Déli Hírlap, 1986. július (18. évfolyam, 151-177. szám)

1986-07-12 / 161. szám

Garázsokra lehet pályázni (CÍMLISTA A 3. OLDALON) POLITIKAI NAPILAP #* XVffl. ÉVFOLYAM, 1*1. SZÁM 1986. JULIUS 12., SZOMBAT Ara? iso FORINT Holnapra várják az angol fővárosba Eduard Sevard- nadze szovjet külügyminisz­tert, aki hétfőn és kedden folytat tárgyalásokat Sir Geoffrey Howe külügymi­niszterre! és a Thatcher-ka- binet más vezetőivel. C r • • ozinai űrhajósok Egynapos szomszédolás Lázár György eisenstadti tárgyalásai Lágár György, a Minisz­tertanács elnöke dr. Franz Vranitzky osztrák szövetségi kancellár meghívására, teg­nap nem hivatalos munka- találkozóra Ausztriába láto­gatott. Útjára elkísérte írt felesége, A szívélyes, baráti í égkor- ken lezajlott, négyszemközti. illetve szélesebb körű meg­beszéléseken Lator György és dr. Franz Vranitzky tájé­koztatták egymást országaik helyzetéről. Megelégedéssel szóltak a magyar—osztrák kapcsolatok fejlődéséről, és kiemelték az együttműködés­hez fűződő érdekek kölcsö­nösségét. Szíriái űrhajósok készül­nek a világűrbe és már a start, előtti gyakorlatokat végzik Csillagvárosban. Mu­nir Habib és Mohammed Farisz egv nagyméretű, víz­zel teli medencében gyakor­latozik. Az úgynevezett hid- rolaboratóriumban modellez­hető .legjobban a súlytalan­ság állapota. Ott gyakorol­ják be a nyílt világűrben végzendő munkáltát Szabad kezet kapott a CIA Atomfegyverek BeSgimnbaa? Húsz év után derűit ki. hogy a viszonylag nem nagy területű Belgiumban két he­lyen is tárolnak amerikai atomfegyvereket — írja pén­A plenáris tárgyalás «tán a két kormányfő a kastély nagy kínai termében magyar és osztrák újságírókkal ta­lálkozott. Ezt követően dr. Franz Vranitzky ebédet adott ven­dége-tiszteletére a kismarto­ni Burgen land szállóban. Lázár György és kísérete az esti órákban visszautazott Budapestre. Szabad kezet kapott a CIA. az Amerikai Egyesült Államok hírszerző szolgálata a Nicaragua elleni tevékeny­ségével kapcsolatban. A 109 millió dolláros, zömében ka­tonai segély felhasználásáról is belátásuk szerint dönt­hetnek a CIA vezetői. Ezzel tulajdonképpen a kongresz- szus áldását ts megszerezték a közep-amerikai ország el­leni eilenseges tevékenység folytatásához, az ellenforra« dalmárok támogatásához. teken a TASZSZ brüsszeli keltezésű jelentésében. — Francois-Xavier de Donnea belga hadügyminiszter csü­törtökön a parlament eiőlt nyilvánosan beismerte, hogy a kleine-brogeli légitámasz­ponton állomásozó vadasz- bombázó-raj „nukleáris missziót'’ teljesít. A helyi sajtó szerint — folytatódik a szovjet hírügy­nökségi jelentés — az atom­fegyverek ugyan amerikai tulajdonban és ellenőrzés alatt vannak, de három F— 16 vadászbombázón, amelyek atomfegyverekéi: hordoznak és állandó harci készültség­ben vannak, belga pilóták teljesítenek szolgálatot. Ä TASZSZ megállapítja: hivatalosan is megerősítet­ték tehátA hogy Belgiumban nem egy. hanem két tá­maszponton is vannak ame­rikai atomfegyverek. Kleine- Broge! az ország északi ré­szén terül el, Hollandia köz­vetlen közelében. Florennes pedig az ország déli részé­ben. közvetlenül a francia határ mellett. 1985 márciu­sa óta 16 szárnyas rakétá­nak, azaz robotrepülőgépnek „ad otthont”. Pentagon üdét Megkötötte az első szerző­dését a Pentagon a nyugat­német Messerschmidt-cággel közös katonai kutatások folytatására. A megállapo­dás értelmében ellenséges rakéták követő- és célzóbe- rendezé.seit kísérletezik ki Európában. Borbély Sevillából A Miskolci Nyár ’86 rendezvénysoroiotánok kiemelkedő előadása lesi A sevillai borbély. Premier: hétfőn este fél 9-kor, neves művészek közreműködésével. Addig még né­hány részpróbát tartanak a belvárosi szabadtéri színpa­don A rendezővel Színetár Miklóssal beszélgetésünk a 2. oldalon olvasható. {Temesi felv.J ★ A ko-nzerv-üzemrészben darálják, keverik és fűszerezik az alapanyagot: itt tlő? el. mi­lyen lesz a termékek minősége (Herényi László felvétele) Szabó kíván látogatása a húskombinátban ár Az úgynevezett sertés vágó-vonal évi kapacitása 600 000 sertés feldolgozása. Az idén csak 250 ezerrel számolnak. Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke és kísérete Borsod megyei látogatásának második nap­ján, tegnap délelöti Tarc-a- lon a tokaj-hegyaljai terme­lőszövetkezet helyzetével, gondjaival ismerkedett. Ezt követően a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Allatforgal- mi és Húsipari Vállalat mis­kolci kombinátját látogatta meg. Kíséretében volt Fejti György, az MSZMP KB tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára. Dudla József, a Miskolc Városi Pártbizottság első tijkára, dr. Ladányi Jó­zsef. a megyei tanács elnö­ke. dr. Kovács László, a Mis­kolc Városi Tanács elnöke • és Szaniszló Sándor, a Me­zőgazdasági Szövetkezetek Megyei Szövetségének elnö­ke. A vendégeket Szabó László, a vállalat igazgató­ja köszöntötte és tájékoztat­ta. Elmondotta: ha van ele­gendő alapanyag, akkor évente négymilliárd forint értékű árut állít elő a vál­lalat. Azonoan az idén vesz- j teségre számítanak. Pedig termékeiknek 30—40 száza­léka kerül exportra, a Kö­zös Piac országaiba is. Je­lenleg alapanyag hiányá­ban nincs kihasználva a kor­szerű technológia. Emellett a szomszédos megvékből fel­vásárolt állatok szállítása is növeli a költségeket. Első­sorban az exportigények csökkenése miatt — a ko­rábbi nyereséges évekkel el­lentétben — az idén veszte­ségekkel számolnak. Ennek ellenére nem mondanak le a korszerűsítésről. Új termé- i kék — szalámi, kolbász — gyártását tervezik, . elsősor­ban belföldre és javítani akarják termékeik csomago­lását. A három telephellyel és öt kirendeltséggé] működő vál­lalat 2000 dolgozót foglalkoz­tat — mondotta az igazgató —. a munka jobb megszerve­zésével, a termékek minősé­gének tovább javításával, a | munkaidő alaposabb kihasz- ' nálásával mar az idén is so- I kát lendíthetnek a vállalat helyzetén.­A tájékoztató után a ven­dégek üzemlátogatáson vet­tek részt, ismerkedtek az itt folyó munkával, s Szabó Ist­ván elbeszélgetett a dolgo­zókkal. Délután Szabó István részt vett és felszólalt a TESZöV kibővített ülésén. Elemezte a mezőgazdaság helyzetét, ki­emelten tennivalókat. és kü­lön is foglalkozott a TOT következő kongresszusának J előkészítésével. Szabó István I az esti órákban visSzauta- I zott Budapestre. Má reggeli telefon Cúiü KI Leomlott a portásfülke fa­la és kidőlt a kerítés a Bor­sodi Sörgyár Zsolcai kapui kirendeltségén. Mi történt? — kérdeztük Molnár László­tól, a kirendeltség helyettes vezetőjétől. — Tegnap délután 4 óra tájban egy sörös teherautó állt az épületünk előtti gya­logátkelőnél. A mögötte ér­kező Avia magánteherautó eddig még kiderítetlen okok miatt fékezéskor súrolva az előtte álló teherautót, fel­szakadt a járdára. Súlyos cseréprakományával bedön- tötte a portásfülke falát, s kiszakította a kaput. Sze­rencsére a járdán senki nem tartózkodott. Ennek köszön­hető, hogy nem történt ha­lálos baleset. Tudomásunk szerint a kisteherautó ra­kodója lábtöréssel úszta meg a balesetet. A kidőlt kapu ráesett az egyik dolgozónk­ra. Szabó Gáborrá, akit a mentők kórházba szállítot­tak. de még késő délután hazaengedték. Most mérjük fel a kárunkat, s hamarosan ■megcsináltatjuk a kirendelt­ség megtépázott bejáratát. Átkelők a zöld vonalon A ciprusi törökök ma út­ra megnyitják a szigetor­szág görögök és törökök lak­ta területét elválasztó, úgy-1 nevezett zöld vonaton létesí-, • tett átkelőhelyeket. A török ciprióták egy hét­tel ezelőtt zárták le a de­markációs vonal mind a- tíz átkelőhelyét. megtorlásul amiatt, hogy a ciprusi, görög, közösség és a világ közvé­leménye bírálta Turgut Özal török kormányfőnek az ön­hatalmúlag kikiáltott Észak­ciprusi Török Köztársaság­ban tett látogatását. A Cip­rus török megszállás alatt álló északi részén 1983-ban létesített államot csak Tö­rökország ismeci el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom