Déli Hírlap, 1986. július (18. évfolyam, 151-177. szám)

1986-07-01 / 151. szám

Négyszáz leány és asszony hímez, varr a közös műhelyben, 2000-en pedig bedolgozók a mezőkövesdi Matyó Háziipari Szövetkezetnél. Szép munkáikkal a miskolciak is megismerkedhetnek az ipari kiállításon és vásáron. Képünkön: annak a 160 ezer matyó babának az egyike, amelyet évente varrnak itt. (Tudósítás a 3. oldalon.) (Kerényi László felvétele) Borsod-Aboüj-Zemplén Me­gye Tanácsának tegnapi ülé­sén először a lejárt határ­idejű tanácsi határozatok végrehajtásáról szoló jelen­tés szerepelt napirenden. Ez­után megvitattak a megye közművelődési helyzetét, és a VII. ötéves tervidőszakra szóló, ezzel kapcsolatos fel­adatokat. A VI. ötéves terv során országos viszonylatban nem a közművelődés élvezett prior itási, pénz erre a célra szűkösen adódik. De a levővel lehetne jobban gaz­dálkodni — hangzott el a vitában, amelyre visszaté­rünk. A továbbiakban a tanács­ülés a tavalyi költségvetési és fejlesztési alappal való gazdálkodásról szóló napi­rendi pont megvitatásával folytatta a munkát, majd ' szervezeti és személyi kér- j désekben döntött. Magyar ■. Sándort, a munkaügyi és j, Kopasz Bélát, a mezőgazda- j sági és élelmezésügyi ősz- i tály vezetőjét, érdemeik el- | ismerése mellett, nyugállo- j mányba vonulásuk’ miatt a i tanács felmentette tisztségé­ből. A munkaügyi osztály­vezetőjévé dr. Perjést Zol­tánt. a mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztály vezetőjévé pedig Pál Józsefet nevezte ki. XVIII. ÉVFOLYAM, T51. SZÁM 1986. JÚLIUS 1., KEDD ARA: 1,60 FORINT Költségvetés, közművelődés Ülést tartott a megyei tanács Az MHSZ Borsod Megyei Vezetősége két év óta szoro­san együttműködik az NRK- beli honvédelmi szervezet, a GST neubrandenburgi veze­tőségével. Az együttműködés alaptan ma reggel háromtagú MHSZ- küldöttség utazott Borsod testvérmegyéje székhelyére, Neubrandenburgba. A kül­döttséget — amelynek Bo­ggal József százados es Ka- rajz József százados, a hon­védelmi szövetség kaaincba-- cikai. illetve sátorát rali jfteh i városi titkára a tagjá — Eles Gábor alezredes, me­gyei MHSZ-titkár vezeti. Háromnapos látogatásuk során a vendéglátóikkal ér­tékelik a két testvérszervezet együttműködésében elért eredményeket, s tanulmá­nyozzák azokat a módszere­ket. amelyeket a GST a hon­védelmi nevelésben alkal­maz. A további együttműkö­dés tennivalóit is meghatá­rozzák. Emberrablás Karacsiban, Pakisztán fő­városában elrabolták az afgán konzulátus másodtitká­rát és családiét. Az ember­rablást az afgán hírügynök­ség a pakisztáni és az ame­rikai hírszerzés tevékenysé­gével hozza összefüggésbe. Ma reggeli telefon it i i B Huszonöt megyei településen — Borsodnádasd, Bocs. Edéién v. Emud, Encs. Erdóbénye, Hejö- papi, Hernádnémeti, Igrici, Ka­zincbarcika, Lenin város, -Mező- Keresztes, Mezőkövesd, Olasz- lís/ka, ózd. Polgár, Sajókaza, Sajószentpéter, Sárospatak, Sá­toraljaújhely, Szerencs, Talcta- szada, Tiszalüc. Tokaj és Toles- va — közlekedtet helyi autó­buszt a Borsod Volán. A het­ven éven felüli utasok mától díjmentesen vehetik igénybe a járatokat. A részletekről ér­deklődtünk.. — A Minisztertanács dön­tése értelmében ma reggel­től azok szállhatnak fel autóbuszainkra érvényes jegy. illetve bérlet nélkül, akik július 1-ig 70. életévü­ket betöltötték. A díjmentes utazásra való jogosultságot személyi igazolványukkal igazolhatják. Kértük azokat a 70 év feletti utasainkat, akik havi, illetve negyedéves bérleteket váltottak eddig, azt a közeljövőben ne te­gyék. Aki pedig már koráb­ban megvette a bérletét, az nyugodtan forduljon irodá­inkhoz. ahol visszafizetik az árát. Felhívjuk az ingyenes utazásra való jogosultak fi­gyelmét arra. hogy a nem menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokra, illetve a- helvközi. távolsági autóbu­szokra a továbbiakban is je­gyet kell váltani. 0 Fontos a pontos munka, de jól tudjak ezt a Miskolci Vas­ipari Szövetkezet dolgozói is. Nem véletlen, hogy külhonban egyre több munkára lelnek, ugyanakkor itthon még „fai kell fedezni" őket (Cikkünk « 5. oldalon.) A LEMP kongresszusán Gorbacsov felszólalása Tegnap a KB beszámolója feletti vitával folytatta a munkáját a LEMP X. kong­resszusa. Délelőtt szólalt fel Mihail Gorbacsov, a szovjet delegáció vezetője, az SZKP KB főtitkára. Beszédében hangsúlyozta: « történelem kétségkívül iga­zolja a LEMP vezetését, hogy -a barátok és a szövet­ségesek szolidaritására tá­maszkodva. saját erejéből vezette ki az országot drá­mai helyzetéből. Majd kije­lentette: a Szovjetunió a jö­vőben is felelősségteljes po­litikát folytat, s türelmesen fogja alakítani a szovjet— amerikai kapcsolatok megja­vításához szükséges alapokat A szocialista országok köte­lességüknek tartják. hogy elősegítsék az európai ne pék közötti jószándékű és köl­csönösen előnyös együttmű­ködést, minden lehetséges területen. Délután szólalt fel Zbigni­ew Messner lengyel kor­mányfő. Kijelentette: a gaz­dasági és társadalmi élet zűrzavarának felszámolása után sikerült ismét fejlődési pályára állítani az országot, Az NME új rektora Dr, Czibere Tibor kitüntetése Rektori, egyetemi tanári kinevezések átadó ünnepsé­gét tartották tegnap a Par­lament kupolacsarnokában. A Minisztertanács a rek­tori teendők ellátása alól — munkássága elismerése mel­lett — felmentette dr. Czi­bere Tibort, a Nehézipari Műszaki Egyetem rektorát. A kormány a rektori teen­dők ellátásával dr. Kovács Ferencet bízta meg. A Minisztertanács egyete­mi tanárrá nevezte ki No- rot ni Zoltánt, és Ruszoly Józsefei, a Nehézipari Mű­szaki Egveiem docenseit. A művelődési miniszter meghosszabbította Földy Fe­rencnek, a sárospataki Co- menius Tanítóképző Főisko­la főigazgatójának a veze­tői megbízását. Az Elnöki Tanács dr. Czi­bere Tibor Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi ta­nárnak. a Nehézipari Mű­szaki Egyetem rektorának, akadémikusnak eredményes munkája elismeréseként, rektori megbízásának lejár­ta alkalmából a Magyar Népköztársaság aranykoszo­rúval díszített Csillagrendje kitüntetést adományozta. Az Elnöki Tanács dr. Hor­váth Zoltánnak, a Nehéz­ipari Műszaki Egyetem tan­székvezető egyetemi tanárá­nak több évtizedes oktató- nevelő. kutatómunkája, va­lamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Munka Érdem­rend arany fokozata kitün­tetést adományozta. Elhunyt Lékai László Életének 77. évében, szív- | boros, esztergomi érsek, a roham következtében, tegnap Magvar Katolikus Püspöki aeiutan Esztergomban el- huayi dr. Lékai László bt- I elnöke. s az visszanyerte megérde­melt helyei a szocialista or­szágok közösségében, és ja­vultak pozíciói nemzetközi téren is. A legfontosabb cé­lok között a kormányfő a gazdaság szerkezetének át­alakítását, a termelékenység növelését, a kül- és a bel­gazdasági egyensúly javítá­sát és a lakosság életszín­vonalának emelését hangsú­lyozta. A Központi Bizottság be­számolója feletti vitát a nyílt és őszinte, egyúttal kritikus hangvétel jellemzi. A magyar delegáció veze­tője, Grósz Károly tegnap egy nagyüzemben tett láto­gatást. A LEMP kongresz- szusa folytatja tanácskozá­sát, A szovjet delegáció veze­tője. M. Gorbacsov ma visz- szautazik Moszkvába. vígjátékban lennie keli. Szigligeti Ede Litiomfi című szín­darabjáról von szó, amelynek zenés változatát holnop este mutatják be a tapolcoi kertmozi színpadán. Képün­kön Litiomfi és ba­rátja, Szellemű - Zubornyók Zoltán és Varga Gyula. (Cikk a 2. oldalon.) Óvodai helyzetkép (CIKK A 3. OLDALON) Furcsa párok Kék a «CIKK AZ 3. OLDALON! Szilvái prolesz- szórnak van egy jnokaöccse és egy gyámteanya. Egy­másnak szánja a Fiatalokat, akik tud­ta nélkül megis­merkednek, és an­nak rendje-módja szerint szerelemre lobbannak. Minden rendben lenne te­hát, ha oz öreg Szilvái félre nem értené a helyzetet. Nem tudja, hogy a bájos ifjú hölgynek o szépet tevő Li- liomfi nevű színész nem más, mint az ö unokaöccse. A végén persze min­den jóra fordul, ahogy annak egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom