Déli Hírlap, 1986. december (18. évfolyam, 279-304. szám)

1986-12-01 / 279. szám

\ ü barálsá iái A múlt pénteken kezdődtek Miskolcon a magyar-szovjet barátsági napok. Kiállítások nyíltak meg, különböző ren­dezvények zajlottak le, és zaj­lanak a kővetkező napokban is. Szombaton három általános iskolában - a Mátyás király utcai 13. számúban, a Közép­szer utcai 3. számúban és a nyékládháziban - orosz nyelvi kulturális bemutatókat rendez­tek, amelyeken a tanulók éne­keltek, szavaltak, mesét mond­tak, bábjátékot adtak elő. Ké­pünk a 13. Számú Általános Iskolában készült. A barátsági napok mai eseményeiről la­punk 2. oldalán tájékoztatjuk olvasóinkat. (Kiss József felvétele) Országos ankét Az egészségügy egészsége Országos munkavédelmi ankétet rendeztek szomba­ton és vasárnap Miskolcon. Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Központi Ve­zetőségének főtitkára. dr. Fűzi István nyitotta meg a kétnapos rendezvényt a Ró­nai Sándor Megyei Műve­lődési Központban, a tanács­kozás résztvevőit pedig Básti Féri a szüiőszobíbsn (CIKK A 3. OLDALON) XVIII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM 1986. DECEMBER 1., HÉTFŐ ÁRA: 2,20 FORINT A jeruzsálemi bíróság el­napolta a kémkedéssel és hazaárulással vádolt atom­technikus perének tárgyalá­sát, mert a védő nyilvános tárgyalást kért. Az atom­technikust, azért állították bíróság elé, mert egy lon­doni lapnak felfedte, hogy Izrael atomfegyvereket gyárt a Negev-sivatagban. Ezután eltűnt Londonból, s csak november elején de­rült ki, hogy már Izrael­ben van. A feltételezések szerint az izraeli titkosszol­gálat vitte haza. Átadták a Téli tárlat díjait A város felszabadulásának közelgő évfordulóját köszön­ti a tegnap délelőtt a Mis­kolci Galériában megnyílt Téli tárlat. A kétévenként visszatérő nagy kiállítást dr. Kovács László tanács­elnök ajánlotta a már a megnyitón is hagy számú, érdeklődő közönség figyel­mébe. A Téli tárlat, mint pá­ratlan években » Grafikai biennálé, a város legjelen­tősebb képzőművészeti ese­ménye. A hetvenes évek elejétől él, és annak elle­Lengyel vendégeink Miskolc belvárosával ismerkedtek Háromnapos borsodi láto­gatásának befejezéseként, Miskolc belvárosával ismer­kedett szombaton a Bogu- mil Ferensztajn, a LEMP Politikai Bizottságának pót­tagja, a Katowicéi Vajda­sági Pártbizottság első tit­kára által vezetett állami és pártdelegáciő. A Katowicéi vendégek reggel a Búza téri vásár- csarnokot keresték fel, ahol megkóstolták a frissen sült magyar lángost, majd a me­gyei tanácsra hajtattak. Itt Fejti György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára, Dudla József, a városi pártbizott­ság első titkára, dr. La­dányi József, a megyei ta­nács elnöke és dr. Kovács László, a városi tanács el­nöke fogadta a vendégeket, majd belvárosi séta követ­kezett. A Tanácsház tér és a Miskolci Akadémiai Bi­zottság székházának megte­kintése közben dr. Kovács László tájékoztatta a vendé­geket a belváros rekonst­rukciójáról, s a legújabb vá­rosfejlesztési eredményekről. A Pátria üzletház előtt Kuncsik János, a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat pártbizottságának titkára köszöntötte a vendé­geket, akik ezután megtekin­tették a Pátria élelmiszer- áruházát. Ezt követően Lil­lafüred nevezetességeiben gyönyörködött a katowicei delegáció, s a késő délutáni órákban hazautazott, a Len­gyel Népköztársaságba. Városnéző sétán a lengyel delegáció. János, az SZMT vezető tit­kára üdvözölte. Dr. Hutás Imre, az Egész­ségügyi Minisztérium állam­titkára az egészségmegőrzés társadalmi programjáról, va­lamint ennek munkavédel­mi összefüggéseiről beszélt. A szombati programban ka­pott helyet a MEDTEX munkaruházati bemutatója. Az ankéten szó volt még a munkavédelem időszerű fel­adatairól és a szakszerveze­tek e téren jelentkező ten­nivalóiról is. Többen rámutattak: nem igazán megnyugtató az egészségügyben dolgozók egészségügyi és munkavé­delmi helyzete, noha a biz­tonságos munkavégzés felté­telei közvetlenül hatnak munkájukra, s ennek révén hazánk lakosságának egész­ségére. .Miskolc város nagydiját Tóth Imre festőművész kapta. (Kerényi László felvétele) nére, hogy képzőművészeti életünk változásai folytán országosból területi jellegű­vé vált, feltétlenül számot tarthat a figyelemre; válto­zatlanul szerves része mű­vészeti életünknek, fontos megjelenési alkalom Borsod, Heves és Nógrád képzőmű­vészeinek. A díjzsűri szép anyagból választott az idén is. MSsfcofe Város Tanácsának nagydíját Tóth Imre festőmű­vész kapta. A Borsod-Abauj- Zenapíén Megyei Tanács díjat megosztva Wieszt József grafi­kusművész és Kunt Ernq fes­tőművész, Nógrad Megye Tanácsának díjat Bobály Attila szobrászművész, Salgótarján Város Tanácsának díját Csik- szentmihályi Róbert szobrász­művész, a Szakszervezetek Bor­sod Megyei Tanácsának díját Vasas Károly szobrászművész, a Lenin Kohászati Művek dí­ját Pető János grafikusművész, a Diósgyőri Gépgyár díját Bukta Imre grafikusművész, a Borsodi Szénbányák Igazgató­ságának díját pedig Feledy Gyula grafikusművész nyerte eL (Cikk a 2. oldalon) Washingtoni javaslat A kongresszus rendkívüli összehívására Kongresszusi különbizott­ság összehívását szorgalmaz­zák a washingtoni törvény­hozás vezetői a kormányzat fegyverszállítási botrányá­nak kivizsgálására. Az egyik republikánus szenátor még ennél is továbbmenve a kongresszus rendkívüli összehívását indítványozta, feltehetően olyan céllal, hogy az ügy januárig, te­hát a szenátus republikánus, többségének végnapjai alatt kerüljön terítékre. A kongresszust soron kí­vül legutóbb 38 éve hívták össze, speciális kétpárti tes­tület pedig 1973-ban a Wa- tergate-betörést vizsgálta. A Washington előtt álló har­madik megoldás az, ha folytatódik a bizottságosdi és egyidőben mintegy tucat­nyi csoport nyomoz a tit­kos akciók felelősei »tan. Szakszervezeti határozat Varsában A tegnap véget ért len­gyel szakszervezeti kong­resszus határozata elutasítja a bérek és az árak tervezett növekedését, mert az vég­eredményben a- reálbérek csökkenését eredményezi. A küldöttek éles vita után — szombati határozatukat meg­változtatva — ügy döntöt­tek, hogy törlik az alapsza­bályzatból azt a pontot, amely a szakszervezeti szö­vetséget valamennyi lengyel szakszervezet képviselőjének nevezi. Felszólalt az ország párt­ós állami vezetésének nevé­ben Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, majd a tegnapi záró napon Zbig­niew Messner kormányfő is. A kormányfő emlékezte­tett arra, hogy Lengyelor­szág mai gondjai az 1970-es évek hibás gazdaságpolitiká­jában és az 1980—81-es évek eseményeiben gyökereznek. A megoldás egyedül a gaz­daság hatékonyságának nö­velése lehet: ehhez elenged­hetetlen a reform követke­zetes továbbfejlesztése. Az intézkedések elkerülhetetle­nül érzékenyen érintik a dolgozókat is — mondotta. Nagyon nehéz döntés az árak emelése — különösen az élelmiszerek esetében —, de a tapasztalatok azt mu­tatják. hogy az ilyen döntés elkerülhetetlen, mert a mes­terségesen fenntartott ár­arányok újabb valságtK vezetnek. A kongresszus vasárna határozatokat fogadott t amelyekben megfogalmazi a mozgalom indítványait lakáshelyzet és a környeze védelem megjavítására. Ma reggeli telefon Ussoda-remények Több ízben is foglalkoz­tunk a födémszerkezet hi­bája miatt bezárt diósgyőri Városi Uszoda ügyével. Meg­írtuk. hogy a vizsgálatba bevonták az Építésügyi Mi­nőségellenőrző Intézetet is. A legújabb fejleményekről kérdeztük Major Ádámot, a városi vízművek főmérnö­két. — Az ÉMI-vizsgálat befe­jeződött, s a szakvéleményt hamarosan megkapjuk. En­nek alapján járunk majd el, intézkedünk a kivitelezőnél. Mint ismeretes, a födém két helyen is maradandó válto­zást szenvedett, s életveszé­lyessé vált. A kijavítására két változatot dolgoztunk ki; hogy végül is melyikre lesz szükség, azt a szakvélemény megérkezése után fogjuk el­dönteni. Hadd említsem, meg, hogy az Augusztus 20. strandfürdő mellett a mis­kolciak igénybe vehetik a tapolcai fedett uszodát is. azaz igénybe vehetnék, mert az érdeklődés sajnos nem túlságosan nagy. Ügy tűnik, hogy amíg nem állítottuk , fel a sátrat, többen kérték ezt, mint amennyien most jegyet váltanak ide. Vállala­tunk mindent megtesz azért, hogy a nagyközönség miha­marabb használhassa a Vá­rosi Uszodát, de a jelenlegi lehetőségeket is érdemes ki­használni. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom