Déli Hírlap, 1986. december (18. évfolyam, 279-304. szám)

1986-12-15 / 291. szám

Á Centrum Áruház, az Ámtóra és a l)ü közös játéka Terülj, terülj asztalkáin! A Centrum Áruházban a Berzeviczy Gergely kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépis­kola tanulói tizenkét ünnepi asztalt terítettek neg mindazokkal a kellékekkel, amelyek az áruházban kaphatók. Az ízléses bemutatót a i agy közönség december 20-ig tekintheti meg. ló tudni: december 20-ig lapunkban min- iennap közlünk egy szelvényt. Ha ezt kivág­tuk, magunkkal visszük a Centrum Áruházba. >tt bármely osztályon bármit vásárolunk, s le- jecsételtetjük a pénztárnál, szavazhatunk az ál­talunk legszebbnek ítélt ünnepi asztalra. Ennek «zamat kell beírnunk a szavazócédula közepén található körbe, majd a szelvényt dobjuk be a II. emeleten elhelyezett urnába. Akiknek a sza­vazata megegyezik a zsűri által első helyezésre jelölt asztal számával, azok között sorsolják ki a 4000 forintos főnyereményt, egy kristályvázát Aki a szakemberek által második legszebbnek ítélt terítékre voksol, azok között egy 3000 fo rintos kristálytálat sorsolnak ki. Majd a harma­dikra érkezett szavazatok közti! egy 2000 forint értékű kristályváza talál gazdára. A sorsolást december 21-én, aranyvasárnap tartják, délután 3 órakor az áruházban. HOZZA BE... fféV:. Cinv _____ Asztal Szama AMFORA ÜVEKT / NYERHET I I fi! i1 % © Z1 i I % l ! J AOTAKÖNYVI HÍREK SZÜLETETT: Bar$ánszki Istvánnak és Szen­ei! Ildikónak Tamás; Boros Pál­nak és Tranta Erikának Éva; Nagy Lászlónak és Varga Ilo­nának Marianna; Szűcs Sándor­nak és Rákos Margitnak An­namária; Varga Lászlónak és Orosz Évának Eszter; Kosnyi- der Csaba Györgynek és Vízi Irénnek Csaba; Németh József­nek és Galgóczi Évának Krisz­tián ; Fejszák Zoltánnak és Lut­ter Mariannának Anikó; Somo- di Lászlónak és Pataki Anná­nak Zsuzsa; Veréb Barnabás­nak és Fehér Erzsébetnek Ma­riann; Szabados Ferencnek és Dobi Katalinnak Ferenc; Tóth Béla Lászlónak és Dicső Erzsé­bet Katalinnak Erzsébet; Dichá- zi Gábornak és Kovács Eriká­nak Eszter; Szabó Miklósnak és Pocsai Máriának Zsófia; Bocsi Józsefnek és Bala.jti Zsuzsan­nának Nikoletta; Juhász Fe­rencnek és Pusztai Máriának Mária Réka; Krujzsely Tibor­nak és Horváth Nórának Réka; Kürti Tibornak és Pecsó Rozá­liának Tibor; Juhász Péter La­josnak és Karádi Editnek Pé­ter; Szabó Jánosnak és Vis- meg Katalinnak Gergely Nor­bert; Kormos Attilának és Mol­nár Évának Zoltán; Fer^ncz Sándornak és Németh Emőké­nek Sándor Attila: Mogyorós Istvánnak és Takács Évának Virág; Katona Gézának és Ká­rolyi Ilonának Erika; Pál Ist­vánnak és ' Varga Annának Alexandra; Földi Ferencnek és Tóth Mártának Máté Balázs; Molnár Józsefnek és Szilágyi Erzsébetnek József; Kollár Fló­riánnak és Józsa Beatrixnek Zsolt: Szabó Tamásnak és Bód- vaf Máriának Nóra; Szaniszló Sándornak és Árvái Ágnesnek Gábor Sándor; Tokaji József­nek és Drotár Máriának Lilla nevű gyermeke. Szeretettel köszöntjük váro­sunk legifjabb polgárait! HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Ostorházi Imre és Magyar Er­zsébet; Dura Tamás és Dudás Tünde; Bóta Attila és Jenes Erika; Horváth Károly és Si­ómon Mária; Kovács Imre és Sztahura Mária; Hamzók Gott­fried Tivadar és Tóth Mária. Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak! ELHUNYT: őszinte részvéttel közöljük, hogy elhunyt: Oftjó Béla; Kun Istvánná (Ba­lázsi Margit); Viszokai István; Jónás Kálmánná (Tóth Jolán); Hefszler István Jánosné (Mátyá­si Terézia); Danó GÍéza; Pol­gár Edéné ,(Szokolay Margit); Lórin ez József; Rikk Mihályné (Kulcsár Irén); Piskó Károly- né (Szentmihályi Zsuzsanna); id. Rieger Mihály; Mereczicz- k? Imre* Papp Lájosné (Kis Eszter); Révy Antal János; Bonczi János; Kovács Jánosné (Bodnár Erzsébet); Szécsényi Sáador. ci9B«as PALLAS Munkaközösség. 4. pf. KK» m Bedapes* Új rendelet van készülőben Kevesebb korom, kisebb zaj A közlekedés — s ezen be­lül is főként a közúti jármű­vek- — által okozott környe­zetszennyezés mind több gond forrása, elsősorban a nagyobb városokban, ipari körzetekben, ahol a levegő amúgy is az átlagosnál több káros anyagot tartalmaz, s a zaj sok helyen az elviselhe- tőség határát súrolja. A kör­nyezet óvása, illetve a- káros hatások mértékének csök­kentése érdekében az eddigi­eknél szigorúbb rendelkezé­sek kidolgozása vált szüksé­Várhatóan már a jövő év elején életbe lép a közleke­dés miniszter rendelet«, amely a jelenlegi helyzet — a járműpark nagysága, a forgalom sűrűsége, a gépko­csik műszaki álapota — fi­gyelembevételével megvál­toztatja, szigorítja a koráb­bi jogszabályt. Az új jogsza­bálykettős célja, hogy kor­szerű, környezetkímélő gép­járművek kerüljenek az or­szágba, továbbá, hogy a már Szemben tevő autók kevés­CTÄSZKÖZI.ZMfiNT Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek, férj. édesapa, nagyapa, testvér, zokon, PÁft* hJO&MjÓ toarovastttas «tani temetése rm. december 17-én. szerdán, M.30 órakor lesz a Szentpéteri kapui város] temetőbe». A gyászol« Gépész rajzolót, szerkesztőt felvesz a Borsodterv. ingicitlan Jó fekvésű, tehermentes OTP- garzon Avas-dél III. ütemben éladó. Érdeklődni: a 37-086-os telefonon. Garázs eladó Miskolc, Eper­jesi u. 1. sz. Érdeklődni lebet Miskolc, Szeles n, 74. III/3. Debrecen, vénkerti 2 összkomfortos, hitelmentes, föld­szinti, OTP-s lakás eladó, vagy miskolcira cseréljük. Telefon: 85-312, esténként. dcldsi-wiefei Eladó hosszá, karcsúsított su­as női irhakabát. Érdeklődni: 84-83l-es telefonon, este. FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK Egyetemi és főiskolai felvé­teli előkészítőket indítunk le­velező ütoií: magyar, történe­lem, matematika, fizika, bioló­gia, kémia, földrajz, pszicholó­gia» angol és német tárgyak­ból. Sok teszt és feladat! Kér­jen tájékoztatót! Címünk: A GtT- ES FaVONÓSZStElO VAtiALAT ♦ ♦ ♦ ♦ betanítóit, vosipori gyakorlottat rendelkező yofífrswi mnwvmoevos lemmneseT wratjAiwfe. Szállást biztosAunk, különélést Szelünk, útiköltséghez hozzájárulunk. Megfelelő munkavégzés esetén külföldi (NŐK, szovjet) munfcqlcbetőaég. Jelentkezés: Miskolc, Csabai Kórházzal szemben.) fcopo (Semmelweis bé szennyezzék környezetü­ket. Az úgynevezett típus- vizsgálatok előírásainak szi­gorítása azt célozza, hogy a jövőben a kereskedelem csak olyan új járműtípusokat sze­rezzen be. amelyek megfe­lelnek a szigorúbb követel­ményeknek: kevesebb szén- monoxidot, kormot, nitrogén- oxidot és szénhidrogént bo­csátanak ki. s kevésbé zajo­sak — kívül és belül —, mint a korábbi típusok. Az új jogszabály megköveteli, hogy a már forgalomban lé­vő gépkocsik szénmonoxid-. illetve koromkibocsátás« csökkenjen. Egyes típusok­nál a levegőbe kerülő szeny- nyezőanyag mértéke a ko­rábbinak alig több mint a fele lehet majd. Teljesen új rendelkezése a szabályozás­nak. hogy 1988. január else­jétől nemcsak a típusvizsgá­latoknál, hanem az üzemben lévő gépkocsiknál is meg­szabják a zaj felső határát. Űj intézkedés, hogy a jövő­ben a közutakon is bármikor ellenőrizhetik, megfelel-e a gépjármű a környezetvédel­mi előírásoknak. Az AUTÓKER értesíti kedves vásárlóit, hogy - amíg a készlet tart — kapható és decemberben átvehető: Pannónia 274 L típusú lakókocsi. A rác 725000 Ft -f Pannónia 320 S típusú lakókocsi. Árac 145 000 Ft 4­Mecsek 280-as típusú lakókocsi. Érdekfödni lehet az AUTÓKER 'kiskereskedelmi üzletágánál, Budapest, Rákóczi út 45. 1088 Telelőn.- 143-200, 42-4 Áfa: 94 300 Ft -f December t5-től - amíg a készlet tart — rendkívüli karácsonyi ajánlat o miskolci VASUDVARBAN, / Zsolcai kapu 12. szám alatt 600/220 dunaújvárosi lemezradiátor 140 Ft/tag helyett ItO Ft 500/220 dunaújvárosi lemezradiátor 130 Ft/tag helyett 100 Ft A MISKOLCI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT FELVÉTELRE KERESc /Tf Aft It-AAnilTAnAÍ AirA^ A Miskolci Közterület-fenntartó gepKocsiv ezeioKei akik a 21. életévüket betöltötték, „D- vagy „C vizsgával rendelkeznek, legalább 1 éves vezetési gyakorlatuk van, és 20 000 km levezetéséről igazolással rendelkeznek. Vállalat felvételre keres: Kereseti lehetőség: 5000—9000 Ft/bó. ♦ vállalati gyakorlattal rendelkező igazgatási és jogi osztályvezetőt, „D” vizsgával nem rendelkezők részére az Autók őrletre­♦ vállalati gyakorlattal rendelkező, közgazdasági egyetemet végzett szakembert. dési Tanintézetnél ingyenes „D" tanfolyamon voló részvé­telt biztosítunk, mely időre átképzési támogatási folyóst­♦ gépjárműjavítás területén gyakorlattal rendelkező normatechnológust, tunk. ♦ számítógép-kezelésben jártas operátort, Felvételre keresünk továbbá: takarítókat ♦ számviteli és szervezési gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyvi­A vállalat dolgozóinak és azok családtagjainak a városi telszervezőt, autóbuszokon és villamosokon díjmentes utazást biztosi­♦ vállalatunk kísérleti műhelyébe - kiemelt fizetéssel - nagy gyakorlattal rendelkező tunk. autószerelőket és karosszéria-lakatosokat, Felsőzsolca, Kístokaj, Szirmabesenyö, Alsözsotca, Mályi, Arnót és Nyékládháza községekből a napi bejárást sze­mélyzeti járatokkal biztosítjuk. ♦ valamint raktári kiadókat. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán: Miskolc, Szondi György u. 1. (101/B-s autóbusz-végállomás). Jelentkezni lehet: Miskolc, József Attila u. 65. sz. alatt, szellemi beosztásúak a személy­zeti vezetőnél, fizikai beosztásúak a munkaügyön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom