Déli Hírlap, 1988. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1988-04-22 / 94. szám

Több a joga a katonának A fegyveres testületek új szolgálati szabályzata A parancsnokát továbbra sem választják, a parancs továbbra sem lesz vitatható, ám a demokrácia általános kiszélesítése jegyében készült el az 1974-es kódexet felvál­tó új szolgálati szabályzat, amely az ország fegyveres testületéire egyaránt érvé­nyes. A március elsején élet­be lépett szabályzatról tá­jékoztatta tegnap a sajtó képviselőit dr. Szabó Egon vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium agitációs és propaganda-csoportfőnöke. Mint hallottuk, a megvál­tozott élet- és munkakörül­mények, a színvonalasabb és hatékonyabb feladatvég­A mexikói Los Mochis vá­rosban tengap hét fegyveres megpróbált kirabolni egy bankot, de az egyik alkalma­zottnak sikerült riasztania a rendőrséget. Az ezután kez­dődött lövöldözésben négy ember meghalt, nyolc pedig megsebesült. A banditák több, mint negyven túszt ej­tettek, és azzal fenyegetőz­rehajtásra való felkészülés, a korszerűbb szolgálati élet megteremtése tette szüksé­gessé a változtatást, amely­ben új, demokratikus voná­sok is bőséggel találhatók. A szabályzat módosításának legfőbb jellemzője, hogy a társadalomban és a hadse­regben végbement változáso­kat igyekszik tükrözni. Erő­síti az állományról való fo­kozottabb gondoskodást, s jogaik érvényesülésének le­hetőségeit. A korábbi sza­bályzathoz képest kiegészül­tek a katonák jogai. így például joga van a katoná­nak az emberséges bánás­módhoz, sorkatonák eseté­ben a látogatók fogadásá­tek, hogy felrobbantják az épületet. Végül két túszt ma­guk elé tolva elhagyták a bankot. Később két gyengél­kedő foglyukat szabadon en­gedték, de a többiek szaba­don bocsátásáért cserében azt követelik, hogy a polgár- mester önként túszul adja magát. hoz, s meghatározott időkö­zönként az eltávozáshoz. A katonák járandóságait meg­vonni és csökkenteni nem szabad, kiadására még rend­kívüli viszonyok között is törekedni kell. A sorkato­nák részére kiképzési idő­szakonként 5 nap alap-, s beosztástól függően, 2 nap pótszabadság jár. A szabályzat külön is fog­lalkozik a bevonult újonc­katonák fokozott védelmé­vel. Megfogalmazódik ben­ne: a rendfokozat nélküli sorállományú katona nem elöljárója és nem feljebb­valója a nálánál fiatalabb időszakos honvéd nak. Lénye­ges könnyítés, hogy a sza­badságon a sorállományúak is viselhetnek a jövőben pol­gári ruhát, s a szabályzat — kisebb korlátozásokkal — a honvedek és tisztesek ré­szére engedélyezi, hogy autó­stoppal utazhassanak. A különféle könnyítések mellett a márcus 1-jén élet­be lépett szabályzat szigo­rúbban ítéli meg a katonai szolgálat kötelességeit meg­szegő, fegyelmezetlen, eset­leg többször büntetett kato­nák vétségeit. Kellően kö­rülhatárolt esetekben, a bün­tetés időszakával meghosz- szabbodhat a katonai szol­gálat. Mexikói tórais, túszszedéssel A piacokról jelentjük Drágul a zöldség A Zöldért Vállalat Búza téri standján még mindig tart a levesbe való zöldségek kedvezményes vására, ám a szabadpiacon már drágábban vehetjük meg, mint egy héttel ezelőtt. Az Agro-Skálánál folyamatosan 20 száza­lékos engedménnyel kínálják a 8 tojásos száraztésztát. Ezenkívül a fejes salátát ad­ják nagyon olcsón, 4 forintért az aprób­bakat, 6,50-ért a nagyját. A Búza téri szabadpiac felhozatala gaz­dag, nem igazolja a kiskereskedők panaszát, hogy egyre nehezebb áruhoz jutni. Renge­teg van hónapos reléikből, salátából, és sze­rencsére nem igazolódott be a termelők őszi borúlátása sem, hogy tavaszra nem lesz burgonya, vagy legalábbis igen magas lesz az ára. Az ültetni való apróbb, de étkezés­re is alkalmas burgonya kilóját 10-ért ad­ják, de a legszebb, egészséges nagyot is megvehetjük maximum 20 forintért. Újdon­ság a főzőtök, 150 forint kilója. Töménte­len mennyiségű palántát kínálnak az egész piac területén. A poharas paprika és para­dicsom 8—12, szálanként 2—3—4, a föld­labdás karalábé 8—10, csupasz gyökérrel szálanként 1—1,50, a íóldgombócos uborka 8—10 forint. A palántáim való saláta szá­lanként 60—70 fillér, de kínálnak kelbimbót 10, cukkinit 8 forintért csomónként. Petú­niát szálanként 6, pohárban hajtatva 12—15, tíz szál gyökeres árvácskát 40 forintért. A vasgyári piacon is virágokból, és pa­lántából van a legtöbb. A perecesi, lyukói kiskertekbe igyekvők jobban járnak, ha itt vásárolnak, mert olcsóbban jutnak a nevel­ni való növényekhez, mint bent a Búza té­ri piacon. A fólia alól hozott karfiol kilóját 160, a kelkáposztát és kínai kelt 25 forin­tért kínálják. A Zöldiért árai A Skála árai Búza téri Vasgyári Szolnoki szabadpiaci árak Burgonya 13 14 10—17 14—18 13­-20 Fokhagyma 60 — 40—80 60—80 80­-90 Vöröshagyma 14 14 10—16 10—15 7­-12 Lilahagyma 16 14 20 20 3—-18 Sárgarépa 8 7,50 14—18 14—16 8­-15 Petrezselyemgyökér 14 10—17 16—30 14—20 12­-20 Karalábé 8 11 16—20 15—20 10­-20 Zeller 14 14—19 18—24 20 15­-20 Fejes káposzta 10 9,50 9—12 6—8 9­-14 Kelkáposzta 16 13 20—30 20 12­-20 Vöröskáposzta — — 15—20 — Hordós káposzta 18 13 16—20 20 16­-20 Gomba — 60—110 100—120 60­-140 Mák 150 168 140—160 120 140­-160 Dióbél — — 180—220 200—240 250­-290 Száraz bab 60—70 — 38—90 60—70 60­-95 Lencse 68 68 70—80 80 Tojás v — 2 1,20—2 1,40—2 1,80­-2,20 Alma 20 — 9—30 15—24 10­-25 Paraj — — 20—30 50 30­-40 Sóska — — 30—50 50—65 40­-50 Hegyes paprika/db 8 6,50—8,50 4—9 3—12 3­-10 Tömpe paprika/db 14 7—14 8—20 12—16 6­-15 Paradicsom 240 220 200—250 240—260 160­-300 Saláta 10 4—6,50 6—12 7—12 5­-12 Hónapos retek 14 7—9 5—20 4—20 4­-15 Uborka 58 64 56—80 70—80 40—60 Zöldhagyma 5 6 4—7 5—8 3—6 Az ózdi szabadpiacon a burgonya kilóját 18—20, a sárgarépáét 14, petrezselyemgyö­keret 20, vöröshagymát 10—14, fejes káposz­tát 10, kelkáposztát és savanyú káposztát 20, karalábét 14. paradicsomot 220, ubor­kát 60 forintért adják. Az uborka kilója 60, a fokhagymáé 80, a paraj 40, a sóska 50— 60, a gomba 120, az alma 14—24, a héjas dió 60 forint. A tojást 1,80—2,20, salátát 9 —12, a paprikát 8—10, hónapos retket 7— 14, a zöldhagymát 8 forintért adják, a korai sárgarépa csomója 10 forint. Most is volt Budán kutyavásár... Ezt a dobermannt ugyan nem méterre árusította a gazdája, de jó, ha tudja a vevő, mekkora kutyát kap a pénzéért. Kis InuftEik Kis fülharmonikusok elne­vezéssel általános iskolások­nak hirdetett országos zenei műveltségi versenyt a Ma­gyar Rádió. Ennek megyei döntője holnap lesz a 45. Számú Általános Iskolában (a Szputnyik utca 31. alatt). A csapatverseny délelőtt 10 órakor kezdődik. Megyénk­ből hat zenei tagozatos, és tizenkét normál általános is­kolát hat-hat diákja méri össze tudását. Az országos döntő a jövő tanév elején lesz. A DH tippjei 1. Nürnberg—Bremen i 3 2. Mönchengladbach— 1. FC Köln 2 3. Wattenscheid— Stuttgarter Kickers 2 l 4. Freiburg—Darmstadt 2 5. Bielefeld—St. Pauli 2 6. Verona—Napoli 2 7. Sampdoria—Juventus 1 8. Pescara—Roma 2 9. Milan—Internazionale ] 3 10. Bari—Bologna 2 11. Padova—Atalanta 2 12. Sambenedettese—Parma 1 3 13. Udinesc—Catanzaro 1 2 Pótmérkőzések: 14. Meppen—Blau-Weiss 90 2 £ 15. Remscheid—Oberhausen 2 16. Hamburg—Frankfurt 1 1 hét vége sporteseményei A 7. SZAMÜ ISKOLÁBAN HÁMORBAN Az figyeletekeo történt Sötétben a Domus környéke Az Émász Miskolci Igaz­gatóságának hibaelhárítói tegnap a Domus Áruház kör­nyékén dolgoztak. Este 8 órától fél 9-ig ezen a részen nem volt közvilágítás, mivel meghibásodott a transzfor­mátorállomás egyik biztosíté­ka. A hibát kijavították. Az ingatlankezelő vállalat szak­emberei lifteket javítottak meg az Engels utca 74., a Szentpéteri kapu '81. és a Győri kapu 79. szám alatt. A Stadion utca 21. és az En­gels utca 73. szám alatti bér­házból csőrepedéshez hívták ki a szakembereket, a javí­tásokat befejezték. A Bor- sodtávhö kezeli a Szénípété­ri kapui közműalagút at, amelyben, tegnap h-klegviz- folyást észleltek. Mint az ügyeletes elmondotta, a vá­rosi vízmű hibaelhárítói ma vizsgálják meg a vízfolyás okát. S megtudtuk: ha a na­pi középhőmérséklet a meg­szabott érték alá süllyedne, újra megkezdik a távfűtést A Tatabányai Városi Bí­róság két év és két hónapi, fogházban letöltendő szabad­ságvesztésre ítélte Paizs Je­nő 36 éves buszvezetőt, ta­tabányai lakost, aki a múlt év szeptemberében tömeg­szerencsétlenséget okozott. A vádlott Tatabányán, két út csomópontján nagy sebes­séggel haladt, a lámpák pi­ros jelzése ellenére behaj­tott a kereszteződésbe, s bár ott fékezett, nem tudta el­kerülni az összeütközést a zöld jelzésen athaladó. ugyancsak helyi járatú Vo­lán-busszal. A délutáni csúcsforgalomban mindkét autóbusz zsúfolt volt. A ka­LOTTÓ A tegnap esti televíziós sorsoláson a következő nye­rőszámokat húzták ki: 26, 28, 47, 58, 86. A héten nem volt ötös a lottón. A négyesekre 236 ezer 492 forintot, a hárma­sokra 1480 forintot fizetnek, a kettesek pedig 48 forintot érnek. holnap délelőtt 10 órakor kez­dődik a Popsi Kupa nemzetközi női törvívóverseny, amelyen több válogatott sportoló is a pástokra lép. AZ 1. SZ. ISKOLÁBAN NB I-es női kosárladaesapatok részvételével folytatódik a Fel­szabadulási Kupa. Szombat, fél ló: Tungsram SC—Ikarus SE; 11 óra: DVTK—TFSE; fél 5: TFSE—Tungsram SC: 18 óra: DVTK—Ikarus SE. Vasárnap, 9 óra: Tungsram SC—DVTK: lél 11: Ikarus SE—TFSE. Az autótulajdonosoknak szerzett örömet tombolajá­tékunk tegnapi sorsolása. A Sző vaut — a szövetkezeti Szállítási és Szolgáltató Vál­lalat — ajándékcsomagjai üléshuzatokat, autóstáskát, gépkocsi-felszerelési és -ápo­lási cikkeket tartalmaztak. A több mint 2000 össze­gyűlt szelvény közül három rambol következtében töb­ben súlyosan, 51-en köny- nyebben megsérültek. A sú­lyos sérültek közül egy idős asszony belehalt sérüléseibe. A bíróság dr. Horváth Zsolt által vezetett büntető­tanácsa a korábban baleset- mentesen vezető Paizs Jenőt egyrendbeli .halálos tömeg­szerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának és jelentős kárt okozó gondatlan rongálás vétsége miatt ítélte szabad­ságvesztésre. Emellett há­rom év 6 hónap időtartamra eltiltotta a közúti járműve­zetéstől. A vádlott és a vé­dője három nap gondolko­dási időt kért. szombaton délelőtt 9 Órakor kezdődik a sziklamászók VI. nemzetközi bükki boulder-ta- lálkozója. A TAPOLCAI STRANDON vasárnap délelőtt ismét bajnoM vízilabda-mérkőzést rendeznek. A Miskolci vízmüvek SC 11 órakor az OB Ií/B. osztályban a Liget SE-vel küzd a ponto­kért. A DVTK-STADION BAN vasárnap 17 órától rangadó mér­kőzést játszik a labdarúgó NB II-ben a DVTK az Ózdi Kohász ellen. szerencsés neve került etSi A harmadik díjat, egy 1000 forint értékben összeállított csomagot Lóránt István (Miskolc. Testvérvárosok út­ja 6.) kapta. A második díj-ó nak, egy 2000 forintos gép­kocsi-felszereléseket tartal­mazó doboznak Huszár Jó­zseffé (Miskolc. Marx Ká­roly utca 15.) örülhet. A legszerencsésebbnek Valach Józsejné (Miskolc, Zsolcai kapu 18.) bizonyult, ö kap­ta ugyanis a 3000 forintos csomagot. A szerencsedoboz mélyére, a hároméves Irhás Barnabás nyúlt. A nyerteseknek nem tud­tunk a helyszínen gratulál-; ni. A szokásoktól eltérően, most azonban nem kell a szerencséseknek a Szövautót miskolci telephelyére be­menniük ajándékaikért. A Szövaut vállalta, hogy ház­hoz szállítja. Játékunkat jövő héten folytatjuk. A holnapi szá­munkban megjelenő szel­vénnyel a Vörösmarty utca 17. szám alatti Csemege ABC ajándékait nyerhetik meg. A fődíj egy 2500 forintos aján­dékkosár, a második díj 1500, a harmadik pedig 100Ö forint értékben rejt cseme­ge-meglepetéseket. A sorso­lás jövő héten csütörtökön, délután 2-kor kezdődik az ABC-ben. DELI HÍRLAP. — a Magyar Szocialista Munkáspárt Mis­kolc Városi Bizottságának politikai napilapja Főszerkesztő' BÉKÉS DEZSŐ. Szerkesztőséé Miskolc Baicsv-Zsilinszkv út 15.3527 Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 39. Telefonközpont: 38-941 Titkárság: 18-223: bel- és várospolitikai rovat: 18-227: gazda­ságpolitikai rovat: 18-224: levelezési rovat: 18-225 kultúrpoli­tikai rovat: 18-226: sportrovat: 18-222. Kiadja a Borsod Me­gyei Lapkiadó Vállalat Miskolc Bajcsv-Zsliinszkv út 15. 3527 Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 178 — Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc. Szé­chenyi^ út 15—17. 3525. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Pos­ta. Előfizethető bármely niriapkézbesltő bostahivatalnál. a hírlapkézbesítőknél a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelő- fizetési és Laoellátási Irodánál (HEI.IR) Budapest V.. József nádor tér 1. — 1908 — közvetlenül vagy oostautalvánvon va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi ielzőszám- ra. Előfizetési dij egy nőnapra 43 forint, egy negyedévre 1Ä9 forint, egy évre 516 forint. Index 25 951 - Készült a Borso­di Nyomdában. Pel. vez.: WIBTH LAJOS — issn fuss v>i* Mú a limpreiicsétaséi olozóját 4 DB és a Szövaut közös tombolája Ki nyert tegnap?

Next

/
Oldalképek
Tartalom