Déli Hírlap, 1986. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1986-10-20 / 245. szám

A krónikája Szabad- es kötöttfogású birkózó VB, Budapest Szalontai: két bravúr — és csalódás * Crack-árus egy félreeső parkban... A szenvedély futótűzként terjed. Pokoli függőség A gyilkos crack (Oflunkatársttnk jelenti) A Budapest Sportcsarnok­ban 37 ország zászlaját lát­hatták az érdeklődők, akik eljöttek a XXIV. Szabad- és Kötöttfogású Birkózó Világ- bajnokság első napi küzdel­meire. Sok érdekes találko­zónak lehettek szemtanúi. Világnagyságok hullottak porba, illetve a szőnyegekre, míg mások az ismeretlenség­ből kerültek az előtérbe. Miskolci szemmel nézve elsősorban a DVTK színeit képviselő Szalontai ' Zoltán mérkőzéseit figyeltük. — Ez sima győzelem lesz, Zoli sokkal jobb a kínaitól — magyarázta Hegedűs Csa­ba szövetségi kapitány az el­ső mérkőzés előtt, a beme­legítéskor. Igaza lett: Szalontai tussal nyert Huong-kviang ellen! Mint arról topónk 7. ol­dalán már beszámoltunk, halálos kimenetelű baleset történt szombaton 11.30-kor a 6. Porán ralli autóverse­nyen, az Óhuta és Erdőhor­váti közötti gyorsasági sza­kaszon. Németh László 36 éves gmk-képviselő, buda­pesti lakos Renault 5 turbó típusú versenykocsijával 160 —180 kilométer/órás sebes­séggel száguldott a gyorsa­sági szakaszon, amikor egy hídnál lévő bukkanóban ko­csija felemelkedett, majd úgy ért vissza az úttestre, hogy a járművezető elvesz­tette uralmát a kocsi fölött, kidöntött egy telefonoszlopot, majd az útmenti árukba zu­hant. Itt elütötte a felügye­let nélkül, szabálytalanul tartózkodó Varga Péter 6 éves és Kovács Viktor 9 éves miskolci lakosokat. A gyer­mekek közül Varga Péter a balesetnél olyan súlyos sé­rüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, Kovács Viktort életveszélyes sérülé­sekkel szállították kórházba. SJémeth László könnyebb, mithfarere, Jójárt András, 33 éves grafikus, budapesti lakos súlyos sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár 200 ezer forintra tehető. A halálos kimenetelű baleset Micimackó 60 éves Nem éppen szokvá­nyos születésnapi zsúrt tartanak ma London­ban. Micimackó, a nép­szerű Milne-könyv már eddig is sok gyer­meket szórakoztató fő­hőse 60 éves. A jubile­um díszvendége Er­zsébet királynő mackó­ja lesz. Hírek szerint Micimackó nem szán­dékozik még nyugdíj­ba. vonulni. Nem mindennapi teljesít­mény volt. Amikor Jászkai Imrével, a DVTK újdonsült vezető edzőjével összefutottam, tö­mören így fogalmazott: — A holland ellen Zolinak nyerni kell! — mondotta. — Miért...? — Mert dinamikus és ö a jobb, a rutinosabb ... Ez is bejött. Szalontai szin­te leiskolázta Midavaine-t és technikai tussal nyert, to­vábbjutott. Este ismét két­szer kellett nyőnyegre lép­nie ... A harmadik fordulóban először a japán Akaishi el­len lépett szőnyegre, aki 1984-ben Los Angelesben az olimpián 2. volt. Sajnos ezt a mérkőzést Zolinak nem sikerült megnyerni, pedig ... Az első menetben elszántan kezdett, szinte lepattant el­lenfeléről, ám az 2:0 arányú ügyében a rendőrség — szak­értők bevonásával — foly­tatja a vizsgálatot. Dédestapolcsányban, az esz­presszó előtt tegnap éjszaka, 23.15-kor kigyulladt az álló, az egri Városgazdálkodási Vállalat tulajdonában levő Ikarus autóbusz, s mire a tűzoltók a helyszínre értek, a jármű kiégett. Az anyagi kár 300 ezer forintra tehe­tő. Személyi sérülés nem tör­tént. A buszvezető elmon­dása szerint az elektromos gyújtású belső kandallót akarta meggyújtani, amikor azt észlelte, hogy lángol az autóbusz padlózata. A tűz ügyében a tűzoltóság és a rendőrség, szakértő bevoná­sával, folytatja a vizsgála­tot. A vízművek ügyeletén ar­ról tájékoztattak bennünket, hogy ma reggel csőtörés tör­tént Perecesen, a Tárna té­ren. A szerelők azonnal a helyszínre siettek, hogy hoz­záfogjanak a javításhoz. Elő­reláthatólag délutánra hoz­zák helyre a megrongálódott csőszakaszt. Addig lajtkocsi- val hordják a vizet a kör­nyék lakóinak. Török busz katasztrófája Huszonhat halálos és ' 12 sebesült áldozata van egy buszbalesetnek Törökország középső részén. Egy autóbusz szabálytalanul előzött és frontálisan összeütközött egy szállítójárművel. Az anka­rai rádió közlése szerint va­lamennyi áldozat török ál­lampolgár. vezetést szerzett. A második menetben Szalontai felőrölte a japán erejét, és egyenlített. A török vezető bíró, Köksal, akkor, amikor Szalontai né­gyes alakú lábkulccsal kísér­letezett, szabálytalanság cí­mén megszakította a mérkő­zést. így három pontot is elvett a diósgyőri fiútól. Ám az is tény — a szakemberek egyöntetű véleménye szerint — higgadtsággal, a nagy ru­tinnal meg kellett volna nyerni ezt a találkozót. Rá­adásul a török bíró lefújt egy szabályos akciót. Hiába tiltakozott Hegedűs Csaba szövetségi kapitány, az ered­mény: a török elküldte a szőnyeg mellől. — Miért volt a vita7 — kérdeztem Hegedűs Csabát. — A vérem felforrt, ami­kor láttam, hogy Szalontai több szabályos akcióját is menet közben szakítja félbe a bíró. Sajnos hiába tilta­koztam. Nem az első eset volt, amikor versenyzőinknek szabályos pontokat nem ad­tak meg. Következett Szalontai Zo­li utolsó — tessék számol­ni. tegnap a negyedik mér­kőzésen — az amerikai Metzger ellen, aki világbaj­nokságon már volt 3. és 4. helyezett is. Az első perc passzív küzdelemmel telt eh A szakvezetők hiába kiabál­ták be, hogy Szalontai el­lenfele bal lábára menjen, ez neki nem sikerült. Az ame­rikai l:0-ás vezetést szerzett, majd 1:1 lett, ezután Szalon­tai könyökfelütéssel, ballab- fogással levitte a szőnyegre Metzgert. Máris 2:1 Szalontai javára! Még 13 (!) másodperc volt hátra a mérkőzésből. Szalontainak csak annyit kel­lett volna csinálnia a sző­nyegen, hogy ott van! Tehát semmit. Tragédia játszódott le ezalatt a 13 másodperc alatt. Zoli ahelyett, hogy az előny megtartására töreke­dett volna, tovább rohamo­zott, és ez lett a veszte. Az amerikai egy váratlan mö- gékerüléssel kiegyenlített, s mivel övé volt az utolsó ak­ció, az ő kezét emeiték ma­gasba. Felföldi György A MIK szerelői az Engels utca 58., az Oszip István ut­ca 10., a Pozsonyi utca 64., a Szentpéteri kapu 97. és a Vörösmarty utca 3. számú lépcsőházakban javították meg mára virradó éjszaka az elromlott lifteket. Az Árpád utca 46-ban a lépcsőházi vi­lágítás volt rossz, a Mun­kás utca 8-ban a pincében csőrepedés, a Fazola Henrik utca 7-ben, szintén a pincé­ben, dugulás keletkezett. „1941-ben a japánok lebom­bázták Pearl Harbort, s ml azonnal hadat üzentünk. Most az egész országot ellepik az apró fehér csomagocskád, amelyeknek hasonló a pusztí­tó hatásuk, ám a nemzetet ez egyáltalán nem izgatja.” A komor , figyelmeztetés Joel Gillianótól, az ismert ameri~ kai kábítószer-szakértőtől származik, aki nemrég szenve­délyes hangú nyilatkozatban igyekezett felhívni a figyel­met az egyesült államokszer- te futótüzgyorsasággal terjedő, pusztító hatású szerre, a „crack” néven ismertté vált, igen veszélyes kábítószerszár­mazékra. Az aggodalom, az intelem teljesen megalapozott. Az Egyesült Államok illetékes hatóságai (amelyek az el­múlt években-évtizedekben már szembe kellett hogy nézzenek a különböző hal­lucinogén szerek ármádiá­jával) fel kellett, hogy is­merjék: a crack nem egy­szerűen a megszokott koka­inpor egyik új formája, ha­nem egy minden eddiginél veszélyesebbnek tűnő szer, amely jó néhány szakember megfogalmazása szerint máris új korszakot nyitott a kábitószergyártásban és -fcetwsfcedeiemtaen. Előállttá­Totó 1 Ff Homburg— , Werder Bremen tr-f 2 2. Düsseldorf—1. FC Köln 0-4 2 3. Schalke 04—Hamburg l-l x 4. Blau-Wciss 90— Bayer» München 1-1 x 5. Asch affen bürg— Karlsruhe 2-1 l 6. Freiburg—Osnabrück 2-2 x 7. Bielefeld—Saarbrücken 1-3 2 8. Darmstadt—Hannover 3-1 l 9. Ascoli—Juventus 0-5 2 10. Brescia—Udinese l-o l 11. Como—Fiorentina 0-0 x 12. Empoli—Milan 0-3 2 13. Torino—Roma 0-2 2 Pótmértkőzések; 14. Mannheim—Bochum 0-0 x 15. Bologna—Lanerossi 1-1 x 16. Cagliari—Cremonese 2-2 x A Sportfogadási és Lottó igazgatóság tájékoztatása sze­rint á totó eheti szelvényei között 13 plusz 1-est és 13-ast nem találtak. A 24 darab 12 találatosru egyenként 385 929 forintot fizetnek A 11-esek 9598, a 10-esek 1575 forintot érnek. sa egyszerű, s a kis mű­anyag zacskók villámgyor­san cserélnek gazdát az ut­casarkon, elhagyott parkok­ban. Ráadásul viszonylag olcsó, 10—20 dollárért már többszöri „utazásra” elegen­dő hatású adag kapható. Gyorsabb, s állítólag ösz- szehasonlíthatatlanul tökéle­tesebb élvezetet nyújt a ha­gyományos kokainnál. Míg azt rendszerint felszippan­tották, így a nyálkahártyán át lassabban ért az agyba, a speciális üvegpipában el­szívott crack gyakorlatilag azonnal, vagyis másodperce­ken belül mámorhoz juttat­ja élvezőjét. S voltaképp itt van a crack fő veszélye. Hiába olcsóbb ugyanis, ha áldozatai hamarabb szoknak hozzá, válnak egyre kiszol­gáltatottabb rabjaivá. A füg­Századunk nagy kalandjai voltak az afrikai vadásza­tok, a szafarik, amelyek so­rán a vadásznak nem csu­pán a vadakkal, hanem a természet mostoha körülmé­nyeivel is meg kellett küz­denie. Az Afrikát sújtó meg­annyi baj, a szárazság, az éhínség mögött szinte észre sem venni, hogy lassan meg­hívhatják a világ vadászait az ünnepélyes utolsó szafa­rira. Vészesen pusztul Afrika vadállománya. A 70-es évek eleje óta olyan mértékben irtották az orrszarvúakat, hogy már hírmondónak is alig maradt belőlük a kon­tinensen. Egy-egy agyar fontjáért 300 dollárt is ad­nak. Az orvvadászok évente több tízezer elefántot lőnek ki, különösen a polgárhábo­rú sújtotta Ugandában, Csádban és Szudánban ga­rázdálkodtak szabadon és „eredményesen”, de a leg­híresebb tanzániai és ele­fántcsontparti csordákat is megtizedelték. A hegyi go­rillákból alig néhány száz rejtőzik még a dzsungelben. Ugyancsak sötét jövő vár az afrikai vadkutyákra és a fo­lyamok nagy ragadozóira, a krokodilokra is. A gazdasági bajokkal küsz­ködő afrikai országok kény­telenek a vadászoknak en­gedményeket tenni. Kenyá­ban, ahol tavaly a turisták 300 millió dollárt jövedel­meztek az államkasszának, gőség pokoli helyzetet te­remt. A szakemberek sze­rint hatszori kipróbálás után már alig lehet másra gon­dolni, mint az újabb dózis-; ra. Csakhogy semmi biztosí­ték arra, hogy valakiben elegendő az akaraterő, s meg tud állni e végzetes ha­tár előtt! New Yorkban a bűncselekmények száma az elmúlt években — ha igen mérséklődött. A-folyamat az lassan is — fokozatosan utóbbi fél esztendőben azon­ban megállt, sőt számos kör­zetben drasztikusan emel­kedni kezdett. A Newsweek hírmagazin, a jelenséget egyértelműen a crack roha­mos terjedésével hozta ösz- szefüggésbe, hiszen e szen­vedély rabjai bármire haj­landók, csakhogy beszerez­hessék újabb adagjaikat. nyolc évvel ezelőtt még 21 font (kb. 11 kg) volt a pia­con eladható elefántagyar súlyának alsó határa, azóta már 13 font, mivel alig ma­radtak már az öreg elefántbi­kák közül. (Az elefántcsont fontjáért 40—60 dollárt ad­nak). A vadorzók immár az elefántborjakra és tehenek­re lőnek, és igen ritkán le­het őket tetten érni. A ti­losban vadászoknak- kedvez, hogy az utóbbi években az afrikai államokban fellen­dült a kézifegyver-gyártás. Az automata puskákat szük­ség esetén a vadőrök ellen is használják, és több or­szágban valóságos „bozót- háború” alakult ki a vadak miatt. Az érintett államok külön­böző megoldásokkal próbál­ják megóvni a vadállományt. Néhányan azt a javaslatot is megkockáztatták, hogy tiltsák be az egész világon az elefántcsont-kereskedel­met. Ez azonban túlságosan nagy üzlet ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni. Könnyebben megvalósítha­tók azok az elképzelések, melyek szerint a íegveszé- lyeztetettebb példányokat vé­dett rezervátumokba veze­tik. Kenyában a Nakuru-tó partján rendeztek be orr­szarvú-rezervátumot. Afrika déli részének több államá­ban nagyobb földbirtokosok ajánlották fel földjeiket a vadak részére, s szigorúan szabályozzák a vadászatot. DÍU HÍRLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc Városi Bizottságának politikai napilapja. Főszerkesztő; BÉKÉS DEZSŐ. Szerkesztősig; Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 39. Telefonközpont: 38-941. Titkárság: 18-223; bel- és várospolitikai rovat: 18-224: levelezési rovat: 18-225; kultúrpolitika: 18-226; sport: t8-222; Információ: 18-227. — Kiadja a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc, Bajosy-ZsUinszky út IS. 3527. Postacím: Miskolc 3501. Pf.: 178. — Felelős kiadó: VERES MIHALT. Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel: Miskolc, Szécnenyí út 15—17. 2525. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta Előfi­zethető bármely nírlapkézbesftő postanivatalnál. a nlrlapkéz- besítőknéi, a Posta Hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási irodánál (H&LIR) Budapest V. József nádor tér 1. — 1909 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a HELÍR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Elő­fizetési díj egy Hónapra 43 forint, egy negyedévre 129 forint, egy évre 516 Ft. Indexe 25 951. — Készült a Borsodi Nvom- dáfean. Felelős vezetői: W1RTH LAJOS. — ISSN 0133—0209. lárcsázzuk a 07-et Gyermekhalál az autóversenyen Az ügyeleteken történt Délutánig lajtkocsiyal Orvvadászok Afrikában Kitört a bozótháború

Next

/
Oldalképek
Tartalom