Déli Hírlap, 1990. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1990-09-26 / 224. szám

legfrissebb . . . legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg Az SZDSZ, kérdez, a kapitány válaszol Újból rendőrőrsök lesznek? A Szabad Demokraták Szö­vetségének helyi ügyvezetői Miskolc rendőrkapitányához, dr. Tuza Lászlóhoz voltak hivatalosak tegnap délután. Az SZDSZ azért kezdemé­nyezte ezt a találkozót, hogy az aggasztó bűnügyi statisz­tikáról, a közbiztonsági hely­zetről beszélgessenek. Mind­ezek kapcsán pedig nem le­hetett nem szólni a rendőr­ség égető gondjairól, és ar­ról, hogyan lehet ezeket or­vosolni, vagy legalább eny­híteni a helyhatósági válasz­tások után. Mindenekelőtt szóba ke­rült, hogy amíg egvre na­gyobb mértékben nő a bűn­cselekmények száma, és az egyre nagyobb zsákmány re­ményében gyors egymás­utánban szerveződnek a bandák, addig a rendőrség ^nég mindig tarthatatlan technikai feltételek mellett kényszerül dolgozni. Ráadá­sul pedig, mint hallottuk, a jelenlegi jogszabályok a leg­több esetben nem a 'Sértet­tet védik és fedezik, hanem — az emberi jogok címén — a tettest veszik a védelmük­be. Az intézkedő rendőrök kezét megkötik a paragra­fusbilincsek ... Valószínűleg valamelyest javítana a köz- biztonságon, illetve a tette­Közzétették a nemzeti megújhodás programját A magyar kormány 1993 végére ígéri a gazdaság sze­rény mértékű fejlődését — többek között ezt tartalmaz­za a nemzeti megújhodás tegnap közzétett hároméves programja. A kormány az első idő­szakban — várhatóan a jö­vő év végéig — a kialakult válság leküzdését és a to­vábbi megrázkódtatásokra történő- felkészülést tekinti fő feladatának. A dokumen­tum szerint a piacgazdaságra jellemző formákat-, és. ará­nyokat nem egyszeri tulaj­donreformmal, hanem há­rom-öt évre kiterjedő priva­tizációs folyamattal kíván­ják megteremteni. A társa­dalom széles rétegeinek el- nyomorodását megfelelő szo­ciális háló létrehozásával akarják megakadályozni. A kormány kinyilvánítja, hogy Magyarország nem kezde­ményezi adósságának átüte­mezését, fizetési kötelezett­ségeinek mindenkor eleget tesz — hangoztatja a nem­zeti megújhodás programja. Olajutánpótlás Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes ál­lamtitkára, Bakay Árpád azt nyilatkozta: a Szovjet­unió ígéretet tett arra, hogy az év hátralévő részében pótolja az olajszállítás ki­esését. A mostani kőolajtar­talékaink mintegy 10—15 napra elegendőek, szemben a fejlett országok 80—100 napos tartalékaival. A ben­zinigény kielégítése érdeké­ben nem kényszerülünk újabb vásárlásokra. Tárcsázzuk a 07-et Kirabolták Rablás bűntettének alapos gyanúja miatt, ismeretlen tetteseket keres az encsi rendőrség. A kisebb banda a napokban gönci lakásában megtámadta F. Dezső 66 éves nyugdíjast. A férfitől kész­pénzét és kisebb értéktárgya­it vitték el. A fiatalkorú támadók közül kettőt már őrizetbe vettek. Halálos kimenetelű közle­kedési baleset történt teg­nap, késő este, jóval 11 óra után, a Királd és Ózd közöt­ti úton. T. András, egy Ika­rus autóbusszal elütött egy útszélén gyalogló házaspárt. h. László olyan súlyos sé­rüléseket szenvedett,' hogy meghalt, feleségét pedig sú­lyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Rablás bűntettének alapos gyanúja miatt, ismeretlen tettesek eben indított eljá­rást a Miskolci Rendőrkapi­tányság. A két férfi szom­baton délután, fél négy táj­ban. a Vörösmarty utcai aluljáróban megtámadta F. Beatrix, 20 éves tanulót. A lányt többször megütötték, táskáját elvették majd a helyszínről elmenekültek. sek kézrekerítését és egy­ben a bűnmegelőzést szol­gálná, ha újból rendőrőrsök lennének. Vagyis a tettesek által eddig előszeretettel lá­togatott városrészekben, mint például az avas-déli lakóte­lepen, vagy Diósgyőrben, jól felszerelt helyiségekben, legalább húsz rendőr telje­sítene folyamatosan szolgá­latot. Ugyanilyen őrsökre lenne szükség több városkör­nyéki településen is, mint például Ernődön, vagy Nyék- ládházán. Ezzel az elgondo­lással pedig mind a rendőr- kapitány, mind az SZDSZ képviselői egyetértettek. A szabad demokraták részéről elhangzott az ígéret: azon lesznek, hogy a,, helyhatósá­gi választások után megte­remtsék ezen őrsök életre- hívásának anyagi feltételeit. Pártok, események, választás A Zöld Párt miskolci. Hunya­di utca 2. sz. alatti irodájában Ignácz Erzsébet, a párt 20. vá­lasztókerületi jelöltje várja az . érdeklődőket ma délután 5-től este 8 óráig. Milyen legyen az önkormány­zat? Erről beszélgethetnek a vá­lasztók dr. Förstér Gyulával, a Zöld Párt rpiskolci listavezető­jével. a 14. sz. választókerület­ben indított jelölttel, ma dél­után fél 6-tól a Kassai utcai ál­talános iskolában. Diavetítéses választói gyűlést tart ma délután fél 6-tól a Kun Béla úti általános iskolában Deákné Barta Katalin, a 2-es és Deák Attila, a 12-es számú vá­lasztókerület, zöld párti ielöltie. A szervezők várjak az érdeklő­dő állampolgárokat. Hámori Zoltán, a Fidesz és az SZDSZ jelöltje tisztelettel meg­hívja a 19. sz. körzet választóit kötetlen beszélgetésre, ma dél­után 4 órára az SZDSZ Tanács­ház tér 2. sz. alatti helyiségébe. Fél ötkor átsétálunk a Sport- csarnokba. ahol találkozhatunk dr. Orbán Viktorral, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetőjével. Ma este a Fáy András Köz- gazdasági Szakközépiskolában, 17.30 órától az ebédlőterembe várja a 7-es választókerület polgárait Kocsis Ferenc, a kör­zet egyik független jelöltje. Halál a pécsi szülészeten Vírusos fertőzés miatt -két újszülött meghalt a pécsi kórház szülészetén, ezért az osztályon felvételi zárlatot rendeltek el. Mint emléke­zetes, tavaly nyáron az or­szág nagyobb városainak szülészetén enterovírus-jár- vány volt, akkor csaknem 200 újszülött betegedett meg, s közülük néhány csecsemő meg is halt. A Merkur jelenti és sorszámok Az elmúlt vasárnapi autó­piacra 400—500 kocsit vit­tek ki. Ügy tűnik, sokan szeretnének túladni a két­ütemű Trabanton, de nem kapkodnak érte. Pedig iga­zat kell adnunk azoknak az autósoknak, akik szerint nem szabad ezt a népautót eltemetni: igaz, hogy kicsi, hogy büdös, de olcsón lehet üzemeltetni — és ez nagyon nyomós érv az egyre drá­guló üzemanyagárak idején. A Merkúr Lorántffy utcai telephelye pai’kolójának jó­kora részét takarja Trabant. A legolcsóbb PE betűjelű, 1978-as évjáratú, 33 900 fo­rintért vihető, a legdrágább az idei, JE betűjelű, 98 900 forint —, s a kettő között jócskán lehet válogatni. Pél­dául: DH (1987) 69 800-ért; EU (1990) 95 100-ért; tízezer forinttal az új ára alatt; Zasztava GTL 55, GK (1985) 143 900 forintért; Wartburg 353 de Luxé, DB, (1986) 128 200-ért; Dacia 1310 BreakU fórmáciőt » jelöltekről. DB (1987) 151 700-ért; Wart­burg Special, DH (1987) 120 900-ért; Skoda 105, GT (1986) 169 200-ért; Moszkvics 2140, GT (1986) 105 100-ért: Polski Fiat 126 650, GK (1985) 109 800-ért: Lada 2107, DB (1986), 286 600-ért; Lada Samara 2108 (báromajtós), JK (1988) 191 100 forintért vár vevőre. Ezenkívül bőven talál az érdeklődő garanciá­ban lecserélt, fődarabhibás Daciát: EE (1988) 180 900­ért; FF (1989) 191 300-ért: EG (1989) 158 ezerért: EV (1990) 177 300-ért; 1, 3, JJ (1989) 247 ezer forintért. Dr. Takács István (12-e* vá­lasztókerület) az MDF városi képviselőjelöltje szeptember 27- én. 18 órától választási gyűlést tart a Krausz György utcai ál­talános Iskolában. A gyűlés vendége lesz: dr. Balás István, országgyűlési képviselő. Zambó Péter (4-es választóke­rület) az MDF városi képviselő- jelöltje szeptember 27-én, csü­törtökön, 18 órakor a Budai Nagy Antal Művelődési Házban választási gyűlést tart. Papp Miklós (25-ös választó- kerület) az MDF városi képvi­selőjelöltje szeptember 27-én, csütörtökön. 18 órától a bulgár- íöldl általános iskolában vá­lasztási gyűlést tart. Vendég: dr. Kiss György, országgyűlési képviselő. Ruszkabányai András (28-as választókerület) az MDF városi képviselőjelöltje szeptember 27- én. csütörtökön, 17 órától 18.30 óráig a Táncsics téri általános iskolában választási gyűlést tart. Juhász János (20-as választó­kerület) az MDF városi képvi­selőjelöltje szeptember 27-én, csütörtökön. 18 órától a Nagy- váthy Általános Iskolában : (Nagyváthy u. 5.) választási gyűlést tart. Komjáti János (18-os választó­kerület) az MDF városi képvi­selőjelöltje szeptember 27-én, csütörtökön. 18 órától az AG- ROBER-székház éttermében (Vologda u. 4.) választási gyű­lést tart. Az MDF Miskolci Szervezete kedvezményes mosóporakciót szervez a Tanáesház tér 3. sz. alatt. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig mindennap, 11-től 18 óráig. A Magyar Demokrata Fórum Miskolci Szervezete szeptember 27-én, csütörtökön, 12 órától Diósgyőrben, a Diófa étterem mögötti parkolóban I. osztályú burgonyát 11 Ft/kg-os áron árusít. KÖZLEMÉNY I ZI A 24-es választókerületben (Komlóstető és környéke) 1990. szeptember 22-én, délután 4 óráig a lehető legkulturáltabban folyt a választási kampány: az MDF. az MSZP, az FKgP pla­kátjai egymás közelében, egy­mást nem lefedve közöltek in- A fent A HASZNÁLT AUTÓ Típusa Év­járata Betűjele Szabad­piaci ára Merkúr eladási irányára Lada 1200 1980 TB 120 000 115 000 Lada 2107 1989 ED 340 000 300 000 Lada 2107 1986 GR 200 000 170 000 Lada 1300 1982 KC 125 000 105 000 Trabant Special 1980-»TB 40 000 38 000 Trabant Combi 1987 t)P .105 000 99 000 Polski Fiat 126 1983 KN 80 000 78 000 Polski Fiat 126 1986 GR 110 000 100 000 Dacia TX 1989 . TT 210 000 190 000 Skoda 105 S 1984 KX 148 000 130 000 Skoda 120 L 1984 KZ 140 000 Í05 000 A LEGUTÓBBI GÉPKOCSlATVÉTELI SORSZÁMOK: Trabant Hyc. Limousine Lada 1500 L Budapest 724 Budapest 28 396 Debrecen — Debrecen 23 082 Trabant Hyc. Combi Lada Combi Budapest 156 Budapest 2 885 Debrecen Debrecen 1 629 Trabant 1,1 Limousine Polski Fiat 126 Budapest 2 381 Budapest 17 015 Debrecen 2 415 Debrecen 9 186 Trabant 1,1 Universal Moszkvics Budapest 32 Budapest 979 Debrecen 19 Debrecen — Wartburg Standard Dacia 1310 TLE Budapest 7 473 Budapest 385 Debrecen ’ 5 214 Debrecen 355 Wartburg Special Dacia Combi Budapest 8 109 Budapest 10 091 Debrecen 6 464 Debrecen 5 777 Wartburg Tourist Dacia 1310 TLX Budapest 7 111 Budapest 22 368 Debrecen 4 060 Debrecen 13 622 Skoda 105 L Zastava (Yugo) Budapest 13 297 Budapest 5 430 Debrecen 11 248 Debrecen 2 587 Skoda J20 L Opel Kadett Budapest 39 585 Budapest 1 575 Debrecen 20 312 Debrecen — Lada 1200 S Volkswagen Golf Budapest 54 498 Budapest 826 Debrecen 38 793 Debrecen — Lada 1300 S M áru ti Budapest 26 099 Budapest 1715 Debrecen 21 680 Debrecen Lada Samara 2108 Volga Limousine Budapest 11 200 Budapest 91 Debrecen 7 971 Debrecen — Lada Samara 2109 Volga Combi Budapest 1 427 Budapest 64 Debrecen 1533 Debrecen — jelzett időpontban jelentek meg a Fidesz plakátjai, közülük jó néhány eltakar MDF és MSZP fényképes plakátot. Mivel hely­beli lakos vagyok, akár min­dennap lehetőségem lenne vi­szont leragasztani ezeket a pla­kátokat, de el kívánom kerülni a „plakátháborút”. Ezért tiszte­lettel megkérem a Fidesz jelölt­jét, hogy ne engedje eldurvulni a választókerületünkben eddig békés kampányt. Kujbus Attila a 24-es választókerület képviselőjelöltje Dobos László, a 7. sz. válasz­tókerület független képviselője­löltje tisztelettel meghívja vá­lasztópolgárait szeptember 27-én, 17 órára az Engels út 33—35. sz. alá, bemutatkozó beszélgetésre. Csendes rr • • | rr oszt idő Mérsékelten meleg, kora őszi idő várható ma. Pár órás napsütés mindenütt va­lószínű. Reggel változóan felhős volt az ég az ország­ban, nyugat felől enyhe, vál­tozó nedvességtartalmú leve­gő áramlik fölénk. Az időn­ként megnövekvő felhőzet­ből csak elszórtan lehet ki­sebb záporeső. Mérsékelt marad a légmozgás, a hő­mérséklet csúcsértéke 16—21 fok között várható. GYASZKÖZLEMÉNY Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett gyerme­kem, testvérünk, édes­anyánk, anyósunk és nagymamánk GANYI FERENCNÉ sz.: Molnár Ilona 1990. szeptember 24-én, életének 54. évében hir­telen váratlanul elhunyt. Temetése 1990. október 1-jén 13 órakor lesz a Törkölyösi temetőben. A gyászoló család. Tisztelt választópolgárok! A Szabad Demokraták Szö­vetsége csütörtök délután 4 órától a Tanácsház téren ta­nácsbúcsúztató délutánt ren­dez. Minden választókörzet SZDSZ-képviselőjelöltje részt vesz a rendezvényen. Ha ta­lálkozni szeretne velük, jöj­jön el! A jó hangulatról Vass Andrási György és Szász Béla' László zenével gondoskodik. Sörsátor, disz­kó, kirakodóvásár várja önö­ket. Minden érdeklődőt sze­retettel várunk. Világbanki támogatás Magyarország jövőre is számíthat a Nemzetközi Va­lutaalap évi 400 millió dol­láros támogatására. Az IMF és a Világbank idei közgyű­lésének megnyitóján szó volt arról is: a valutaalap a jövő hónapban küldi újból szakértőit Budapestre, hogy a kormány hároméves stabi-: lízálási programjához nyúj­tott támogatásról tárgyalja­nak. Légi embargó Irak ellen Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa egyhangú határozattal meghozta döntését tegnap arról, hogy a légiforgalomrá. is kiterjeszti az embargót* Megtiltotta iraki hajók ki­kötését külföldi kikötőkben, és kilátásba helyezte, hogy intézkedéseket tesz a hatá­rozatokat megszegő államok­kal szemben is. A döntést egyedül Kuba nem szavazta meg. Sevardyadze szovjet külügyminiszter a közgyűlé­sen éles hangon ítélte el az •aki agressziót. apróhirdetés Kétnyelvű középiskolai írás­beli felvételire felkészítést vál­lalok, pszichológiai módszerek­kel és - eddigi felvételi tesztla­pokkal. Tel.: (06-46) 52-500, 66-967. A B 622 106—125-ig sorszámú MHB elszámolási utalványtömböt, a KIG VENDÉGHÁZ KKT. Miskolc, Pf. 525, Tel.: 52-656 MHB- és adószámmal ellátott bélyegzőt (kirakhatós), valamint az AC-II. 933 667 ’ személyi igazolványt és egyéb iratokat gépkocsifeltörés útján eltulajdonították 1990. 9. 21-én, 14-16 óra között. Használatukat érvénytelenítjük 1990. 9. 21-től.

Next

/
Oldalképek
Tartalom