Déli Hírlap, 1986. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1986-10-01 / 229. szám

Kétnapos látogatásra teg­nap délelőtt megyénkbe ér­kezett Losonczi Pál. a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke. A kedves vendéget a me­gyei pártszékházban Fejti György, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke és Lakosi Kálmán, a Központi Bizottság instruktora köszön­tötte. Losonczi Pál találko­zott a megyei párt-végre­hajtóbizottság tagjaival és a megyei pártbizottság titká­raival. Fejti György arról tájékoztatta, hogy nyugodt politikai légkörben folyik Borsodban a párt XIII. kongresszusa határozatidnak végrehajtása. Nem kendőzte el e terület iparának — kü­lönösen a bányászatnak és a kohászatnak — a gondjait, s szólt a vegyipar és a gép­ipar eredményességéről. Ezt kővetően a megye mezőgaz. daságával ismertette meg az Elnöki Tanács elnökét, hang­súlyozva: az idei aszálykár tovább nehezíti a termelő- szövetkezetek gazdálkodását Borsodban. A tanácsi szervek mun­kájáról dr. Ladányi József Jfc Megérkezés a pártszékházba. A városi pártbizottság napirendjén Rózsa Kálmán köszöntése Hatvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte teg­nap Dudla József, az MSZMP városi bizottságának első titkára Rózsa Kálmánt, vá­rosunk nyugalmazott ta­nácselnökét. A szívélyes hangulatú ünnepségen részt vettek: Kovács József, Szűcs Erika és Tímár Vilmos — az MSZMP városi bizottsá­gának titkárai, valamint dr. Kovács László, Miskolc Vá­ros Tanácsának elnöke. Ró­zsa Kálmánnak a jubileum­ra az Eredményes Pártmun­káért plakettet adományoz­ták. Legutóbb 1983. november 2-án tárgyalta átfogóan a pártegység és a pártfegye- lem tapasztalatait a városi pártbizottság. Az akkori megállapítás ma is érvényes: a párttagság elfogadja, he­lyesli és támogatja a párt irányvonalát, a helyi célki­tűzéseket. A párttagok döntő többsége becsülettel, példa­mutatóan eleget tesz felada­tának — rögzítette az a tá­jékoztató, melyet tegnap hallgatott meg és fogadott el a városi pártbizottság. A fegyelmi bizottság nevében Káli Lajos elnök fűzött szó­beli kiegészítőt a tájékozta­tóhoz. Elmondta, hogy az üzemi, intézményi és nagyközségi pártbizottságok, partvezető- segek, valamint az alap- szervezetek többsége sokol­dalú. tudatos munkát végez a párttagok fegyelmének erő­sítésére, a pártélet demokra­tizmusának szélesítésére. Rendszeresen számonkérik ä pártmegbízatások teljesítését, igénylik a példamutató ma­gatartást. és személyesen is foglalkoznak a párttagokkal. Mindemellett azt sem sza­bad elhallgatni, hogy jelen­legi gazdasági körülménye­ink és a terveinktől eltérő tendenciák kedvezőtlenül be­folyásolják a párttagság fe­gyelmi állapotát is. Káli La­jos utalt arra, hogy az utób­bi időben számos miskolci vállalatnál, illetve városkör­nyéki községben kellett fe­gyelmi eljárást indítani ve­zető beosztású párttagok el­len is. Megemlítette például a Miskolci Építőipari Válla­latot, ahol 19 párttag ellen kezdeményeztek fegyelmi el­járást. Mint lapunkból is ér­tesülhettek róla. egyes ve­zetők ellen bűnvádi eljárás folyik jelenleg is. Nagy port vert fel a városban a TOP- SZOLG ügye, ahol szintén vétkesnek találtak számos vezetőt és párttagot. Ugyan­csak vétett a pártnormák ellen több városkörnyéki köz­ség két tanácsi vezetője, sőt az egyik párttitkárt fel is kellett menteni pártmeg- bizatása alól. A nyerészke­dés. harácsolas. a görbe úton szerzett jövedelem csábítá­sának engedve, tévedt meg a városi tanács lakáshivata­lának vezetője, és több mű­szaki beosztású vezető el­Gsrbacsov—Reagan minkatalálkezá Jubileumi XVM. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM 1986. OKTÓBER 1., SZERDA ARA:180 FORINT len is bűnvádi eljárás folyik jelenleg az úgynevezett bu­tik-ügyben. (Bővebben erről sem kell most beszélnünk, hiszen több cikkben foglal­koztunk a dicstelen históriá­val.) Káli Lajos szóvá tette azt is. hogy visszatetszést szül, amikor egy, beosztásával, hatáskörével visszaélő em­bert — még az ügyének végső lezárása előtt — gaz­dasági tanácsadóként foglal­koztatnak valamelyik válla­latnál. A becsületesen gon­dolkodó párttagok felteszik a kérdést: ugyan milyen ta­nácsokat adhat az illető? A fegyelmi bizottság el­nöke arról is beszélt, hogy egyes helyeken eltorzult az értékrend, a bérek, jövedel­mek nincsenek szinkronban a teljesítményekkel. Ez fe­szültséget kelt a párttagság körében. Dudla József, a városi pártbizottság első titkára, összegezve az elhangzotta­kat. határozottan leszögezte; továbbra is megalkuvás nélkül fellépnek a pártfe­gyelem megsértői ellen, füg­getlenül attól, milyen be­osztásban dolgoznak. A be­csületes, munkájával és ma­gánéletével is példát muta­tó tagság ezt igényli. A rend. fegyelem megőrzéséért mindent meg kell tenni, még azon az áron is, hogy néhány ember ejveszíti a párttagsági igazolványát. Losonczi Pál adott tájékoztatást, hangsú­lyozva: a szerény központi és megyei pénzügyi lehető­ségek mellett Borsod lakos­sága sokféle módon — egye­bek mellett a településfej­lesztési hozzájárulás meg­szavazásával — törekszik gondjai enyhítésére. Ezután Losonczi Pál az ország gazdasági, társadal­mi helyzetéről adott átte­kintést, majd a megye ve­zetőinek kíséretében Sze­rencsre utazott. A cukor- és csokoládégyárban tett láto­gatást követően a Szerencsi Édesipari Vállalat tanácster­mében a vállalati tanács tagjaival, szocialista brigád­vezetőkkel találkozott. Szerencs után Losonczi Pál és kísérete Tolcsvára, a Tokaj-hegypljai Állami Gaz­dasági Borkombinát üzemé­be látogatott. Az Elnöki Tanács elnöke ma délelőtt a Sátoraljaújhe­lyi Városi Pártbizottságon hallgatott meg tájékoztatót a 725 éves város fejlődésé­ről, majd városnézésén vett részt. fi Ez o sikátor Miskolc bel­városában található: a Bacsó Béla utca 4. homlokzata és a Rácz György utca 6. számú ház tűzfaia között maradt eny- nyi hely. Hogyan lehetséges az, hogy ráépülhetett a tűz­falra a társashoz? Vajon, mi­én maradhatott fenn ez az állapot lassan húsz éven át? Mikor oldódik meg o tűzfal- ügy, s mire számíthatnak az itt lakók? Mindezekre a kér­désekre a 3, oldolon, város­politikai fórumunkban adunk választ. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ró­nai d Reagan, az Egyesült Államok elnöke október 11 —12-én Reykjavikban. Iz- land fővárosában találkozót tart. A találkozót Mihail Gorbacsov javasolta, és Ro­nald Reagan a javaslatot elfogadta — jelentette be tegnap a TASZSZ szovjet hírügynökség. A revkjaviki találkozó része azoknak az előkészü­leteknek, amelyek Mihail Gorbacsov Egyesült Álla­mokban teendő látogatását szolgálják, amelyről a felek 1985 novemberében, Gerti­ben állapodták meg. A szovjet bejelentést a vi­lág élénk érdeklődése kísé­ri. a két államfő találkozá­sában a Szovjetunió rugal­mas politikáját látják. Ez olyan előzetes munkatalál­tudományos ülés A miskolci megyei kór­házban tegnap jubileumi tudományos ülést rendeztek a kórház II. számú belgyó­gyászati osztálya fennállá­sának, valamint prof. dr. Prónay Gábor osztály veze- zetői kinevezésének .30. év­fordulója alkalmából. A tu­dományos ülésen dr. Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke mondott . megnyitó beszédet, majd az orvostu­domány rangos szakintéz­ményeinek vezetői méltat­ták az osztály és Prónay Gábor három évtizedes ténykedését. Az Orvosto­vábbképző Egyetem Kiváló Oktató kitüntetését nyújtot­ták ez alkalomból dr. Pró­nay Gábornak. Ma reggeli telefon Nem a mérleg rassz Olvasóink panaszolták, hogy alkalmanként nem előírás­szerűén használják az auto­mata mérlegeket a Szinva ABC-áruházban. Mi is ta­pasztaltuk, hogy az áru egy­ségárát nem mindig ütik be az automata mérleg kompu­terébe. Ilyenkor csak a fel­vágott, vagy a juhtúró súlya olvasható le a mérlegről. Miért nem programozzák be a mérni kívánt áruk egységárát is? — kérdeztük Bari István üzletvezetőtől. Derült idő Az évszaknak megfelelő száraz, napos. derült idő várható. Mérsékelt szél mel­lett a legmagasabb nappa­li hőmérséklet 18—23 fok között alakul. — Csupán akkor nem ütik be az egységárat eladóink, ha kerek összegű a leméit áru súlya. Ilyenkor a 10—20, vagy 30 deka parizer súlyát fejben is beszorozhatják, s ezt minden vásárló papír nélkül is ellenőrizheti. Ezzel időt takarítanak meg. gyor­sabb a kiszolgálás. A mé­rendő áru egységárát egyéb­ként is utólag kell beprog­ramozni az automata mér­legbe. mivel ha ezt előre tesszük meg. könnyen té­vedhetünk. Ha a vásárióink úgy kívánják, a kölcsönös bizalom érdekében ezentúl minden esetben beütjük a mérlegbe az egységárat is. A csemegepultnál használatos Metó típusú automata mér­leg grammra pontos. Jó.len-, ne. ha a bolt valamennyi mé­rőeszközét ilyenekre cserél­hetnénk. , kozó, amely remélhetőleg elősegíti, hogy még az idén a csúcstalálkozó is létrejöj­jön. • Tokajban, a Tisza és a Bodrog találkozásánál a port egy része katonai táborhelyhez hasonlít. Terepjáró, gép­kocsik, tehergépkocsik, autóbuszok, zöld munkaruhás, sár­ga, narancsszínű úszómellényes vízügyi dolgozók serény­kednek a parton, itt tartják ma az országos vízminőség! kárelhárító gyakorlatot, az Országos Vízügyi Igazgatóság, illetve az Észak-magyarországi Vízügyi Hivatal szervezésében. A feltételezés szerint a Bodrogon olajszennyeződés ellen védekeznek, a Tiszán pedig úgynevezett állóvízi kárelhá­rítási gyakorlatra kerül sor, miután - szintén a feltétele­zés szerint — egy hajóból nagy mennyiségű olaj jutott a folyóba. (Helyszíni tudósításunk a 6. oldalon.) (Kerényi László felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom