Déli Hírlap, 1987. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-08 / 6. szám

5(e A kassai előadás Miskolcon is sikert aratott főszereplői: Jozef Üradnik (az őrnagy), Peter Gazo (Tót) és Darina Poldaufová (Tótné). A szlovákiai Játék Hírünk az országban A Népszabadság „Kábulat nélkül” című Cikkében rész­letes körképben. számol be szűkebb környezetünk alko­holizmus elleni küzdelrhéről. . a statisztikák azt mu­tatják: Borsod-Abaúj-Zemp- lén megye az ország egyik leginkább veszélyeztetett ré­sze az alkoholizmust tekint­ve.” A cikkírók több olyan fe­lelős vezetőt megkerestek, akik gátat emelhetnek e ro­hamosan terjedő kór elé. Kovács Gábor, a Miskolc Városi Tanács kereskedelmi osztályának vezetője körle­vélben, kérte fel a kereske­delmi vállalatok, a szövetke­zetek és az Utasellátó veze­tőit, hogy november 1-től reggel kilenc óráig ne szol­gáljanak ki szeszes italt. A kérést a vállalatok vezetői teljesítették, igaz, hogy „... alig több. mint egy hónap tapasztalatai alapján mutatkozik bevételkiesés, ezekben az órákban csökken a forgalom... A Miskolci Vendéglátóipari Vállalatnál novemberben 7 millió fo­vadasparkot. A mintegy har­mincmillió forint értékű tár­sadalmi munkával felépített park egymillió forintos évi költségvetéssel, 11 dolgozó­val működik, fenntartója a városi tanács Városgondnok­sága. „A Bükk hegység lábánál elterülő húsz hektárnyi te­rület, amely elsősorban a vidék élővilágát hivatott be­mutatni, apró- és nagyvad­jaival, fáival és bokraival a város büszkesége lett... ez az ifjúnak számító létesít­mény ... a vélemények sze­rint az országban a legjobb adottságokkal rendelkezik.” . a látogatottsága az utóbbi időben meglehetősen hullámzó ... Elsősorban nagyvadakra lenne szükség: tigrisre, pumára, oroszlánra, amelyek jobban vonzzák a látogatókat.” További terveik között sze­repel egy kiállítás létreho­zása, „ahol bemutatnák en­nek a területnek a hüllő- és bogárvilágát,” valamint egy madárház kialakítása. A vadaspark fejlesztéséhez több pénzre lenne ugyan szükség, de a vadápojók ta­pasztalatai „... finoman szólva is kedvezőtlenek a lá­togatók egy részéről... Tűi­ét,etés, garázdaság, barbariz­mus ... egyszóval sok min­den hozzájárul ahhoz (nem pedig a pénz hiánya), hogy egy-egy látogatás után .., némelyik állatnak ... csak a hűlt tetemét találják meg.” összeállította: Hernádi Istvánná Vasárnapi gyermekszínház Színházi kapcsolatok, élőben rinttal csökkent az üzletek alkoholforgalma”, de ügyel­nek arra, hogy ne csökken­jen a dolgozók bére emiatt. A jövő feladata a „szabá­lyozások segítségével a vál­lalati érdek és a társadat­Mindig szokatlan színházi es­te az idegen nyelvű előadás, és éppen a Tóték tavaly ta­vaszi, vologdai vendégjátéka során láttam, milyen nagy erő­próba a színészeknek is: ma­gyarul játszottak orosz közön- séjpiek. A hét elején szlovák előadást látott a miskolci kö­zönség: az este sikere a szí­nészeket dicséri, a produkció többnyire fiatal közönsége még árnyalataiban is értette a szín­padot. Az előadás után Gyar­mati Bélával, a Miskolci Nem­zeti Színház igazgatójával ar­ról beszélgettünk, hogy első­sorban a színészekért, de leg­alább ennyire a közönségért érdemes megtanulni a színházi diplomáciának hívott, nem is könnyű mesterséget. — Számos külföldi ven- dégjátékunk volt az elmúlt években; éppen a kassaiak előtt, néhány hete finn színházat fogadtunk; a min- den napokhoz hozzátartozik az Utazás és a vendégfoga­dás. Nekünk látni kell, ma­gunkat meg kell mutatni, és azt hiszem, nem kíván kü­lönösebb okfejtést, hogy ez mennyivel több, mint kí­váncsiság. vagy hiúság. Mű­helymunkának hívják. ♦ Nem nagy kockázat ide­gen nyelvű előadást fogadni? — Dehogynem)- ám a Kas­sai Állami Színház mostani Vendégszereplése is azt mu­tatta, hogy érdemes kockáz­tatni. A közönség hazament, mi természetesen megvártuk, amíg a társulat a késő éj­szakában útra kel. A szlo­vákiai művészeken azt is láttam, amit a mieinken ta­valy Vologdában: egy nagy teljesítmény utáni jó fáradt­ságot, és örömet a lehető­ségért. Már ezért is megéri. ♦ És a közönség? A színház szerint a nézőtér mit kap ilyenkor? — Ilyen alkalmakkor ele­ve színházbarátokra, ebben az esetben szlovákul vagy oroszul tudó kis közössé­gekre ’ számítottunk. Olyan érdeklődőkre, akik máskép­pen is kíváncsiak. A Tóté- kat a miskolci produkció rendezője, Csiszár Imre tet­te színpadra Kassán is; akik eljöttek, ismerhették a mi előadásunkat, és az azo­nosságok mellett azokra a különbségekre figyelhettek, amelyek miatt érdemes ugyanazt a darabot más társulattal megcsinálni. Min­ta, mutatvány egy ilyen elő­adás, és szerte a világon gyakorlat. A Tóték kassai premierje a múlt év máju­sában volt: érett előadást, biztos színészi munkát lát­hatott most a nézőtér, és a mi társulatunk kíváncsi ré­sze is. Újévi koncert Immár hagyományosan, az üj esztendő első napjaiban népszerű, szórakoztató hang­versenyre hívta a Miskolci Szimfonikus Zenekar városunk zenekedvelő közönségét. Mint Kulcsár Imre, az est szóvivő­je is hangsúlyozta, ez a kon­cert eltért a január 1-jén Bécsböl sugárzottól, színesebb, változatosabb. A miskolci ■ hangversenyen népszerű áriák és kettősök is felcsendültek két kitűnő bécsi szólista, Ma- riiee Williams (szoprán) és Günther Gutmann (tenor) elő­adásában. A műsor javarésze ifj. Johann Strauss műveire épült, és ez nem véletlen. A múlt századi szórakoztató mű­faj legkitűnőbb képviselője, a valcerkirály nemcsak saját korának volt népszerű egyéni­sége, de maradandó életművet hagyott maga után. A Miskolci Szimfonikus Zenekar kitűnő karmestere, Kovács László ezúttal is ta­núbizonyságot adott kivéte­les adottságairól. A ráadá­sokkal együtt 20 mű hang­zott el, valamennyit kotta nélkül vezényelte, és így teljes energiáját a zenemű­vek gondos és pontos meg­valósítására szánhatta. Bár a műsor vége felé már érez­hető volt, hogy a zenekar némileg elfáradt, egészében véve színvonalas és hangu­latos koncertnek lehettünk boldog részesei. A Johann Strauss-művek (Denevér­nyitány. Bécsi vér keringő. Perpetuum mobile, Anna polka, Terefere polka, Per­zsa induló, Éljen a magyar polka) közül különösen a gyors polkák arattak sikert (a Terefere polkát meg is kellett ismételni). Ám a szebbnél szebb kerlngők is kielégítették a legnemesebb értelemben vett szórakozta­tás igényét. A műsor második részét Schubert Rosamunda-nyitá- nya indította, majd az éne­kes rész következett. A szó­lóáriák és kettősök (Gounod: Faust; Puccini: Nyugat lá­nya, Bohémélet; Lehár: Mo­soly országa, Víg özvegy; Johann Strauss: Denevér) alkalmat adtak a két kitű­nő énekes kvalitásának csil­logtatására. Marilee Wil­liams kitűnő hangi adottsá­ga mellett mosolygós, bájos egyéniségével. Günther Gut­mann nagy vivőerejű hang­jával, pompás színészi játé­kával aratott méltán sikert. A szilveszteri hangulatot teremtő miliőben ráadásként Johann Strauss örökbecsű műve, a Kék Duna-keringő, Berlioz nevezetes Rákóczi- indulója. s az újévi koncer­tek elmaradhatatlan műsor­száma, idősebb Johann Strauss Radetzky-indulója csendült fel. ♦ A kassai kapcsolat elég régóta rendszeres. Gyakoribbá is válnak ezután a találkozá­sok? — A kassai kapcsolatunk a legrégebbi: 1954-ben ment át először a színház. Igazán rendszeressé azonban az el­múlt tíz évben vált. A Kas­sai Állami Színháznak a prózai mellett opera- és ba­lett-tagozata is van, és egy- egy előadás erejéig az el­múlt szezonokban operával vagy balettel jöttek. A Tó­ték vendégszereplése válto­zatlanul a kivételek közé tartozik; a továbbiakban is zenés előadásokat várunk. Olyat, ami nálunk hiányzik. Legközelebb például egy egészen ritka produkcióval érkeznek: gyerekbalettre várjuk a fiatal miskolci közönséget. M— mi érdek még egységesebb érvényre juttatása is”. Dr. Szabó István, megyénk főorvosa a megelőzést és a gyógyultak utógondozását tartja fontosnak: „Hamarosan módszertani klubot, átmeneti otthont ho­zunk létre ... Kereteket kí­vánunk teremteni az egész­séges élethez való visszaté­réshez.” Ehhez a munkához jó partner a Borsod Megyei Alkoholizmus Elleni Bizott­ság, hiszen „Borsod megye, s kiváltképp Miskolc az el­sők között volt az alkoho­lizmus elleni küzdelem meg­szervezésében”. * A Szabad Föld január 2-i számában Keresztény Gabri­ella bemutatja a miskolci Gengszterek klubja A dzsesszkorszak híres har­lemi mulatójának állít emlé­ket Francis Coppola, aki nem csupán rendezte, hanem Wil­liam Kennedyvel és Mario Puzóval közösen írta is a fil­met, mégpedig egy képes el­beszélés nyomán. A Cotton Club — ez a film eredeti cí­me is — fekete zenészei és táncosai előkelő, de legalább­is gazdag fehéreket szórakoz­tattak, és persze művészeket, sztárokat, miközben közülük is többől vált világsztár. Am ide színesbőrűek — kivéve az ott dolgozókat — jó ideig nem léphettek be. Ez az ellentmondás jól érzékelhető alapként van je­len a filmben, amely a hú­szas évek Amerikájának egy szeletét idézi fel hol könnyes-búsán, hol izgalma­san, hol pedig mulatságo­san. De mindenekelőtt — a zenével és tánccal — rop­pant szórakoztatóan. Mert — számomra — a fantaszti­kus tudású sztepptáncosok jelentették a legtöbbet a kétórás vetítés atett. Kevés­bé érdekelt, hogy melyik gengsztervezér melyiket te­szi, téteti el láb alól, s még az sem nyugtalanított külö­nösebben, hogy mi lesz a rokonszenves főhős, a ze­nész-filmsztár sorsa a film végére. Van atmoszférája a dolog­nak, az pedig vagy kiderül a néző számára, vagy sem, hogy Coppola mennyire gondolta komolyan az egé­szet, és menyire veti be az irónia távolságtartó fegyve­rét. A film — a hollywoodi filmgyártás — megkapja a maga fricskáját, de amikor . komoly” a helyzet — vagy­is az éjszakai mulattatóké a placc — akkor nincs helye az ironizálásnak. Csak a va­rietéhumornak, a tudásnak, a tehetségnek. Abból pedig bőven van a filmben. Sz— Császárkeringő, Feuer Fest, Bar la Péter sfc A női főszereplő: Diane Lane Sikeresnek bizonyult so­rozatot indított tavaly no­vemberben a Diósgyőri Va­sas Művelődési és Oktatási Központ, Vasárnapi gyer­mekszínház címmel. Az idei első előadásokat vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kez­est? TÖR TOR Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.45: Külpolitikai könyvespolc. — 13.00: A Tátrai-vonósnégyes felvételeiből. — 13.40: Kapcsol­juk a szolnoki stúdiót. Elkerült útvesztők. — 14.00: Hirek. — 14.10: A magyar széppróza szá­zadai. — 14.26; A diadalmas asz- szony. — 15.00: Attrakció-kávé- ház. — 15.28: Hétszínvirág. — 16.00: Hírek. — 16.05: Révkala­uz. — 17.00: Olvastam valahol. — 17.20: Mi a titka? — 18.00: Adam Jenő: Menyasszony—vő­legény. — 18.13: Hol volt, hol nem volt... — 18.30: Esti Ma­gazin. — 19.15: Hangalbum. — 20.15: Nóták. — 20.52: Lemez­múzeum. — 21.40; Kicsoda ön? — Marx György akadémikus. — 22.00: Hírek. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Az MRT énekkara olasz madrigálokat énekel. — 22.50: Beismerő vallo­más. — 28.00: Operaest. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Hírek né­metül, oroszul es angolul. — 12.10: Indulók, táncok fúvósze­nekarra. — 12.25: Néhány szó zene közben. — 12.30: A nép­művészet mesterei. — 13.00: Hí­reit. — 13.05: Nosztalgiahullám. — 13.45: Időjárás- és vízállás­jelentés. — 14.00: Lelátó. —15.00- Hírek. — 15.05: Néhány perc tudomány. — 15.10: Operaslage- rek, — 15.45: Törvénykönyv. — 16.00: Könnyűzenei stúdiónk fel­vételeiből. — 17.00: Hírek. — 17.08: A Synapsis együttes hang­versenye. — 17.30: Segíthetünk? — 18.30; Slágerlista. — 19.00: Hí­rek. — 19.05: Öpérettkedvelők- nek. — 20.00: A Poptarisznya dalaiból. — '21.00: Hírek. — 21.05: Rádiós/.ínhaz. csőd. — 21.35 : Al- pár Géza nótáiból. — 22.00: Teg­nap, ma, holnap. — 23.00: Hí­reit- — 23.20; Reggae-ritmusok. 3. műsor: 13.OO: Hirek. — 13.05: Prizma. — 13.35- Bach- 127. kantáta. — 14.00: Orosz szerzők műveiből. — 15.00- Pop- hullám. — 16.00; A török Itá­liában. — 17.00: Diákfélóra. — 17.30: Zenekari muzsika. — 13.30: In limba materna. — 19.00: Hirek. — 19.05: A Lipcsei Rádió énekkarának és szimfo­nikus zenekarának hangverse­nye. — 20.00: Opera-mű vészle­mezek. — 21.00: Cliff Richard összes felvétele. — 21.40: Ma­gyar előadóművészek felvételei­ből. — '22.17: Napjaink zenéje. — 23.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.30: Műsor­ismertetés. Hírek, időjárás. — 17.35: A Tiszától a Dunáig. Ze­nés magazin. Közben 18.00— 18.15: Észak-magyarországi kró­nika. — 18.25—18.30: Lap- és müsorelözetes. Televízió, 1. műsor: 17.10: Hírek. — 17.20: Toronyóra. — 17.45: Sorstársak. — 18.05- Té­vőbörze. — 18.15: Telesport. — 18.50: Esti mese. Süsü. a sár­kány kalandjai. — 19.30: Hír­adó. — 20.05: A szerencselovag. — 21.05: Panoráma. — 22.05- A hát műtárgya. — 22.IO: Híradó. Televízió, 2. műsor; 17.30: Fa­luház. — 18.OO: Pannon Króni­ka. — 19.00: Tévétorna. — 19.05: Az ellenállás nyolc nehéz éve. — 19.25: Blue String. — 20.00: Bemutatjuk a Szeretlek Q”1ney című portréfilmet. — 21.00: Hír­adó 2. — 21.25: Csapajev. Szlovák televízió: 16.30: FJa- talokról. — 17.00: Zenés műsor. — 17.30.: Dokumentumfilm. — dettel tartják a Vasasban. A mostani produkciót is a bu­dapesti Guruló Színpad mutatja be. A Vihar az er­dőben című meseelőadásra a DVMOK pénztárában vált­hatók jegyek. 17.50: Közép-szlovákiai maga­zin. — 18.20: Esti mese. — 18.30: Kék fény. — 19.30: Híradó. — 20.00: Bumeráng. — 20.40: Autó­sok, motorosok magazinja. — 21.20: Árulás. — 23.35: A prá­gai dzsesszfesztiválról. Kiállítások: Mini Galéria (10— 18): Kiss Sunyi István szob­rászművész kiállítása. — József Attila Könyvtár kiállítóterme (11—19): Engel Tevan István grafikái. Miskolci Nemzeti Színház (7)s Eurüdiké. (Bemutató bérlet.) Filmszínházak: Béke (f3, f5, f7 és f9): Gengszterek klubja (szi. amerikai, 14 év, kiemelt és I. helyár!). — Béke premier vi- deomozi (Í4, f6 és f8): Öldöklés San Franciscóban (szí. hongkon­gi). — Kossuth (a Vasas Müv. Központban, f4 és f6): Három férfi, egy mózeskosár (mb. szi. francia, felemelt helyár!) — (f8): Nyomás, utána! (szí. olasz, 14 év, kiemelt és I. helyár!). — Táncsics (14): A legyőzhetetlen Vutang (szí. kínai—hongkongi kung-fu, 14 év, kiemelt és I. helyár1) — (f6): Legenda a sze­relemről I—II. (szí. szovjet, dup­la helyár!). — Táncsics kamara (Í5 és £7): A Hold kegyeltjei (szí. francia, 14 év!). — Tán­csics videomozi (£3, f5 és 17): Csavargók (szí. hongkongi kung- fu). — Szikra (f7): Foglalkozá­sa: mesterlövész (mb. szí. japán, 14 év, felemelt helyár!) — (15): A lovakat lelövik, ugye? (szí. amerikai, 16 év!). — Fáklya (4, 6 és 8): Végtelen történet (szí. NSZK—olasz, felemelt helyár!). — Fáklya kamara (f5): A smaragd románca (szi. amerikai, kiemelt és I. helyár!). — Fáklya videomozi (fs és f7): Stoner (szí. hongkongi). — Petőfi (f5 és f7): Kiesi, de szemtelen (mo. szí. olasz, kiemelt és I. helyár!). — Tokaj diszkómozi (f6): Mary Poppins I—II. (mb. szi. ameri­kai). — Nehézipari Műszaki Egyetem (5 és 7): A Sárkány útja (szí. hongkongi, 14 év, ki­emelt és II. helyár!). — Ady Művelődési Ház (5 és 7): Zsa­roló zsaruk (mb. szí. francia. 14 év, kiemelt és I. helyár!). — Hámor (£6) : Kislány a városból (mb. szi. szovjet). — Pereces (6): Lenni vagv nem lenni (mb. szí. amerikai, felemelt helyár!). PÉNTEK Kossuth rádió; 8.00- Hírek. — 8.21): Tér — idő. — 8.50; A Stú­dió n felvételeiből. — 9.16: Éneklő Ifjúság. — 9.33: Vidéki óvodások énekelnek. — 9.53: Lottósorsolás. — 10.00: Hirek. — 10.05: Nem az én életem ez... — 10.10: Nagy mesterek — világhirű előadóművészek. — 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Szerencse szerződés. Petőfi rádió: 8.0O: Hírek. — 8.05- Az izraelita felekezet ne­gvedóráia. — 8.20- Klasszikus operettekből. — 8.50- Tiz nerc külpolitika. — 9.00: Hírek. — 9.05- Napközben. 3. műsor- n.oo- Hírek. — 8.12: Zenekari muzsika. — 10.12- Csak fiataloknak! — 1I.07: Norma. Miskolci rádió- 6.20—6.30: és 7.20—7.30-ie- Reegeli körkép. Hí­rek. tudósítások Információk, szolgáltatások Borsod Heves és Nógrád megyéből Televízió, t. műsor; 8.55: Ope­rett a ielmeztárban. — 10.00: Panoráma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom