: Hejőcsabán If júsági játékosok a keretben A Borsodi Építők Volán SC labdarúgói hétfő délután találkoztak először ebben az esztendőben. Rövid eligazí­tást tartottak a csapat veze­tői, majd elkezdték a játé­kosok a felkészülést a ta­vaszi mérkőzésekre. A bemelegítés után a ke­ret egyik felének kitartó futást rendelt ei Kőrössy Pál. Áz, edző segítője. A töb­biek a* kispályán ízlelgették a labdát. Ezután váltottak. A húszfős keretben egyéb­ként csaknem mindenki egészséges. Meggyógyult az őszi szezonban megsérült Bodnár és Mihalovszki is. Adamovics Gábor viszont a pihenőidőben szenvedett sú­lyos vállszalagszakadást. A csapattal edz már több le­szerelj. Sohajda László a hatvani Gáspár SE-bői, Vacht'er Tamás pedig Sáros- patákról tér vissza a BÉV SC-be/ Megműtötték Csá­szárit; így ő csak később kapcsolódhat be a felkészü­lésbe. ' Néháhy edzőmérkőzést is lekötötték már a népkertiek vezetői', az eddigieken kívül. A Kazincbarcikai VSÉ-vel hétfőn s állapodtak- meg a Volán vezetői. Az első, baj­nokság éfőtti ' Találkozót ép­pen velük vívják, január 30-án. A visszavágó 13-án lesz, hazai pályán, a Nép­kertben. A Hejőcsabai -CM Rt. SC-he.z február 6-án lá­togatnak. Egy héttel később Sajóbábonyba utazik a BÉV SC. Négy nap múlva pedig az, MVSC lesz a vendég, majd négynapos rimaszom­bati nemzetközi torna kö­vetkezik. A Sajóbábony Gólkirály A Miskolc Városi Sport- csarnokban vasárnap meg­rendezett Porcelán Kupa gólkirálya a DVTK játéko­sa, Trenka József lett. •február 26-án jön Miskolc­ra, a HCM Rt. SC pedig március 1-jén adja vissza a korábbi látogatást. A Ku- bikba március 6-án ruccan­nak a volánosok. Azok a labdarúgók, aki­ket ez év január elseje után igazolt le új egyesületük, a bajnokság hátralevő részé­ben nem rendelkeznek já­tékjogosultsággal. Ez a hatá­rozat átmeneti intézkedés, amely addig marad érvény­ben, míg az MLSZ új iga­zolási, átigazolási szabályza­ta nem jelenik meg. Ez a döntés a napokban született meg, és kérdés az, hogy vo­natkozik-e a DVTK-ba ja­nuár elején érkezett két uk­rán labdarúgóra is? A kér­déssel Veréb Györgyöt, a diósgyőriek szakosztályveze­tőjét kerestük meg. — Ez csak az amatőrökre vonatkozik — tájékoztatott a szakvezető. Sem a külföldi, sem pedig a leszerelő játé­kosokra nem érvényes az intézkedés. Nálunk például civil lesz Kiser, és őt profi­ként kívánja foglalkoztatni a DVTK. Rá sem vonatkozik tehát a határozat. Hangsú­lyozom: csak akkor, ha nem amatőrként akar sportolni. Egyébként nem mondott mást Csíki úr, az MLSZ illetéke­se sem. Sőt. megnyugtatott, hogv az ukránokra nem ér­vényes ez a pont, éppen ezért nem kerülhet hátrá­nyos helyzetbe a diósgyőri egyesület. * Már két napot tudhat a felkészülésből maga mögött a pirós-fehér keret. Kiderült, hogy Csizi Gábor megkezdte a mozgást, úszik és kerék­pározik. Külön terv szerint készül, és csak később csat­lakozhat a többiekhez. Gyó­A Miskolci EAFC NB II- ben szereplő férfi kosárlab­dacsapata hétfőn kezdte volna el az idei edzéseket, de Szaniszló Sándortól, a szakosztály vezetőjétől meg­tudtuk, hogy a keret ..foghí­jasán” jelent meg, ezért ké­sőbbre halasztották az idény­nyitást. Jó hír, hogy meg­küldték a Magyar Kupa or­szágos selejtezőjének sorso­lását, amelyben a Szolnoki Olajbányász lesz az egyete­mi -klub ellenfele. A talál­kozókat — oda-vissza ala­pon — február 10-ig kell lejátszani. Az előzetes ter­vek szerint Szolnokon ha­todikén, Miskolcon pedig Sí­én, vagy 10-én lépnek pályá­ra a csapatok. Az idén első bajnoki mérkőzésüket ja­nuár 26-án, szombaton vív­ják a fiúk, hazai környezet­ben, a Kiskunfélegyháza együttese ellen. A BAJNOKSÁG ÄLLÄSA! 1. Karcag 7 2 771-701 16 2. Nagvkálló 6 4 779-773 16 3. MEAFC 7 1 783-612 15 4. Nyír. TK 7 1 695-548 15 5. Kiskunf. 5 4 735-647 14 6. Biogál 0 2 587-547 14 7. Mezöber. 5 2 S90-5Ü9 12 8. 9. Ericrgő. ‘T 10 726-1038 12 10. Szeg. P. 3 5 666-642 11 11. Nyír. MG 3 5 608-669 11 12. Békéscs. 3 4 537-525 in 13. Tiszai. — 10 631-858 10 gyulása ugyanis hosszabb fo­lyamat. Budai Tibort tízna­pos pihenőre ítélték az or­vosok. A védőjátékos őszről „hozta át” lágyékhúzódását, amely a várakozással ellen­tétben, még mindig nem gyógyult meg. Csak később kezdheti el az alapozást. A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idényét az első helyen befe­jező HCM Rt. SC együttese a jövő héten, január 17-én .kezdi meg a felkészülést a tavaszi találkozókra. A baj­nokság március 16—17-én kezdődik, van tehát idő az alapozásra, a csapat össze- rázására. • Parhomenko és Szvisztul már együtt dolgozik a piros­fehérekkel. Hiányzik azon­ban még több papírjuk, amely a magyarországi ven­dégeskedésükhöz szükséges. A napokban viszont meg­kapják a tartózkodási és a munkavállalási engedélyt is, — Sajnos, két játékos, az MVSC-s Jurák Sándor és a BÉV SC-s Budai Egon ügye még a levegőben lóg — tá­jékoztatott Laczkó Lukács, a hejőcsabaiak szakvezetője. A labdarúgók ugyan már a HCM-ben dolgoznak, ám egyesületükkel még nem si­került megegyeznünk. Az alapozást mindenesetre el­kezdik a többiekkel. — Kikből áll majd a ke­ret? — Elsősorban az ősszel jól szereplő játékosakra számí­tunk a továbbiakban is. A két kapus Máté és Budai M. A többiek: Hojnyák, Sa­mu, Gombás P., Zsámba, Tulai, Venczel, Mida, Kiss Cs., Szűcs, Nagy T., Tóth E„ Bohán, Bódi. Egri és Székely. Szeretném felhozni a felnőttek közé az ifjúsági esaoattfól Páczot és Gombás Z.-t. A felkészülés ideie alatt megszabhatják a ..na­gyok” légkörét. — Terveznek-e edzőtábo­rozást? — Igen. A játékosak saját szabadságukból áldoznak er­re tíz napot. Az edzőtábor január 25. és február 1. kö­zött lesz az egyesület hejő­csabai sporttelepén. Délelőtt és délután is lennének fog­lalkozások, közben pedig Az elmúlt hét végén Szlo­vákiában játszott mérkőzé­seket a Miskolci Hoki Club kölyökcsapata. Mint ismere­tes, az egyesület nem a má- gyar utánpótlás-bajnokság­ban szerepelteti a gárdát, hanem a Kassai Kerületi Ligában. Ezzel sokkal szín­vonalasabb megmérettetési lehetőséget kívánnak terem­teni a gyerekeknek. Nem titkolt szándékuk, hogy — mivel közelebb vannak a szlovákiai települések — je­lentős utazási költséget is megtakaríthat az MHC. A legutóbbi fordulóban először a Bártia együttesé­edzőmeccsek lesznek. Tud­juk, hogy terveznek Miskol­con teremfocit, a Borossy- emlóktornát. Szomorú, hogy a pontos időpontról máig nem kaptunk értesítést. E nélkül pedig rendkívül ne­héz betervezni ezeket . a mérkőzéseket a felkészülés programjába. Az elképzelé­sek szerint egyébként ösz- szesen kilenc edzőmeccs lesz, ezek megrendezése azonban függ az időjárástól, — Elkészült a sportcsar• nők. Tervezik-e azt, hogy ki­használják ezt a kevés csa­patnak meglevő lehetőséget? — Természetesen. Éppen azért, mert nagyszerű kö­rülményeket biztosít az eavesület és szponzorunk, a HCM Rt., nem utazunk el sehová. — A Mád és a Szerencs helyet cserélt. Vetélytárs lesz-e a hegyaljai együttes? — Nem hiszem. Szerintem nem ugyanazok a játékosok jönnek le a megyei első osztályba, akik az NB Ill- ban szerepeltek. Ügy gon­dolom, hogy a Szerencs át fogja venni a legjobbakat, a mádiak pedig a többieket szerepeltetik tavasszal. Sz. P. vei mérte össze erejét a mis- kocli kölyökcsapat. A vég­eredmény 18-2 lett a házi­gazdák javára. Ezek után a Szlidnik volt az ellenfél. Ezen az összecsapásön is a szlovákok bizonyultak jobb­nak, 13:1 arányban. A fiatalok legközelebb ha­zai környezetben lépnek pá­lyára. Január 26-án, szom­baton, 11 órai kezdettel a kézsmárki hasonló korú gár­da méri össze erejét az MHC-vel. Január 27-én, va­sárnap, 11.30 órától a Le- voca látogat Miskolcra. Mind­két mérkőzést a városi mű­jégpályán játsszák. Jégkorong ^ Kiser (balra) már vágja a centit. Diósgyőri hírek DH SPORT <$> DH SPORT \ DH SPORT ^ Új jíÉnk a ipkeien Ldzőmérkbzések sorozatban

Next

/
Oldalképek
Tartalom