Déli Hírlap, 1986. július (18. évfolyam, 151-177. szám)

1986-07-01 / 151. szám

A boltban letörlik, vagy rajta sincs j|c Hat-nyolcféle babát, mintegy 15 millió forint értékben varrnak itt évente Hímzett blúzok, hímes tojások Hafyó az ipari kiállitáscn A mezőkövesdi Matyó Há­ziipari Szövetkezet is készül Miskolcra az ipari kiállitás- és vásárra. Elsősorban nép­művészeti térítőkét, futókat hímezlek a bemutatóra. A standjuknál más látni­valókban sem lesz hiány, mert több mint százféle ter­méket hoznak. Ezek között nagy érdeklődésre számít­hatnak az eredeti dokumen­tumok alapján festett tojá­sok. Fügedi Istvánná elnökhe­lyettestől megtudtuk, hogy a szövetkezet az elmúlt évben 135 millió forint árbevételt ért el. A tavalyi 50 milliós exporttervüket teljesítették, ebből 20 millió forint érté­kű áru tőkés piacra került. A francia, olasz, svéd, oszt­rák, NSZK-beli, japán vásár­lók között elsősorban a nép- művészeti blúzok közkedvel­tek, de szívesen veszik fel ezeket a lányok és asszo­nyok a Szovjetunióban, Len­gyelországban, Csehszlovákiá­ban is. A mezőkövesdiek munkáit immár hagyományosan az őszi BNV-n is megcsodál­hatjuk. A matyó népművé­szettel legközelebb augusztus 2-án találkozhatnak az ér­deklődők: ekkor nyílik Me­zőkövesden a művelődési központban a Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat és Emlékkiállítás. embereket felszállni a villamosra? Szállíta­nák őket valamilyen külön járművön, ha már egyszer utazniuk kell. Nem bírom a piszkot, még kevésbé a piszkos embereket. Egy ember adjon magára. Legyen ápolt, il­latos, sugározzon róla a higiénia. Itt van ez a Józsi is. Hiába a sok pénze, a nagy­vonalúsága, tudom, hogy szeretne, mégsem járok vele. Mert én azt nem hiszem — bármennyire is olajos, piszkos munkát vé­gez valaki —, hogy nem tudja tisztára mos­ni a kezét. Méghogy az autószerelőknek ilyen a kezük! Keressen más munkát, ha engem akar! Nekem piszkos ember nem kell! Anyám is azt mondta mindig, hogy azért vált el, mert nem tudta elviselni az apám rendetlenségét. Meg hogy dohányzott és a hamu mindent ellepett körülötte. Hogy egye­dül élt? Na és aztán! Egészen jól elviselte. Legalább nem kellett senki piszkos gatyáját mosnia. Na, azt én sem fogom! Kösse föl jól az a férfi is, akihez én hozzámegyek. Tanuljon meg mosni is, takarítani is, vásá­rolni is. Mert én a krumplit sem viszem haza, ha nem teszik a zacskóba. Főzőka­nál se leszek egy zsíros fazékban soha! Most, hogy már a harminckilencedik évemben járok, és jól keresek, megengedhe­tem magmnak azt a luxust, hogy megválo­gassam, hogyan, kivel élek. Talán a Pistá­val ... Az tiszta. Ha az is el nem marad, mint az utóbbi időkben a többiek. Igaz is: jó volna tudni, hogy miért nem jönnek el a harmadik randevúra a férfiak. Biz­tosan azért, mert látják, hogy okosabb, mű­veltebb vagyok náluk, s kisebbrendűségi érzésük lesz mellettem. Egészen bizonyos, hogy ezért. Mi más bajuk lehet velem. Hi­szen szép is vagyok, jól öltözött is, tiszta is... Mérő Miklós gonddal. Ennek korábban három csoportja kapott ott­hont a közeli iskolában. Ám az általuk elfoglalt termek­re most már az iskolának is szüksége van, s ez okozza a helyszűkét. Az említett há­rom helyen több volt a je­lentkező, mint ahány gyér» meket felvehettek, ezért az érintett intézmények vezetői éltek az átirányítás lehető­ségeivel. Több szülő kapta azt a választ a felvételi ké­relmére, hogy gyermekét olyan közeli óvodába vigye, ahol kevesebb a jelentkező, s könnyebben elhelyezhető az apróság. Természetesen ezt nem mindenki vette tu­domásul: a fellebbezéseket holnap bírálja el az erre a célra alakult társadalmi bi­zottság. Újdonság volt most, hogy több helyen beírathatták gyermeküket azok a szülők is, akik gyesen vannak, munkaviszonnyal nem ren­delkeznek. Ezt a kedvez­ményt a levonulófélben le­vő demográfiai hullám tette lehetővé. B. A. Ho rr y Olvassa már el kedveském a dátumot, hogy jó-e még ez a tej — mondja a szemüve­gét otthon felejtő néni a boltban, a mellette álló asz- szonykához fordulva. — Ol­vasnám én, ha képes lennék kibetűzni a dátumot — hang­zik a válasz. Ez csak egy jel­lemző jelenet a sok közül, amely azt hivatott illusztrál­ni, hogy nincs minden rend­ben az élelmiszerek szavatos­sága körül. Nem véletlen, hogy a Miskolc Városi Népi Ellenőrzési Bizottság a leg­utóbbi ülésén épp erről tár­gyalt + AZ ÁRU „ELŐÉLETE" Az ellenőrzések tapaszta­latai szerint a sütőipari ter­mékeknél a legtöbb baj a tárolásból adódik: összepré­selődnek, ellapulnak a ke­nyerek, főleg, ha többnapos ünnepek előtt a szokásos mennyiségnél többet kell az üzletekben tárolni. A kenyér persze nem olyan romlékony áru, mint a tejtermék. Gyak­ran előfordul, hogy nincs rajta a szavatossági idő a tejeszacskón, a poharas ter­mékeken: egyrészt már a gyárban nem megfelelő a je­lölés, másrészt előfordul, hogy a boltban szándékosan letörlik a jelzést. Nagy gond az is, hogy nem teljes a hű­tőlánc: a tejet lepakolják az üzletek elé, s ott melegszik nyitásig. A húsipari termé­keknél nehéz az ellenőr dol­ga, hiszen ami nincs előre csomagolva, ott nem állapít­ható meg az áru „előélete”, azaz, hogy mikor került ki a gyárból. A rossz, olvashatat­lan jelölés a hűtőipari ter­mékekre is gyakran jellem­ző, valamint az is, hogy nem mindenütt képesek az üzle­tekben megfelelő hőmérsék­leten tárolni a hűtött élel­miszereket. + KIN LEHET ELVERNI A PORT? Általános tanulság; sok áru ahelyett, hogy szavatos­sági idejének legalább két­harmadát az üzletek polcain töltené el, akkor kerül a ke­reskedőhöz, amikor már alig van hátra idő a forgalma­zásra. Azt az örökzöld té­mát, hogy a boltvezető mit vesz, és mit vehet át, meny­nyire van kiszolgáltatva a szállítóinak, oldalakon át le­hetne boncolgatni. De nem lehet csak a kereskedőkön elverni a port a szavatossági ügyek miatt. A lánc eleje a gyártónál van, s ott van még a nagykereskedelem is. Ha jó minőségű, megfelelően je­lölt áru kerül ki a gyártótól a korszerűen, gyorsan dolgo­zó nagykereskedelmi vállala­tokhoz. akkor már csak va­lóban a kereskedő hanyagsá­gán múlhat, ha lejárt szava­tosságú cikk van a polcokon. Kétségtelen, hogy erősíteni kell a kereskedők ellenőrzé­sét — elsősorban a vállalati szervezet dolga lenne ez —, ám a következetesebb szá­monkérés aligha teremt hű­tőláncot, csomagoló, jelölő gépsorokat. Érdemi váttozást csak az hozhat, ha a keres­kedelmi, nagykereskedelmi vállalatok, gyártók gazdasá­gi, érdekeltségi viszonyai változnak: úgy is fogalmaz­hatunk, hogy több pénzük lesz, s tudják is majd, hogy ezt mire kell költeni. + TOVÁBB VIZSGÁLÓDNAK Ma akkora tömegű áru mozog egy nagyvárosban, hogy ósdi módszerekkel nem Lezárult az óvodai elő­jegyzések időszaka. A ta­pasztalatokról László Ferene- nétől, az iskolai csoport fő­előadójától kértünk tájékoz­tatást. Városunk óvodáiban össze­sen 7885 hely van. Az elő­jegyzések számszerű eredmé­nyeit összegezve, ma már tudott, hogy 7509 gyermek jár a nyár végétől, illetve az új szezon kezdetétől óvodá­lehet jól kereskedni. A régi kereskedőktől örökölni kell az udvariasságot, s a fegyel­met, de raktárnak már olyan kell, ahol számítógép irá­nyít, mint a Mátra Füszért nemrég felavatott új telepén. A népi ellenőrök két irány­ban vizsgálódnak tovább az idén. Foglalkoznak azzal, hogy milyen a szabálysérté­sek elbírálása, azaz ne érj« meg megkárosítani a vásár­lót. Másrészt az élelmiszerek szavatossági ügyeit is meg­vizsgálják, elsősorban a gyár­tók, s a nagykereskedők por­táján körülnézve. Körüljár­ják majd azt is, miként le­hetne erősíteni a városi ta­nács kereskedelmi ellenőri munkáját, s a sokat hiányolt belső vállalati ellenőrzést. Az ülésen idéztek egy adatot: 49 boltot ellenőrizve, 26 esetben kellett szabálysértési eljá­rást indítani. Jó lenne, ha elérnénk, hogy ne ilyen szo­morú adatokat kelljen a jegyzőkönyvekben rögzíteni. (k—ó) ba. Ebből nemcsak az derül ki, hogy minden jelentkezőt felvehettek Miskolcon, de az is nyilvánvaló, van még hely azok számára is, akik bár­miféle ok miatt késtek a je­lentkezéssel. Az a szülő te­hát. aki mostanában szeret­ne munkába állni, mivel cse­metéje betöltötte a harma­dik életévét, nyugodtan vi­heti olyan óvodába, ahol a jelentkezés nem érte el a 120 százalékot. Zsúfoltság már csak há­rom körzetben tapasztalható: az Avas III. építési ütemé­ben, a belvárosban és a Jó­kai lakótelepen. A három közül ez utóbbi helyszín, pontosabban a Dózsa György utcai óvoda küzd a legtöbb mik vannak,.. Befejeződtek az előjegyzések Van még hely az óvodákban Viták az átirányítás miatt * öltöztetik a Zsuzsit. Zsuzsi és Gyuri a neve a közkedvelt matyó babapárosnak. Fontos Im'niva'ók SZOT-iiJülők A nyaralási főszezon kez­detére a Népszava Kiadó újból megielentclíe a SZOT- üdülők kézikönyvét. A kiadványban olvasha­tunk a kedvezményes üdül­tetés általános tudnivalóiról, amelyek nemcsak a SZOT- üdülők vendégeire, hanem a vállalati pihenőházak be­utaltjaira is vonatkoznak. A könyv tájegységenként bemu­tatja az üdülőhelyeket, is­merteti azok történelmi, kézikönyve földrajzi, művészettörténeti nevezetességeit. Felsorolja valamennyi üdülő lényeges adatait, elhelyezési, étkezte­tési, vendéglátási körülmé­nyeit, majd kitér a sporto­lási, turisztikai és kirándu­lási lehetőségekre is. Végül segít eligazodni a gyermek- üdültetés, a szakmunkásta­nuló-beutalás, a külföldi tú­rista- és hajóüdültetés, va­lamint a SZOT Szociáltu- risztikai Iroda által szerve­zett országonkénti külföldi utak tudnivalói között. Na nézd, hogy félti a fehér ruháját! Ez a tollászkodó pava. Bele is halna talán, ha hozzáérnék a munkásruhámmal. Ez sem tud­ja, hogy mi a munka. Ilyen ruhában még ülni sem lehet sokáig. Biztosan valamilyen irodatündér. Amolyan főnökre mosolygó, kávéval pipiskédé virágszál. Csakhát olyan hervadozó. Tíz üveg sört rá, hogy egy óra hosszat mázolja magát minden reggel, mire kilép a lakása ajtaján. Egyszer láttam egy ilyet már ugyanezen a villamoson, a saját gyereke akart egy puszit adni az arcára, de akkorát sikított, hogy a kölyök szétkeni a festéket a képén, hogy mindenki megijedt. Bezzeg az én asszonyom! Egyszer volt csak kifestve, akkor a Szilveszterkor, ami­kor a haveromhoz mentünk a bulira, de amikor meglátta, hogy a háziasszony sem vakolta ki magát, azonnal elment a fürdő­szobába és lemosta az arcát. Az nem fél tőlem, hogy bepiszkolom. Pedig tiszta asz- szony. De tudja, hogy lakkozott körmök­kel nem lehet pénzt keresni. Nem is szé- gyelli az urát, ha meszes a ruhája. Mert amíg a ruhára csepeg a mész, addig a fal­ra is kerül. S amíg odakenem, addig jut enni-innivalóra, a gyerekeknek nyaralásra, színes tévére, s talán egyszer egy kis ko­csira is. Ha Trabantra, hát arra. Az is jobb a semminél. Akkor majd azzal furikázom. És kiröhögöm az ilyen villamoson utazó dá­mákat. Addig viszont viseljék el, hogy más is utazik. Egyébként is: akinek nem tetszik, járjon taxival. ...és hogy kell vigyázni! Ejnye már na, csakhogy nekem nem dől a koszos ruhájával! Jól kinéznék, ha rám ragadna az a sok por meg mész, amit ma­gán hurcol. Vajon miért engedik az ilyen Szavatosság, óh!

Next

/
Oldalképek
Tartalom