Déli Hírlap, 1990. március (22. évfolyam, 51-75. szám)

1990-03-13 / 62. szám

$y. .V Igazodunk szabadidejéhez — számítógép tanfolyamok egész évben! IBM PC XT/AT gépekre kezelői, d Base adatbázis-kezelői és TURBO-Pascal TANFOLYAMOKAT INDÍT egymásra épülő rendszerben a SZTÁV-Progress Kft. Hétköznaponként, illetve szombatonként 10x4 órában IRÁNYÁR: 7900 Ft Felvilágosítás: 52-404 vagy 52-966/127, 129 telefonokon A MISKOLCI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ VÁLLALAT ipari és kereskedelmi tevékenység végzésére alkalmas TERÜLETEKET KÍNÁL BÉRLETRE A telephelyeken a szociális létesítmények és a hírközlő eszközök biztosítottak érdeklődni lehet: a 36-161 -es telefonon, a termelési főosztályon, Boros Béla termelési főosztályvezetőnél A Nagymiskolci Állami Gazdaság ötéves időtartamra Éle adja Érdeklődni a helyszínen, vagy a 83-838-as telefonon lehet. Tá vhőfi 0% fio] elmébe! ÉRTESÍTJÜK KEDVES FOGYASZTÓINKAT, hogy a Magyar Hite! Bank Rt. által 1990. március hónapban kezdeményezett befizetési rendszerhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Távhőszolgáltatő Vállalat nem csatlakozott Ezért felkérjük Kedves Fogyasztóinkat, hogy o jövőben is fogadják vállalatunk díjbeszedőit, akik az Önök kényelme érdekében lakásukon keresik fel önöket, a távfűtési és melegvíz­szolgáltatási dijak beszedése miatt. E szándékunkkal a lakás úgynevezett rezsiköltségének időbeli megosztásával kívánjuk a család kiadásait könnyíteni. Felhívjuk Kedves Fogyasztóinkat, hogy a távfűtési és melegvizdijat TOVÁBBRA IS a KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZÍVESKEDJENEK KIEGYENLÍTENI Szíves együttműködésüket köszönjük B.-A.-Z. Megyei Távhőszolgáltatő Vállalat Bérbe adjuk 1990. április 1-től az Út- és Vasútépítő Vállalat kazincbarcikai,. Táncsics Mihály út 34. szám alatt levő Ingatlanunkat, mely állt O iroda • ebédlő, konyha, raktár • I—II. szálló • mosdó-zuhanyozó 151 m2 252 m2 900 m2 78 m2 Az épület közművesített - központi fűtéses - telefonos ÉRDEKLŐDNI: személyesen. Üt-, Vasút., Miskolc, Május 1. telepen, vagy telefonon: 69-720, Fülöp Miklós főépitésvezetőnél, és 69-744, Miskolci Gyuláné irodavezetőnél lehet Székelyföld förténeiébSI 7. Valódi nemesek voltak A hűbéri viszonyok térhódí­tása a 15. század végén már a régi szabadság elvesztésé­vel fenyegette a székhelyeket. Ezért írásban kérték jogaik megerősítését. Az első kivált­ságlevelet II. Ulászló királytól kapták 1599. július 13-án. Az okmány rögzíti, hogy a széke­lyeket azért tekintik adófize­téstől mentesítet valódi neme­seknek, mert állandóan ké­szen kell állniok az ország védelmére. Ebből viszont az következik, hogy aki nem ka­tonáskodik, az nem is tekint­hető nemesnek. Ilyenek vol­tak a főemberek földjén élő zsellérek és jövevények. Eze­ket mentesítették a hadrake- léstől. Szőnyegek OTP-hiteEre A RUTEX tavaszi- nyári kínálatából w Agyneműk, reklámáron A RUTEX januárban nyitotta meg Miskolcon, a Szeles utcán az Otthon Kisáruházát, amelyben la­kástextíliákból a leggaz­dagabb választékot nyújt­ja a megyében. Az üzlet vezetői jól tudják, hogy a vásárlóknak általában ak­kor kell legmélyebbre nyúlniuk a pénztárcába, amikor szőnyeget vásárol­nak. A tavasz pedig ép­pen a lakásfelújítások és -szépítések ideje, éppen ezért akarják megkönnyí­teni a vásárlás feltételeit. Megkezdődött tehát az az akció, miszerint OTP- hitelre is vásárolhatnak 3000 forint érték fölött mindenfajta szőnyeget elő­leg befizetése nélkül, 10 havi részletre. Egy másik kecsegtető ajánlat szerint pedig kü­lönböző hazai és import­szőnyegeket 30 százalékkal kínálnak olcsóbban, vala­mint lepedőket és ágyne­mű-garnitúrákat adnak rek­lámáron, amíg a készlet tart. Meg kell jegyeznünk, hogy az engedményes áron kínált szőnyegekre nem vonatkozik az OTP-hitel- akció. Az említett árúkon kí­vül természetesen sok egyéb más lakástextília is vonzóvá teszi ezt az áru­házát — hiszen mint már említettük, igen gazdag választékot kínál —, de az árai is vetekszenek a ha­sonló árukat kínáló üzle­tekkel. A RUTEX ugyanis, mint nagykereskedelmi vállalat, közvetlenül a gyáraktól szerzi be termé­keit, az Otthon Kisáruház, mint kiskereskedelmi egy­ség háta mögött pedig ott vannak a raktárak, s így lerövidül az áru útja. A RUTEX, mint nagy­kereskedelmi vállalat is várja a kiskereskedelmi partnereket, ezzel az igen gazdag választékkal, amit lakástextíliákból tudunk kínálni. De hasonlóan ren­geteg anyagból lehet válo­gatni a méteráruosztályon is különböző divatos alap­anyagú és mintázatú kel­mékből. Egy távolkeleti üzletszerző körút eredmé­nyeként hamarosan beér­keznek azok az import­szállítmányok, amelyek a hazai termékek választé­kát egészítik ki divatos ruházati cikkekkel. Bébik­nek például vékony pup- lin karakterű rugdalózó érkezik, a' nagyobbacska gyerekeknek kétrészes far­mer-együttes, a tizenéve­sek és a felnőttek válo­gathatnak majd a ber- muda-nadrágokból, amely várhatóan sláger lesz az idei nyári divatban. A nők és a férfiak a szivárvány minden színében vásárol­hatják majd a pólókat. Az átmeneti szezonra, szabad­időruhának a gyűrt alap­anyagú selyem joggingok­ból számos „világító” szín- kombinációban lesz hama­rosan a raktárakban. Eb­ben a jelentős importszál­lítmányban lesznek még pólóruhák, napközbeni, il­letve délutáni viseletre al­kalmas szép együttesek, blúzok és szoknyák. Tavasszal és nyáron alighanem a legkereset­tebb anyag lesz a kasmír mintázatát utánzó, viszkó­zával kevert, természetes alapanyagú kelme. Ezek­ből szoknyák, szoknyanad­rágok és együttesek ké­szülnek, amiből most egyik divatlap sem mulaszt el közölni egy-egy különle­ges darabot. A RUTEX- nél kaphatók lesznek ezek a kellemes viseletnek ígér­kező darabok. Ezenkívül vannak olyan gyártópart­nereik, amelyekkel kis szériában készíttetnek pa- mutdzsörzéből szoknyanad­rágokat, szoknyákat és együtteseket. A vietnami bérmunkában készült és folyamatosan készülő blú­zok — köztük alkalmi jel­legűek is — teszik még változatossá a kínálatot. A tavaszi és a nyári hűvö­sebb napokra bélelt és bé­leletlen blézerek vásárol­hatók. A férfidivatban a klasz- szikus elegancia ismét hó­dít, tehát a jól szabott öl­tönynek mindenki ruhatá­rában illik ott lenni. Ezekből változatos színek­ben és fazonokban válo­gathatnak. Akik a lezse- rebb eleganciát kedvelik, azok szóló-blézerekkel és pantallókkal egészíthetik ki ruhatárukat. Az uni­szex sportos viseletét már említettük, de tőkés im­portból, kiváltképpen a férfiaknak, bélelt és béle­letlen széldzsekik is lesz­nek a raktárakban. A RUTEX itt felsorolt kínálatából természetesen nemcsak a kiskereskedel­mi partnerek válogathat­nak a raktáráruházban. Nem marad le egyetlen vásárló sem, ha felkeresi a RUTEX Siker Áruházát Miskolcon, a Korvin Ottó utcában. Ez az üzlet ugyanis mint saját bolt, „azon melegében” kínálja a legfrissebben beérkező árukat. Húsvétra (amikor mindenki ünnepibben sze­retné felöltöztetni ottho­nát, családtagjait és ön­magát) ajánlja a RUTEX az ünnephez méltó kínála­tot. (X) A nemességgel bíró szé­kely vagyonát, örökségét, hűtlenségért történt elma­rasztalás esetén a király csak székelynek, vagy köz­tük lakó személynek adomá­nyozhatta. II. Ulászló király megtil­totta a székely község ha­gyományos önbíráskodását a főemberekkel szemben — amit előbb Mátyás király erősített meg —, hogy az erőszakoskodó főembert régi szokás szerint minden va­gyonától megfoszthassák. A király intézkedett a székelyek hadkötelezettségé­ről. Amikor kelet felé szemé­lyesen vezet hadat a király, akkor a székelyek kötelesek abban fejenként részt venni (lovasok és gyalogosok). Ilyenkor a király serege előtt mennek, visszafordulás­kor pedig az utóvédet képe­zik. Ha a királyt más helyet­tesíti, akkor csak felerészben áll ki a székely haderő. Ha a király déli irányban ha­dakozik, a székely haderő fele kel hadra. Amennyi­ben helyettese vezeti a ha­dat, akkor a lovasok és gya­logosok egyötöde köteles részt venni. Ha Nyugat felé visel háborút és azt a király személyesen vezeti, akkor a székelységet csak minden tizedik harcos képviseli. Ha Észak felé hadakozik, akkor csak minden huszadik csa­lád állít egy katonát. Eze­ket minden esetben az egyes székek előkelőiből való kapitányok vezetik. A II. Ulászlótól kapott kiváltságlevél részletesen megerősítette az ősi jogokat és az törvényként szolgált a későbbiekben, amit az 1506. évi agyagfalvi és az 1555. évi udvarhelyi nemzet- gyűlés újból határozatiig megerősített. A katonák egyéni felsze-f; relésére a Marosvásárhelyen 1535. január 2-án tartott tartományi gyűlés intézke­dett, Az a jobbágy, akinek hat, vagy több ökre van. karddal, íjjal és 32 nyílvesz- szővel, a gazdagabb meg pajzzsal és harci bárddal felfegyverkezve, a szegé­nyebb meg lándzsával éi bárddal köteles a táborban megjelenni. A 12 forint ér­tékű ingósággal bíró köz­székely lovon, karddal, kop- jával és pajzzsal katonásko­dik. Felkelés idején a köz­székelyek is, akár a job­bágykatonák. húsz-húsz em­ber utárí tartoztak egy éle­lemmel megrakott szekeret kiállítani. A székely hadak vezére az ispán volt. Őt a király nevezte ki. A székely ispáni és az erdélyi vajda méltó­ságot később összevonták és Hunyadi Jánossal kezdve már egy személy látta el a kettős tisztséget. Az ispán székhelye Görgény vára volt, és a görgényi uradalom jö­vedelmét ő élvezte. Hivatal­ba léptekor minden szék egy-egy lovat tartozott neki adni. Amikor pedig a szé- kelység körében végezte hi­vatali teendőit, akko1’ őt és kíséretét élelemmel, lovaikat pedig eleséggel kellett el­látni. Évenként Szent György napja és pünkösd között „főtörvényszéket” tartott minden szék vezetői­vel és esküdtbíráival, akik tizenketten voltak. A tör­vénykezés székenként 15 na­pig tartott. Az udvarhelyi törvényszék határozatai el­len hozzá lehetett fellebez- ni. (balázs) TRAGYA HÁZHOZ SZÁLLÍTVA MEGRENDELHETŐ! 17-062, délután 5 órától l

Next

/
Oldalképek
Tartalom