Déli Hírlap, 1990. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1990-09-27 / 225. szám

DH SPORT 4 DH SPORT A DH SPORT A ^4 jövő héten kezdődnek a vízilabda-bajnokságok A dobogó sem elérhetetlen ^4 Vízmüvek SC csapatai először itthon játszanak jfc Jövő szombaton és vasárnap újra hazai viziíabda-mérkőzéseket láthat a közönség az Agusztus 20-on. ■ t ■ Kosárlabda, NB ll. Diákok egymás ellen |c Kovács Péter, a csapat nagy „öregje" tavaly is egyik ■Mlcsjátékosa volt az együttesnek (Szabó István felvétele) A MEAFC NB Il-es férfi j kosárlabda '-.apata első mér- j kőzését a Tiszafüred gárdá- i ,ja ellen vívta a bajnokság­ban. Az egyetemiek bemu­tatkozása lói sikerült, majd nem ötven pontot „vertek' az ellenfélre. Következő mérkőzésüket ma délután 6 órától jatsz- szák a fiúk, a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola csa­patával. A mai keretet még nem jelölte ki Drahos László edzó, csak a találkozó előtt válik véglegessé hogy a hú­szas kere+ből — Botár, Si­mon Kakas, Deák, Stumpf Adám, Tóth Kovács, Szeg­Szabó P., Lörincz, Fodor, Soltész, Pá.sitka, Magyar — kik lépnek pályára a bajno­ki mérkőzésen. Szaniszló Sándor, a MEAÉC kosárlab­da-szakosztályának elnöke elmondta, hogy a csapatot most is elsősorban a fiata­lokra építik, hiszen a tisza­füredi mérkőzésen ők már bizonyítottak. Az újonc Si­mon és Mészáros sérüléssel bajlódott, ezért játékuk még kétséges. Szabó Péter influ­enzás volt, de az edző szá­mít játékára a nyíregyházi­ak ellen. Két — a hazai kö­zönségnek eddig ismeretlen — fiú is bemutatkozik a délutáni összecsapáson. pedig a Leninváros csapatá­ban kosarazott. Átigazolá­sukkal kapcsolatban még nincs minden tisztázva, de drahos edző bízik abban, hogy rájuk is számíhathat a találkozón! A mérkőzés esé­lyeiről annyit mondott az elnök, hogy mindenképpen hazai győzelem várható a tudásszint és a papírforma szerint is, csak az a kérdés, hogy 15, .20.,!vagy éppen .30 pontos győzelemmel zárul a találkozó. M. R. Október első hétvégéjén a vízilabdázók is elkezdik kö­zel két hónapig tartó mér­kőzéssorozatukat. Most a fiataloké a medence, az idő­sebbeknek ugyanis csak jö­vő tavasszal kezdődik meg a pontvadászat. A miskolci egyesületek közül csak a Vízművek SC indít csapato­kat a másodosztályú orszá­gos serdülő és ifjúsági vízi­labda-bajnokságban. A Magyar Vízilabda Szö­vetség ebben az évben elő­ször írt ki bajnokságot az 1 alacsonyabb osztálybeli után­pótlás csapatoknak. Koráb­ban a budapesti bajnokság­ban vitézkedhettek az ifjak. A mérkőzéssorozat lebonyo­lításával és az ezzel kapcso­latos szervezési munkákkal a Budapesti Vízilabda Szö­vetséget bízták meg. Augusz­tusban a fővárosban meg­tartották az 1993—91. évi bajnoki sorozat sorsolását. Ezek alapján az ifjúsági csa­pat ellenfelei a Hódmezővá­sárhelyi VSE, a Kecskeméti VSC, a Központi Sportiskola II. gárdája, a Tipográfia SC és az Orvosegyetemi SC lesznek. A serdülők a követ­kező együttesek társaságá­ban küzdenek a jövő héttől a bajnoki pontokéit: Ferenc­városi Torna Club—Törley, Kecskeméti VSC, Központi Sportiskola II. csapata, Ti­pográfia SC, Vasas SC és a női utánpótlás válogatott A és B csapata. Szeptember elejétől, ami­óta a tapolcai strandot be­zárták, az Augusztus 20 strandon, illetve ,az Erzsébet jjc A Vízművek SC-nél jó néhány fiatal ismerkedik a pólóval. fürdőben edzenek a vízmű­ves pólósok. Szárazföldi gya­korlás közben kerestük fel a csapatot. Ssebenszky és Váradi utazik A M'n állomás: Voshera-Sto Szebenszky Anikó és Vá­radi Ibolya, a DVTK két at­létája szinte minden hét vé­gét versenyen tölti. A spor­tolók két héttel ezelőtt az NSZK-beli Hildesheimben, egy hete Balassagyarmaton gyalogoltak, a napokban pedig elutaznak Olaszország­ba, egy nemzetközi meghívá­sos viadalra, Szebenszky Anikó Hildes­heimben összesítésben a harmadik lett, a legelőke­lőbb helyezést érte el a magyarok közül. A nógrádi versenyről nem érkezett hír arról, hogy felállt a dobogó bármelyik fokára. Itáliában szombaton és vasárnap lesz a viadal. Ide is klubtársá­val, Váiadival érkezik. A Milánótól néhány kilométer­re lévő Voghera-Saluzzoban rendezik meg a versenyt. Európa legjobb női és férfi gyaloglói minden esztehdő- ben ellátogatnak az olasz kisvárosba, ám a két diós­győri lány most először ölti itt magára a mezt. Kétszer nyolc kilométert kell telje­síteniük a versenyzőknek a két nap alatt. Az útvonal a szokásosnak megfelelően a városka központján keresz­tül lesz kijelölve. Szebenszkyéknek még egy meghívásuk van Franciaor­szágba, ahol húsz kilométe­ren versenyezhetnének ugyancsak neves mezőnyben. Egyelőre még nem született döntés a besanconi- részvé­telről. Kérdés az, hogy a pihenés a hasznosabb a kö­vetkező versenyidényre való felkészülés előtt, vagy még egy viadal, ráadásul megle­hetősen hosszú távon ... — Hol tart a felkészülés? — kérdeztük Kelemen Atti­la vezető edzőt. — Nyáron egy komoly fel­készülési programot hajtot­tunk végre. Sokszor edzőtá­bor rendszerben végeztük az edzéseket. Napi két gyakor­lás volt. Délelőtt minden al­kalommal a tapolcai stran­don voltunk. legtöbbször úszással foglalkoztunk. Dél­utánonként vagy kapus ed­zés volt, vagy az Erzsépet- íürdőben erősítés. Augusz­tusban edzőtáborozáson ven­dégül láttuk a Ferencvárosi Torna Club hasonló. korú gárdáját. A közös felkészü­lés mellett, játszottunk né­hány két kapus edzőmérkő­zést, hogy a fiúk szokják az éles meccseket és tapasztal­ják, hogy milyen egy kép­zettebb csapat ellen játsza­ni. Most a tanév -kezdetével akadozottabbarí folytak az edzések. A gyerekeknek is át kell állniuk a tanulásra, előfordul, hogy egy-egy ed­zést kihagynak. Jelenleg az Augusztus 20-on úszó- és labdás gyakorlásokat csiná­lunk, itt az Erzsébetben a konditeremben erősítünk és az uszodában úszunk. Hálá­val tartozunk az intézmény vezetőjének, Kiss Albertnak, mert megengedte, hogy zár­óra után is használjuk a medencét. Mivel a jövő hét végén már bajnoki meccset játszunk, . igyekszem minél több edzőmérkőzést beiktat­ni a programba. Ezen a hé­ten a MEAFC-cal játszunk, a jövő héten át szeretnénk ruccanni Egerbe pólósn-i. — Kik lesznek a csapatok ellenfelei a bajnokságokban? — Október 6-án. szomba­ton az Éder Zsolt vezette serdülőcsapat száll medencé­be, hazai pályán, az Augusz­tus 20-on. Az ellenfél a női utánpótlás B csapat lesz. Igaz pólócsemegének ígérke­zik a mérkőzés, hiszen Mis­kolcon még nem volt olyan, hogy női és férfi gárda ját­szott volna egymás ellen. Az én csapatom, az ifik ugyan­csak itthon pólósnak vasár­nap- délelőtt 11-től az orvos- egyetemi csapat ellen. — Mely együttesek lehet­nek a legnagyobb ellenfelek? — Erre nem tudok választ adni, mert az ifi korosztály­ban állandóan cserélődnek a pólósok, sokan kiöreged­nek és egy korosztállyal fel­jebb játszanak, illetve ér­keznek alulról is. Most még nem lehet felmérni az erő­viszonyokat. Néhány fordu­ló után már jóslásokba is lehet bocsátkozni. — Mégis milyen esélyek­kel vág neki az ificsapat e pontvadászatnak ? — Ez a gárda már máso­dik éve van együtt, igen egységes, hiszen volt módjuk gyakorolni. Mindössze ketten öregedtek ki közülük. Hódi Norbert és Pásztor Róbert, de tizenegyen megmaradtak. Én látatlanban a dobogóra is esélyesnek tartom a fiú­kat, de sok minden közbejö­het. Remélem, hogy a hazai mérkőzések feldobják őket és jó teljesítményt nyújta­nak ... halmi. Szabó Z.. Barnóczki, Németh, Mészáros, Szundi, Szundi Gábor eddig Buda­pesten játszott, Szabó Zoltán A felvétel a hildesheimi verseny után készült: a versenyzők balról jobbra: Váradi, Szebenszky, Eidikute (Litvánia), Essayah (Finnország), Lee (Malaysia). (szaniszló)

Next

/
Oldalképek
Tartalom