Déli Hírlap, 1986. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1986-05-23 / 118. szám

+ BEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN • Ma este premier. Az évad utolsó bemutatójaként a Teli zseb című musical kerül szín­re a Miskolci Nemzeti Szín­házban. Ján Solovic Koldus­kaland című tragikomédiája nyomán született meg a ze­nés változat, amelyet ma­gyar színpadon először lát­hat a közönség. A rendező a Kassai Állami Színház igaz­gatója, érdemes művész: Mi­lan Bobula. Hazájabeli a né­hány napja elhunyt díszlet- tervező is, Ladislav Sestina. A kétrészes zenés játék gro­teszk és abszurdba hajló je­lenetekben meséli el egy ter­vezett rablógyilkosság törté­netét, persze a műfaj szabá­lyai szerint mulatságosan. Galiba Géza és Ciszák Alf­réd borbélyok (Kulcsár Im­re és Major Zsolt játssza) a szegény kis nyugdíjas, Var­ga Gyula vélt vagyonára pályáznak, nem utolsósorban Galibáné (Horváth Zsuzsa) pénzéhségének kielégítése ér­dekében. A darab zenéjét Igor Bázlik szerezte, a jel­mezeket a szintén vendég Húros Annamária tervezte, a koreográfia Somoss Zsu­zsa munkája. Vezényel: Kal­már Péter. Bemutató: ma este 7 órakor. >k A Teli zseb című musical két főszereplője: Kulcsár Imre és Major Zsolt. ... _ .. ,,,,,, (Jarmay György felvetele) Műsor PÉNTEK Kossuth rádió. 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.45; Gyurkovics Tibor: ölni, ölelni. — 12 55: A zene is összeköt. — 14.00- Hírek. — 14.10: Válogatott perceink. — 15.30; Világhy Erzsébet es Re. ményi Sándor nótal'elvételei- bői. — 16.00: Hírek. - 16.05­Kele. — 17.00: Helyszinralz. — 17.25: Az indiai klasszikus zene. — 17.50; Udvardy Tibor ope­rettfelvételeiből. — 18.15- Hol volt, hol nem volt...— 18.30: Esti Magazin. — 19.30: Diák­könyvtár hangszalagon. — 20.35: Európa zenéje Liszt zongorá­ién. — 21.15: Szimfonikus ze­ne. — 22.00- Hírek. — 22.20: Tíz pere külpolitika. — 22.30: Leporoló. — 23.00: Operaest. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió: 12.00- Hírek németül, oroszul és angolul. — 12.10: Táncok fúvósokra. — 12.25: Édes anyanyelvűnk. — 12.30; Népi muzsika. — 13.00­Hírek. — 13.05: popzene szte­reóban. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: pén­tektől péntekig. — 17.00. Hí­rek. — 17.08; a fiatalok pop­zenei műhelyének felvételei­ből. — 17.30; ötödik sebesség. — 18.30: Fiataloknak! — Köz­ben 19.00: Hírek. — 19.50­Egészségünkért! — 20.00- Nóta­kedvelőknek. — 21.00: Hírek. — 21.05; Látogatás a múltunk­ban. — 22.00- Híres történetek — nagy egyéniségek. — 23.00: Hírek. — 23.20: Archie Shepp felvételei. — 24.00: Virágéne­kek. — 0.05—4.20: Éjfél után. Hét végi kalauz ÜÉ se­rt + A HÁROM KISMALAC A BÁBSZÍNHÁZBAN Vasárnap véget ér a báb­színházi évad; legközelebb szeptemberben látogathatnak el a gyerekek a Fábián ut­cai volt malomba, amely most a Miskolci Szimfoni­kusok székháza és a Miskol­ci Bábszínház otthona. A szezonzáró előadás egyben bemutató is. A gyermeknap alkalmából viszik színre A három kismalac bábváltoza- tát, Czikora Jánosnak, a tár­sulat vezetőjének a rendezé­sében. Az előadások — te­kintettel a délelőtti kisdo­bos- és úttörőavatásokra — délután 2 és 4 órakor kez­dődnek, jegyek a Városi Mű­velődési Központban, és eset­leg még a helyszínen vált­hatók. A bábokat Balogh Sándomé, a népművészet mestere tervezte, a díszlete­ket Pallai Imre. A játszók: Szabó Emese (Pufi), Kra- komterger Rita (Ricsi), Győr Katalin (Röfi) és Márkus Bertalan (Farkas). + GYERMEKMAJÁLIS, ÜTTOROAVATAS Vasárnap, a gyermekna­pon három helyszínen ren­dezik meg Miskolcon a köz­ponti kisdobos- és Úttörő­Régi magyar lársasélet Vay Sarolta, a múlt század második felének és a század első évelnek divatos tárcaírója szá­mos munkában mesélte el a régi magyar udvar­házak, megj'ebálok vilá­gát, a magyar úri rend életét. Könyvei között az egyik legismertebb a Ré­gi magyar társasélet; en­nek az anyagából válo­gatták a Magvető Kiadó gondozásában megjelenő, Magyar Hírmondó címet viselő sorozat újabb kö­tetének anyagát. A George Sandre emlékez­tető, szivarozó grófnő ebben a kötetben 1740- től, tehát Mária Terézia trónra lépésétől V, Fer­dinand uralkodásának végéig, 1848-ig rajzolja mag az akkori magyar uralkodó osztály életét, szokásai, figuráit. A kor társasági eseményei, lég­köre meghatározóbb, mint hinnénk, ponto­sabban ez egy olyan vi­lág, amiről nem írnak a tankönyvek. A Régi ma­gyar társasélet ezért is élvezetes olvasmány. (máté) avatási. A Hősök terén ti­zenegy iskola, mintegy két­ezer diákját avatják fel a 9 órakor kezdődő ünnepsé­gen. Ugyancsak 9-kor kez­dődik a Lenin téri avatás, itt háromszáznál több gye­rek nyakába kötik fel a kék, illetve vörös nyakken­dőt. Az avasi sportpályán — a 43. Számú Általános Is­kola mellett — több, mint kétezer kisdobost és úttörőt avatnak fel fél 10-kor. A fentieken kívül a többi is­kolában a hét végén rende­zik meg ezt az ünnepélyt. A mostani gyermeknapi kis­dobos- és úttörőavatás egy­ben az úttörőhét kezdete is, a jövő héten (pontosabban június 2-ig) — ekkor lesz az Űttörőszövetség 40. szü­letésnapja — számos ren­dezvényt szerveznek az. ál­talános iskolásoknak. Az út­törőhét első nagyszabású szórakoztató programja a vasárnapi majális az Ava­son. Az avatás után az öt iskola csapatainak vezet ve­télkedőt Papp Endre, majd színes műsor következik, színpadi, tánc-, balett-bemu­tatóval, a Victor Jara, a GMK és a Nino együttes koncertjével. Az utóbbi ren­dezvény — szemben a töb­bivel — nem a sportpályán, hanem a 43-as iskolában lesz. + TORONYZENE A Miskolci Rézfúvós Quin­tett (tagjai Zobay Béla, Ara­nyosi György, Mészáros Im­re, Nagy László és Uray Márton) vasárnap ismét kon­certet ad a Pátria-ház erké­lyéről. A műsor délután 6 órakor kezdődik. + ÜJ ZENEI KONCERT A Miskolci Üj Zenei Mű­hely együttesét Kovács Lász­ló vezényli ma este 7 órá­tól a Bartók-leremben meg­rendezendő koncerten. A műsor: Mozart c-moll szere­nádja, Richard Strauss Sze­renádja és Metamorphosen című szerzeménye. + TŰRAK ÉS VERSENY Szombaton az MVSC ter­mészetjárói rendezik meg a Bükkben az Encián Kupa tájékozódási és túravezetési versenyt — minden bizony­nyal több száz résztvevővel, hiszen nem csupán a miskol­ci és borsodi szakosztályok indítanak csapatokat, ha­nem az ország más részei­ből is érkeznek versenyzők. A versenyt 8.30 órakor a ta­polcai Tejpresszó előtt nyit­ják meg, az első csapat 9 órakor rajtol, az eredmény- hirdetés előreláthatóan 17 órakor lesz. A diósgyőri vasas turisták vasárnap Kékestetőre indul­nak, 7.02 órakor a Tiszai pályaudvarról. Túravezető: Bosánszki Tiborné és Len- deczky László. A miskolci helyiipari ter­mészetjárók vasárnap Bód- vaszilas és Jósvafő között, az aggteleki hegységben tú­ráznak. Indulás: 7 órakor a Tiszai pályaudvarról. Túra­vezető : Szaniszló Gyula. Ugyancsak az aggteleki hegységben vesznek részt Kék túrán vasárnap a MÁV Bevételellenőrzési Igazgató­ság miskolci turistái. Indu­lás: 6.40 órakor a Tiszai pá­lyaudvarról. Túravezető: Pá­zsit Ferencné. 13.05; Mint egy fekete kis­macska nyaka. — 13.41; Nép­dalok kamaraegyüttesre — 14.04: Bogár István: Hellász. — 14.22. Oj operalemezeinkből.— 17.00: Iskolarádió. — 17.30­Hangversenyciklus Liszt mü­veiből. - Kb. 18.40: Madrigá­lok. — 19.00: Hírek. — 19.05. Gyurkovics Tibor: ölni. ölel­ni. — 19.15; Az English Con- • cert játszik. — 20.04: Francia vokális muzsika. — 20.35: Aki nem töpreng — múltja meg­szakad. — 21.10: il. nemzetközi dixieland-fesztivál. — 22.00: Zenekari muzsika. — 22.50-' Mi újság a regi zene világában? — 23.30: Hírek. Miskolci rádió: 17.00: Műsor- ismertetés. hírek, időjárás. — 17.05: Péntek este Észak-Ma- gyarországon. Szerkesztő; Ja­kab Mária. (a tartalomból: Úttörőtáborok a vakációban — Szolgáltatások a könyvtárban — Az infarktus megelőzéséről. Beszélgetés dr. Pénzes Géza főorvossal —' Mit főzzünk va- sárnapra? — Tanácsok, fotósok- nak — Hétvégi programaján­lat.) — 18.00: Eszak-magyaror- szágj Krónika. (A BNV-ről je. lentjük — ÍSzak-magyarorszá- gi gyermekfesztivál kezdődik Sátoraljaújhelyen.) — 18.25— 18.30. Lap- és műsorelőzetes. Televízió. L műsor: rs.50; Hírek. — 15.55: Száz híres festi mény. — 16.10: Egy szó. mint száz! — 16.55- összefoglaló a KISZ XI. kongresszusának el­ső napjáról. — 18.00; Ablak. — 19.05: Tévétoma. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Híradó. — 20.(15- Telefere. — 21.15: v. nemzet­Jó, ha tudjuk... ORVOSI ÜGYELETEK Körzeti orvosi ügyeleti szol­gálat — sürgős esetek ellátásá­ra — a következő helyeken ta­lálható Miskolcon, a hét vé­gén: az I. és II. kerületben la­kóknak a Csabai kapu 9—11. szám alatt (bejárat a Bottyán János utcai oldalon), telefon: 63-333, 63-124. A III. kerületben lakóknak az Első u. 4. szám alatt (telefon: 51-704). Az Első utcai ügyelet hétvégeken pén­teken este 7 órától másnap reggel 7 óráig a bükkszentke- reszti és a répáshutai lakoso­kat is ellátja. Jó tudni, hogy ezeken a helyeken hétköznap déli 12 órától délután 3 óráig, valamint este 7 órától másnap reggel 7 óráig ügyelnek. Gyermekorvosi ügyelet, 14 éves korig, a város egész terü­letére a Hunyadi u. 21. szám alatt van. Telefon: 15-698. A hétvégeken pénteken este 7 órá­tól hétfőn reggel 7 óráig fo­gadják a beteg gyermekeket. A Csabai kapui rendelőinté­zetben szombaton reggel 7-től 13 óráig tart a fogászati és az onkológiai rendelés. A sebé­szeti, fül-orr-gégészeti szakren­delés a sürgős ellátást igénylő járóbetegek részére az illeté­kes osztályok ambulanciáján működik. A vasgyári rendelő- intézetben, hasonló időszakban az alábbi szakrendelések mű­ködnek: fogászat, belgyógyá­szat, szemészet, laboratórium, nőgyógyászat. A fogászati ügye­let szombaton déli 1 órától hét­főn reggel 7 óráig tart a Csa­bai kapu 42. sz. alatti Tüdőkór­ház szájsebészeti osztályán (te­lefon: 68-622). Az ideiglenesen Miskolcon tartózkodók a szállásuk sze­rint illetékes ügyeleti szolgá­lathoz tartoznak. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Ezen a hét végén, pénteken 15.30-tól hétfőn reggel 7.30-ig dr. Végh Endre körzeti állatorvos ügyel. Lakása: Miskolc. Arany János u. 5. szám. Telefon: 15- 687. Bejelentés: 8—9 és 13—14 óra között. GYÓGYSZERTÁRAK Szombaton és vasárnap nyl va van a Széchenyi út 3— szám alatti (Pátria-ház) gyóg szertár, telefon: 35-951, és Avar H. 1. szám alatti, Mai tér melletti gyógyszertár, tele­fon : 51-697. Szombaton délután 5 óráig tart nyitva a Kun Béla úti gyógyszertár. A Pátria-házi és az Avar utcai állandóan, a Kun Béla úti hétközben látja el az éjszakai ügyeleti szolgálatot. SZERVIZEK A GeTka televízió- és közpon- tiantenna-javító szervize szomba­ton délig várja a bejelentéseket. Címük: Testvérvárosok útiai szolgáltatóház, telefon: 66-666, 66- 653. Vasárnap reggel 8-tól déli 1 óráig ügyeletet tartanak. A Vilikész rádió- és televízió- javító műhelye a Szűcs Sámuel u. 5. szám alatti szervizében szombaton reggel 7-től 14 óráig, vasárnap reggel 7-től 13 óráig tart ügyeletet. Telefon; 15-601, 36-599. Az autószerelő kisiparosok kö­zül május 24-én és 25-én Hajdú György, Réz u. l/a. alatti mes­ter tart ügyeletet. Helyszíni autó­javítás, segélyszolgálat, vonta­tás : Pálfi Sándor, Középszer u. 96. Telefon: 68-892. CB AM15. TEJ ES KENYÉR A következő vendéglátóhelye­ken kapható vasárnap reggel 7- től 11 óráig tej és kenyér, bol­ti áron: a Gyöngy cukrászdá­ban az Aranycsillag vendéglátó­házban, az If júság étteremben és a Művész bisztróban. A Kato­wice étteremben 6-tól 11 óráig, a Diófa étteremben 9-től 11 órá­ig lehet tejet és kenyeret vásá­rolni. A Gyors étterem vasárna­ponként 6-tól 10 óráig árusít te­jet, vajat, péksüteményt, tejter­méket és kenyeret. A Hunyadi utcai tejivó vasárnap reggel 7- től 11 óráig, a Lenin tér 1. szám alatt] tejivó reggel 5-töI 9 óráig vstA nyitva. közi karmesterverseny. — 22.40: Híradó 3. Televízió. 2. műsor: 16.55- Ti­sza Kupa. — 18.35: Tau bácsi. — 19.05: Horowitz Moszkvában. — 19.50: Henry coanda. — 20.00. Kimenő. — 21.00; Híradó 2. — 21.25: Barátom a sejk. Szlovák televízió: 13.55: Ri­portok a választásokról. (Köz­ben 18.20: Esti mese. — 19.30: Híradó.) — 21.00- Berlioz élete. — 21.5G: Vetélkedő. — 22.30: Maigret felügyelő legnagyobb esete. Kiállítások: Miskolci Galéria CIO—18): Rajzok, grafikák, ak- varellek. — Fotógaléria <10— 19) - Üttörő- és ifjúsági házak fotópályázatának anyagából. — Vasas Galéria (14—19): A nép. művészeti pályázat kiállítása. — 40 éves a magyar úttörő­mozgalom: dokumentum-kiál­lítás. — Bartók Béla Művelő­dési Ház (10—17) : Képzőművé­szet a könyvkiadásban. — Szakmunkás Galéria (10—18) - Kurucz János és Kurucz Pé­ter fotói. — Herman Ottó Mú­zeum Képtára (KK-18) : Két év­század magyar festészete. — Múzeumi mozaik. Az emberi kultúra kezdetei. Kiállítás Tóth Lajos dél-afrikai anyagából. — Borsod—miskolci Múzeum (10— 18): Kondor B-éla-emlékkiállí­tás. — Szőnyegek, szelencék, miniatűrök a Petró-gvűjte- ményből. — Múzeumi műhely. Kamarás Jenő fotókiállítása. — Herman Ottó-emlékház (10— 18): Herman Ottó élete és munkássága. — A Bükk élő­világa. — Diósgyőri vár (9— 17) • A diósgyőri vár története. — Déryné-ház (9—17): Déryné, emlékszoba. — Massa Múzeum (10—18) : a diósgyőri kohászat története 1870-ig. A kohászat­ban használt kéziszerszámok. Központi Kohászati Múzeum (9 —17): A nyersvasgyártás tör­ténete. — Acélgyártás. — Ko­vácsolás. — Hengerlés. — Her. man Ottó-emlékpark (10—18): A Bükk hegység keletkezése. — A Bükk hegység és az em­berek kapcsolata. — Városi vadaspark (9—17). Miskolci Nemzeti Színház (7) • Teli zseb. (Bemutató bérlet.) — Kamaraszínház (7): Ne­bán csvírág. Filmszínházak: Béke (3. n6 és f8) : Egy maréknyi dollá­rért (szí. olasz, 14 éven felüli­eknek. kiemelt és III. helyár!) — Béke kamaramozi (4) : Üze­net. az űrből (mb. japán. ITT. helyár!) — (6): Gyilkosok utcája (mb. francia. 16 éven felüliek­nek. III. helyár!) — Kossuth (f3, hn5 és 7): Egy maréknyi dollá­rért (szí. olasz. 14 éven felüliek­nek, kiemelt és III. helyár!) — Hevesy I. Filmklub (f5 és f7): Tű a szénakazalban (mb. szí. angol, 16 éven felülieknek, Hl. helyár!) — Táncsics (f5): Ottó, az orrszarvú (mb. szí. dán). — (f7) : A lator (mb. szí. olasz— francia. 16 éven felülieknek II. helyár!) — Táncsics kamara, mozi (6): Ufó Arizonában (mb. szí amerikai, 14 éven felüli­eknek III helyár!) — Szikra (£5) • Elpidiő Valdes (mb. szi. kubai). - (f7) • Gyilkos tra'V­aó (mb. szi. amerikai. 16 éven felülieknek. III. helyár!) - Fáklya íf5 és f7): A borotvás gyilkos (mb. szí. csehszlovák, 14 éven felülieknek!) — lya kamaramozi (f5): Szerelem csapdája (mb mexikói t év*»n felülieknek!) — Krúdy (f7) • Halló, taxi! <mb szí Ju­goszláv 14 éven felülieknek, n. helyár!) - Petőfi (5): Jöji é, lásd I—II. (szí. szovjet. 16 éven felülieknek, dupla hel/árjJ . Tapolca, kertmozi (7 és 9) • a smaragd románca amerikai. 14 éven felülieknek, kiemelt és III. helyárn - Ne­hézipari Műszaki Egyetem (5). Az istenek a fejükre estek (mb. srí. bostwanai. II. helyári) Népkert) szabadtéri mozi (9): Szerelem első vérig (szi ma­gvar 14 éven felülieknek. TI. helvár!) — Vasas oarkmozi (f9): Az elveszett frigyláda fosztoga­tói (szí amerikai. 14 éven fe­lülieknek. kiemelt és III. helv­ár 1) — Hámor (f6): Idó van (szí magyar). — Szirma (f6) • Az elveszett frigyláda fosztoga­tói (szi. amerikai. 14 óven fe­lülieknek. kiemelt és III- hely­szombat Kossuth rádió: 8.00: Hírek, — 8.30- Családi tükör. - »•<»: Szí­nes népi muzsika. — 10-00: HL rek — 10.05: Ismét — a javá­ból i Petőfi rádió: 8.00 • Hírek. — 8.11: Népszerű muzsika — vi­lághírű előadók. — 8.50: Tíz perc külpolitika. — 9.00: Hírek. _ on«;. Tövisek és virágok. —­3. műsor: 8.00: Hírek. — Philip Kenyon (orgona) és a Cambridge-i St. John's College kórusának hangversenye. — 9.31; Zenekari operarészletek. _ 10.15 • Bramhs. Cigánydalok. _ 10.30: slágerlista. — 11.00: Hangfelvételek felsőfokon. Miskolci rádió: 8 00- Műsoris­mertetés. hírek, időjárás, lap­szemle. — 8-10 • Hová menjünk, mit csináljunk? Programaján­lat. — 8.20: Visszapillantó. (In­formációk. tudósítások. ripor­tok a hét fontosabb esemé­nyeiről.) — 8.40: Naplaink kér­dései önodvári Miklós jegyze. te. — A zenét szerkesztik a halleatók. Telefonszám. 35-510. — 9.30: Mikrofonláne. Kitünte­tik a gyermeknapon az egri I. sz. úttörőcsapatot. Riporter; Zakar János. — Snort. — 9.55— 10.00: Műsorösszefoglalő. Televízió, 1. műsor: 8.2S- Té­vétorna. — 8.30: Nasa obrazov- ka. — 8.50- Csak gyerekeknek! — 9.35: Nők a púit mögött. — 10.25- Pulzus. A BORSOD VOLÁN Miskolci telephelyre: ♦ mérlegképes könyvelő (számviteli gyakorlattal) ♦ könyvelő (közgazdasági végzettséggel) ♦ üzemszervező (felsőfokú végzettséggel) ♦ számítástechnikai üzemeltetésvezető (TPA-gépismeret) ♦ számítástechnikai műszaki karbantartó ♦ operátor ♦ valutapénztáros (közgazdasági végzettséggel) ♦ pénztári számfejtő (pénzkezelési gyakorlattal) ♦ bérelszámoló (középiskolai végzettséggel) ♦ gyors- és gépíró ♦ autóvillamossági szerelő ♦ autóbuszvezető (D-vizsgával) ♦ tehergépjármű-vezető (gyakorlattal) ♦ kalauz ♦ fényező ♦ karosszérialakatos ♦ akkumulátorszerelő Jelentkezés: Miskolc, József A. u. 70. sz., munkaügyi osztály Munkába járáshoz — vidéki munkavállalóink ré­szére — autóbuszra díjtalan utazási jegyet bizto­sít a vállc lat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom