Déli Hírlap, 1988. augusztus (20. évfolyam, 180-205. szám)

1988-08-05 / 184. szám

műsor FENTEK Kossuth rádió: 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.42: Védlevél. — 13.00: Klasszikusok délidőben. Zenés séták a természetben. — 14.00: Hírek. — 14.10: Mit üzen a Rá­dió? —' 14.50: Balatoni tábor. Muzsika gyerekeknek. — 15.00: Erről beszéltünk ... — 15.29: Hétszinvirág. Gyermekzenei ma­gazin. — 16.00: Hírek. — 16.05: Szívesen hallgattuk. Hányás vagy? — 16.36: Hódorivárosi láz. — 17.25: Ipargazdák. — 17.30: Idősebbek hullámhosszén. Dallamok, emlékek. — 18.15: Hol volt, hol nem volt ,. . — 18.30: Esti Magazin. — 19.05: Az Esti Magazin melléklete. — 19.15: Hosszú kávé cukor nél­kül. — 20.31: Zenekari muzsika. — 21.15: Kilátó. A Rádió világ- irodalmi hetilapja. — 22.00: Hír­világ. Hírek — tudósítások — kommentárok — sport. — 22.30: A kihalt törzs élő fiai. Mexikói maják Kubában. — 23.00: Le­mezmúzeum. — 23.42: Régi, hí­res énekesek műsorából. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul és angolul. — 12.10: Népi muzsika. — 13.00: Hírek. — 13.05: Gyerekeknek. Winnetou. Kari May regénye. + EURÓPA CIRKUSZ Kyo mesterrel, a búzame­zőket a porondra varázsoló szovjet illuzionistával is dol­gozott egy műsorban a két­száz éves cirkuszdinasztia ma már nem éppen fiatal sarja, Ádám Lajos. Népes családjának — és testvérei családjainak — tagjai is cir­kuszművészek, a legkülönfé­lébb műfajokban, ö, Adám Lajos a vezetője a Video Kisszövetkezet nyolc utazó cirkusza közül az egyik leg­nagyobbnak, az Európa Cir­kusznak. Az Árucsarnok mellett áll a sátruk, ma és holnap 4-től és 7-től, vasár­nap délelőtt 10-től, majd a búcsúelőadáson, délután 4-től láthatja még őket a miskolci közönség. (Felnőt­teknek 60, gyerekeknek 50 ORVOSI ÜGYELETEK Körzeti orvosi ügyeleti szol­gálat — sürgős esetek ellátá­sára — a következő helyeken található Miskolcon, a hét vé­gén: az I. és II. kerületben la­kóknak a Csabai kapu 9—11. szám alatt (bejárat a Boityán János utcai oldalon), telefon: 63-333. 63-121. A fii. kerületben lakóknak az Első u. 4. szám alatt (telefon: 51-704). Az Első utcai ügyelet hétvégeken este 7 órától másnap reggel 7 órá­ig a bükkszentkereszti és a ré­páshutai lakosokat is ellátja. Jó tudni, hogy ezeken a helye­ken hétköznap déli 12 órától délután 3 óráig, valamint este 7 órától másnap reggel 7 óráig ügyelnek. c.vermekorvosi ügyelet. 14 é'es korig, a város egész terü­letére. a Kazinczy u. 18. szám alatt (az 1. Sz. Postahivatal melletti sarok) van. Telefon: 15-698. A hétvégeken pénteken este 7 órától hétfőn reggel 7 óráig fogadják a beteg gyer­mekeket. A vasgyári rendelőintézetben szombaton reggel 7-töl 13 óráig az alábbi szakrendelések mű­ködnek : fogászat. szemészet, belgyógyászat. laboratórium, nőgyógyászat. A fogászati ügye­let szombaton déli 1 órától hét­főn reggelig tart a Csabai kapu 4? sz. alaíti tüdőkórbáz szál­sebészeti osztályán. telefon: 68-622. Az ideiglenesen Miskolcon • tariózkodók a szállásuk szerint : illetékes ügyeleti szolgálathoz tartoznak. Állatorvosi ügyelet Miskolc város területén au­gusztus 5-én (pénteken) 15.30- tól augusztus 8-án (héttön) reg­gel 7.30-ig dr. Végh Endre kör­zeti állatorvos ügyei. Lakása: Arany János ti. 5. szám. Tele­font 15-687. Bejelentés: 8—9 és 13—14 óra között. GYÓGYSZERTÁRÁK Szombaton és vasárnap reg­gel 8-tól 20 óráig tart nyitva a Széchenyi út 3—9. szám alatti (Pátria-ház) gyógyszertár (te­lefon: 35-951). és 8-tól 17 órá­ig az Avar a. 2. szám alatti gyógyszertár (telefoni 51-697). Szombaton délután 5 óráig van nyitva a Kun Béla úti gyógy­szertár. A Pátria-házi és az Avar utcai állandóan, a Kun Béla úti hétközben látja el az éjszakai ügyeleti szolgálatot. Az Engels u. 44. szám alatti gyógy­szertár 8-tól 14 óráig tart ügye­letet. SZERVIZEK A Gelka televízió- és közoon- tiantenna-javitó szervize szom­baton délig várja a bejelenté­seket. Címük: Testvérvárosok útiai szolgáltatóház, telefon t 66- 666, 66-653. Vasárnap reggel 8-tól Úéli 1 óráig ügyeletét tartanak. A ViUkesz rádió- cs televúuo­forint a belépő.) A műsor­ban szerepel illúziószám, Ritter Aladár lóidomítást mutat be, megcsodálhatjuk Darola Sándor légtornász ügyességét, de nem hiányoz­nak a zsonglőrök, az egyen­súlyozó művészek sem. Kés­dobáló szám, medveidomí- tás, a 8 Ádám biciklikkel — és egykerekűekkel —. keleti táncosnők az óriáskígyókkal teszi még színesebbé a mű­sort, amelyben szerepel pó­ni, majom és leopárd is. javító műhelye a Szűcs Sámuel u. 5. szám alatti szervizében szombaton reggel 7-től 14 óráig, vasárnap reggel 7-től 13 óráig tart ügyeletet. Telefon: 15-601, 36-599. Az autószerelő kisiparosok kö­zül augusztus 6-án és 7-én Orosz András, Bocskai u. 17. szám alatti mester (telefon: 61-814) tart ügyeletet. Helyszíni autójavítás, segélyszolgálat, von­tatás: Pálfi Sándor, Középszer U. 96. CB AM15, telefon: 68-892. A lakatos kisiparosok közül a hét végén Boros István (Gin- zery u. 27.), a gumijavító kis­iparosok közül Kiss Róbert (Huszár u. 8.), az asztalos kis­iparosok közül Teodorovits Zol­tán (Tízes honvéd u. 19.), a víz­vezeték-szerelő kisiparosok kö­zül Nagy Ferenc (József Attila u. 2.. 88-193). a központifűtés- szerelők közül Bányai Zoltán (Oprendek u. 66., 77-989), a vil­lanyszerelő mesterek közül Bo- ósz György (Fenyő vi. 21., 68-642), a rádió-tévészerelő kis­iparosok közül Medve Ferenc (Palota u. 39 a., 72-666) szám alatti mester ügyel. TEJ ÉS KENYÉR A következő vendéglátóhelye­ken kapható vasárnap reggel 7-töi 11 óráig te.i és kenyér, bolti áron: az Otthon étterem­ben. az Expressz étteremben, az Aranycsillag veiidéglátóházban. az Ifjúság étteremben és a Mű­vész bisztróban. A Katowice ét­teremben 6-tól 11 óráig a Dió­fa étteremben 7-től 10 óráig le­het tejet és kenyeret vásárol­ni. A Gyors étterem vasárna­ponként 6-tól 10 óráig árusít tejet, vajat, péksüteményt, tej­terméket és kenyeret. Az Egye­tem étteremben vasárnap reg­gel 7-től 15 óráig (ha a kész­letből futja, estig isi vásárol­hatunk tejet, kenyeret, cukrász­süteményt. A Lenin tér l. szám alatti tejivó vasárnap reggel 5-től 9 óráig van nyitva. SZOMBATI ÜGYELET A TANÁCSNÁL Kisebb Ügyek elintézésére, fel­világosítás aérésére szombaton is lehetőség van a Petőfi u. 39. szám alatti hivatalban és a Ta­nácsház tér 8. szám alatt; a tanácsi dolgozók 8-tól 12 óráig ügyeletet tartanak. NONSTOP LELKISEGÉLY A miskolci telefonos lelkise- géiy-szolgalat hétvégeken, pén­teken este 6 órától hétfőn reg­gel 6 óráig éjjel-nappal fogadja a hívásokat. Teletonszáma: 88-884. A hívás díjtalan a be­szélgetés végeztével a nyilvá­nos telefonállomások készülékei is vt-szaadják a bedobott pénzt. A lelkiseeé«y-szolgálat hétköz­napokon 12 órás ügyeletet tart. Hétfőn, kedden, szerdán és csü­törtökön 18 órától másnap reg­gel 6 óráig hívható. + ELMARAD A DIAPORÁMA- BIENNÁLE A hét végén rendezték volna meg a VII. országos diaporáma-biennálét, amely azonban elmarad. Hogy mi­ért? — erről Tar Annamá­riától, a Diósgyőri Vasas Művelődési Központ előadó­jától kaptunk információt. — A pályázatra legalább huszonöt pályaműnek kellett volna beérkeznie, ezzel szemben a július 15-i határ­időre mindössze öten jelent­keztek. A diaporáma-feszti- válok iránti érdeklődés az alkotók részéről, másutt is csökkenőben van, ugyaner­ről kaptam hirt az ország többi „diaporámás”, városai­ból. Talán a szállás költsé­geit is sokallták az alkotók, most először a Palotaszálló­ban rendeztük volna meg a fesztivált, és annak, aki ott töltötte volna az éjszakát, ez napi 307 forintjába került volna. (A korábbi fesztiválo­kon kollégiumban laktak a résztvevők.) Idejében meg­hirdettük a seregszemlét, szép díjak is lettek volna. A Városi Művelődési Központ­tal közösen szerettük volna, illetve szeretnénk a jövőben is megrendezni a találkozót, ha kitaláljuk, mi módon te­hetnénk vonzóbbá. A vasutasok természetjáró szakosztálya szárazon és vi­zen egyaránt megszervezte tagjai hétvégi programját. Szombaton reggel 7 órakor a Tiszai pályaudvarról Encs Péter vezetésével indulnak el azok, akik az ország északkeleti zugának szép tá­jaira Igyekeznek. Útvonaluk Szögliget, Szádvár — Ménes­völgy — Szelcepuszta — Jós- vafő. Ezt a túrát egynaposra tervezik. Kétnapos lesz vi­— 13.35: Szív. Edmondo De Amicis regénye. — 13.45: Időjá­rás- és vízállásjelentés. — 14.00: Péntektől — péntekig. Ajánló­műsor sok muzsikával. — 17.00: Hírek. — 17.05: Táborrock. Ze­nés ifjúsági vetélkedő a Balaton partjáról. — 17.30: ötödik se­besség. Ifjúság — politika — kultúra. — 18.33: Fiataloknak: — 19.50: Egészségünkért! — 20.00: Maximális sebesség nincs. — 20.30: Nóták. — 21.00: Hírek. — 21.05: Egy hírhedett kalan­dor a XVII. századból. — 21.27: Mike Oldfield összes felvétele. — 22.07: Máról holnapra. Bartók rádió: 13.00: Hírek. — 13.05: Csak fiataloknak: — 14.00: Nagy mesterek kamarazenéjéből. — 14.50: Karitnhy Ferenc: Le­ánykereskedő. (Könyvszemle). — 15.00: Europa Cantat — Pécs 1988. — Kb. 16.10: Népszerű szimfonikus zene. — 16.38: Hangszerkettősök. — 17.20: A főszerepben: Carlo Bergonzi. Verdi: Traviata: Háromfelvo­násos opera. — 17.52: Árvacsáth T—II. — 19.00: Hírek. — 19.05: Műsorismertetés. — 19.40: Ma­gyar zeneszerzők. — 20.15: Zseb­rádiószínház. Másodvirágzás. (Kishangjáték.) — 20.30: Abdul­lah Ibrahim zongorázik. — 21.19: Vivaldi: Tizenkét concerto. Op. 3. _ 23.00: Europa Cantat. — Pécs 1988. — 23.30: Hírek. Miskolci rádió; 1*7.30: Műsor- Ismertetés. Hírek, időjárás. — 17.35: Péntek este Észak-Magyar- országon. Szerkesztő: Szemes István. — is.no—18.15: Észak-ma­gyarországi Krónika. — Feklám. — 18.25—18.30: Lap- és műsorelő­zetes. Televízió, 1. műsor: f7.00: TTf- rek. — 17.05: Négy nap tévé­műsora. — 17.15:—19.00: Péntek délután. — Kb. 17.15: Évgyűrűk. Nyugatiasok műsora. — Kb. 17.45: Téka. Közhasznú Infor­mációk. — Kb. 18.00: Ablak Közélett szolgáltató műsor. — 19.05: Tévétorna. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Híradó. — 20.05: Lamberthier úr. Tévéjáték. — 21.2S: Van öt perce? — 21.30: Panoráma. Világpolitikai maga­szont a szombat-vasárnapi fürdőtúra, amelynek kereté­ben Mátraderecske és Pa- rádfürdő vizeit keresik fel. A miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület tú­ratervében 15 km-es útvonal bejárása szerepel. Résztvevői Szaniszló Gyula vezetésével indulnak vasárnap reggel fél 9-kor a Majális-parkból az Ómassa — Farkasnyak — ördögoldal — Dédesi vár — Nagyvisnyó — Putnok — Miskolc útvonalon. Megnyílt Görömbölyön a Lovasiskolánál a \ „SARGA CSIKÓ" HOTEL-ETTEREM, PRESSZÓ. Kitűnő konyha, rendezvények, különterem, II. osztályú, szolid árak Várjuk Kedves Vendégeinket! Nyitva: 7-től 23 óráig. + TÚRAAJÁNLAT zin. *— 22.20: Támadás a félelem ellen. Amerikai film. — 23.50: Híradó 3. Televízió, 2. műsor; 18.05: Kép­újság. — 18.10: Vijesti. Hírek szerbhorvát nyelven. — 18.15: Forma—1. Első időmérő edzés. — 19.30: Az ősi föld ifjúsága. Szovjet rövidfilm. — 19.40: Sors­társak. A pécsi körzeti stúdió rehabilitációs magazinja. — 20.00: A vasárnap messze van. Ausztrál film. — 21.30: Híradó 2. — 21.45: Vajda Lajos-portré. — 22.15: Képújság. Szlovák televízió; 12.00: Kék fény. — 16.30: A tudományról és a technikáról. — 17.10: A nap percei. — 17.20: Látogatás a prágai Technikai Múzeumban. — 17.50: EéOkumentumfilm. — 18.20: Esti mese. — 18.30: Me­zőgazdasági magazin. — 19.30: Híradó. — 20.00: Spanyol termé- szetfiim-sorozat. — 20.30: Feke­te bárány (francia tévésorozat). — 21-25: A The Moody Brothers együttes műsorából. — 22.20: Szerelem az átjáróból (cseh film). — 23.35: Népdalok. Kiállítások: Mini Galéria (10 —18): Roskoványi István fest­ményei. — Vasas Galéria (14— 19) : A királdi alkotótábor anya­gából. — Herman Ottó Múze­um Képtára (10—18) : Két év­század magyar festészete. — Vi­etnami mozaik. — Borsod-mis­kolci Múzeum (io—18): Kondor Béla-emlékkiállítás. — Híres ré­gészeti kultúrák megyénkben. — Herman Ottó Emlékház (10— 18): Herman Ottó élete és mun­kássága. — A Bükk élővilága. — Diósgyőri vár (9—18) : A di­ósgyőri vár története. — Ma­gyar Ortodox Egyházi Múzeum (10—18); A Magyar Ortodox Egyház művészeti és kulturális öröksége. — Herman Ottó Em­lékpark (10—18) ; A Bükk-heey- ség keletkezése. — A Bükk- hegység és az ember kapcsola­ta. — Központi Kohászati Mú­zeum (9—17): A nyersvasgyár- tás története. Acélgyártás. — Kovácsolás. — Hengerlés. — Massa Múzeum (9—15) : A diós­győri kohászat története 1870-ig. A kohászatban használt kézi- szerszámok. RÓNAI VIDEO MOZI Farkasok ideje Francia gengszterfilm Fsz.: Charles Aznavour Kezdés: 17 és 19 órakor a klubhelyiségben Filmszínházak: Béke (3, n6 és f8): Szökevény-vonat (mb. szí. amerikai, 16 év, kiemelt 2. hely­ár!) — Béke kamaramozi (f4 és f6): Szárazon és vizen (szí. szov­jet) — Béke videomozi (f8): Diploma előtt (szí. amerikai) — Kossuth (f3, hn5, 7 és 9): Szö­kevény-vonat (mb. szí. ameri­kai. 16 év, kiemelt 2. helyár!) — Hevesy (f5): A tuareg bosz- szúja (szí. olasz, 14 év, kiemelt 1. helyár!) — (f7 és f9) : A meny­asszony gyönyörű volt (szí. ma­gyar) — Hevesy video (f3): Szemet szemért (szí. amerikai) — Táncsics (f5 és f7): A fan­tasztikus labirintus (mb. szí. amerikai, kiemelt 1. helyár!) — Táncsics kamaramozi (f5 és Í7) : A Nílus gyöngye (mb. szí. ame­rikai, 14 év, kiemelt 1. helyár!) — Táncsics video (f5, f7 és n9) : Katonaorvos (szí. francia) — Fáklya (7): A bolygó neve: Ha­lál (szí. amerikai, 16 év, ki­emelt 2. helyár!) — (5): Vong asszony kincsei (mb. szovjet) — Fáklya kamaramozi (±5) : BMX- banditák (mb. szí. ausztrál, fel­emelt helyár!) — Fáklya ka­mara video (13 és í7): Jézus élete (szí. amerikai) — Petőfi (f5 és ti): A nalálosztó (szí. amerikai. 18 év, kiemelt 2. hely­ár!) — Vasas parkmozi (9): Tex. a mélység ura (mb. szí. olasz. 14 év felemelt helyár!) — Tapolca, Ady (fi és 19): Vi­lágautó (mb. szí.. 14 év. kiemelt 1. helyár!) — Avas-déli kert­mozi (f9) : Androidok lázadása (mb. amerikai. 14 év. felemet helyár!) — Krúdy (f7) : Balfá­cán (mb. francia, kiemelt hely­ár!) — Hámor, Bükk (16): Ök­lök a sötétben (mb. csehszlo­vák). SZOMBAT Kossuth rádió; 8.00: Hírek. — 8.30: Családi tükör. — 9.05: is­mét a javából! — 10.48: A Rá­dió Kabarészínpada. Trunkó Barna írásai. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.11: Színes népi muzsika. — 8.50: öt kontinens hét napja. — 9.00: Hírek. — 9.05: Rádiószin- ház. A sárga telefon (hangja- tek). — 9.50: Donovan énekel. — 10.00: Ha még nem tudná (tu­dományos magazin). — 10.30: Térzene a Halászbástya előtt. Az Egri Honvéd Helyőrség ze­nekara játszik. — 11.00: Hírek. —, 11.05: A francia sanzon tör­ténetéből. — 11.50: A Mayas együttes játszik. Miskolci rádió; 8.00: Műsoris­mertetés. Hírek, időjárás, lap­szemle. — 8.10: Hová menjünk, mit csináljunk? Programaján­lat. — 8.20: Visszapillantó. In­formációk. tudósítások, riportok a hét legfontosabb eseményei­ből.) — 8.40: Napjaink kérdései. Ónodvári Miklós jegyzete. A zenét szerkesztik a hallgatók. Telefon: 35-510. — 9.00; Észak­magyarországi Krónika. — 9.30: Mikrofonlánc. Riporter: Szegedi Erzsébet. — 9.55—10.00: Műsor- előzetes. Televízió, l. műsor; 9.30: Té­vétorna gyerekeknek. — 9.35: Képújság. — 9.40: Ecranul nostru. — 10.10: Tündér Lala. Mesejáték. — 11.30: Az élővi­lág egysége. Amerikai ismeret- terjesztő filmsorozat. — 11.30: Johnny Halliday. francia zenés film. — 12.50: Képújság. — 12.55: Forma—1. Második idő­mérő edzés. SUPER CHANNEL Ar. Avas-délen, az 5-ös csa­tornán fogható kísérleti műhol­das televízióadás szombati programja: 7.00: Supertim« Club — Műsor gyerekeknek. — 11.00: Music Box. — 14.55: Mindenki a másét csinálja. — 15.25: Good Year idő járás-jelentés. — 15.30: Base­ball Amerikából. — 16.30: Soort- világ. — 17.30: Európai TOP 40. — 18.30: Az Idő Ura (sci-fi). — 19.00: Egy árva kislány kaland­jai. — 19.2S: Good Year időjá­rás-jelentés. — 19.30: Ki fizeti a révészt? — 20.30: Birkózás. — 21.20: Filmajánlat. Swing (ame­rikai film). Főszereplő: Fred Astaire. Ginger Rogers. — 23.05: Good Year időjárás-jelentés. — 23.10: Spitting Image — Humo­ros bábfilm közéleti emberek­ről. — 23.40: Music Box. — 1.40: Műsorzárás. + TÉRZENE A miskolci nyári zenei esték keretében ezen a hét­végén is hallgathat a kö­zönség térzenét a tapolcai Anna Szálló előtt. Vasárnap délután 5 órakor a MÁV Fű­vószenekara szórakoztatja a fürdőhely vendégeit Heiner Károly karmester vezényle­tével. A CSEPEL MÜVEK VASMŰ felvételre keres KOHÁSZ MUNKAKOROK BETÖLTÉSÉRE férfimunkaerőket - folyamatos műszakban szakmunkásokat is betanított munkásokat KERESETI LEHETŐSÉG) 8000-14 000 Ft között EZENKÍVÜL kovácsok, lakatos szakmunkások jelentkezését is «árjuk. KERESETI LEHETŐSÉG: 7000-11 000 Ft között Munkásszállási biztosítunkI Korszerű munkásszállónk «anl JELENTKEZES: 0 személyesen a Csepel Művek 2. sz. kapujánál, a központi munkaerő-gazdálkodáson. Szabó János elvtársnál (Megközelíthető: a Boráros térről hév­vel, Csepelre 3. megálló.) 0 Levélcím: CSM Vasmű, 1751 Budapest Pf. 104. 0 Telefonszám: 572-511/33-34 mellék, munkaügyi o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom