Déli Hírlap, 1986. június (18. évfolyam, 126-150. szám)

1986-06-02 / 126. szám

Tisztekből áll az új főparancsnokság Arafaíot leváltották A jordániai kormány tá­mogatását élvező palesztin tisztek egy csoportja önha­talmúan leváltottnak nyilvá­nította Jasszer Ara/atot az El Fatah éléről. A tisztek önmagukat főparancsnokság tagjainak nevezték ki, s Atm Zaim személyében főparancs­nokot választottak. Abu Zaim a PB'SZ egyik vezetője volt, s akkor pártolt el Arafattól, amikor Husszein jordániai királlyal megromlott a pa­lesztin vezető kapcsolata. A kanadai Igor Vrablic (jobbra) és a francia Maxime Bossis küzdelme a labdáért. Gólszegény mérkőzésekkel Megkezíőitt a 13. labdarúgs-yifágbajnolíság Szombaton délben — ma­gyar idő szerint este 8 óra­kor — a színpompás meg­nyitóünnepséget követően, a mexikóvárosi Azték-stadion­ban az Olaszország—Bulgária találkozóval megkezdődött a 13. labdarúgó-világbajnok­ság. A nyitány a hagyomány- tisztelet jegyében zajlott, ala­csony színvonalú találkozón — nem kis meglepetésre — döntetlen eredmény született. Tegnap két mérkőzést ját­szottak. a 24-es döntőbe ju­tott csapatok közül úiabb négy lépett pályára. A déli gyár idő szerint éjfélkor — két csoportellenfelünk csatá- rozott. Kanada bizony ke­mény ellenfélnek bizonyult a túlzottan magabiztos francf­ák számára, s jóllehet fél tu­cat holtbiztos gólhelyzetet el­hibáztak a gallok, végül po- tyaízú góllal kasszírozhatták be a két pontot. Ma délben — hazai idő szerint este 8 órakor — meg­kezdi világbajnoki szereplé­sét Magyarország együttese is: nem kisebb ellenfél vár a mieinkre, mint a Szovjet­unió gárdája. A csoport rangadó mérkőzését a rádió és a televízió egyenes adás­ban közvetíti. (VB-összefoglalónk a 8. ol­dalon.) XVIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM 1986. JÚNIUS 2., HÉTFŐ ÁRA: 2,20 FORINT Újraindítás Csernobilban még az idén újra indítják az első és má­sodik erőművi blokkot — közölte Voronyin szovjet mi­niszterelnök-helyettes. áramszolgáltatást. Ernődön azonban ezután sem nézhet­ték a televízi" ; késő este volt, mire újra kigyulladtak a lámpák. Még Leninváros határában is szigetelőrob­banást okozott a vihar; ezt azonban a meccs kezdetére rendbehozták a szerelőink. Tiszta vizet - a Sajóba verssel, majd a műsor vé­gén egy-egy szál virággal kedveskedtek az ünnepség résztvevőinek. Ezután Fedor Vilmos, a KISZ Miskolc Városi Bizott­ságának titkára lépett a mikrofonhoz. Beszédében megemlékezett a 40 év előtti alapítókról, méltatta tör­ténelmet formáló érdemeiket. Az ünnepi elnökségi ülés befejező aktusaként a gyer­mekmozgalomban végzett ki­emelkedő munkájukért a Miskolc Városi Úttörőelnök­ség emléklapját vehették át a meghívottak. Ha megtisztítjuk a város szennyvizét, mielőtt a Sajóba kerülne, akkor ezzel a jövendő ivóvíz forrásait védjük. Épp ezért a tavaszi műszaki közegészségügyi szemlén, amelyet a vízművek szakemberei szerveztek a nyári ivóvíz-csúcsfogyasztásra való felkészülés jegyében, a szennyvíztisztító műbe is ellátogattak az illetékesek. De szó esett arról is, hogy számítani kell-e az idén ivóvíz­fogyasztási korlátozásra. (Cikk a 4. oldalon) Vendég Kínából f Ma Budapestre érkezik Vu Hszüe-Csien kínai kül­ügyminiszter. A külügymi­nisztert dr. Várkonyi Péter külügyminiszter hívta meg hivatalos baráti látogatásra. találkozón Brazília nem kis szerencsével nyert, ha ugyan­is az ausztrál játékvezető megadja a spanyoloknak a felső kapufáról a gólvonal mögé pattant gólját, bizonyá­ra más eredmény születik a D-csoport nyitómérkőzésén. A délutáni mérkőzésen — ma­mm 0 Ezek a gyerekek mór most elmondhatják: sokkal jobb kö­rülmények között jászhatnak, mint hasonló korú avasi társaik. Svéd típusú, fa eszközökből készült játszóterük műszaki átadása a napokban történt meg, a Jósika utcában. A kicsik nem vár­ták meg a végleges átadást, máris birtokukba vették mindazt, amit szüleik - szabadidejük feláldozásával - számukra alkottak. (Cikk a 3. oldalon) (Kerényi László felvétele) ünnepi ülés Ma reggeli telefon Villám csapolt a vezetékbe Nagy vihar tombolt teg­nap megyénkben. Milyen ká­rokat okozott az áramszol­gáltatásban? — kérdeztük Puhl Jánostól, az EMÄSZ ügyeletes diszpécserétől. — Áramszolgáltatás nélkül maradtak a tapolcaiak teg­nap este 6 órától, csaknem egy órán keresztül. A vihar kezdetén villám csapott a vezetékbe, s emiatt felrob­bant az egyik 20 kilovoltos szigetelő. Akik Felsőzsolca irányából kapták a villamos energiát, azoknak szerencsé­jük volt; számukra a szige­telőrobbanás mindössze né­hány másodperces feszült­ségkiesést okozott. Csak azok maradtak áram nélkül, akik az LKM felől kapták az energiát. Mályiban is ha­sonló üzemzavar történt há­romnegyed 6 tájban; ráadá­sul ezen a környéken a vi­har több helyen elszakította a vezetéket. Sajnos, csak fél 9-re tudtuk visszaállítani az Kitüntetéseket adtak át Kiemelkedő munkájukért a Művelődési Minisztérium 701 Borsod megyei oktatási dolgozót részesített kitünte­tésben a pedagógusnap al­kalmából. A megyei ünnepséget szombaton délelőtt tartották a megyei tanács dísztermé­ben'; dr. Kun László, az MSZMP megyei bizottságá­nak titkára mondott beszé­det. Hangsúlyozta, hogy pe­dagógusaink egész évben végzett áldozatos nevelő­munkájukért megérdemlik az elismerést,, a tiszteletet, a megbecsülést és az ünnep­lést. Ez a nap az övék, de a többin sem feledkezhetünk el azokról, akik a jövő nem­zedékét nevelik, tanítják. Ezt követően Porkoláb Albert, a megyei tanács elnökhelyette­se átadta á kitüntetéseket. Délután a város pedagógu­sait köszöntötték a Fáy And­rás Közgazdasági Szakkö­zépiskola aulájában. Itt dr. Környey László, a városi ta­nács művelődési osztályának vezetője üdvözölte a meg­jelenteket, majd Balog Ákos, a pedagógusszakszervezet körzeti bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet. A kitüntetéseket dr. Kovács László, a városi tanács el­nöke adta át.' (A kitünte­tettek névsorát a 2. oldalon közöljük.) Mihail Gorbacsov Magyarországra látogat Mihail Gorbacsov, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­Derűs reggelre ébredtünk tegnap, gyengén sütött a nap délig, délután azonban bo- rongósra változott. Makó Zoltán, az Országos Mete­orológiai Intézet miskolci fő­állomásának technikusa el­mondotta, hogy a legmaga­sabb nappali hőmérséklet Miskolcon 20,8 fok volt. A levegő átlagos páratartalma elérte a 82 százalékot. A vi­har 16.54-kor kezdődött, han­gos dörgéssel, öt óra 7 perc­kor pedig zivatarba csapott át, 6 óra 10 percig. Utána zottságának meghívására a közeli napokban baráti lá­togatást tesz a Magyar Nép­köztársaságban. jött a zápor, este 7 óráig. Az eső erősségére jellemző, hogy ilyen rövid idő alatt 12,5 milliméter csapadék hul­lott Miskolcra. Hazánk fölött továbbra is hideg légörvény kavarog. Ma már kevéske napsütésre szá­míthatunk, a várt melegedés azonban elmarad. A heves zivatarok megszűnnek, futó zápor azonban még ma is le­hetséges. A legmagasabb nappali hőcmérséklet 16—21 fok között várható. Ma 40 éve annak, hogy megalakult a Magyar Úttö­rők Szövetsége. A születés­nap alkalmából tegnap dél­előtt ünnepi ülést tartott a Miskolc Városi úttörueinok- ség Az Ady Endre Művelődé­si Ház színháztermének szé­keit helyet foglalókat Forrai Tamásné, városunk úttörő­elnöke üdvözölte. Elmondot­ta. hogy nemcsak az elnök­ség jelenlegi tagjai kaptak meghívót erre a rendezvény­re, hanem azok is, akik egy­kor a csapatokat megalapí­tották. valamint Miskolc út­törőelnökei és -titkárai vol­tak a 40 esztendő alatt. Kü­lön is üdvözölte azokat a vendégeket, akik jelenlétük­kel megtisztelték az elnök­ség ünnepi ülését, köztük Kalóczkai Istvánnét, az MSZMP Miskolc Városi Bi­zottságának titkárát, Homo- lya Gizellát, a Hazatias Nép­front Miskolc Városi Bizott­ságának titkárát, Lavotha Petemét, a megyei úttörő- elnökség titkárát, s Balog Ákost, a pedagógusszakszer­vezet titkárát. A köszöntő szavak a 8-as. a 14-es és a 20-as Sz. Általános Iskola tanulói lép­tek a színpadra. Nép- és formációs tánc-összeállítással, II iteDrÉp nyár első napja Negyvenéves az úttörőmozgalom

Next

/
Oldalképek
Tartalom