Déli Hírlap, 1989. május (21. évfolyam, 99-124. szám)

1989-05-18 / 113. szám

Ha nem lesz kötelező Oroszlanárok átképzése? A San Franciscó-í zsaru itt nem látszik jól, mert takarja egy szemrevaló San Franciscó-i eivil. A krimi születése táján - a múlt század vége feié - egy angol irodalmár kijelentette: nem érdemes arról vitát nyitni, irodalom-e a krimi, avagy nem, ugyanis annyira kevés a bűn­esetek variációs lehetősége, hogy hamarosan az egész mű­faj eltűnik témahiány miatt... Mini tudjuk, a krimi nem tűnt el, kiderült, hogy a kitalált és valódi bűn variációs lehetősé­ge gyakorlatilag végtelen. A krimi azóta mindent túlélt, és ennek a vitalitás­nak köszönhetően Bullit hadnagy (ő a zsaru San Franciscó-ból) is túlélte az alakját megformáló rokon­szenves színészt, Steve McQueent, aki már néhány éve nincs az élők sorában. A film ugyanis kerek húsz­esztendős, akkor készült, amikor a Beatles együttes a fénykorát élte, San Francis- có-ban és szerte a világon csőnadrágot hordott zsaru és civil egyaránt, s ha egy di­vattervező trapézszabású nadrágot vetett volna papír­ra, nyilván az őrültek házá­ba zárják... A múlt azonban figyelem­re méltó azonosságokat mu­tat a jelennel: már akkor is volt alvilág, voltak politikai ambícióktól fűtött, gátlásta­lan ügyészek, valamint tisz­takezű zsaruk (utóbbira nincs bizonvíték). Bullit hadnagy mindenesetre tisz­tákéi és tiszafejű. ami nem kevésbé fontos, ugyan­is a rutinfeladatnak —e gy- szerű tanúőrzésnek — in­duló munka során söté’ ügy­be ütközik. Bullit hadna­gyot azonban hiába mace- rálja az agresszív ügyész, ő úgy gondolja, csakis saját lelkiismeretének, és a mozi- nézőknek tartozik felelősség­gel, s kideríti az igazsáeot. A moziba járók esküdt­széke valószínűleg bűnösnek fogja találni a filmet a „szokványos krimitörténet kiagvalása” vádjában, egy szemnontbói azonban mégis figyelemre méltó. A ballon- kabátos jövés-menésre, autó­ból ki-beszállásra, megcsör- renő telefonokra leredukált primitív krimi-filmes eszkö­zökhöz képest nagyon igé­nyes operatőri és rendezői munkával készült minden képsora (mondjuk úgy, mint egy igazi film). Mára ez az igényesség teljesen eltűnt a kommersz filmekből, nyom­talanul elveszett. Aki tud valamit hollétéről, kérjük, jelentse a legközelebbi San Franciscó-i rendőrőrsön ... Kiss József Döntés még nem született az ügyben, de szó van róla, hogy a középiskolákban nem lesz kötelező az orosz nyelv tanulása. Ez azt is jelentheti, hogy munka nélkül maradhat­nak az orosznyelv-tanárok, Gondoltak-e az átképzésükre? — kérdeztük F. Tóth Gézáné- tól, a megyei tanács művelő­dési osztályának gimnáziumi felügyelőjétől: — A minisztérium felmé­rést készített, amely szerint az országban körülbelül 800 olyan orosztanár van, akinek a másik szakja — ha van — nem valamilyen nyugati nyelv, hanem magyar, törté­nelem. vagy egyéb. Ha való­ban nem lesz kötelező : z orosz a középiskolákban, ak­kor ez őket érintheti első­sorban. A negyében tizen­nyolcán vannak, akinek csak az orosz nyelv oktatására szól a diplomájuk, ötven­nyolc a magyar-orosz szakos, ötvennégy a történelem-orosz művelődési házban. Az ösz- szeállítást itthon is megte­kinthetik az érdeklődők: 22- én délután 4-től a Rónai Sándor Művelődési Központ­ban mutatják be műsorukat a zrínyisták. Az előadásra az iskola volt növendékeit és minden barátját szeretet­tel várják, a belépés díjta­lan. üzletig feléiéi! tudatosan kerestem az er­ről szóló munkákat. Miután elvégeztem, harmad magam­mal megalapítottam a Há­rom Dimenzió Holográfiái és Fotó Stúdiót. Azóta két társam kilépett, kénytelen vagyok egyedül folytatni a munkát. A tervem az. hogy egy korlátolt felelősségű tár- teaságot hozok létre, termé­szetesen megfelelő társakkal, anyagi háttérrel. Nagyon jó üzletnek ígérkezik a reklám. Ha a sorozatgyártásban el­érnénk a tízezres példány­számot. a költség lecsökken­ne darabonként 10—20 fo­rintra, ami igazán nem sok. Kezdetnek elkészítjük az itt is kiállított szent korona­kép levelezőlap nagyságú változatát, amelyet árusítani is fogunk. Ha az üzlet be­válik, hamarosan más kiad­ványainkkal is találkozhat­nak a vásárlók. Második helyen végzett a Hermán Ottó Gimnázium csa­pata a megyei Vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenyen, az elmúlt héten. A mostani vetélkedésnek az érdekessége volt, hogy a jó hírű gimnázium vendé­geként. hat NSZK-beli kis­lány is benevezett, a ver­senybe. S nem is akárhon­nan érkeztek, a népszerű té- véfilmsorozat helyszínéről, a freiburgi gimnáziumból, a klinika környékéről jöttek a „szomszédos” Fekete-erdei Miskolcra. Így aztán a ven­dégeket alaposan kifaggat­ták, hogy milyen is valójá­ban az a csodakórház, ahol Brinkmann professzor gár­dája nyújt elsősegélyt. A nyugatnémet lányok megle­pően jól tájékozottak voltak, szakos, és tizennégy egyéb tárgyakkal párosítva tanítják az oroszt. Tehát maximum ennyi tanár átképzéséről le­het szó. de ennél csak kisebb lehet a számuk, mert van­nak közöttük, akik nyugdíj előtt állnak, és vannak, akikre szükség lesz a másik szakjuk miatt. — Azt tervezzük, hogy — ha igény van rá — valami­lyen idegen nyelvből felső­fokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokat indítunk a TIT-tel közösen. Szó lehet nyári kurzusról. intenzív tanfolyamról, vagy munka­időben folyó képzésről. Utóbbinak az az előnye — a tanárok szempontjából -. hogv ehhez az Állami Bér- és Mukaügyi Hivatal is ad­hat támogatást. Körülbelül 10 ezer forintba kerül a fel­sőfokú nvelvvizsga, ezt az összeget vagy a tanár, vagy az iskolája állja, vagy közös a költség. Vagy — mint mondtam — ha munkaidő­ben lesz a képzés, az ÁBMH folyósíthat átképzési segélyt. A megyi OTP már felaján­lotta, hogy az érintett taná­roknak kölcsönt ad a célra, ha erre igényt tartanak. (Azt még nem tudták megmonda­ni, hogy milyen kamatra.) Most folyik az igények fel­mérése. Sz— műsor CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.45: Válaszolunk hallgató­inknak. — 13.00: Klasszikusok délidőben. Romantikus kamara­muzsika. — 14.00: Hírek. — 14.10: Ló az ÜJ vidék Áruház­ban — novella. — 14.22: Radio- ton-korcngokról. — 14.25: Ze­nei tükör. Kérdések feleletek, újdonságok, érdekességek. — 15.00: Szóról szóra. Zenés iro­dalmi magazin. — 16.00: Tizen­hat óra. Hírmagazin. — 16.10: Gyermekalbum. — 16.30: A Ri­porterőrs tagja voltam. Dévé­nyi Tibor. — 17.00: Bemutatjuk ÚJ felvételeinket. — 17.25: Ipar­gazdák. — 17.30: Örökzöld film­melódiák. — 18.00: Kritikusok fóruma. — 18.15: Hol volt. hol nem volt ... — 18.30: Esti kfa- gazin. — 19.15: Lottósorsolás. — 19.23: Tizenkét éven át a föld körül. Nemzetközi maga­zin. — 20.15: Grabócz Miklós népdalfeldolgozásaiból. — 20.40; Kelet-Közép-Eurőpa — amerikai szemmel. — 21.10: Boris Chris­kielégítették miskolci társa­ik kíváncsiságát. Hogyan is kerültek ők Miskolcra? Nos. a tavalyi tizedik nemzetközi ifjúsági vöröskeresztes versenyen —, amelyen 35 országból vetél­kedtek — a Hermán Ottó Gimnázium csapata a 9. lett. Akkoriban barátkoztak össze az NSZK-beli freibur­gi kislányokkal. S most egy hétig vendégül is látták őket. Az elmúlt heti verse­nyen tét nélkül indultak a freiburgiak, s mint mond­ták. nehéz és komoly pró­batétel volt a mi verse­nyünk. A vetélkedő után vá­rosunk nevezetességeivel és Aggtelekkel ismerkedtek. Szeretnék, ha mielőbb ven­dégül láthatnák a miskol­ciakat. toff énekel. — 21.45: Hajszál- gyökerek. — 22.00: Hírvilág. — Hírek — tudósítások — kom­mentárok — sport. — 22.30: Jean-Pierre Rámpái fuvolázík. — 22.50: Mindennapi dogmáink. Értékek, értékrendek. — 23.00: Nagy mesterk — világhírű elő­adóművészek. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Loránd István: Romanti­kus képeskönyv. — 12.21: Úti­kalauz üdülőknek. — 12.26: Nemzetiségeink zenéjéből. — 13.00: Hírek. — 13.05: Nosztal­giahullám. — 13.45: Időjárás­és vízállásjelentés. — 14.00: Le­látó. Sportmagazin. — 15.00: Hírek. — 15.05: Néhány perc tudomány. — 15.10: Operaslá­gQrek. — 15.45: Törvénykönyv. — 16.00: Játék — tízezer forin­tért. — 17.00: Hírek. — 17.05: Fecsegő-recsegő. — 17.30: Tás­karádió. — 18.30: Slágerlista. — 19.00: Hírek. — 10.05: Sport. — 10.15: /Nótakedvelőknek. —20.15: A Poptarisznya dalaiból. — 21.00: Hírek. — 21.05: Kabaré­csütörtök. — 22.10: Szélmalmok és ősmadarak között. — 22.20: Rekordok a zenében. — 23.00: Hírek. — 23.10: .Sporthírek, — 23.15: Tóm Waits nagylemezei. Bartók rádió: 12.00: A kíser- tetkastély — vígopera. — 13.00: Hirek. — 13.05: Halálvonatok — dokumentumműsor. — 14.05: Év­századok vonószenekari művei­ből. — 15.00: Popnullám. — 15.59: Üj Bach-kantáta leme­zeinkből. -T- 17.00: Nyitni kék.— 17.30: Fúvosegy üt lesek műhelyé­ben. — 18.13*. XX. századi ma­gyar oratóriumok. — 13.30^ in limba materna. — 19.00: Hírek. 19.05: Rádióhangversenyekről. — 10.35: Zenetörténeti értéktár. — 20.00': Prágai Tavasz. A Cseh Filharmonikus Zenekar hang­versenye. — Kb. 21.30: A Su- per Quartet játszik. — 21.45: , Operaegyütesek. — 22.21: Csen- ! ki Imre: Kolinda concerto. — 22.42: Napjaink zenéje. — 23.^0: Hírek. Televízió, 1. műsor: 16.05; Hí-' rek. — 16.10: Pannon Krónika. — 16.20: Vijesti. Hírek szero­hoivát nyelven. — 16.25: Négy nap tévéműsora. — 16.35: Hár­mas ..csatorna’’. — 17.20: Fal: kárpitok. /Amerikai ismerettei- Íer /Aő film. — 17.55. Telisteu. • vmeó. — 18.2O: Legyen a ven­dégem! Ráton'’i Róbert műsora. — 19.05: Esti mese. — 19.15: Lot­tósorsolás'. — 19.30: Híradó. — 20.05: Szomszédok. Teleregény, 54. fejezet. — 20.40: Hirháttér. Nézetek, vélemények közérde­kű kérdésekről. — 21.25: Képes nóták kívánságműsora. — 21.55: A bűvös szék avagy ki az Őrült a csárdában? — 23\15: Híradó 3. Televízió, 2. műsor: 17.00: Kép­újság. — 17.15: Tv2. Benne: Reklám — riportok — időjárás — zene — tévétoma. — 17.45: Kérdezz — felelek. — 18.00: Te- lesport. — 18.25: Gyerekeknek. — 18.50: Tv2. — 10.00: Jákob és Adélé. NSZK tévéfilm. — 20.00: VI. Nemzetközi Karmesterver­seny. — Kb. 21.00: Híradó 2. — 22.05: Nézze meg az ember! — 22.10: Nézőpont. A művészeti főszerkesetőség műsora. — 22.55: Tv2. Napzárta. Szlovák televízió: 14.50: Ke­rékpáros békeverseny. — 16.40: Orvosi tanácsok. — 16.50: A szá­mítógépekről. — 17.30: A ház. Dokumentumfilm. — 17.45: Ipari tanulóknak. — 18.20: Esti mese. —■ 18.30: Kék fény. — 19.30; Híradó. — 20UÖ; Dalok a kép­ernyőről. — 20.23: Egy család története — sorozat. — 20.45: Publicisztikai magazin. — 21.30: Autósok, motorosok magazinja. — 22.10: A háború borzálmai — spanyol tévésorozat. Sky Channel: 12.30: Gond-fó- rurp. Tanácsadás személyes problémák megoldásához. — 13.00: Egv másik világ — ame­rikai filmsorozat. — 14.00: Landscape .Channel. Képkölte- mény ékkel összekómponált hangszeres zene. — 15.00: Vál­tozó világ. Filmsorozat. — 16.00: Szeretni — filmsorozat. —16.30: Családi ügy — vígjátéksorozat. — 17.00: Visszaszámlálás. — 18.00: Eurosport. — 1.30: Lands­cape Channel. Képköltemények­kel összekomponált hangszeres zene. Super Channel: 14.30: Brit öt­venes slágerlista. — 15.30: Trac- king — Könnyűzene. — 16.30: Forró drót. Élő telefonos kí­vánságműsor. — 18.30: Új zenei show. — 19.30: Tudósítás a cannes-i filmfesztiválról. JL- 20.00: Égig érő fák — amerikai film. — 21.45: Világhírado. — 22.00: Kari swenson elrablása — amerikai film. — 0.00: Egy­veleg. Kiállítások: Miskolci Galéria (10—18) : Fiaca* képzőművészek az NDK-ból es Magyarcrszag- ról. _ Szinyei Merse Pál Mű­vészeti Alkotóközösség (9—16) :* Szilágyi Elek festményei. — Ál­landó kiállítás. — Mini Galéria (10—18) : Racka Árpád (Kassa) szobrai. — Fotógaléria (10—19): Csehszlovák fotográfusok kiál­lítása. — Vasas Galéria (14— 19): Für Tibor fotói. — Gyer- mekgaléría (10—12 és 14—18): óvodák és iskolák közlekedés- biztonságáért. — Kós-ház (14— 17): Építészettörténeti kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Kép­tára (hl—18) : Két évszazad ma­gyar festészete. — Hermán Ottó Emlékház (10—18) : Hermán Ot­tó élete és , munkássága. — A Bükk élővilága. — Magyar Or- thodox Egyházi Múzeum (10—18) : A Magyar Orthodox Egyház művészeti és kulturális öröksé­ge. — Diósgyőri vár (8—18) : A diósgyőri vár története. — Dé­ryné -ház (9—18): A miskolci fotográfia története. — A mis­kolci színészet története. Miskolci Nemzeti Színház (7) : Piszkos kezek (Madách bérlet). Filmszínházak: Béke (f3 és f5); San Franciscó-i zsaru (Bul- litt) (szí. amerikai, 14 év, ki­emelt 1. helyár!) — (ff) ; Mó­zes ' I—II. (mb. szí. angol, olasz, dupla felemelt helyár!) — Béke kamara (2 és 4) : A csiui (mb. szí. francia). — (6) : Lady Chat- terley szeretője (mb. szí. fran­cia-angol, 13 év. kiemelt 1. helyár!) — Kossuth (7 és 9): San Fianciscó-i zsaru (Bullitt) (szí. amerikai. 14 év kiemeli 1. helyár!) — (13) : Piedone Hong­kongban (mb. szí. olasz, kiemelt 2. helyár!) — Hevesy (fi és f5) ; Lövöldözés (szí. japán, 14 év, féíemelt helyár!) — (ti): Világautó (mb. szí. NSZK. 14 év, kiemelt 1. helyár!) — (í3 és f9) : Aranyeső Yuccában (szí. olasz, kiemelt 1. helyár!) — Táncsics (f4) : Angyalpor (mb. szí. francia, 14 év. felemelt hely­ár!) — (f6 és f8) : Éjszakai ro­hanás (szí. amerikai, kiemelt 2. helyár!) — Táncsics kamara (fő): Miért? (szí. csehszlovák, 16 év!) — (f7) ; K. (szí. magyar, felemelt helyár!) — Fáklya (5 és 7: Ifjú Sherlock Holmes és a félelem piramisa (mb. szí. angol, felemelt helyár!) — Ta­polca, Ady (fs és fi): X-prog­ram (mb. szí. amerikai, fel­emelt helyár!) — Nehézipari Műszaki Egyetem (5 és 7): Nyolc szamuráj legendája I—II. (mb. szí. japán, dupla felemelt helyár!) MISKOLCI MOZIK VIDEOMÜSORAI: Béke (8): Mentsd meg Zapa- tát! (mb. szí. NDK, kiemelt vi- deohelyár!) — Táncsics (f3, fS és f7): öld meg a sógunt! (mb. szí. japán, kiemelt videohely- ár!) — Fáklya (f3) : Meztelen vakáció (mb. szí. olasz—spanyol, 18 év, kiemelt videohelyár!) — (i5 és f6): Szex ABC (saff. ma­gyar, 16 év, egységes helyár: 20 Ft). — (f7): Én a vízilovak­kal vagyok (szí. olasz, kiemelt videohelyár!) RÓNAI VIDEOMOZI Antiterrorista csoport Mb. amerikai akciófilm Fsz.: Joe Cortese. Steve James Kezdés: csak 16 órakor, a klubhelyiségben! PÉNTEK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Tudomány és gyakorlat. — 8.50: Nótacsokor. — 9.25- De­csényi János: Kati dalai. — 9.40: Kilencöles köleskazal — óvodások műsora. — 10.00: Hí­rek. — 10.05: A vén gulyás — vers. — 10.10: A zene is össze­köt. — 11.00; Magyar trás. A Rádió irodalmi hetilapja. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Slágerműzeum. — 8.50: Külpolitikai figyelő. — 9.00: Hí­rek. — 9.05: Napközben. Zenés délelőtt. Bartók rádió: 8.00: Hírek. — 9.08: Zenekari muzsika. — 10.10: Csak fiataloknak! — 11.05: Vö­rös Rébék — ballada. — 11.11 r A Collegium Aureum Vonósné­gyes játszik. Miskolci rádió: 5.55: Tarta­lomismertetés, hírek, időjárás, utinform. — 6.00: Krónika. — 6.15: Közelkép mikrofonnal. — 6.20: Észak-magyarországi Kró­nika. — 6.30: Hírek, lapszemle. — 6.55: Ütinform (országos és regionális). — 7.00; Krónika. — 7.20: Észak-magyarországi Kró­nika. — Körzeti időjárás-jelen­tés. — 7.35: Szóvá tették, meg­kérdeztük. — 7.45: Tájak, arcok, színek és vélemények. — 7.35: Napi összefoglaló és a másnapi műsor ismertetése. Televízió, 1. műsor: 9.00: Kép­újság. — 9.05: Tévétorna. — 9.10: A kéjenc útja — angol balettfilm. - 9.55: Telistele vi­deó. — 10.10: Két pisztolylövés. Tévéfilmsorozat. — il.05: Kép­újság. Sky Channel: 5.30: Üzleti hí­rek. — 7.00: DJ Kát show. — 9.30; Panel Pót Pourri — Játé­kos show-műsor. — 11.00: Sul­ii vanék — filmsorozat. — 11.30: Sky-krói.ika — Magazinműsor* Super Channel: 7.00: Hírek. — 7.10: Időjárás-jelentés. — 7.13: Üzleti íhrek. — 7.45: Hirek. — 8.00; Egyveleg. Zrínyisták műsora Pesten Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baráti Körének meg- j hívására a fővárosba utazik | a Zrínyi Ilona Gimnázium ; népes „delegációja”. Éleiké- i pék az iskola történetéből címmel másfél órás irodal- mi-zenés-táncos műsort mu­tatnak be május 25-én dél­után fél 6-tól az V. kerület Zrínyi utca 5. szám alatti A művészettől az A múlt hét közepétől érdé- { kés kiállítás várja a látogató­kat a Tudomány- és Technika Háza első emeleti galériájá­ban. Varga Miklós, a Buda­pesten élő holográfus legfris­sebb munkáit hozta el váro­sunkba. A civilben okleveles vegyészmérnököt kérdeztük: tulajdonképpen mi a a holog­ráfia? — Háromdimenziós fény­kép. amely speciális eljárás­sal készül. A fotózást léze­res készülékkel végezzük, amelyek közül a legolcsóbb is csaknem 300 ezer forint értékű. így egy egyedi, há­romdimenziós kép több tíz­ezer forintba is belekerül­het. Számomra az egyik leg­érdekesebb és talán legked­vesebb emlékű munka az volt, amikor a magyar ki­rályi koronáról készítettük a holográfiát. Természetesen nem a valódiról, hanem a Mátyás templomban kiállí­tott másolatról* De ez a kép hitelén nem ront sem­mit. — Mióta foglalkozik ho­lográfiával? — Pester jártam gimná­ziumba a hetvenes évek ele­jén, és ott vettem részt egy fizika szakkörben.. A cso­porttal gyakran eljártunk ,z Eötvös Eóránd Tudomány- egyetemre, ahol különböző fizikai kísérleteket mutattak be nekünk. Az egyik alka­lommal beszámoltak egy, a 1 háromdimenziós kép készí­tése körüli kutatásról. Már akkor felkeltette az érdek­lődésemet a téma. és utána Protestáns egyesület alakul A Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület helyi szervezete alakuló közgyűlését a Miskolci Te­temvári Református Egyház gyülekezeti termében tartja május 19-én, 18 órakor. A közgyűlésen részt vesznek az országos egyesület intéző- bizottságának tagjai, a'nk tájékoztatást adnak az egye­sület eddigi munkájáról. Minden érdeklődőt szeretet- ( lel hívunk és várunk. (szaniszló) Otthonosak a Fekete erdei klinikán Freiburgi lányok a Hermán gimnáziumban

Next

/
Oldalképek
Tartalom