Déli Hírlap, 1988. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1988-03-01 / 50. szám

* POLITIKAI NAPILAP * xx. évfolyam, so. szám ÁRA: *1,80 1938. MARCIUS 1.. KEDD FORINT % Több mint 130 éve, Hogy megtarthatták az első évadnyi­tást *i tűzvész után újjáépített Miskolci Nemzeti Színházban. Az épületet 1925-ben átalakították, majd az ’5C-es években újra átéoitették. Most megint kivitelezők munkálkodnak a színház épületén, s bizony o felújítás jóval lassabban haladhat annál, mintsem szeretnénk. A színház épületének sorsáról vitatkoztak legutóbbi ülésükön varosunk tanácstagjai. (Cikk a i. oldalon.) Bevezetésként Gutman József ügyvezető elnök kö­szöntötte a szurkolókat, s mutatta be nekik Stenczel Istvánt, a Borsod Me» vei Labdarúgó Szövetség játék­vezetői bizottságának veze­tőjét, köszöntötte Haltai Imre szakosztályelnököt, Száger György vezető ed­zőt, Földesi Károly techni­kai vezetőt és a játékoso­kat képviselő csapatkapi­tányt, Fükő Sándort. Ezt követően a klub helyzetéről szólt néhány szót. kiemel­ve: az utóbbi évtizedben kevésszer fordult elő, hogy a DVTK nem negatívan zárta költségvetését. Nos, 1987. ezen évek közé sorol­ható, de a gondok nem ol­dódtak meg. Nehezebb kö­rülmények között kell elő­teremteni a szakosztályok tevékenységét biztosító pénz­eszközöket. de hogy nem várnait, ölhetett kézzel, azt bizonyítja, hogy különböző Reagan 310-ról Az amerikai elnök szor­galmazta a NATO katonai erejének növelését, a tag­országok kapcsolatainak el­mélyítését. Reagan az At­lanti Szövetség brüsszeli csúcstalálkozója előtt be­szélt arról, hogy korszerűsí­teni kellene a NATO vegyi fegyverzetét. Képeink a 101-es Számú Szemere Bertalan Ipari Szak­munkásképző Intézetben ké­szültek a villanyszerelő mű­helyben és a nőiruha-készítők egyik foglalkozásán. Hamaro­san új villanyszerelő tanulókat fogad az intézet, és szó van róla - ha sikerül beszerezni a gépeket —, hogy egy év alatt nőiruha-készítő szakmát is szerezhetnek majd itt. A munkaviszonyban nem áiiók át-, illetve továbbképzését kí­vánja segíteni a megyei ta­nács. Hogy mi módon? Erről írunk lapunk 2. oldalán. (Kerényi László felvételei) Az afgán rendezés Gertibe érkezett az afgán külügyminiszter, s a svájci városba várják a pakisztá­ni diplomácia vezetőjét is, mert holnap kezdődnek az afganisztáni rendezésről fo­lyó tárgyalások újabb for­dulói. A szovjet és az af­gán vezetés végleges ered­ményt szeretne elérni, közöl­ték tegnap Moszkvában, ahol az afgán külügyminisz­ter találkozott szovjet kol­légájával. • Mo délelőtt rendezik meg a Bükk Áruház szakmai bemutatóját. A majd’ 6000 négyzetmé­ter alapterületű áruházat három vállalat - a Borsodi Ruházati és a Borsodi Iparcikk-keres­kedelmi Vállalat, valamint a Miskolci Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat - építette fel, la­kossági kötvénykibocsátás segítségével. A nagyközönség számára március 2-án, azaz holnap nyílik meg az áruház, az ABC reggel 6-kor, a ruházati es iparcikkrészleg pedig 9 órakor. Elöljáróságok alakulnak nap délutáni tanácskozáson azt is elmondotta, hogy a központok közel hétéves tör­ténetét kedvező és kedve­zőtlen tapasztalatok egy­aránt jellemzik. Ezek a ko­rábban megszűnt kerületi tanácsok, hivatalok hiányát pótolva eddig jól-rosszul a városlakók tájékoztatását szolgálták. A legfontosabb várospolitikai információikat változatlanul' innen is be­szerezhetik majd a miskol­ciak. csakhogy ezután már a döntéselőkészítés idején értesülhetnek a tervezett változásokról, s később el­lenőrizhetnék a döntések vég­rehajtását is. A tanácstörvény január 1 -létől lehetővé teszi ta­nácstagi csoportok, illetve városkörzeti elöljáróságok megalakítását. Mindkettő lesz Miskolcon is, s véle­ményezési. egyetértési, illet­ve döntési joggal is rendel­keznek. Határozhatnak pél­dául az úgynevezett tanács­tagi alap felhasználásáról. Az elöljáróságok a körze­tükben működő bölcsődék, óvodák, üzletek nyitva tar­tásáról is dönthetnek, gond­jukra bíznák a piacokat, s szociális ügyekkel is foglal­koznának. A vitában felszólalók meg­erősítették: a tanácskozási központok fejlesztése jói szolgálhatja a demokrácia kiszélesítését. Méghozzá úgy — fűzte hozzá Moticska Lászióné, a városi pártbi­zottság munkatársa —. hogy öszehangolják az államigaz­gatás és az önigazgatás tö­rekvéseit kedvező változást eredményezve a lakosság és a tanács kapcsolatában. Mátó Tibor, a HNF váro­si bizottságának politikai munkatársa úgy fogalma­zott, hogy ha minél előbb beavatják a várható dönté­sekbe a miskolciakat, annál könnyebb megnyerni őket a várospolitika céljainak. A tanácskozási központok eddigi szerepéről, korszerű­sítésükről volt szó a Ha­zafias Népfront Miskolc Vá­rosi Elnöksége tegnap dél­utáni ülésén. A városi ta­nács végrehajtó bizottsága márciusban tárgyal ugyaner­ről a témáról, majd széles körű vitára bocsátják a ta­nácskozási központok fej­lesztéséről szóló terveket. Dr. Juhász József, a vá­rosi tanács végrehajtó bi­zottságának titkára a teg­Petra műtétje (CIKK AZ 5. OLDALON'; Vita a tanácskozási központokról Eszmecsere a Ma reggeli telefon Faiagi koszorúslányok Téma: a könyvelés Hamarosan lejárnak az adóelőleg fizetési határidők. Azok a magánkereskedők és vállalkozók, akik a különböző adófizetése kategóriákat vá­lasztották, más-más rend­szerben vezetik könyvelésü­ket. Többen fordultak taná­csért a KISÖSZ meevei szer­vezetéhez, ezért hívtak meg a fővárosból adóüevi szakér­tőket március 3-án délelőtt tíz órára, hogy részletes és pontos válaszokat adjanak valamennyi kérdezőnek. A konzultáción az úi árképzés­ről és a könyvvezetésről is szó lesz. Encsre. a városszépítő egyesület alakuló ülésére igyekezett tegnap dr. Csáky Csaba, a Város-, Közsérvédő és Szépítő Egyesületek Szö­vetségének titkára, ám Mis­kolcon átutazóban megsza­kította útját, és megtekin­tette a Kós-házat. Itt rövid megbeszélést folytatott dr. Kozák Imrével, a Miskolci Városszépítő Egyesület el­nökével és Kelemen István­nal, az egyesület titkárával. A miskolci városszépítők ugyanis tagjai az említett országos szövetségnek. Esz­mét cseréltek arról, hogyan fűzhetik szorosabbra kap­csolatukat a miskolci város- szépítők a szövetséggel és megállapodtak abban is, hogy az idei év őszén Mis­kolcon találkoznak a megyé­ben működő városszépíiö egyesületek vezetői. E ta­nácskozáson egyeztethetik teendőiket, s azt is, hogyan tudnák — egymás tapaszta­latait hasznosítva — ered­ményesebbé tenni munkáju­Ismét bebizonyosodott a tétel, miszerint a színvona­las előadásra, a jó helye­zésre „vevő” a közönség is. Csaknem kevésnek bizonyult a DVTK birkózócsarnoká­ban a hely a labdarúgó baj­noki rajt előtti szurkolóan- kéton. A drukkerek méltán voltak kíváncsiak arra, ho­gyan alapoztak, készültek fel kedvenceik a tavaszi szezonra, milyen céllal vág­nak neki a bajnokság máso­dik felének a piros-fehérek. Ezen a héten megtartják az utolsó farsangi bálokat is. Milyen volt a forgalom a miskolci Jelmezkölcsönző­ipari tevékenységek vállalá­sával igyekeznek pénzre szert tenni. (Folytatás a 4. oldalon) ben? — kérdeztük Virág Já- nosné üzletvezetőt. — Az idei farsangra a leg­többen — talán a televízió műsoraiban népszerű rajz­filmek kapcsán — a külön­böző kisállatfigurákat köl­csönözték. Volt aki fejdíszt nem vitt, csak ruhát, és sa­ját maga készítette el a fi­gura arcát. így bizonyosan élethűbb Tom- és Jerry-ala- kok születtek. Az általános iskolákban már szinte min­denütt megtartották a jel­mezbálokat. A középiskolá­sok nem vittek jelmezeket, inkább a koszorúslányruhá­kat kölcsönözték, ami jól il­lett a nyitótánc keringőjé- hez. kaU 4 cél változatlan: az MB 1-be kerülni láankél Di • r

Next

/
Oldalképek
Tartalom