Déli Hírlap, 1986. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1986-05-23 / 118. szám

♦ Még javában tart a forgalomkorlátozás a tapolcai út egyetemvárosi kereszteződésé­ben. Minden irányból 40 kilométeres sebességkorlátozó táblák figyelmeztetik a járműve­zetőket az óvatosabb közlekedésre. A tervek szerint még az idén megépítik az új cso­mópontot. amely biztonságosabbá teszi a közlekedést. A korábbi években nagyon sok súlyos közlekedési baleset történt itt: akármelyik irányból érkeztek is a városunkat ke­vésbé ismerő autósok, elnézték a táblákat a kereszteződésben, s ennek következménye­ként kora tavasztól késő őszig egymást érték a karambolok, állandóan üvegcserepekkel volt teli az aszfalt. Jövőre már közlekedési jelzőlámpák sza bályozzák az áthaladást. (Kiss József felvétele) Nem lehetünk közömbösek A közbiztonságról Fiatalosabb, vonzóbb KISZ-munkát! Kongresszus a megújulás Számunkra természetes, hogy a nap minden szaká­ban nyugodtan kitehetjük a lábunkat az utcára, félelem nélkül. Ezt a közbiztonságot sok nyugati nagyváros pol­gárai irigylik, mi azonban mégsem vagyunk elégedet­tek a jelenlegi helyzettel, hasonló kijelentést tettek többen is, azon az aktíva- értekezleten, amelyen a közrend és a közbiztonság helyzetét vitatták a II. szá­mú lakóterületi pártvezető­ség szervezésében Hejőcsa- bán, a hét elején. Ezzel kezdetét vette az a program, amelynek kereté­ben négy lakóterületi párt­vezetőség aktívaértekezleten elemezte a közbiztonsággal kapcsolatos tennivalókat. Valamennyi helyen a me­gyei rendőr-főkapitányság képviselői részletes tájékoz­tatást nyújtottak a nem ép­pen rózsás bűnügyi statisz­tikánkról. A tisztességes, becsületes emberek aggódva látják; egyre több az ismertté vált bűncselekmény városunk­ban. Nem kielégítő az ál­lampolgári fegyelem. Sokan dézsmálják a társadalmi tu­lajdont, gyakori a garázda­ság, a sikkasztás. Mindezek megelőzésére egy esztendő alatt a kétszeresére növel­ték a közveszélyes munka­kerülés miatt indított eljá­rások számát. Bebizonyoso­dott, hogy a munkát nem vállalók képezik a bűnözők utánpótlását. Ám újabban az is szembetűnő, hogy a bűnözők között gyakran elő­fordulnak büntetlen előéle­tű. kvalifikált szakemberek, akiknek korábban soha sem­mi baja nem volt törvénye­inkkel. Az aktívaértekezleten megjelentek szerint nagy szükség van a széles körű társadalmi összefogásra. A törvénytisztelő emberek kö­telessége, hogy felfigyelje­nek a legkisebb visszaélésre is. Nem szabad közömbös­séget tanúsítani sem a tár­sadalmi, sem a személyi tu­lajdon megkárosítóival szemben. A maga módján mindenki sokat tehet a bű­nözés visszaszorításáért. Sok­szor jómagunk tálcán kínál­juk az alkalmat a besurra­volt szó nó tolvajoknak, a betörők­nek, a kocsiban vagy a ví- kendházban hagyott értéke­inket A garázdák többsége is számít arra, hogy nem kelünk embertársaink vé­delmére, ha molesztálják őket az utcáin vagy az au­tóbuszon. A bűnözési hullám vissza­szorítása nemcsak a rendőr­ség feladata. Az illetékesek nagyobb szigorúsággal, kö­vetkezetességgel biztosítják Mostanában sokan meg- megállnak a Korvin Ottó ut­cán, s arról vitatkoznak, hogy vajon milyen rejtélyes házikók épülnek itt viharos gyorsasággal. A Lottó-tömb melletti szabad területeken két félkör alakú építmény váza készült el néhány nap alatt, a Korvin Ottó utcai oldalon, a háztömböt ketté- válaszó út két végénél pedig V betűt formázó tetőszerke­zetet ácsoltak. A legtöbben arra tippeltek, hogy mind a négy házikó butik lesz. A találgatások csak fele­részt bizonyulnak helytálló­nak. A V-alakú építmény a közműalagút két lejárata fö­lé kerülő tető. Attól persze, hogy tudjuk, micsoda, még nem szépül meg ez az épít­mény. Nem önmagában ron­da, hanem annyira kilóg a környezetéből, mintha vala­ki frakkban menne el a Csa- nyikba szalonnát sütni. Azért is épp a szalonnasütés jutott eszünkbe, mert az egész va­lahogy olyan erdei hangula­tot sugall: esőbeállónak egy tisztás mellett, vagy fagy- laltosbódénak a kisvasút ál­lomásánál bizonyára nagy­szerű lenne __ Ami a másik két félkör alakú építményt illeti, ezek valóban butiknak épülnek. Az egyikben ruházati cik­keket szeretnének árulni, a másikban illatszereket, s mindazt, amit egy drogéria kínálhat. Mindkét üzletecske engedéllyel épül. s a házhoz illesztve tervezték az építé­szek. Ez az engedély még az­előtt született, mielőtt ki­mondták volna Miskolcon a butik-stopot. (Emlékezteté­a közrendet, közbiztonságot. Jó példa erre, hogy a bel­városban a korábbinál sok­kal több rendőr teljesít szol­gálatot. S ennek eredménye mér érzékelhető. Az aktívaértekezleteken ismertették a Miskolci Vá­rosi Pártbizottság áprilisban hozott határozatát a köz­rend és a közbiztonság hely­zetéről. sül: a butik-stop azt jelen­ti, hogy Miskolc belvárosá­ban butikot építeni csak a pályázati rendszer igénybe­vételével lehet.) Más kérdés, hogy mennyi­re sikeres a két építmény el­helyezése. A házikók háta mögött levő boltok üzemel­tetői aligha fognak örven­dezni annak, hogy az üzle­tük kirakata jórészt el lesz takarva. Kétségtelen, hogy a Számos jel arra mutat, hogy a Magyar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség ma reggel megkezdődött XI. kongresszusa nem egyszerű­en egy lesz a sorban. A X. kongresszus óta eltelt öt esztendő eseményekben igencsak bővelkedő naplója, a szocialista épités körül­ményrendszerének változása, a kongresszust megelőző és előkészítő vita tartalma is ezt látszik igazolni. A me­gyei és a városi küldöttérte­kezleteken már kirajzoló­dott: a kongresszusról meg­erősödött, a minőségi fejlő­dés útjára a korábbinál kö­vetkezetesebben lépő KISZ- nek kell kikerülnie. A kongresszust megelőző­en beszélgettünk Dobozy Zsolttal, a KISZ Miskolc Városi Bizottságának első titkárával, és Fülöp Péter­rel. aki 1973-tól 1979-ig volt e testület első titkára. • MAGÁRA MARADT A küldöttértekezleteken legtöbbet hangoztatott szó a megújulás volt. Ám nem új fogalom ez, hiszen már a hetvenes évek közepén is megújulási folyamaton ment át az ifjúsági szövetség. Hi­vatását, alapvető feladatát megőrizve, már akkor is folytonosan igazította, pon­tosította programját a KISZ. Több okból. Egyrészt, mert változott, fejlődött a magyar társadalom, s ebből követ­kezik, hogy módosultak az if júság és a KISZ teendői is. Korvin Ottó utcai üzletsor­nál rangosabbat, díszesebbet is el tudunk képzelni, de a homlokzat gazdagításának aligha az a jó útja, hogy elé- építünk valamit. Azt az üre­sen maradó sávot, amely az üzletsor előtt van, sokféle más eszközzel is lehet szé­píteni: exkluzív világítótes­tekkel, fákkal térplasztikák­kal, padokkal, csobogókkal. (k—ó) Másrészt pedig azért, mert az újabb és újabb ifjú nem­zedékek, korosztályok nem ugyanazt igénylik, várják az ifjúsági szövetségtől. A cél akkor is egy volt: vonzóbb legyen a KISZ, le­gyen érdem a tagjává lenni. Az elhatározás ma is helyt­álló, ám sajnos azokban az időkben — 2—3 év jó mun­káját követően — mechani­kussá váltak a programok, s így nem is teljesülhettek. Sokat vállalt azokban az időkben magára a KISZ. El­fogadta azt a tézist, hogy az ifjúság neveléséért ő a felelős. Lakást épített, a pá­lyakezdők minden gondját- baját felvállalta, a klubmoz­galom, a tömegsport is ki­zárólag az ifjúsági szervezet feladata volt. — Magára maradt szá­mos kérdésben a KISZ — fogalmaz a volt első titkár, Fülöp Péter. — Ebből a hely­zetből adódott, hogy az ifjú­sági szövetségnek a korábbi­nál differenciáltabban kell politizálnia. • KEVESEBBEN, DE ERŐSEBBEN Szintén a küldöttértekez­leteken vetődött fel, hogy manapság nem beszélhetünk általában az ifjúságról. Na­gyon is konkrét élethelyzet, környezet és tapasztalatok által formált rétegek és cso­portok vannak. Ennek meg­felelően „általában KISZ- munka” sincs, hanem — a konkrét helyzet konkrét elemzésének lenini ismérve szerint — változatos felada­tok vannak, amint maga a gyakorlat is változékony. Többek között ezért formá­lódott a „milyen KISZ-t akarunk?” vitakérdésre a válasz így: semmi esetre sem mindent magára válla­ló ifjúsági szövetséget!... Politizáló, markánsabb köz­életi arculatot hordozó KISZ- re van szükség. A kong­resszusra a folyamatosság és a változtatás programjával készültek fiataljaink. Ez utóbbi, a változtatás, meg­újulás azonban nagyobb hangsúlyt kap. A legfelsőbb KISZ-fórumot megelőző ta­nácskozásokon a küldöttek egyértelműen kijelentették: legyen értékesebb és érde­kesebb az ifjúsági szövetség. A vonzerő természetesen csak úgy növekedhet, ha a KISZ értelmes feladatokat A Budapesti Nemzetközi Vásáron május 29-ig várják a látogatókat. Addig a MÁV több vonatot megállít Kőbá­nya-felső állomáson, hogy az utasok minél rövidebb idő alatt érhessenek ki a vá­sárba. Az érdeklődők a követke­ző szerelvényekről szállhat­nak le az említett pályaud­varon: a Miskolcról 6.30-kor induló Borsod expresszről. a 6 órakor, a 7 óra 02 perc­kor és a délelőtt fél 10-kor induló gyorsvonatról, vala­mint az Egerből 5.48-kor in­jesyében kínál tagjainak, ha nem éri be a formális tagsági vi­szonnyal. Az eldőlt, hogy a KISZ tö­megszervezet marad, nem válik élcsapattá. Ám a tö­megbefolyásnak nem abban kell kimerülni, hogy minél több fiatalt tömörít soraiba. Olyan tagságra van szükség, mely a magasabb követel­ményeket vállalja, s teljesí­ti. Miskolcon, a városi kül­döttértekezletet megelőzően négyezerrel csökkent a tag­létszám. Akadtak olyanok, akikre a KISZ-nek nem volt szüksége, s akadtak olyanok is, akik azért szüntették meg a tagsági viszonyukat, mert nem tudták vállalni a ma­gasabb követelményeket. • ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK , A politikai jelleg erősíté­se ; differenciáltabb réteg­munka ; minőségi tevékeny­ség; fiatalítás — mindez nemcsak jelszó. A KISZ megújulási törekvéseinek fő irányai ezek. A korszerűbb, hatéko­nyabb politizáláshoz az is szükséges, hogy tisztázód­jék: mi a KISZ dolga, mi a másoké. Vannak ugyanis olyan ifjúsági ügyek, me­lyek megoldása társadalmi, társadalompolitikai kérdés. A KISZ-nek például nem kell lakást építenie (nem is tud), de az égető lakáshiány meg­oldásáért a maga sajátos esz­közeivel tennie kell. A pá­lyakezdők problémája le­gyen a szakszervezeté is... Kívánatos, hogy a szakszer­vezeti ifjúsági tagozatok, a népfront fiatalokat mozgósí­tó egyesületei, a kis közös­ségek önszerveződése folytán létrejövő körök, klubok és csoportok a KISZ-nek part­nerei legyenek. A szövetség ifjúsági jelle­ge minden bizonnyal nagy hangsúlyt kap a kongresszu­son is, tehát fiatalítani akar a KISZ. Félreértés ne essék: a KlSZ-ért korábban sokat tett tagjaitól nem akar meg­válni a szervezet, de talán kívánatosabb lenne, ha azok a fiatalok, akik már túl vannak a családalapításon, a szakmai, társadalmi beillesz­kedésen, máshol kapnának lehetőséget a közéleti sze­replésre. L S. dúló gyorsról. Ugyancsak megáll Kőbánya-felsőn a Budapestről 12-kor. 13-kor, 15 órakor és 16 órakor in­duló gyorsvonat, a délutáni Borsod expressz valamint a Keletiből délután 2-kor ki­gördülő személyvonat, lo- vábbá a péntekenként köz­lekedő. a fővárosból Nyír­egyházára 13 óra 25 per--' kor induló személy, ezer! kívül a 15 óra 30-kor Sá­toraljaújhelyre induló sze- mély- és az Egerbe 17.25- kor induló gyorsvonat A' BNV-re utazóknak a MÁV 33 százalékos kedvezményt (szántó) Á V betű és a félkor Rejtélyes építmények a Korvin Ottó A félkör alakú építmény butik lesz. A BNV-re utazóknak Megállnak Kőbányánál

Next

/
Oldalképek
Tartalom