Déli Hírlap, 1988. július (20. évfolyam, 154-179. szám)

1988-07-01 / 154. szám

kW* 0 A vonatvezetö már az indu­lásnál felelős a szerelvényért. Még az utolsó pillanatban is ellenőriznie kell, mindenütt rendben van-e a világítás, a fűtés. Tóth Miklós több mint tiz esztendeje tartozik a vas­utasok nagy családjához, s már fia is elhatározta, hogy mozdonyt vezet, ha befejezi az iskolát. (Családi körben című írásunk az 5. oldalon.) A városszépítők segítségével Restaurálják az összetört szobrot (CIKK A 3. OLDALON) A Parlamentben Kánikula Sok lesz ma a napsütés, inkább csak a déli, délutáni órákban növekszik meg időnként a gomolyfelhőzet. Zápor, zivatar előfordulhat. Az erős napsütés hatására kánikulai melegre számítha­tunk, a hőmérséklet csúcs­értéke 28—33 fok között alakul. IfíLAP # A Miskolci Nyár egyik legnagyobb vóllafkoiása Johann Strauss Egy éj Velencében című nagyoperettjének szinrevitele. Iglódi István, Leblanc Győző, Csonka Zsuzsa mellett számos nép­szerű énekes-színész közreműködésével készül(t) a produkció, amelynek premierje szombaton lesz. Képünk a tegnapi próba egy pillanatát ábrázolja. (A hét vége kulturális eseményeit, köz­tük az operettbemutatót lapunk 2. oldalán ajánljuk olvasóink figyelmébe.) 4 városi pártbizottság áiiásfoglalása Foglalkoztatáspolitika Miskolcon Iparunk jövőjéről XX. ÉVFOLYAM, 15«. SZÁM 1988. JÚLIUS 1., FENTEK ÁRA; 1,80 FORINT A képviselők tegnap tör­vényerőre emelték a tavalyi költségvetésről szóló jelen­tést. Az ipari szerkezetátalakí­tásról szólva Béreez Frigyes miniszter bejelentette, hogy jövőre megszűnik a szénbá­nyászat általános támogatá­sa. 1991-től pedig a vasko­hászati üzemek közül is csak az önfenntartók maradhat­nak életben. Az elektronikát és a gépkocsigyártást húzó­ágazatnak szánják, mert é két iparág korszerű hátteret igényel. Az ipari fejlődést jobban segítő, hosszú távú gazdaságpolitika kidolgozá­sára van szükség — hangsú­lyozta az ipari miniszter. Az ipari bizottság nevében Gágyor Pál mondta el. hogy ugyan a szerkezetátalakítás alapvetően vállalati kategó­ria. de az ezt kikényszerítő, és elősegítő gazdasági felté­telek és a társadalmi kör­nyezet formálása kormány- . zati feladat. Az átalakítással kapcsolatos konfliktusokat bátrabban kellene a kor­mánynak vállalnia — fogal­mazta meg a Szabolcs me­gyei Varga Gyula. Az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnöke, dr. Tétényi Pál szerint tartalmatlan a A reformokat sürgették A szovjet pártértekezlet tegnapi vitájában többen éles hangnemben követelték, hogy vonuljanak vissza azok a politikusok, akik felelősek a pangás időszakának politi­kájáért. Gorbacsov főtitkár kérdésére volt. aki például X Á-omiko államfő nevét is 4 regemlítette. Ám később r*ns követte annak a levél­nek a felolvasását, amely határozott támogatásáról biztosítja a Legfelsőbb Ta­nács elnökét. A tegnapi fel­szólalók szinte mindegyike gazdasági és politikai refor­mokat sürgetett. vita arról, hogy a kicsi, arvagy a nagyvállalatoké az elsőbb­ség. Egyik sincs a másik nél­kül — mondta, hozzátéve, hogy az átalakításhoz az iparnak magának kell meg­teremtenie a forrásokat. A tulajdonosi érdekeltség mi­att meg kellene engedni, hogy maximum száz dolgo­zóval létesülhessenek ma­gánüzemek — ez dr. Vona Ferenc javaslata. Tölgyes István véleménye, hogy az ipari szerkezetétalakitás si­liere. az ennek hatására fel­törő feszültségek levezetése társadalmunk megméretését is jelenti. Ez viszont már a kormány döntés- és felelős­ségkörébe tartozik. Az Országgyűlés ma reg­gel 9 órakor folytatta mun­káját. Először Berecz Frigyes foglalta össze a tegnapi vi­tát. és adott választ a fel­merült kérdésekre. (Dudla József tegnapi fel- j szólalását a 3. oldalon közöl- < jük.) I Ma reggeli telefon Volán kedvezmények diáinknak, A nyári hónapokban szá­mos kedvezményt ad a Bor­sod Volán. A tanulók pél­dául féláron indulhatnak távolsági útra. Milyen új­donságaik vannak még? — kérdeztük Papp Mariannt, a menetrendi és forgalom­szervezési osztály vezetőjét. — Július 1-jétől egészen augusztus 31-ig 50 százalé­kos kedvezménnyel válthat­nak jegyet a Borsod Volán járataira a tanulók szemé­lyi, vagy diákigazolvány felmutatásával. Akik vidék­vásárlóknak ről utaznak a miskolci j Centrum Áruházba, és ott | 1000 forinton felül vásárol- I nak, azok az autóbusz-me- ; netjegyüket az áruházban lebélyegeztetve. visszafelé ingyen utazhatnak. Ezt csak a teljes áru menetjegynél vehetik igénybe. Először kí­nálunk kedvezményt a XII. Miskolci Ipari Vásár idejé­re augusztus 12-től 21-ig. A vásár látogatói a menet­jegyet a Sorsod Volán vá­sári pavilonjában igazoltat­hatják, így ők is ingyen utazhatnak hazafelé. O A 3-as út mentén nem ritka látvány a poroszkáló lovas. A bc-sodsziráki termelőszövetke zet miskolci lovasiskolája egyre népszerűbb. A legjobb „tanuló»” senyekei, is részt vehet­nek. (Cikk a 3. oldalon.) A foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-gazdálkodás helyzetéről, a kilencvenes évek elejéig várható hatá­sokról, a demográfiai hul­lám következményeiről ké­szített jelentést az MSZMP Miskolc Városi Végrehajtó Bizottsága. E téma megvita­tását tűzte napirendre teg­nap déliftán a városi párt- bizottság, melynek ülésére meghívták a tények feltárá­sában és a feladatok kimun­kálásában részt vevő válla­latok, intézmények, szerve­zetek képviselőit is. A je­lentés alapos helyzetelem­zést adott ahhoz, hogy a vá­rosi pártbizottság állásfogla­lást dolgozhasson ki a város és környéke foglalkoztatás­politikájának koncepcionális feladataira. Gulyik Zsolt, a városi párt­bizottság titkára szóbeli ki­egészítőjében feltette a kér­dést: szabad-e térségi foglal­koztatáspolitikai állásfogla­lást megfogalmaznunk ma. amikor az országnak sincs komplex foglalkoztatáspoliti­kai koncepciója? A válasz: igen. mivel városunkban a feszültségek már ma is. és várhatóan a jövőben is erő­teljesebben jelentkeznek, mint máshol, ezért nincs mó­dunkban várni központi iránymutatásra. Van. amit pontosan tudunk, van. amit becsülnünk kell. de a min­denkori ésszerű korrekció le­hetőségét fenntartva, szüksé­ges megtenni a megelőző in­tézkedéseket — mondotta. A várható kedvezőtlen ha­tásokat kendőzés nélkül vet­ték számba a vitában. Koval Pál nyugdíjas —. akit a ta­nácskozás elejéé Tímár Vil­mos, a városi pártbizottság első titkára köszöntött a tes­tület ' nevéhpn. 70. születés­napja alkalmából — a szak­szervezetek érdekvédelmi munkájának eiősítését szor­galmazta. Bereczky Gyula, a Borsodi Sörgyár igazgató­helyettese a szerkezetváltás gyorsításában látja s megol­dást. Szerinte a térségben még nagy tartalékok van­nak de az érdekeltség hiánya gátat szab a kollektív es a;, egyén; ' törekvéseknek. Gúr Nándor, a városi KISZ-b: • zottság első titkára az okta­tási rendszer változtatását szorgalmazta. A fiataloknak a gimnázium második osztá­lya után legyen lehetőségük különféle szakmák elsajátí­! tására. hogy könyebberi-rmm- kába állhassanaK. Sarlai Pé- terné. a miskolci pedagógus­pártbizottság titkára azt ja­vasolta. hogy a gazdaság . gyorsabban és direktebben tolmácsolja az oktatási in­tézmények számáia a fog­lalkoztatási igényeket Ki­emelte » helyzetelemzésnek azt a részét, amely az ala­csony képzettségű, fmi-ol- vasni alig tudó rétegek el­helyezkedési gondjával fog­lalkozik. Ennek felelőssége ,alól nem kérnek felmentést a pedagógusok — mondotta —. de önmagukban nem ké­pesek megbirkózni a feladat­tal, mert a hátrányos hely­zet saínos öröklődik. Balaban Péter, a megyei tanács munkaügyi osztályve­zetője azt javasolta, hogy a politikai munka eszközeivel is ösztönözzék az innovációs folyamatok, a vállalkozások gyorsítását. A foglalkoztatási alapból mindössze két pályá­zattal nyert a város. Az öt­letek tehát hiányoznak, pe­dig várják őket. A Lenin Kohászati Művekben — fo­galmazta meg Sashegyi At­tila műszakvezető — a bi­zonytalanság helyett gyors döntéseket várnak. Dr. Orosz István, a városi tanács el­nökhelyettese azt hangsú­lyozta, hogy a jelentésnek nem lehetett feladata az egyes üzemek sorsának elem­zése. Sokkal inkább az volt a célja, hogy hosszabb távon és átfogóan határozza mega városban és a városkörnyé­ken a foglalkoztatáspolitika fő irányait. Lázár Gáspár, m Szakszervezetek Miskolc Vá­rosi Bizottságának titkára egyetértett az állásfoglalás- tervezettel. hiszen a szak- szervezetek is az, aktív fog­lalkoztatáspolitikai törekvé­seket támogatják, j Gulyik Zsolt a vitában e!~ i hangzott javaslatokat össze­gezve hangsúlyozta, hogy a i foglalkoztatáspolitikai tenfli- J valókat gazdaságkorszertísf- : tési koncepcióként kell ke- ; zelni. Tímár Vilmos vitazá- í rójaban azt emelte ki, hogy i a politikai tennivalók egész j sorát' fogalmazták meg *r • ülésen, aiánlásonat adva , a * különböző szervezeteknek él ! vállalatoknak, s feladatokat j szabva meg a párttagság számára. Az állásfoglalást a város és a környéke foglal­koztatáspolitikáiénak kon­cepcionális feladataira a vá­rosi pártbizottság egyhangú­lag elfogadta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom