Déli Hírlap, 1986. augusztus (18. évfolyam, 178-202. szám)

1986-08-01 / 178. szám

Áram­tolvaj {GLOSSZA A 3. OLDALON Fülledi meleg Ma is fülledt meleg lesz, bér a Meteorológiai intézet szerint nagyobb az esély a délutáni záporra, zivatarra, mint az elmúlt napokban volt. Déltől várható felhősö- dés, először az ország nyu­gati, majd keleti felében alakulhatnak ki zivatarok amelyek idején megerősödik * déli. délnvugati szél. Ad­dig is a legmagasabb hőmér­séklet 30—35 fok között lesz. miAP • POLITIKAI NAPILAP • XVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÁRA: 1,80 1986. äug. i., fentek forint Gorbacsov be tcjcxic táró l-keleti látogatását Az SZKP KB főtitkára. Mihail Gorbacsov tegnap be­fejezte a szovjet Távoí-Ke- iefen tett. látogatását, ée visszatért Moszkvába. A hábaroVszki hátárterü­let pártszervezetének veze­tői előtt beszédet mondóit. Kijelentette, hogy kőrútjá­nak fő politikai következte­sse a következőkben szűr­hető le: az elmúlt napokban láthattuk, hallhatto'- hogy a szovjet emberek aktívan támogatják az SZKP XXVII. kongresszusa után hozott intézkedéseket. Mint mon­a Kossuth mozi A miskolci Kossuth mozi hosszas átépítése miatt szü­netelnek az előadások a Szé­chenyi út l. szám alatti épü­letben. A Borsod Megyei Moziüzemi Vállalat a Kos­suth mozit erre az időre át­költöztette a Dióseyőri Va­sas Művelődési Központba. A .játékrendről kérdez.tük Lengyel Menyhértnél, a Bor­sod Megyei Moziüzemi Vál­lalat propaganda-csoportja - - nak vezetőjét: — Minden héten hétfőn, ked­den, szerdán, csütörtökön és szombaton tartanak előadá­sokat s Vasasban, délután fél négy. fél hat es este fél „ nyolc órai kezdettel. Az első előadást augusztus 2-án. szombaton fél négykor tart­ják műsoron az Indiana Jones és a végzet templo­ma című amerikai kaland­film szerepel. Szombaton déielőu 10 órától van jegy­elővétel. a továbbiakban há­romnapos elővételt biztosí­tanak minden játszási na­pon, 14 órától. Augusztus 9- ig minden előadás látogatóit meglepetés is várja: filmes ajándéktárgyakat, posztere­ket, plakátokat, lemezeket, kazettákat, egyebeket sorsol­nak ki közöttük. A Kossuth mozi új helyén is — terme­szei esen — premier mozi ként működik, a legújabb filme­ket kínálja. 9 A Borsod-Aboúj-Zemplén Megyei Munkavédelmi Felügyelőség ebben a hónapban 75 gazdasági egységnél - termelő vállala­toknál, mezőgazdasági üzemekben, oktatási intézményekben és kisiparosoknál is - vizsgálatot folytat. Szúrópróbaszerűen ellen­őrzik a munkában levő dolgozókat, megfelelő, alkolmas állapot­ban vannak-e, magyarán józanok-e. Hétfőn este a Lenin Ko­hászati Müvek két veszélyes üzemét kereste fel Majoros László munkavédelmi ellenőr, s a vállalat munkavédelmi főosztályának és a vállalati szakszervezeti bizottság képviselőivel tartott ellen­őrzést. A vizsgálat főszereplője a képünkön látható alkohoitesz­ler. (Tudósítás o 3. oldalon.} Amerikai vétő Az ENSZ Biztonsági Ta- j nácsa folytatta a Nicaragua kérésére összehívott ülését. Mint ismeretes, az el nem kötelezett országok egy cső- ■ portja azzal az indítvánnyal élt. hogy az Amerikai Egye­sült Államok hagvion fel Nicaragua-ellenes agresszív politikájával, és érvényesít­sék a hágai nemzetközi bí­róság határozatát. A szava­zás során az Amerikai Egye­sült Államok megvétózta ezt a határozattervezetet. így megakadályozta a Hágai Nemzetközi Bíróság határo­zatának életbe léptetését is. j Nicaragua valószínűleg az ENSZ-közgyűlés eie viszi pa­naszát. ahol számíthat a többség támogatására. Pokolgép Gerillák tegnap pokolgépet robbantottak Sri Lanka észa­ki részén. A merénylet kö­vetkeztében kilencen haltak: meg. i 0 A két iker Kovács lajosék három kislánya közül: Bea és Marika. Egy évvel idősebb náluk Andrea: most megy hetedikbe. Elképzelhető, hogy von gondja apának és anyának egyaránt; Kovácsék otthona mégis derűt áraszt. Holott a házaspár ugyancsak elfoglalt: a férj Edelénybe jár dolgozni mindennap, a feleség két, olykor három műszakban dolgozik a Szeles utcai cukrászüzemben. Mi a titka kiegyensúlyozott, harmonikus életüknek? — erről szól Családi körben című írásunk az 5. oldalon. Ketten a háromból A kiváló orvos köszöntése Több évtizedes kiemelke­dő munkája elismerésekép­pen Kiváló Orvos kitüntetést kapott dr. Berkessy Sándor. a Semmelweis Kórház bel­gyógyász főorvosa. A magas kitüntetés alkalmából meg­látogatta és gratulált neki Kovács József, az MSZMP Miskolc Városi Bizottságá­nak titkára, a pártbizottság egészségüggyel foglalkozó munkatársának kíséretében. Elbeszélgettek ak.ualis egészségügyi kérdésekről, a kórház és a város, illetve a városi pártbizottság kapcso­latáról, együttműködéséről. Ma este premier. A diósgyőri várban mutatják be a Lókat alá a lányokkal! cimií musicalt, amely Henry Fielding színdarab­ja nyomán született meg. Erről és a hét vége egyéb kulturális eseményeiről lapunk 2. oldalán olvashatnak bővebbet. Képein­ken: Vándor Éva, Miko István, Tahi József, Józso Imre és Schu­bert Éva. (Jármay György felvételei} dotta. oiyun politikát jöt­tünk javasolni, amelyet a nép sajátjának” tekint. Rá­mutatott, hogy az átalakítás nem korlátozódik a gazda­ságra: felöleli a politikai, szociális területet is. Ma reggeli teleíon A lasashan de estére sem hűl 22—27 fok aki a levegő. Árváltozások a Szovjetunióban A Szov jetunióban augusz- , tus 1-i hatállyal 20—25 szá­zalékkal felemelték a ma­gas alkoholtartalmú italok állami kiskereskedelmi árát. Ezzel egvidőben csökkentik i » gyermekruházat, az isko­lái egyenruha, valamin! más fogyasztási és iparcikkek, például a motorkerékpár arát. A Minisztertanács tegnap jelentest hallgatott meg a munkafegyelem javítására az utóbbi években tett intézke­dések végrehajtásáról. Meg­állapította. hogy a helyzet valamennyit javult, de az előrehaladás nem kielégítő. Ezért további, a munkaidő- alap védelmét szolgáló köz­ponti intézkedések kidolgozá­sára és életbe léptetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizott.ságnak az .építőipar eredményesebb működésére vonatkozó hatá- I ro7„atát. Ennek értelmében rendezni kell a veszteséges és alaphiány os vállalatok helyzetét, az alacsony haté­konysággal működő vállala­toknak pedig programot kel! kidolgozniuk gazdálkodásuk megjavítására. A Minisztertanács határo­zatot hozott arról, hogy az államigazgatási szerveknek milyen módon kell segítséget nyújtaniuk a képviselői fel­adatok ellátásában. A hatá­rozat részletesen szabályozza az államigazgatási szervek tájékoztatási, adatszolgáltatá­si kötelezettségét, a képvise­lők által tett javaslatok, be­jelentések elintézésének rendjét. Széndioxid a kábelaknában {CIKK A 3. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom