Déli Hírlap, 1989. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

1989-06-28 / 148. szám

ik A bajnokcsapat. Álló sor, babról jobbra: Kerényi, Sziklai, Venczel, Lugosi, Balázs And­rás edző., Sverla, Szobóczki, Juhász. Guggolnak: Balogh, Adamovics, Veres, Lehoczky, Vidinczei, Bodnár, Orosz, Rácz. (Szabó István felvétele) A népkerti aranycsapat Rajt—cél győzelmet aratott a RÉV SC Befejeződött a küzdelem- i sorozat a labdarúgó megyei I I. osztályban is. A bajnoki j eímet meggyőző fölénnyel a ! Borsodi Építők Volán SC j szerezte meg a Miskolci í Honvéd és a Sajóbábonyi j Vegyész SE előtt. i Balázs András, a fiatal i szakvezető egy esztendővel ) ezelőtt vette át a BÉV SC j irányítását. Már akkor úgy j fogalmazott, hogy megpá- j ily ázzak az elsőséget. Most I érthetően boldog: — Ügy is fogalmazhatok, \ hogy rajt—cél győzelmet : arattunk Az első két mér- ! kőzés után egyforma pont- j számmal és gólkülönbséggel ; álltunk a Miskolci Honvéd­dal a tabella élén. A har- i madik mérkőzéstől kezdve viszont végig az elsők vol­tunk. * Az utóbbi évtized legerő­sebb megyei I. osztályú baj­noksága volt a mostani, hi­szen több. az NB Ill-at is megjárt együttes is szere­pelt benne. Mégis... A BÉV SC 54 pontot szerzett, míg a második Miskolci Honvéd 44-et. Tetemes előny! — Pedig nem volt köny­nyű... A csapat az előző bajnokságban „csak” a má­sodik helyen végzett, ami meglehetősen letörte őket. Amikór idekerültem, láttam, szükség van a frissítésre. Leigazoltuk Herényit. Ba- loghot. Oláht (ő csak tíz mérkőzést játszott nálunk), Vidinczeit. Adamovicsot, Kisst, Oroszt, Sziklait, valamint Lehoczkit. — Ez majdnem egy teljes csapat. Hogy lehetett két hónap alatt összekovácsolni a gárdát? — Sok-sok romlkával. Jó­szerével a bajnokság közben kellett csapatot építeni. A fiúk nagyon szorgalmasan, becsületesen dolgoztak, a mérkőzéseken hajtottak. Nagy lökést adott a gárdá­nak az is, hogy az első hat fordulóból négyszer idegen­ben léptünk pályára, és győztünk. A továbbiakban ellenfeleinknek szirrte már lehetőségük sem voK arra. hogy felzárkózzanak mö­génk. — Mi voü a csapol erős­sége? — Védekezésben és tá­madásban egyaránt kiemel­kedő teljesítményt nyújtot­tunk. valamennyi csapatrész megfelelt az elvárásoknak. Ennek tulajdonítom a baj­noki cím megszerzését. — Készített házi rangsort a játékosokról? — Természetesen. A vé­delemben Szobóczki nyúj­totta a legjobb teljesít­ményt. Középpályán Balogh volt a legjobb, s 14 gólt is szerzett. A csatársorból, Vi- dinczei teljesítménye emel­kedett ki, 23 találatával a bajnokság gólkirálya lett. Balázs András elismerés­sel szólt a bázisvállalat, a Borsod Volán, valamint az egyesület segítségéről: biz­tosították a munkához a fel­tételeket. — Most rövid pihenőt kaptak a fiúk, majd a Volán Utazási Iroda szerve­zésében hat napra Török­országba utazunk. A felké­szülést az NB IlI-na már július 14-én megkezdjük. — Tervez-e változtatáso­kat az aranycsapaton? — Szükség van erősítésrí;. A Miskolci Honvédből le­szerel Oláh és Radaksz. s visszatérnek hozzánk. Le­igazoljuk Mihalovszkit a Borsodi Bányászból. Több játékossal is tárgyalunk. — Milyen tervekkel vág­nak neki az NB Ill-nak? — Az első évben a biztos bennmaradás a legfonto­sabb. A továbbiakban sze­retnénk jó középcsapattá válni, s az egyre növekvő szurkolótáborunknak örömet szerezni. Miskolcon az NB Il-es DVTK mögött mi let­tünk a második NB-s' együt­tes ... őlSás A Bútorker Észak-magyaror­szági Kirendeltsége Miskolc, Be­senyői út 14. sz. felvételt hir­det: raktári segédmunkás és 6 órás takarítónői munkakörre. Bérezés megegyezés szerint. Egy. német konzultáns mér­nökiroda vagyunk, és Borsod megye egyik jelentős vegyi ^kombinátjában végzünk szerke­zetváltással kapcsolatos munkát. Helyi segítséget keresünk ter­mékfejlesztési + értékesítés/mar- keting hatékonyságot növelő pro­jektünkhöz a következő fel­adatokra: 1 értékesítési mar­keting szakértőt műanyag kész- és félkész termékekből gyártott műszaki-fogyasztási cik­kekhez. 1 szervezési szakér­tőt, aki irányítási rendszerek, vagy termelési logisztika terü­letén nagy tapasztalattal ren­delkezik. Mindkét funkcióhoz egyetemi végzettség, gyakorlati ! tapasztalat, angol vagy német nyelv megfelelő tudásszintűé szükséges. A pályázatokat rész­letes . szakmai önéletrajzzal „Szakértő” jeligére a kiadóba kérjük benyújtani. PÁLYÁZAT! A MisKolc Me gyei Város Tanácsa V. B. épí­tési és közlekedési osztálya pá­lyázatot hirdet: 1 beruházási csoportvezető, 1 jogi főelőadói és l magasépítési főelőadói ál­láshelyek betöltésére. Pályázati feltételek: A jogi főelőadói munkakörnél jogtudományi egye­temi, a beruházási csoportveze­tői és a magasépítési főelőadói munkaköröknél pedig építőmér­nöki, vagy magasépítő üzem­mérnöki végzettség. Az építész pályázatok elbírálásánál előny­ben részesülnek a beruházói gyakorlattal rendelkezők. A pá­lyázatuk az önéletrajzi adato­kon kívül tartalmazzák a szak­mai tevékenység rövid ismerte­tését, a pályázók jelenlegi mun­kakörét, beosztását és bérigé­nyét. Felvétel esetén az állások betöltése erkölcsi bizonyítvány­hoz kötötí. A pályázatokat p képesítésről szóló oklevél máso­latának melléklésével lT989. júli­us 2ö-ig lehet benyújtani a Mis­kolc Megyei Város Tanácsa V. B. építési és közlekedési osz­tályán (Miskolc, Tanácsház tér &. sz.)-* Burkolólapgyártö gépsorunk­hoz gépkezelőt, lehetőleg villa­mos-, vagy gépész végzettsé­gűt és anyagmozgató munká • sokat felveszünk. Magas kerese. ti lehetőség garantált. Jelentke­zés: Vádnál Lajosnál, Miskolc, Szabó Lajos u. 55. szám alatt. A B.-A.-Z. Megyei Kórház- Rendeiőintézet Textiltisztító üzeme (Miskolc, Szentpéteri kapu 76.) telvesz női dolgozó­kat, betanított munkára, 3 mű­szakos munkarendben. Jelent­kezés: személyesen, az üzem vezetőjénél. Gazdaságii társulásunk gürms? mély- és magasépítésben jártas művezetőt, lakatos, vitiar.y sze­relő. csőszerelő, vasbetonszere­lő és kőműves szakmunkásokat- fényező szakmunkást., változó munkahelyre. Bérezés: meg­egyezés szerint. Jelentkezni: az építésvezetőknél, Miskolc, Szpul- nyik u. 5. sz. Azonnali belépéssel felveszünk jó kereseti lehetőséggel, meg­bízható 1 fő építőipari gépkeze­lőt, kazán és elektromos felvo­nó üzemeltetéséhez, tetőszigetelő munkavégzéshez. Jelentkezés: Miskolc, Károly u. 25/b., 7—15 óráig. A Diósgyőri Édesipari Gyár azonnali belépéssel alkalmaz 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező női munkavállalókat egy- és hárommüszakos muiiKa. rendben, a diósgyőri figura­gyártó üzemünkbe. valamin;, egyműszakos munkarendbe az alsővadászi üzemünkbe, kézi cso­magoló! munkakörbe. Jelentwe- zés: Diósgyőri Édesipari Gyár. munkaügyi osztály, Miskolc, Fürdő u. 4. Szerkezeti lakatosokat, csopor­tokat is, felvesz kisszövetkezet. Szállás megoldható, bejárás ese­tén útiköltséget térítünk, óra­bér: «5—75 Ft között. Érdeklőd­ni: 763-784, 9—15 óráig. A Lenin Kohászati Művek szállító gyárrészlege felvételt hirdet tehergépkocsi-vezető munkakörbe, 1389. július 1-től. Bérezés megállapodás szerint. Érdeklődés és bővebb felvilágo­sítás: szállító gyárrészleg, mun­kaügyi és szociális csoport, Miskolc, Kiss Ernő u. 31. sz. Bizalomkeltő munkakönyvvel rendelkező, műszaki érdeklődésű fiatal férfi munkavállalót felve­szünk. jelentkezni: személye­sen Miskolc, Nemzetőr u. 25. sz. alatt. incfeatlcan Eladó 600 négyszögöl telken, 2 szoba, konyha, kamrás ház. Baktakék, Rákóczi út 84. szám alatt. Elcserélném szoba-kony hás, családi házam 1.5 szobás bérhá­zi lakásért. Érdeklődni teL: 35-833, kora délután. Szikszón két és fél szobás, fürdőszobás lakás sürgősen el­adó. Érdeklődni lehet: Szikszó, Szabadság tér 4/1. 16 óra után. Másfél szobás, felújított la­kás eladó. Jánosi 6., fszt. 3. (Tokaj étteremnél.) Bodnár. Eladó építés alatt álló ház, 75 négyzetméteres melléképülettel, 480 ezer Ft + 260 ezer Ft OTP- átvállalással. Ugyanott 700-as szalagfűrész, 300-as kombinált gyalugép Kazincbarcikán. Tele­fon: 16-559; 14-825. 2 szobás, OTP- és ■< szobás szövetkezeti lakás eladó. Ér­deklődni: Szepesi P. 8., IV/2. 16 óra után. Tel.: 77-126. 2 szobás, I. emeleti, OTP-la- kás, garázzsal, az Avas III. ütemben eladó. Érdeklődni: 63-351-es telefonon. Miskolc-Szirmán 300 négyszög, öl telek, pincével együtt eladó. Érdeklődni lehet: Miskolc, Mis­kolci u. 97. szám alatt, 19—20 óra között. 2,5 szobás OTP-öröklakás sür­gősen eladó. Irányár: 1 100 000 Ft, melyre 300 000 Ft OTP-köl­csön vehető igénybe. Érdeklődni a megadott címen, vagy telefo­non, mindennap, délután 2-től, Középszer u. 60. 9/1., vagy a divatáruüzletben, telefonon: 66- 388. Felújított vidéki ház, T200 négyszögöl telekkel, borospin­cével, gyümölcsfákkal, Bekecs központjában eladó. Víz az ud­varba vezetve. Érdeklődni: Ka­zincbarcika, Lenin út 35. 1/6. Telefon: 11-486, délután 5 órá­tól. Szikszón 2,5 szabás, 76 négy­zetméteres, összkomfortos csa­ládi ház sürgősen eladó. Irány­ár: 500 ezer Ft. Éredklődni*: egész nap, Szikszó, Bem út 1. Másfél szobás, teljesen felújí­tott lakás, kitűnő helyen eladó. Érd. 'a 31-027-es telefonon, nap­közben is. Elcserélném., esetleg eladnám 75 négyzetméteres, belvárosi öröklakást, téglaépületben, ta­nácsi gázfűtésesre, 2 szobásra. Életjáradék is lehetséges, tele­fonos szükséges. Leveleket „Elő­nyös megegyezés 159 120” jeligé­re á hirdetőbe. Hidasnémetiben családi ház eladó. Érdeklődni: Hidasnémeti, Határőr út 8., illetve Miskolc, Kahók Lajos u. 41. Eladó 55 négyzetméteres OTP- lakaj garázzsal, vagy anélkül. Miskolc, Gyóni Géza út 3. IV/13., vagy a 36-980-as telefonon, nap­közben. Elcserélném Pesttől 21) km-re lévő családi há/am, 250 négy­szögöl telekkel miskolci vagy tapolcai házra vagy tehermen­tes szövetkezeti lakásra. Érdek­lődni: Miskolc, Széchenyi út 88. fszt. 7. Lestyán Béláné, du. 7—4 óráig, vagy 7—9 óráig a 74-438- as telefonon. A Nagy-szentbenedeken 800 négyszögöl szőlő, borházzal el­adó. Érdeklődni az esti órák­ban, a 12-216-os telefonon. Nyéken, az Öreg-tónál 2 szin­tes hétvégi ház eladó. Érdek­lődni az esti órákban, a 12- 216-os telefonon. Belvárosi, zöldövezeti, i. eme­leti, 2 szobás, telefonon, gázfű­téses öröklakás eladó. Telefon, délután: 06-1-357-492, csütörtök­től 85-609. Varbón 230 négyszögöl telek, gyümölcsössel, ház aiáépítétt, 30 négyzetméteres pincével el­adó. Telefon: 65-111/19-12. Elcserélném Avas II. ütem­ben levő, másfél szobás, 37 nm- j es, földszinti, tanácsi bórlaká- 5 sómat hasonlóra. „Augusztusi csere 252 776” jeligére a kiadóba. Tiszavasvári fürdőtelepen vi- kendház sürgősen eladó. Érdek­lődni: 42-14-858. Elcserélném családi házamat bérházra, lehetőleg 4. emeletig. Érdeklődni lehet Miskolc, III. kér., Bercsényi út 26. Széchenyi utcai, vagy Széche- nyi-közökben levő földszinti, magántulajdonú lakást, házrészt vagy kisebb házat vásárolnék. Lehet szanálásra kerülő is. Szi­várvány divat, Miskolc, Széche­nyi út 71. Elcserélném 1,5 szobás szövet­kezeti lakásom tanácsi garzon­ra, vagy szövetkezeti garzonra ' Ráfizetést kérek. Érdeklődő' Kölcsey u. l. 7/2., egész nap. caliserfet Kiadó a belvárosban 2 szobs*, Összkomfortos új lakás évekre. Érdeklődni az esti órákban, a 11-492-es telefonon. Fiatal házaspár, kisgyermek­kel — a Selyemréten, vagy kör­nyékén — albérletet keres. „Minden megoldás érdekel 252 847” jeligére a kiadóba. Kiadó hosszabb időre másfél szobás, berendezett lakás, Ku­ruc u. 77. II/2. 17 óra után. cacfi ös-ir étel 92-es Lada 1300-as Combi-ki­utalás eladó. Érd.: 17 óra után. Telefon: 63-526. Bio Hajdú szuperautomata mosógépeket vásárolnék. Körab­lakos, hibásat is. Ari József, Lavotta u. 9. Speciális kulcsmásológépe*:, esetleg műhellyel együtt, köz­ponti helyen, Miskolcon ela^ó. Ajánlatokat: „Vállalkozás 252 492** jeligére a kiadóba. Garázs eladó a Bársony János utcában. Telefon: 11-351, 16—2# óráig. P—125-ös sebváltó és Neu­mann, kéttuágyas kötőgép, áll­vánnyal eladó. Érd.: munkana­pokon, 89-843. Üzenetrögzítő olcsón eladó. Érdeklődni a 87-287-es telefon­számon, reggel 7 órától 15 órá­ig lehet. Jó állapotban levő gyermek- bicikli eladó. Miskolc, III., Schönherz u. 35/a. Biogiliszta, 5 éves szerződés­sel eladó. Miskolc, Gyóni Géza u. 3. IV/13., vagy 36-980. Eladó Szuper Combi gyermek­ágy, 4 személyes rekamié, 2 fo­tel. dohányzóasztal. Sajólád, Fráter Gy. 37. Külföldi menyasszonyi ruha. eladó. Érdeklődni: 74-314, égése nap. Olcsón eladó Avas kombii** kú szekrénysor és rekamié. MÁV­telep 28. Alig használt, 120 literes bojler eladó. Csele út 5. szám. Eladó személygépkocsiba vartő gyermekülés, biztonsági övvel. Telefon: 15-561. Kékróka tenyészállatok 6008 Ft-ért eladók. Személygépkocsit beszámítok. A rókafarm kiala­kítását, és igény szerint takar­mány beszerzését, szállítását vállalom. Levélcím: Mészáros László, 4432 Nyíregyháza, Sugár út 133. Eladó* TJ-s nagy Polski, hid­raulikus szőlőprés, hordók, új, parkettmintás ajtó, új Szofa- ablak, kovácsoltvas nagy- és kiskapu. Lévay u. 67. Este 5-*©i, Eladó jugoszláv, végig üveges belső ajtó, világoskék bide, NDK gáztűzhely, padi ófíítőcső-rögzí­tőbilincs. Érdeklődni: Perczel M. 28., este. 34 ezer km-t futott Skoda S—100 típusú gépjármű újszerű állapotban eladó. Petneházy ót 13. 8—17 óráig. Toyota Tercel, 5 ajtós. 5 sc- bességes, extrákkal eladó. 4 évesig Ladát beszámítok. Érd.: Miskolctapolca, Görömbölyi u. 12. szám. Lada 1500 S gépkocsi, igényes­nek eladó. Telefon: 11-351, 16— 20 óráig. Skoda Octávia Combi, friss műszakival eladó. Telefon: 62­305. 175—185 cm magas, 32—40 év közötti, diplomás férfi, fényké­pes levelét várja férjnek, ki­emelkedő szakmában dolgozó, egyetemi diplomás nő. „Békés család 252 741” jeligére a kiadó­ba: Széchenyi út 15—17. 27/178 65 értelmiségi fiatalem­ber várja vékony, csinos lá­nyok leveleit. Kölcsönös szim­pátia esetén házasság céljából. „Lelki defekt 252 811” jeligére a kiadóba. 44/168 elvált férfi — műszaki — társaság hiányában keresi azt, a szép arcú. csinos hölgy isme­retségét, aki társa tudna lenni. „Megértés 252 778” jeligére a ki­adóba. uegyes 5 hektár kukorica őszi tenné, se már most leköthető. Érdek­lődni: 49-15-796, 17 óra után. Gáz- és központi fűtés TER­VEZÉSÉT, költségvetés készíté­sét és KIVITELEZÉSÉT vállal­juk, rövid határidőre. Miskolc, III.. Lányi Ernő u. 14. Telefon: 78-335. Amatör rockzenekar jó kiál­lású énekest keres. Telefon: 78. 230, Nagy Ferenc. Garázs kiadó a Kilián-délen. Érdeklődni a 76-064-es telefo­non, esténként. G--nzst bérelnék a Mátyás kt- "•ában, vagy környéken, kát a 15-561-es tele­Konyhabútor-bemutató és -vásár bűorker 1989. június 21-30-ig. Miskolc, Besenyői u. 14. sz. A kínálatunkból mindenki választhat igényének megfelelő, ízléses: $ konyhabútorokat, 9 étkezőket, A tokaji, sajókazai, mezőkeresztesi takarékszövetkezetek a vásár idején is adják az igen kedvező hitelvásárlási akciójukat ÉLETÜNK KÖZÉPPONTJA A KONYHA! nszk BÚTORÍ91R! vÁm\ Felföldi György MGTSZ FELVESZ MISKOLCI ÉS VIDÉKI MUNKAHELYRE hiemeít bérezéssel lakatos, esztergályos, hegesztő szakmunkásokat, valamint betanított lakatosokat, daruvezetőket és darukötözőket ÉRDEKLŐDNI LEHET: személyesen, 8-tól 15 óráig az avas-déli felvételi irodában, a Középszer utca 11. szám alatt MEGKÖZELÍTHETŐ; a 2-es, 12-es, 14-es, 32-es, 33-as és 34-es autóbuszokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalom