Déli Hírlap, 1986. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1986-05-28 / 122. szám

Túlterhelt csomópontok Négysávos út Bar cihára Az országos úthálózat me­gyénket érintő mintegy 2400 kilométeres szakaszán bo­nyolódik le hazánk teljes közúti forgalmának csaknem tíz százaléka. Az autósok a megmondhatói, hogy az utak paraméterei elmaradnak a forgalmi követelményektől. Többségük keskeny, s nem éri el az országos átlagot sem. Ilyen útállapotok s nehéz gazdasági körülmények mel­lett a VII. ötéves terv fej­lesztési feladatainak meg­szerkesztése korántsem volt egyszerű. A megyei szállítá­si bizottság legutóbbi ülésén úgy határoztak, hogy először a nagyforgalmú útszakaszok átbocsátóképességét növelik*. Négy nyomtávúra bővítik a 26. sz. fő közlekedési utat Miskolc és Kazincbarcika között, és átépítik a lenin- városi Tisza- és a sajóecsegi s^ió-hidat. Értesítjük kedves utasain­kat. hogy 1986. június 2-tól Miskolc—Budapest között a komfortkocsi közlekedtetését megszüntetjük. Részletes fel­A Miskolci Közlekedési Válla­lat értesíti az utazókfiziinséeet. hoey az 1986/87. évi új autó­busz- és villamosmenetrend Jú­nius 1-én üzemkezdettől lép érvénybe. Lényegesebb változások az elő­ző menetrendi időszakhoz ké­pest. nvári menetrend készült az 1. 101. 1/D. 2, 102. 3. 8. 12. U. 21. 121. 31-es. mié téli vál­tozat a 2. S. 15. 115, 16-os Já­ratokra. A 33-as Járaton szóló autóbuszok helvett Ikarus 280- as csuklós Jármüvek bonyolít­ják le a forgalmat. A 101-es já­ratok munkanapokon sűrítve közlekednek. A 101/B-s autóbu­szok a Naeyváfhv u.. Gvöri ka­pu helyett a Kiss E. u.. Her- rzeg F. u. útvonalon haladnak, és meeállnak a Chinoin ÍLRM X-es kapui meeállóhel.vnél is. Az Avas városrészben két új Ikarus 260-as autóbusszal sűrít­jük a járatokat. Bővül a 31-es üzemideje. A Közlekedési Minisztéri­um s a tanácsok együttmű­ködésének eredményeként korszerűsítik a mezőkövesdi, az ózdi s a miskolci, úgyne­vezett átkelési szakaszokat. Ezzel egyidőben bővítik a túlterhelt közúti csomópon­tok áteresztő teljesítményét. Ugyancsak tanácsi együtt­működéssel, pályázatok elő­terjesztésével tervezi! több jelentősebb összekötő út épí­tését. Ezek sorába tartozik a már megkezdett miskolc—dé- destapolcsányi út mellett az idegenforgalmi célt is szol­gáló kazincbarcika—tardonai út. s az agglomerációs szem­pontból fontos. Miskolc— Sajókeresztes—Sajóecseg te­lepüléseket összekötő út, va­lamint a két szomszéd me­gyét összekötő ózd—tabari út kiépítése. A Miskolci Közúti Igaz­gatóság az új tervidőszak­ban évente 200—250 millió forintot költ az utak korsze­rűsítésére. Az összeg fel­világosítást állomásainkon és a MÁV menetjegyirodában adunk. MÁV Igazgatóság, Miskolc At utasmenetrend bérletpénz­tárainkban 15 Ft-os áron meg­vásárolható. Tartalmazza a díj­szabási kivonatot, az autóbusz- és villamosmenetrendeket. az autóbusz- és villamosvonalháló- zati térképet. Tájékoztatásul közöljük, hogy a menetrendi időszakban áíz alábbi változásokra kell számí­tani : — A Vörösmartv utcai közúti felüljáró átépítésének időszaká­ban a 3. 23-as járatok terelő­útvonalon fognak közlekedni. — A Győri kapui villamosvas­úti pályarekonstrukció időszaka alatt az 1. 101. 1/D-s járatok módosított útvonalon fognak haladni. E változásokról az utazóközön­séget a sajtó és a rádió útián kellő időben tájékoztatni fogjuk. MISKOLCI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT használásáról fontossági, il­letve sürgősségi szempontok alapján döntenek. Várható, hogy Miskolcon megerősítik a Vörösmarty utcai és a szirmai felüljárót, s átépí­tik a Petőfi téri. r repülő­téri, a tapolcai és a Baross Gábor utcai csomóoontokát. (szántó) i i Virágban i a hársfák ■ i Virágba borultak a kársak városunkban is, ahol szórványként ül­tették őket a Kilián- [ lakótelepen vagy a i Győri kapuban. Igazi otthonuk azonban a i zempléni táj, ahol Rá- 1 kóczi-hársaknak is ne- , vezik e fákat. F el jegy­• zések is bizonyítják, [ hogy elsősorban ott i terjedtek el, ahol haj- ! dán a Rákóczi-birto­■ kok voltak. Dús lom- I bozatú harsak díszle- 1 nek többek között Mo- I gyoróska, Füzér, Re- I géc vidékén — oz I egykori Rákóczi-várak i környékén, ahol azóta J is, mint „hagyásfák’’ i díszlenek. Mézédes il- 1 latukkal töltik be a ! levegőt többek között i Sárospatakon is. Ahogy I az alföldi falvakban i az akác, úgy a hegylcö- J zi településeken szinte i egyetlen portáról sem • hiányzik a hárs. Elterjedését nem- I csak virágzáskori bó- I dító illatának, hanem ’ annak is köszönheti, ! hogy a népi gyógyá- I szatban fontos szere- [ pét töltöttek be —sok i helyen még ma is be­tölt. Használták meg­■ fázás ellen, „melyfá­• jásnál” teának főzve, i borogatásnak, s a népi [ tapasztalat alapján J még sokféle más baj- I ra is. Többfelé most i is ültetik, nem utol- I sósorban mint kiváló J „mézlegelőt”. Nem lesz komforlkocii ÉPÍTKEZŐK, LAKASFELÚJITÓK, FIGYELEM! Gondoljanak a télről Most még megvásárolhatják a P-4 típusú, csehszlovák, festett lapradiátort Tulajdonságai: jó hőleadó képességű, energiatakarékos, esztétikus, helyigénye minimális, könnyen szerelhető, OLCSÓ. A lakás különböző méreteihez alkalmazkodva, 3-féle nagyságban kapható. Laponként: 60x204 cm-es 900 Ft 60x180 cm-es 830 Ft 60x156 cm-es 750 Ft tartozékszerelvény 100 Ft VARJA ÖNÖKET A 34c A jövőben sűrűbben tartanak ellenőrzést a nagy forgalmú Búza téri piacon. Hajnali ellenőrssés a piacon Hol a lánc vége? Ahogy mondani szokták, a kakas még csak akkor for­dult a másik oldalára, ami­kor a városi tanács keres­kedelmi osztályának munka­társai, a Piacfelügyelőség tagjai, s az SZMT társadal­mi ellenőrei megkezdték el­lenőrzésüket (hajnali fél 4- kor) a Búza téren. Mindez május 23-án, pénteken tör­tént, s a vizsgálódó szakem­berek sok mindenre kíván­csiak voltak. Például arra, hogy honnan származik az eladásra kínált áru, jól mér­nek-e a mérlegek, s hogy egyáltalán kik azok, akik a pult mögé állnak a piacon. Tizennégy árust tudtak el­lenőrizni a pénteki hajnalon. Ez nem sok, ám a nagyobb szabású számonkéréshez több ember kellene, mert a maroknyi csapat megjelené­sének gyorsan híre megy a piacon, s egy idő múlva csodálatosképpen minden rendben lesz mindenütt.. . Mindenesetre sokat mondó arány, hogy az ellenőrzöt­tek több mint egyharmadá- val szemben szabálysértési eljárást kellett indítani. • AZ ISMERETLEN TERMELŐ A városi tanács kereske­delmi osztályának vezetője elmondta, hogy meglehetősen rossz a bizonylati fegyelem. Azaz szinte lehetetlen ki­deríteni, kitől, honnan szár­mazik az áru, hányadik kéz­ből vásárolták meg. A be­mondott neveknek utánajár­nak ugyan a tanácsiak, de ha kiderül, hogy nem is létezik ilyen nevű zöldségtermelő, akkor nyugodtan mondhatja a kereskedő: nekem így mu­tatkozott be. Egyszóval a zöldség-gyümölcs lánckeres­kedelem szemeit meglehető­A piaci szabályok előírják, hogy nemcsak az árunak — legyen az baromfi vagy gyümölcs — kell egészségesnek lennie, hanem az árusnak is. sen nehéz így felgombolyí­tani. • CSALÓKA MÉRLEGEK Sok baj volt a mérlegek­kel is. Némelyik közülük^mu beremlékezet óta nem volt hitelesítve, s az a parányi eltérés mázsás tételnél már szép hasznot hozhat. Néhány helyen gondok voltak a szá­molással: mondanunk sem kell, hogy többnyire nem a vevők javára tévedtek. Egyébként vegyesen ellen­őrizték az állami, a szövet­kezeti. és a magánstandokat. Sűrűn előfordult, hogy a pult mögött állónak nem volt egészségügyi könyve, nem tartozott a tulajdonos családjába, s nem volt be­jelentve segítőként sem. A kereskedők többnyire azt sem tudták: a működési en­gedélyt, az üzlet viteléhez szükséges okiratokat mindig maguknál kell tartani. • SZERENCSE­LOVAGOK ALKONYA Napijeggyel fogható Pisztráng a Szinvában Aki a Szinva-patak váro­son keresztül folyó piszkos­szürke vizét, a lakosságtól elszennyezett medrét látja, aligha gondolja, hogy a pa­taknak van olyan tiszta vi­zű szakasza, amelybe piszt­rángot is telepítenek. Már­pedig van. A Borsodi Erdő- és Fa- feldolgozó Gazdaság garad- nai pisztrángosában nevelt egynyaras ivadékokkal népe­sítették be a patak felső szakaszát, a vízmű védterü- letének környékén. Az ott még kristálytiszta vizű med­rében jói megél ez-a kitű­nő húsú ragadozó hal. A te­lepítéshez már szereztek ta­pasztalatokat. Ugyanis ta­valy a Szinva Herman Ottó Emlékpark mögötti részén telepítettek sebespis^trangot a papírgyárig terjedő meder­szakaszba. A pisztráng, amely ki­mondottan a kristálytiszta vizet kedveli, megmaradt ezen a részen — így mint­egy minősíti is á patak vi­zének tisztaságát. Azok. akik kedvet kapnak a pisztrángozásra, a garad- nai pisztrángtelepen vált­hatnak napijegyet; persze, csak korlátozott számban. — Félreértés ne essék: egy vagy több ellenőrzés tapasz­talataiból sem lehet azt a következtetést levonni — mondta Kovács Gábor, a ke­reskedelmi osztály vezetője —, hogy aki piacon árul, az mind a szabályok kijátszá­sára törekszik, az „umbul- dából” él. A nagy többség tapasztalt, régi jó kereske­dő, csakhogy az utóbbi évek­ben fellazult a piac rendje, nem tartattak be néhány fontos alapszabályt. Ennek az a következménye, hogy a tisztességesek közé könnyen befurakodnak a haszonlesők. Épp a többség érdeke, hogy a piaci rendet betartsák, mert így könnyebb leleplez­ni a szerencselovagokat. A kiskereskedők szövetsége partnerünk ebben a munká­ban: a közeljövőben oktat­ni fogják a kereskedőket a piaci rend alapvető szabá­lyaira. Egyébként nem titok, hogy a jövőben igyekszünk minél sűrűbben ellenőrizni. I I I ) I 1 I ) i i i J. (k-ó)

Next

/
Oldalképek
Tartalom