Déli Hírlap, 1990. április (22. évfolyam, 76-98. szám)

1990-04-11 / 84. szám

V ■ A Borsodi Építők Vo­lán NB III-as labdarúgó- csapata nemzetközi edző­mérkőzést játszik ma dél­után fél háromkor a nép­kerti sporttelepen. A bajnok­ságban eddig sikeresen sze­replő BÉV SC ellenfele a kassai Postás gárdája lesz. A vendégek a szlovák liga harmadik vonalában küzde­nek a pontokért. ■ A DVTK NB ll-ben szereplő labdarúgócsapata is ma tartja szokásos heti ed­zőmérkőzését. A piros-fehé­rek délután három órakor lépnek pályára Hejőcsabán. Edzőpartnerük a helyi csa­pat lesz. ■ Felnőtt kötöttfogású birkózóversenynek adott ott­hont a hét végén Debrecen. A Honvéd Kupán a DVTK sportolói kőiül Szabó István (48 kg) második, Podorszki Tibor (74 kg) a harmadik, Szabó Ferenc (100 kg) pe­dig az ötödik helyen vég­zett. A hét végén egyébként Szombathelyen is megméret­tettek a birkózók. Ott Olim­pia Cola címen országos sza­badfogású ifjúsági versenyt rendeztek. Itt a piros-fehér színekben indulók közül Vígh Attila (46 kg) az első, Ke­resztúri Péter (58 kg) a har­madik, Vígh Tamás (63 kg) a második és Péter György (63 kg) az ötödik lett. ■ Veszélyben forog az ausztrál motorkerékpáros Kevin Magee élete. A ver­senyző a vasárnapi Grand Prix Laguna Seca-i futamán bukott. A motoros agyából az orvosoknak kellett eltá- volítaniuk egy vérrögöt a baleset után. ■ A magyar labdarúgó­válogatott ma ismét mérkő- 1 zést játszik, ezúttal az oszt­rákok ellen. A mieink Salz­burgban lépnek pályára este hét órakor. Mészöly Kálmán csapata a következő összeál­lításban kezdi a játékot: Brockhauser, Mónos, Lim- perger, Pintér, Palaczky, Má- riási, Bognár György, Mé­szöly, Duró, Petres és Jován. Az osztrák kapitány egye­lőre csak keretet hirdetett. A kezdő csapatot a találkozó előtt jelöli majd ki. ■ A magyar olimpiai vá­logatott tegnap játszott mér­kőzést az ausztriai Ober- wartban. Labdarúgóink 3-0 (1-0) arányú vereséget szen­vedtek a sógoroktól. ■ A női asztalitenisz-vá­logatottunk folytatja jó sze­replését a göteborgi Európa- bajnokságon. Jugoszlávia el­len léptek pályára a lányok és győztek. A mieink az aranyéremért küzdhetnek ma este a csehszlovákok el­len. A férfiak az ötödik he­lyért játszanak ugyancsak ma, a franciákkal. ■ Az Európai Torna Szö­vetség az elmúlt hét végi prágai ülésén döntött arról, hogy az 1992-es férfi torna Európa-bajnokságot Buda­pesten rendezik majd meg. A női EB-t Párizs nyerte el.-9 A várnai nemzetközi súlyemelőversenyen három magyar válogatott képviseli színeinket. Messzi István, Horváth Csaba és Bökfi Já­nos pénteken és szombaton lép a sportág rajongói elé a bulgáriai kikötőváros sport- csarnokában. . ■ ___ \ f Haji vágya a aoisgo Néoy ncimet kupája Pockihobau Szöul után új ra itthon Az aranycsapatban játszo Beszélgetés Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázóval >)c A szünet az edzőké. Képünkön Kan Young Chang és Dömötör Zoltán taktikai tanácsait hallgatják a koreai vízi­labdázók. (Szabán Gabriella felvételei) A mérkőzés egész ideje alatt a medence partján tar­tózkodott. Magyarázott, uta­sításokat osztogatott, ha kel­lett, erélyesebben is a meg­szokottnál. Hófehér hajával, magas termetével kitűnt a körülötte állók közül. Né­hány évtizeddel ezelőtt még ő is a vizet szántotta, és az ellenfél kapusát időről időre próbára tette lövései nyo­mán. De már jó ideje szögre akasztotta úszónadrágját és szaktudásával segíti a ma­gyar vízilabdasportot. Aki ezek után nem ismerte föl, a nevét is elmondom: Dö­mötör Zoltán, az egykori ví­zipóló aranycsapat oszlopos tagja. Azonknak, akik koruk mi­att nem emlékezhetnek rá, néhány adat pályafutásáról. A sport világában először úszóként jelentkezett, nem is rossz eredménnyel: az 1954- es torinói úszó EB-n arany­érmet szerzett a 4x200 m-es gyors váltóban. Ezután kö­vetkeztek a vízilabdasikerek. Két első helyezés a váloga­tottal az 1958-as budapesti és a 62-es lipcsei Európa- bajnokságon. Nem maradtak el az olimpiai sikerek sem. Rómában és Mexikóban bronzérmet, 1964-ben Tokió­ban aranyat akasztottak a nyakába. Most abból az alkalomból beszélgettünk vele, hogy a dél-koreai vízilabdacsapat technikai tanácsadójaként Miskolcon járt. Mint isme­retes, a távol-keleti pólósok a Vízművek SC gárdájával mérték össze erejüket múlt héten csütörtökön és fölé­nyes 14-5 arányú győzelmet arattak. Elsőként jelenlegi munkájáról kérdeztük az ősz hajú mestert: — Már jó ideje vízilabda­edzőként keresem kenyerem. Most a Központi Sportisko­la második vonalbeli csapa­tának vezető edzője vagyok. Ezenkívül a 17 éveseket fel­vonultató ifjúsági válogatott szakvezetőjeként is tevé­kenykedem. — Hogyan és mikor ke­rült kapcsolatba a Koreai Köztársaság válogatottjá­val? — Az olimpia után jelent­keztek a koreaiak a Magyar Úszó- és Vízilabdaszövetség­nél és segítséget kértek ha­zájuk legjobbjainak felké­szítéséhez. Céljuk, hogy kö­zelebb kerüljenek a világ jelenlegi élvonalához. Rám esett a szövetség választása és én örömmel vállaltam a megbízatást. Tavaly két és fél hónapot töltöttem a tá­vol-keleti országban, és szak­mai segítséget nyújtottam a koreai vízilabda-szakembe­reknek. Most pedig a válo­gatott látogatott hozzánk s+e Így fest ma egy hajdani olimpiai bajnok Magyarországra és folytató­dik a tavaly megkezdett munka. A koreaiak nem tit­kolt álma, hogy az Ázsiai Játékokon a jóval esélyesebb kínai válogatott mögött, a második helyen végezzen a csapat. Ezv azért fontos, mert ezzel jogót nyernének az 1991-es világbajnokságon való részvételre, amelyet az ausztráliai Perthben rendez­nek meg. — Milyen esélyük van arra, hogy elérjék a kitű­zött célt? — A vízilabda-nagyhatal­makhoz képest, még igen­csak gyerekcipőben jár Ko­reában ez a sportág. A szöuli olimpia azonban so­kat lendített a sportágon. Egyre népszerűbb, és meg­nőtt a művelőinek száma is. Sokat segít, hogy a „sárgák” igen fegyelmezettek, az ed­zéseken mindig teljesítik a kitűzött feladatot. Természe- sen még sokat kell tanulni­uk technikai téren, hiszen nem rendelkezik nagy múlt­tal a vízilabda, de ezért va­gyunk mi, hogy átadjuk a tapasztalatokat. A Miskolci Vízművek SC csapata elleni mérkőzésből is kitűnt, hogy gyorsaságban, erőnlétben, már jócskán felülmúlták az ellenfelet a koreaiak, és a helyzetek okos kihasználása még nem volt megfelelő. — Magyarországon hogy alakult és alakul a csapat menetrendje? — Nagyon sok edzőmérkő­zést iktattunk be a prog­ramba. Játszott eddig a csa­pat Kecskeméten, ahol 10-9- re kikaptak, több -ízben Bu­dapesten helyi csapatok el­len edzőmeccseket és leg­utóbb Egerben szintén ed­zőmérkőzést. Onnan ruccan­tunk át ide Miskolcra. A továbbiakban a magyar vá­logatott lesz az ellenfél egy hivatalos találkozón, majd az idelátogató osztrákokkal mé­rik össze erejüket. — A mai mérkőzést vé­gignézve, mi a véleménye a miskolci vízilabdáról? — Egy meccs alapján ne­héz megítélni a sportág hely­zetét, de a törekvésekből ki­tűnik, hogy Miskolcot sze­retnék a vízilabda egyik fel­legvárává fejleszteni. Ügy érzem, a tárgyi háttér meg­van ehhez, de meg kell nyer­ni a helyi üzemeket, intéz­ményeket, hiszen a jó sport­hoz pénz is kell. Technikás játékosokat is kellene Mis­kolcra hozni, akiktől megta­nulják az itteni fiatalok a játék csínját-bínját. Amíg a helyi utánpótlás felnő, „húz­ni” kel a csapatot. Ha mind­ez teljesül, jó esély van ar­ra, hogy néhány éven belül az első osztályban játsszon a Vízművek SC. Szaniszlő Bálint Bár az idei salakmotoros- bajnokság csak,a hónap vé­gén kezdődik, nem volt holt­szezon ebben a sportágban sem. Télen a műjégpályán edzhettek, illetve versenyez­hettek a vaspapucsosok. Amint pedig az idő jobbra fordult, a salakon rótták a köröket. A miskolci sporto­lók fiataljai már két osztá- lyozón vannak túl, amelye­ket Nyíregyházán rendeztek az elmúlt két hét végén. A népkerti salakmotorosok közül Hajdú Zoltán, a rang. lista ötödik helyezettje pén­teken az NSZK-bel.i Pocking, ba utazik. Ott rendezik meg ugyanis a hét végén a négy nemzet kupáját. A nyugatnémeteken és a mi­einken kívül svédek, vala­mint szovjetek is rajtolnak a futamokban. Országonként öt versenyzőt nevezhettek a szövetségek. A magyar sa­lakmotorosok „vezérkara” úgy döntött, hogy a tavalyi első öt legjobb egyéni mo­torost küldi el Pockingba, Hajdún kívül a bajnok Adorján Zoltán (Hajdú Vo­lán). Tihanyi Sándor (Hajdú Volán), Petrikovics József (Volán Dózsa) és Nagy Ró­bert (Tisza Volán) vesz részt a nemzetközi tornán. A csapat vezetője Koroknál Jenő, a Magyar Autó- és Motorszövetség szakágveze­tője lesz. Palánkai István, a BÉV SC szakosztályvezetője sze­rint eszközhiány miatt csök­kentek Hajdú esélyei, ugyan, is csak egy motorral utazhat el. Az is a tavalyi, amely- lyel már jó néhány íutam­Mostanában sajnos egyre gyakrabban kell helyet ad­nunk olyan bűneseteknek, amikor az áldozat és a tá­madó is gyerek. Nemegyszer foglalkoztunk már azzal, hogy az ilyen kamasz­rémuralom miatt jó néhány miskolci iskola környéke ve­szélyessé vált. Most egy egé­szen friss keltezésű, hasonló esetről hallottunk. Az alapképlet itt is ugyan­az : a nagyhangú kamaszok kiszemelnek maguknak egy félszeg, tőlük mindenképpen fiatalabb, és természetesen lényegesen gyengébb fiziku­mú kisdiákot. Figyelik, meg­lesik, végül egy napon vala­milyen ürüggyel megszólít­ják. így történt ez nemrégi­ben valahol Miskolcon. A konkrét időpontot és a hely­színt a tettesek ismerősei­nek bosszújától rettegő kis áldozat érdekében hallgat­juk el. Tehát egy öt-hat fős csapat egy alig 13 éves kis­lányt nézett ki. Napokon át fenyegették, nyúzták. Az el­ső délelőtt megvárták a ta­nítás után hazafelé igyekvő gyereklányt, majd behúzták egy kapualjba, ahol levették kabátját, kiforgatták a zse­beit, átkutatták a táskáját. De végül pénzt hiába keres­tek. Minden holmiját visz- szaadogatták, majd futni hagyták. A kislány pedig még el sem felejthette a történteket, amikor néhány nap múlva megint várt rá a nagyhangú csapat. Ismét csak a kapualjban kötöttek ki, és a fiúk újra csak pénzt kerestek és követeltek. Me­gint nem találtak. A ku­darc felbőszíthette őket: ala­posan megfenyegették a kis­lányt, hogyha legközelebb is pénz nélkül indul iskolába, bizony; alaposan pórul jár. ban indult, így meglehetősen lestrapált. Ráadásul egyet­len hátsó gumit kap csak. Ehhez tudni kell azt, hogy ez csak két futamot bír vé­gig, mert elkopik az éle. A szakosztály anyagi helyzete ugyanis nem olyan rózsás, hogy bármennyi és bármi­lyen minőségű gumit meg­vehessenek. Gondolni kell viszont a bajnokság verse­nyeire és a többi nemzetközi összecsapásra is. A takaré­kosság jelenleg mindennél fontosabb — tette hozzá a szakosztályvezető. Megkérdeztük Hajdú Zol­tánt is pockingi esélyeiről: — Már nem először veszek részt a négy nemzet kupá­ján. Először tavaly indultam, és akkor a második helverr végeztem. Egy svéd ver­senyző lett az első. Az észa­ki ország kiváló motorosa most is ott lesz Pockingban. Rajta kívül az NSZK Gerd Riss és Karl Mayer a leg­veszélyesebb ellenfél a mie­ink legjobbjai« kívül. Való­színű, hogy a szovjetek nem sok v-izet fognak zavarni, ök tavaly sem szorították meg a többi résztvevőt. Ve­szélyesek még az előttem ismeretlen nyugatnémet fia­tal motorosok is. Ök okoz­hatnak még meglepetést. Sajnos az a tény, hogy egy motorral és ugyanannyi gu­mival vágok neki a futa­moknak. Ha valami történne velük, csak a csapattársaim segítségére számíthatok. Mindenesetre a nehézségek ellenére, is szeretnék a do­bogón végezni. Sz. P. v Kifigyelik majd, hogy szülei mikor hagyják otthon ma­gára, és akkor hívatlanul is meglátogatják. Búcsúzásul pedig még hozzátették: job­ban teszi, ha a történtekről mélyen hallgat. A kislány alaposan megrémült, és ott­hon egy szót sem mert szól­ni a bandáról. Sőt inkább azt is vállalta, hogy egy óvatlan pillanatban hozzá­nyúl a család tartalékolt fo­rintjaihoz. Kétezer forintot gyűrve a táskájába, indult másnap iskolába, majd on­nan hazafelé. A fiúk persze nem feledkeztek meg róla. A kapualjba rángatták, és amikor a kiborított4 táská­ban megtalálták a pénzt, a zsákmánnyal együtt szétszé­ledt a támadók csapata. A kislány viszont nem tudta sokáig titkolni család­ja előtt a történteket. A szülőknek már a támadás napján hiányzott a pénz. Hiába kutattak a bankók után, és először a lányukat is feleslegesen faggatták. A gyerek csak a hosszas kér- dezősködés után merte be­vallani tettét, és azt, hogy végül is napokon át mitől rettegett. A szülők akkor je­lentették az esetet... Azóta egyébként kiderült, hogy a zsivány társaság főnöke érezhette, hogy nem ússza meg számonkérés nélkül. Még a támadás délutánján vonatra szállt, és meg sem állt az ország másik végéig. Csak néhány nap múltával merészkedett vissza Mis­kolcra. A legfrissebb hírek sze­rint a csapat tagjai rendőr­kézre kerültek. Az ellenük felhozott vád: csoportosan elkövetett rablás. Ügyükben még folyik a vizsgálat. (fázold) ^ DELI HÍRLAP. — A miskolciak napilapja. — Kiadja; a Déli Hírlap Kft. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. — Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főszerkesztő-ügy vezető. — Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. Pos­tacím: Miskolc, 3501. Pf.- 39. Telefonközpont: 38-941. Titkár­ság: 13-223. Bel- és várospolitikai rovat; 18-227. Gazdaság­politikai rovat: 18-224. Levelezési rovat: 18-225. Kultúrpoli­tikai rovat: 18-226. Sportrovat: 18-222. Telex; 62342. Telefax- 18-225. Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi út 15—17. Tele­fon: 16-213. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­melyik hírlapkézbesltő postahivatalnál, a hlrlapkézbesltök- nél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lap­ellátási Irodánál (HELIR). Budapest V.. József nádor tér 1. — 1908 — közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszám­ra. Előfizetési díj egy hőnapra 85 forint. 1 negyedévre 255 forint, 1 évre 1020 forint. Index; 25 651. — Készült a Borsodi Nyomdában. F. v.S HORVATH FERENC. — ISSN 0133 0209 Gyerek támadt gyerekre ® MEGFENYEGETTÉK, HÁT LOPOTT © A ZSIVÁNY MESSZE MENEKÜLT ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom