Déli Hírlap, 1989. július (21. évfolyam, 151-176. szám)

1989-07-01 / 151. szám

im*: XXI. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM ÁRA: 3,50 1989. JÚLIUS 1., SZOMBAT FORINT Döntött az Országgyűlés % v Harmadik bele égnek az erdők Hatalmas erdőtűz pusztít a távol-keleti Szahalinon: a sziget területének csaknem egyötödén, 200 ezer hektá­ron már harmadik hete ég­nek az erdők. Ilyen méretű katasztrófára még nem volt példa a sziget történeté­ben. Pusztul az egyedülálló flóra és fauna, súlyos ve­szély fenyegeti a ritka la­zacféléket, amelyek ívása hamarosan megkezdődik, de a sziget f oly óit lángoló taj- ga övezi. Az erdőtűz miatt le kel­lett állítani az olajkiterme­lést is. Jelenleg több ezer ember próbálja felvenni a küzdelmet a lángokkal, az ország más részéből is érke­zett segítség, elsősorban ej­tőernyős tűzoltók és de- szantalakulatok. Az erdőtűz pontos okai egyelőre nem ismeretesek. Megjött a nyár Az első zavartalan hét vé­gét ígéri a meteorológia. Enyhe volt az este, s haj­nalra sem hűlt le nagyon a levegő. Reggel a hőmérsék­let 11—18, illetve 14—16 fok között ingadozott. Ez emel­kedik a déli órákra 23—28 fokra. Napközben mérsékelt szél igen, de csapadék sehol sem várható. A napsütés egyre több és zavartalanabb lesz. A felmelegedés nap­nyugta után is érezteti ha­tását, s este sem ígérkezik alacsonyabbnak a hőraér- léklet 20 foknál. Katonaidő, polgári szolgálat Az Országgyűlés három­napos vita után fogadta el az új honvédelmi törvényt. A tartalékos katonai szolgá­lat együttes időtartama a tiszteknél, zászlósoknál és tiszthelyetteseknél nem ha­ladhatja meg a 16 hónapot, a tisztesek és honvédek ese­tében 10 hónap. Egységesen 28 hónap a katonaidő, mind a fegyveres, mind a fegy­ver nélküli, mind pedig a polgári katonai szolgálatnál. A honvédelmi törvény vi­tájához képest szinte per­cek alatt fogadta el a Tisz­telt Ház a Büntető Törvény- könyv módosítását- a kato­nai szolgálat teljesítésének akadályozását, illetve a pol­gári szolgálat alóli kibúvást háromévi fegyházzal lehet büntetni. A törvény értel­mében a korábban elítéltek mentesülnek büntetésük és azok joghátrányai alól. Ugyancsak mentesülnek azok, akik a törvény hatályba lé­pésekor büntetőeljárás alatt álltak a katonai szolgálat megtagadása miatt. Egyet­len megkötés van, hogy ne­kik szeptember 30-ig vállal­niuk kell a fegyver nélküli, vagy polgári szolgálatot. A Büntető Törvénykönyvből törölték a közveszélyes mun­kakerülést. A honatyák Berecz Jánost választották meg Szűrös Má­tyás utódjául a külügyi bi­zottság élére. * A honvédelmi miniszter intézkedésének megfelelően 1989. július 4-én leszerelik azokat a sorkatonákat, akik egyetemet, főiskolát végez­tek és július 1-jén 12 hóna­pos vagy annál hosszabb sor­katonai szolgálati idővel ren­delkeznek (ide értve az ez évben 6,5 hónapra visszahí­vottakat is). A döntés egy­aránt érinti a tanulmányai­kat nappali, esti vagy leve­lező tagozaton végzetteket —, valamint a jelenleg pa­rancsnoki engedéllyel felső­fokú tanulmányukat folyta­tókat. Az 1988. augusztusá­ban bevonult egyetemi elő* felvételiseket, továbbá az egyetemet, főiskolát végzet­teket 1989. augusztus 1-jén szerelik le. fa jelölteti magát Lengyelországban drámai­nak nevezhető helyzet ala­kult ki, miután a legesélye­sebb köztársasági elnökje­lölt Jaruzelski visszalépett. Jaruzelski, aki maga helyett a lengyel belügyminisztert javasolta, kifejtette: tudja, hogy a lengyel közvélemény a személyét ma is inkább a szükségállapottal hozza ösz- szefüggésbe, és nem az ál­tala szorgalmazott reformok­kal. S ezért nem kívánja je­löltetni magát. i— dául 100 forinttal. A gyufa 90 fillér lesz, azaz 20 fillér­rel több. mint eddig, a cit­rom ugyancsak drágul,. 2 fo­rinttal. A háztartási és illat­szerboltokban többet kell fi­zetni a különböző elemekért, a borotvahabokért, a pengé­ért, valamint Chicco-készít- ményekért és a babakozme­tikumokért is. Ezekben a boltokban is inkább a kül­földi cikkek drágulnak. Fillérekkel, illetve néhány forinttal, de emelik egyes bel- és külföldi cigaretták árát is. Persze ez a- lista még nem hivatalos, az elhökjelöléssel foglalkozó újságcikkek fénymásolatát a megyei bizottság tagjai már a tegnapi tanácskozás előtt megkapták és tanul­mányozhatták, néhányan mégis igényt tartottak arra, hogy mindkettőjüket, .illetve mindkettőjüknek a megyé­vel kapcsolatos elgondolásait alaposabban megismerhes­sék. Ez egyik esélyest sem lepte meg, készültek rá, így kellő meggyőző erővel fog­lalhatták össze gondolatai­kat. Szabó György azt is ki­jelentette: a Hazafias Nép­frontnak a megyei tanácsel­nökjelöléssel kapcsolatos te­vékenységét a lehető leg­korrektebbnek tartja, a nép­front tisztességéhez nem férhet kétség. A megyei bizottság tagjai ezután titkosan szavaztak, 52-en Ződi Imrére, 50-en Szabó Györgyre voksoltak, ketten pedig Tolnai Lajos- nak, a BVK vezérigazgató­jának a nevét írták fél » szavazócédulára. Hogy Sza­bó György, vagy pedig Ző­di Imre foglalhatja majd el dr. Ladányi József június 14-én megüresedett székét, arról a megyei tanács vár­hatóan a július 13-án. vagy 14-én megtartandó ülésén dönt. Néhány cikknek mától, többnek pedig hétfőtől eme­lik az árát. Az biztos, hogy mátói bizonyos autóápolási cikkek és autóolajak kerül­nek többe. Szabó Györgyöt, a megyei tanács pártbizottságának tit­kárát és Ződi Imrét, a Ha­zafias Népfront Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Bizottsá­gának titkárát jelölte megyei tanácselnöknek tegnap dél­előtti ülésén, a HNF megyei bizottsága. Elöljáróban dr. Pusztay Béla, a népfront megyei al- elnöke ismertette a testület tagjaival, hogy a jelölés elő­készítése érdekében a HNF munkatársai a megyei ta­nácstagok többségével és a különféle társadalmi és gaz­dasági szervezeték, intézmé­nyék képviselőivel is elbe­szélgették. Ezeken az esz­mecseréken dr. Ladányi Jó­zsef lehetséges utódaként több név is szóba került. A megyei népfrontelnökség — miután a közelmúltban két ülésén is foglalkozott a leg­esélyesebb, a legtöbbször megnevezett személyekkel, illetve meghallgatta őket el­képzeléseikről, terveikről, szándékaikról — Szabó Györgyöt és Ződi Imrét ajánlotta jelöltnek. A vitában felszólalók teg­nap mind egyetértettek ab­ban, hogy két jelöltet állít­sanak a tanácselnöki tiszt­ségre. Szabó György és Ző­di Imre nevén kívül más, újabb javaslat nem hang­zott el. A megyei bizottság emődi tagja viszont határo­zottan visszautasította azo­kat a találgatásokat, ame­lyek a Heti Hírnök legutób­bi számában is megjelentek. Nevezetesen, hogy valaki, vagy valakik Ernődre erő­szakolták volna a Hernád- németiben élő Szabó Györ­gyöt csak azért, mert a ta­nácselnökké választásnak alapvető feltétele, hogy a jelölt megyei tanácstag le­gyen, s Szabó György a leg­utóbbi időikig nem volt az. Mint mondotta: az emődi tanács teljes bizalmat sza­vazott Szabó Györgynek, amikor a közelmúltban me­gyei tanácstaggá választot­ták. Bár Ződi Imre és Szabó György korábban a sajtó­ban, a rádióban már kifej­tette a megye jövőjével kapcsolatos álláspontját, s Nem igaz, hogy drágább lesz a cukor és ,az olaj, vi­szont hétfőtől többet kell fizetni a baromfifélékért — várhatóan 10 százalékkal. Éppen ezért bizonyos étel- konzervek átlag 3--5 forint­tal drágulnak. Hétfőtől töb­be kerül a Bedeco kakaó, a külföldi sörök 2—3 forint­tal — valamint a Martini és a whisky is. Ed utóbbi pél* 9 Tegnap délután elkezdte felkészülését az augusztus 20-án induló őszi szezonra a DVTK NB ll-es labdarúgócsapata. A keménységéről hires Palicskó Tibor rövid játékosértekezlet után fá­rasztó edzést tartott. Az együttes hétfőn Lengyelországba, edzőtáborba utazik. (Részletes be­számolónk a 6. oldalon.) (Herényi László {elvétel«) A VIT-en A magyar VIT-küldöttség megérkezett Phenjanba, a XIII. Világifjúsági Diákta­lálkozó színhelyére. A dele­gációt a feldíszített repülő­téren köszöntötték. 17/ lottó: a Bongó (CIKK A 3. OLDALON) 0 Két hétig a gyakorlatban tanulmányozza a történelmet har­mincöt miskolci diák. A Rákóczi-szabadságharc idején nevessé vált ónodi várban, fittyet hányva a hőségnek, több évszázados leletek után kutatnak. Bár a mindennapi munkájuk egy felnőtt embert is próbára tenne, egy kis jókedvért nem mennek a szom­szédba. (Az ónodi régészeti táborról Írunk a 3. oldalon.) emelik hétfőtől? Megyei tanácselnök jelöltek Ötvenkettő — ötven — kettő Minek az árát Diákrégészek

Next

/
Oldalképek
Tartalom