Déli Hírlap, 1989. augusztus (21. évfolyam, 177-203. szám)

1989-08-01 / 177. szám

V 5 • ~2.) <x <*01/ v'O^-lIC-'iYv, %J(j£fy'tr'Tt ^9^ _S/2:ac -Xm&vz OOww^ (usXlkít, '/jU-ev oíxif^h'v- j fvct^p^ u r | £zí>Tt f\AVvv ^^cKÍt-c^^ * < Í ül Ül iil . ÍiÍÉͧÍw!^ÍÍ 1É I * y &* ^ / Bakik 0 Az itt látható levél eredetijét egy kisfiú adta át az egyik könyvesbolt eladójának, majd egy szempillantás alatt eltűnt. A néhány soros levél mel­lett ott lapult a boríték­ban az eltűnt könyv ára is. Hasonló, és még cif­rább dolgok is előfordul­nak egy könyvesbolt - kí­vülállók szemében egy­hangúnak vélt - életében. Ebből olvashatnak egy csokorra valót a 2. olda Ion. XXI. ÉVFOLYAM, 177. SZÁM 1989. AUGUSZTUS 1., KEDD ÁRA: 3,50 FORINT Odadobták a kesztyűt a postának Sztrájkoinali 9 listái újságárusok? Keveslik a jövedelmüket a pályaudvari nyolcak Az égi jelek földi úlja A műholdas televíziózás manapság hétköznapi dolog, éf ha minden igaz, a jövő­ben újabb csatornák között válogathat a magyar tévéné­ző. Kevesen tudják, hogy azok az adások, amelyeket ma nézhetünk a műholdak segítségével, nemzetközi egyezményekben rögzített le­hetőségek, azaz nem lehet felcserélni más műholdas mű­sorokkal, hiába van már be­lőlük tucatnyi. A Magyar Pos­ta jelenleg is folytat tárgya­lásokat a műholdas televízió- társaságokkal, hogy állandó­an bővülhessen itthon is a műsorkínálat. A 3. oldalon le­vő cikkünkben nemcsak arról írunk, hogy melyek azok az égi csatornák, amelyeket en­gedéllyel szabályosan lehet fogni és nézni, hanem arról is, hogy Miskolcon jelenleg hol és hány lakásban van mód a műholdas televíziózás­ra. Bár a szám - majd 22 000 lakás - jól hangzik, lehetősé­geink lényegesen nagyobbak. Akkor is így van ez, ha jól tudjuk: a műholdas televízió­zás földi feltételeit Magyaror­szágon csak a lakosság pén­zéből lehet bővíteni. Felelős szovjet kormányt! Több mint húszezer em­ber jelent meg a moszkvai Luzsnyiki parkban, hogy tá­mogatásáról biztosítsa a Bo­risz Jelcin vezette radikális képviselői szárnyat. • A több mint 400 tagú képviselőcso­port egyébként felelős szov­jet kormányt követel, amely évente beszámol a parla­mentnek, és bizalmatlansági indítványt is be lehet ter­jeszteni ellene. Sürgetik a közvetlen parlamenti válasz­tásokat is, úgy. hogy azon Villám csapott a transzformátorba Maguk is sztrájkolni fog­nak, mint a pestiek? — ha­jolt be tegnap délután az egyik Tiszai pályaudvari hír­lapárusító pavilon ablakán egy jókedvű vevő. Ö lepő­dött meg a legjobban, ami­kor a költőinek szánt kérdés­re a nem várt választ kap­ta: szolidárisak leszünk a fővárosi kollégákkal. Mint olvasóink már a hír­adásokból értesülhettek ró­la, a budapesti újságárusok pénteken egész napos sztráj­kot tartanak. A nem könnyű elhatározás oka az általuk méltánytalannak tartott, alig egy hónapos új bérrendszer. Számításaik szerint jelentő­sen csökkenni fog a fizeté­sük már e hónaptól. A nyi­latkozat után harciassá vál­tak a Tiszai pályaudvaron dolgozó hírlapárusok is. Odadobták a kesztyűt a pos­tának. — Nem a kiadók és a szerkesztőségek ellen szer­vezzük a sztrájkot — mon­dotta indulatosan Szabó Jó­zsef. a Tiszai pláyaudvari nyolcak szóvivője. — Mi csak a kérésiünkét akarjuk leg­alább azon a szinten tarta­ni. mint amilyen az július elsejéig volt. Az új rendszer szerint azonban ezer-ezer- kétszáz forinttal kapunk majd kevesebbet. Ráadásul ezek után nem érdekünk a forgalom növelése sem. Mi­nek. ha nyugodt munkával ugyanannyit keresünk majd, mintha kilógna a nyelvünk? Már akkor tiltakoztunk a számunkra hátrányos változ tatás ellen, amikor kézhez kaptuk az erről szóló papírt De sem az új rendszer ki­dolgozásánál. sem pedig az­óta nem törődik senki a vé­leményünkkel. A napilapo­kat egyébként árusítjuk pénteken is, csak a képesla pokat és az időszakos kiad­ványokat takarjuk le a stan­dokon. Nem tartunk a ve­vők rosszallásától, mivel va­lószínűleg mindenki megér­ti, hogy a családunk anyagi helyzetéről van szó. Nem tartunk attól sem, hogy a posta elbocsájt az állásunk­ból, mert a Tiszáin ugyan mgyobb a forgalom, de az itt keresett pénzért jóval többet kell dolgozni, mint másutt. Egyébként az itteni munkát csak kevesen vál­lalhatják, mert hajnali négy» kor már nyitni kell, ugyan­akkor sok fizikai munkát kell végeznünk. A pályaudvar előtti téren áll Walthauser Lászlóné pa­vilonja, aki bár nem elége­detlenkedik, mégis szolidá­ris lesz pénteken a neki gyakran segítő kollégákkal. Egy másik újságos szerint a miskolci aknák nem lenne szabad belegabalyodni a fő­városiak ügyeibe. Ott egyéb­ként is újságos-maffia van — jelentette ki. Most min­denki sztrájkolni akar min­denért. Ha valami értelmes dolog érdekében szüntetnénk be a munkát, én is részt vennék benne. De így? Mi nem járunk se jobban, se rosszabbul. Meggondolatlan­ságért pedig nem hagyom magamat belrángatm semmi ­be — tette hozzá. így látják tehát helyzetü­ket az új terjesztési száza­lékok bevezetése után az új­ságárusok. De mielőtt az a vád érne bennünket, hogy helyet adva véleményüknek, egyben támogatjuk a sztrájk ötletét, hallgattassók meg a másik fél is. Jelen esetben a Miskolci Postaigazgatóság, illetve a Postások Területi Szakszervezetének Bizottsá­ga. Ök egyébként tőlünk ér­tesültek a hírről. (Folytatás a 6. oldalon) a tömegszervezetek ne vi­hessenek részt saját keret­tel. Viharkárok A tartozás eienoefléséröf szó sincs... A Közös Piac székhelyén, Brüsszelben 24 nyugati or­szág részvételével egynapos értekezlet kezdődik arról, miként segíthetnék a ma­gyar és a lengyeil reformok megvalósítását. Lengyelországnak már konk­rét segélyt is megszavaztak élelmiszerekből. Magyaror­szággal kapcsolatban azt fontolgatják, hogyan le­hetne bővíteni hazánk és a nyugat kereskedelmi, gazda­sági együttműködését. Arról azonban egyelőre szó sincs, További esők Ma még várhatók esők, sőt országrészünkben zivata­rok is, mivel nem távozott el felőlünk a nagy nedves­ségtartalmú légköri front. A várható legmagasabb nappa­li hőmérséklet nem haladja meg a 22 fokot. Több miskolci lakás be­ázott a tegnap esti felhő- szakadás következtében — tájékoztatott a MIK ügyele­tese. Elsősorban a lapostete­jű épületek szigetelése nem volt képes ellenállni a per­cek alatt lezúduló hatalmas víztömegnek a Futó utcán, a Bihari utcán és az Engels utcán. Beázott egy cserépte­tős ház is a Beloiannisz ut­cán. Egy alagsori lakásba folyt be a víz a Széchenyi út 95. szám alatt. A MIK ügyeletes szakemberei azon­nal a helyszínre siettek, és kiszivattyúzták a vizet. Meg­állapították, hogy a szennye­ződéstől eldugult vezeték- rendszer okozta a kellemet­len eseményt. Egy eltört eső­levezető cső miatt ömlött a csapadék a Szentpéteri kapu 70. szám alatt levő alagsori lakásba. Tetőtér-építés köz­ben megbontott tetőszerkeze­ten jutott be a víz a szo­bákba a Bajcsy-Zsilinszky út 22. számú épületben. A szakemberek ma délelőtt vizsgálják ki a károsodás okait és a napokban kija­vítják a tetőszerkezetek megrongálódott szigetelését. Az ÉMÁSZ ügyeletese je­lentette, hogy a vihar káro­kat okozott a város távveze­ték-hálózatában. Egy szige­telő robbant fel tegnap este Szirmán, az Erkel Ferenc utcában. Ugyanitt belecsapott a villám a transzformátor­ba. A szerelők egy órán be­lül helyreállították az áram­szolgáltatást. Megsérült egy transzformátor a Vásártéren is. az üzemzavart este fél tízre megszüntették a szak­emberek. # Bár tegnap hivatalosan is elkezdődött a szezon végi nyári vásár, az ilyenkor megszokott nagy forgalomra még várni kell. Ez érthető is, hiszen idén lényegesen korábban kezdődött a leértékelés, mint más években. Ez a vevőnek öröm, a kereskedő­nek bosszúság. (Cikk a X oldalon.) (Fejér Ernő felvételei) hogy valami módon csök­kentsék vagy enyhítsék a magyar adósságterheket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom