Déli Hírlap, 1986. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1986-05-04 / 101. szám

j(e Ünnepi külsőt öltött a Csanyik. Hangulatos majális Harmincezren a Csanyik ban A borongós idő ellenére sokan kerekedtek fel május elsején, hogy a Csanyikban köszöntsék a munka ünne­pét. Miskolcról és a város­környékről harmincezren vettek részt a majálison. Már a korán érkezőket is jófajta pecsenyeillat fogadta; a vendéglátók alaposan fel­készültek a közönség ellátá­sára. Kilenc óra tájban kint serénykedtek a városi tele­vízió munkatársai is; kame­rájuk előtt egy brigád tag­jait szólaltatták meg a Ma­gyar Televízió aznapi kör- kapcsolásos adása számára. Még felhők borították az eget, s a fü is vizes volt, de már egyre többen érkeztek a Csanyikba. A jó időre saz előre meghirdetett progra­mokra sem kellett sokáig várni. Tíz órakor zene har- sant a felső színpadnál, s a pódiumot élénk színű‘ruhá­ba öltözött lányok népesítet­ték be. Nagy sikerük volt a dzsessz- és diszkó-táncosok­nak, de a kisiskolás sporto­lók bemutatója sem maradt taps nélkül. A felső színpad alkalmi közönsége s a csa- nyiki majális többi vendége fél tizenegykor a munkás- mozgalom mártírjainak em­lékművét állta körül. (Folytatás a 8. oldalon) * POLITIKAI NAPILAP * XVIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM 1986. MAJUS 4., VASÁRNAP APA: 2,20 FORINT Ma reggeli telefon Béiitl, számítógépre Az év elején megalakult Megyei Közművelődési Mód­szertani Központ (a Széche­nyi út 25. szám alatt, a Pá­lyaválasztási Tanácsadó In­tézet helyén), bérleteket kí­nál számítógépeire. Kik ve­szik igénybe a Commodore 64-eseket? — kérdeztük Sza­bolcs András igazgatótól. — A számítógépes stúdi­ónkban tíz Commodore 64- es van. ezek segítségével több tanfolyamon oktatjuk a népművelőket, könyvtáro­sokat és a közművelődés más területein dolgozókat. Meg­alakult továbbá az úgyne­vezett Profi klub. fiz tagja van. valamennyien kiváló számítógépes szakemberek, szívesen vállalnak oktatást, s ők adják az ügyeletet, ami­kor a bérletesek dolgoznak a gépeken. Eddig tizennyolc középiskolás váltott bérletet hozzánk. Ötször két órára vehetik igénybe a számítógé­pet. kétszáz forint ellenében. Munkájukat — kérésükre — segítik az ügyeletesek. Fel­nőtt bérlőnk még nincs, se vállalatok, se egyének nem érdeklődtek. A felnőtt bér­let ára egyébként négyszáz forint. HlEsha'oiá! is mepiSil a tali Valószínű, hogy estére helyreáll a normális forga­lom valamennyi osztrák— magyar határállomáson. Tegnap már, ha lassan is, de megindult a forgalom Kópházánál és a soproni át­kelőhelyen. A traktorbari­kádot estére Nickelsdorfnál is megszüntetik a burgen­landi szőlőtermelők. Sikertelen műholdindítás Felrobbant egy Delta hordozórakéta, a meteoroló­giai műholddal együtt, teg­nap este, az Amerikai Egye­sült Államokban, másfél perccel a fellövése után. A Challenger katasztrófája óta ez már a harmadik siker­telen rakétaindítás. Kínába menekült egy tajvani pilóta Kína tárgyalásokat folytat Tajvannal, hogy visszaszol­gáltassa azt a Boeing 747- es repülőgépet — rakomá­nyával együtt —, amellyel egy tajvani pilóta leszállt Kínában, és menedékjogot kért. Valószínű, hogy a pi­lótát is kiadják Tajvan ké­résére. Zenére ébredtek Felvonulás Leninvárosban Megyénk központi május elsejei ünnepségét Leninvá­rosban tartották. Reggel hat órakor zenés ébresztő kö­szöntötte a munka ünnepét. 10 órakor megszólaltak a fanfárok, s megkezdődött a felvonulás. A dísztribünön, az elnökségben helyet fog­lalt Fejti György, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a Borsod-Abaúj-Zemp- lén Megyei Pártbizottság el­ső titkára, Básti János, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vezető titkára, ott voltak megyénk párt-, álla­mi és tömegszervezeti veze­tői, a termelésben élen já­ró munkáskollektivák kül­döttei. A KISZ megyei küldöttértekezlete Me# kell nyerni az ifjúságot i Kétnapos tanácskozás után, tegnap délután befejezte munkáját a KISZ megyei küldöttértekezlete. Borsod - Abaúj-Zemplén többt. mint 75 ezer ifjúkommunistáját 441 küldött képviselte, a szek­cióüléseken és a plenáris ülésen 216-an mondták el véleményüket a KISZ meg­újulási törekvéseiről. A küldöttértekezlet első napján Major János, a KISZ megyei bizottságának első titkára fűzött szóbeli kiegé­szítést az írásos beszámoló­hoz, amely az 1984-es kül­Ez a kislány még nem édesanya, és a baba is műanyag­ból van. Ám, ez a középiskolás diáklány a többi társával együtt már példásan készül a legszebb hivatásra, az anyaságra. A megyei csecsemőápolási versenyen sokan tettek tanúbizonyságot arról, hogy évek múltán ők is ké­szek az anyaszerepre, mégpedig a legkorszerűbb egész­ségügyi ismeretek birtokában. A róluk szóló írásunkkal köszöntjük valamennyi édesanyát. (Cikk a 4. oldalon.) döttértekezlet óta végzett munkát taglalta. Többek kö­zött ezeket mondotta: — Gyakran használjuk mostanság azt a fogalmat: megújulás. Ügy gondolom, hogy ez nem fejezi ki pon­tosan az ifjúsági mozgalom­ban megkezdődött változá­sok tartalmát. Mi nem egy­szerűen mást akarunk! A korábban kitűzött céljainkat akarjuk elérni, s az oda ve­zető utat, a legcélravezetőbb módszereket és eszközöket keressük a megváltozott tár­sadalmi-gazdasági körülmé­nyek között. Az ezekhez va­ló alkalmazkodás folyamata a KISZ-ben négy alappillé­ren nyugszik. Ezek: a szer­vezet politikai jellegének erősítése; a rétegek markán­sabb megjelenése egész te­vékenységünkben; a fiata­labb korosztályok felé való fordulás; a működési rend demokratizmusának tovább­fejlesztése. Remélhetően mindannyian egyetértünk abban, hogy valamennyiünk számára értékesebb és érde­kesebb ifjúsági mozgalmat akarunk. A vitában felszólalók kö­zött volt Fejti György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, aki korábban a KISZ KB' első titkáraként kezdeményezője volt az ifjúsági szövetség megújulási törekvéseinek. — Az ifjúságnak a társa­dalomban betöltött súlya és szerepe kisebb a kívánatos­nál. Ezen változtatni kell! — hangsúlyozta. — Arra van szükség, hogy a fiatalo­kat társként, partnerként ke­★ Major János szóbeli ki­egészítőjét tartja... zeljék. Rá kell ébredni, hogy az ifjúság ellenére nem le­het politizálni, s az ifjúsá­got meg kell nyerni a poli­tikának. A KISZ az utóbbi években kénytelen volt fel­vállalni minden problémát, mondhatjuk azt is, a politi­ka mindenesévé vált. Ez hosszú távon tarthatatlannak bizonyult; végül is többet vállalt magára, mint amit ténylegesen el tudott volna végezni. A KISZ a párt if­júsági szervezete, politikai szervezete, épp ezért lénye­ges, hogy az élet minden szintjén legyen jelen, s kép­viselje a párt céljait. Har­cosabb, következetesebb ma­gatartásra van szükség! Többször elhangzik a kér­dés: van-e perspektívája az ifjúságnak? Igenis van! Kell, s lehet távlatot adnia fiataloknak: de reális prog­ramra, világos célra van szükség. Cselekedni csak ak­kor tud az ember, ha azo­nosul a célokkal... (Folytatás a 3. oldalon) Megkoszorúzták a munkásmozgalmi emlékművet A munkásosztály nemzet­közi ünnepe alkalmából szerda délután koszorúzási ünnepséget tartottak a nép­kerti munkásmozgalmi em­lékműnél. Az MSZMP Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottsága és Miskolc Váro­si Bizottsága képviseletében Űjlaki Miklós, a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­ja és Tímár Vilmos, a váró- si pártbizottság titkára ko­szorúzott. Ezt követően a társadalmi és tömegszerve­zetek képviselői helyezték el a kegyelet és megemlékezés virágait az emlékmű talap­zatán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom